Dodawanie adnotacji do arkusza przy użyciu komentarzy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do poszczególnych komórek można dodawać notatki za pomocą komentarzy, które przekazują czytelnikowi dodatkowe informacje na temat kontekstu dla zawartych w komórce danych. Komórka z komentarzem jest oznaczona czerwonym wskaźnikiem widocznym w jej rogu. Ustawienie wskaźnika myszy na komórce powoduje wyświetlenie komentarza.

Przykład komentarza w arkuszu

 1. Zaznacz komórkę, do której chcesz dodać komentarz i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz.

 2. W treści komentarza wpisz tekst komentarza.

 3. Kliknij na zewnątrz pola komentarza.

  Pole Komentarz zniknie, ale pozostaje wskaźnik komentarza. Aby wyświetlić komentarz, umieść wskaźnik myszy nad nim. Aby zachować komentarz jest widoczne, zobacz sekcję Wyświetlanie lub ukrywanie komentarzy w arkuszu .

  Uwaga: Podczas sortowania danych w arkuszu komentarzy sortowanie wraz z danymi. Jednak raportów w formie tabeli przestawnej, komentarze nie są przenoszone w komórce po zmianie układu raportu.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą komentarz, który chcesz edytować.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Edytuj komentarz.

  Kliknij przycisk Edytuj komentarz na karcie Recenzja

  Skrót klawiaturowy    Można również nacisnąć Shift + F2.

  Uwaga: Jeśli zaznaczona komórka nie ma komentarza, polecenie Edytuj komentarz w grupie Komentarze jest niedostępne. Zamiast niego jest dostępne polecenie Nowy komentarz.

 3. Kliknij dwukrotnie tekst w komentarzu, a następnie w polu tekstowym komentarza edytuj tekst komentarza.

Kliknij komórkę zawierającą komentarz, który chcesz usunąć i wykonaj jedną z następujących czynności:.

 • Kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Usuń komentarz.

 • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Usuń.

Domyślnie tekst w komentarzach używa czcionki Tahoma w rozmiar czcionki 9. Nie można zmienić domyślną czcionkę używaną, ale możesz zmienić formatowanie tekstu komentarza w każdy komentarz. Możesz również zmienić kształt komentarza. Na przykład zamiast prostokątnym komentarz można użyć elipsa objaśnienie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Zmienianie kształtu komentarza .

Formatowanie tekstu komentarza

 1. Zaznacz komórkę zawierającą komentarz, który chcesz sformatować i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i kliknij pozycję Edytuj komentarz.

  • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Edytuj komentarz.

   Kliknij przycisk Edytuj komentarz na karcie Recenzja

   Skrót klawiaturowy    Można również nacisnąć Shift + F2.

   Uwaga: Jeśli zaznaczona komórka nie ma komentarza, polecenie Edytuj komentarz w grupie Komentarze jest niedostępne. Zamiast niego jest dostępne polecenie Nowy komentarz.

 2. Zaznacz tekst komentarza, który chcesz sformatować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, kliknij polecenie Formatuj komentarz, a następnie w oknie dialogowym Formatowanie komentarza wybierz odpowiednie opcje formatowania.

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Uwaga: Opcje Kolor wypełnienia i Kolor czcionki w grupie Czcionka są niedostępne dla tekstu komentarza. Aby zmienić kolor tekstu, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst komentarza, a następnie kliknij polecenie Formatuj komentarz.

 1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. W Excel 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 3. W polu Wybierz polecenia z kliknij pozycję Wszystkie polecenia.

  Z listy wybierz pozycję Edytuj kształt, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

  Spowoduje to dodanie przycisku Edytuj kształt do paska narzędzi Szybki dostęp w lewym górnym rogu okna programu Excel.

  Opcja Edytuj kształt na pasku narzędzi Szybki dostęp

 4. Zaznacz w arkuszu komórkę z komentarzem, którego kształt chcesz zmienić.

 5. Aby wyświetlić komentarz w arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Pokaż/Ukryj komentarz.

  Opcja Pokaż wszystkie komentarze na karcie Recenzja

 6. Kliknij obramowanie komentarza.

 7. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Edytuj kształt, a następnie kliknij polecenie Zmień kształt.

 8. Kliknij kształt, którego chcesz użyć.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę z komentarzem, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Pokaż/Ukryj komentarze.

 2. Kliknij obramowanie pola komentarza, tak aby pojawiły się uchwyty zmiany rozmiaru. Upewnij się, że kursor nie znajduje się w komentarzu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść komentarz, przeciągnij obramowanie pola komentarza lub naciśnij klawisz strzałki.

  • Aby zmienić rozmiar komentarza, przeciągnij uchwyty znajdujące się po bokach i w rogach pola komentarza.

 1. Zaznacz komórki z komentarzami, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

  Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Kopiuj

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszar wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

  Skrót klawiaturowy     Można też nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+V.

 5. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Aby anulować obramowanie ruchome, kliknij inną komórkę lub naciśnij klawisz Esc.

Uwagi: 

 • Nie należy naciskać klawisza Enter po kliknięciu przycisku OK. W przeciwnym razie oprócz komentarza do obszaru wklejania zostanie skopiowana zawartość komórki.

 • Skopiowane komentarze zastępują wszelkie komentarze istniejące w obszar docelowy.

Domyślnie w programie Excel wskaźnik jest wyświetlany tylko wtedy, gdy komórka zawiera komentarz. Można jednak kontrolować sposób wyświetlania komentarzy i wskaźników w programie Excel, zmieniając ustawienia domyślne, tak aby komentarze były zawsze wyświetlane lub ukrywane.

Pole komentarza i jego czerwony trójkątny wskaźnik

Obraz przycisku Wskaźnik

Objaśnienie 2 Komentarz

Zmienianie domyślnych ustawień wyświetlania komentarzy

 1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. W Excel 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zaawansowane w obszarze Wyświetlanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć zarówno komentarze, jak i wskaźniki w całym skoroszycie, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Nie pokazuj komentarzy ani wskaźników.

  • Aby pokazać wskaźniki, ale wyświetlać komentarze tylko po ustawieniu wskaźnika na komórkach, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Pokaż tylko wskaźniki, a komentarze pokaż przy aktywowaniu.

  • Aby zawsze wyświetlać zarówno komentarze, jak i wskaźniki, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Pokaż komentarze i wskaźniki.

Wyświetlanie lub ukrywanie komentarzy w arkuszu

Kliknij komórkę lub komórki ze wskaźnikiem komentarza i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i kliknij polecenie Pokaż/Ukryj komentarz.

 • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Pokaż/Ukryj komentarz.

 • Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pokaż/Ukryj komentarz

Wyświetlanie lub ukrywanie wszystkich komentarzy w arkuszu

 • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Pokaż wszystkie komentarze.

  Opcja Pokaż wszystkie komentarze na karcie Recenzja

  Porada: Ponowne kliknięcie przycisku Pokaż wszystkie komentarze spowoduje ukrycie wszystkich komentarzy w arkuszu.

Program Excel etykiety każdego nowego komentarza przy użyciu nazwy użytkownika w oknie dialogowym Opcje. W razie potrzeby możesz zmienić tę nazwę.

 1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. W Excel 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Ogólne w obszarze Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office wpisz nazwę w polu Nazwa użytkownika.

  Uwaga: Jeśli pole Nazwa użytkownika jest puste, podczas dodawania komentarza program Excel automatycznie wstawia w polu Nazwa użytkownika nazwę bieżącego użytkownika i używa jej jako etykiety.

Porada: Chociaż nie można wyłączyć dodawania etykiet do komentarzy, można je usuwać z komentarzy.

 1. Kliknij w arkuszu pierwszą komórkę zawierającą komentarz, który chcesz przejrzeć.

 2. Aby przejrzeć każdy komentarz, na karcie Recenzja w grupie Komentarze klikaj przyciski Następny i Poprzedni, aby wyświetlić komentarze po kolei lub w odwrotnej kolejności.

  Na karcie Recenzja kliknij przyciski Następny lub Poprzedni

Jeśli arkusz zawiera komentarze, takie jak ten przedstawiony na ilustracji, można je wydrukować tam, gdzie się znajdują w arkuszu, lub na końcu arkusza.

 1. Kliknij arkusz zawierający komentarze, które chcesz wydrukować.

 2. Aby wydrukować komentarze tam, gdzie się znajdują w arkuszu, należy je wyświetlić, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić określony komentarz, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, w której się znajduje, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż/Ukryj komentarze.

  • Aby wyświetlić wszystkie komentarze w arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Pokaż wszystkie komentarze.

   Opcja Pokaż wszystkie komentarze na karcie Recenzja

 3. W razie potrzeby nakładające się komentarze można przenieść i można zmienić ich rozmiar. W tym celu należy kliknąć obramowanie pola komentarza, aby wyświetlić uchwyty zmiany.

  Kliknij krawędź pola komentarza, aby je przenieść lub zmienić jego rozmiar

  Aby przenieść komentarz, należy przeciągnąć obramowanie pola komentarza. Aby zmienić rozmiar komentarza, należy przeciągnąć uchwyty znajdujące się po bokach i w narożnikach pola komentarza.

 4. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony.

  Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu grupy Ustawienia strony

 5. Kliknij kartę Arkusz.

 6. W polu Komentarze kliknij pozycję Tak jak w arkuszu lub Na końcu arkusza.

  Na karcie Arkusz wybierz opcję w obszarze Komentarze

 7. W dolnej części okna dialogowego kliknij pozycję Drukuj. Spowoduje to wyświetlenie karty Plik i kategorii Drukowanie, gdzie można ponownie kliknąć pozycję Drukuj, aby wydrukować dokument lub przed wydrukowaniem zmienić ustawienia takie jak orientacja strony.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×