Dlaczego program Access żąda ode mnie wprowadzenia wartości parametru?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasami, jeśli otworzysz obiekt programu Access (na przykład tabeli, kwerendy, formularza lub raportu), program Access wyświetli okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru. Program Access wyświetli okno dialogowe po otwarciu obiektu, który zawiera identyfikator lub wyrażenie Access nie może zinterpretować.

W niektórych przypadkach to zachowanie, które ma być. Na przykład osoba, która utworzyła bazę danych może utworzyć kwerendę, która umożliwia wprowadź informacje o każdym razem, gdy kwerenda wykonywana, takie jak Data rozpoczęcia lub numer identyfikacyjny pracownika. Monit o może wyglądać następująco:

Przedstawiono przykład oczekiwanych okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru z identyfikatorem etykietą "Wprowadź identyfikator pracownika", pole, w którym można wpisać odpowiednią wartość, a przyciskami OK i Anuluj.

Jednak w innych przypadkach nie chcesz to okno dialogowe się pojawić. Na przykład może wprowadzono kilka zmian w projekcie bazy danych. Teraz po otwarciu obiektu, program Access wyświetli okno dialogowe nieoczekiwanie z wiadomości, których nie rozumie.

Przedstawiono przykład nieoczekiwane okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru z identyfikatorem etykietą "SomeIdentifier", pole, w którym można wpisać odpowiednią wartość, a przyciskami OK i Anuluj.

Ten artykuł zawiera procedur, aby sprawdzić, dlaczego może żądania dostępu wartości parametru i jak można zatrzymać żądania.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access — typ bazy danych, projektowanie przy użyciu programu Access i opublikowania w trybie online w usłudze Office 365 lub programie SharePoint.

Zatrzymywanie wniosek o wartości parametru

Aby zatrzymać okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru wyświetlaniu, możesz sprawdzić wszystkie wyrażenia, które są skojarzone z obiektem podczas pracy z i znajdowanie identyfikatora powodującej zostaną wyświetlone okno dialogowe. Następnie należy usunąć identyfikator lub na temat składni wyrażeń, która zawiera identyfikator.

Łącza do dodatkowych informacji na temat składni wyrażeń można znaleźć w sekcji Zobacz także.

Po wyświetleniu okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru niepożądane, Zanotuj identyfikator lub wyrażenie, które znajduje się w oknie dialogowym. Na przykład "SomeIdentifier", jak pokazano w poniższej zrzut ekranu.

Pokazuje przykład nieoczekiwane wprowadzanie wartości parametru okno dialogowe z różowym kontur wokół etykiety identyfikator "SomeIdentifier", pole, w którym można wpisać odpowiednią wartość, a przyciskami OK i Anuluj.

Następnie kliknij przycisk Anuluj i wykonaj jedną z następujących procedur, w zależności od typu obiektu, który otwierasz, gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe. Procedury zawierają ogólne wskazówki dla Sprawdzanie wyrażeń w różne typy obiektów. Jednak określone zmiany, które należy wykonać zależy od struktury bazy danych.

Błędy pisowni w kwerendach są częste przyczyny instrukcjami niepożądane parametru. Jak wspomniano wcześniej, podczas projektowania kwerendy do uzyskania wartości parametru, gdy jest uruchomiony, zamierzone pojawi się okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru. Jednak jeśli masz pewność, że kwerenda nie powinny być monitu o podanie wartości parametru, wykonaj poniższą procedurę do sprawdzenia kwerendy nieprawidłowe wyrażenia.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę w okienku nawigacji i kliknij pozycję Widok projektu.

 2. Zbadaj identyfikatory i wyrażeń w wierszu pole i w wierszach kryteria i określ, czy tekstu odpowiada tekst, który był wyświetlany w oknie dialogowym Wprowadzanie wartości parametru. W szczególności jeśli takie jak jednej z komórek w wierszu pole zawiera wartość Wyr1: [identyfikator], może to być źródłem monit o wprowadzenie parametru.

  Kwerenda zawierająca wyrażenie, które powoduje wyświetlanie okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru

Łącza do dodatkowych informacji o tworzeniu kwerend z parametrami można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Jeżeli okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru pojawia się podczas otwierania raportu, należy wykonać poniższe czynności, aby przejrzeć właściwości raportu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy raport w okienku nawigacji i kliknij pozycję Widok projektu.

  Uwaga: Przed kontynuowaniem ustalić, czy którykolwiek z formantów na ekranie raportu zielony trójkąt w jej lewym górnym rogu. Trójkąt oznacza, że dostępu nie można obliczyć identyfikatora lub wyrażenie w polu właściwości Źródło formantu tego formantu. Jeśli jakieś kontrolki wyświetlone zielony trójkąt, należy zwrócić szczególną uwagę do tych kontrolek podczas dalszej pracy z powyższych kroków.

  Raport zawierający pole tekstowe z niepoprawnie zapisanym identyfikatorem

 2. Jeśli okienko zadań Arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. W okienku zadań Arkusz właściwości wybierz kartę Wszystkie.

 4. Zaznacz kontrolkę, w której są wyświetlane dane w raporcie (na przykład pole tekstowe, pole wyboru lub pole kombi). Jeśli jakieś kontrolki wyświetlić zielony trójkąt wymienionych w kroku 1, kliknij jeden z tych formantów najpierw.

 5. W okienku zadań Arkusz właściwości sprawdź właściwość Źródło kontrolki pod kątem występowania identyfikatora wyświetlonego w oknie dialogowym Wprowadzanie wartości parametru, po czym w razie potrzeby zmodyfikuj wyrażenie.

 6. Powtórz kroki 4 i 5 dla pozostałych kontrolek w raporcie, aż znajdziesz wyrażenie powodujące problem.

 7. Jeśli nadal nie możesz znaleźć ten problem, sprawdź wszystkie nieprawidłowe wyrażenia w okienku Grupowanie, sortowanie i sumowanie:

  • Jeśli okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie nie jest wyświetlana na karcie Projektowanie w grupie Grupowanie i sumy, wybierz pozycję Grupuj i Sortuj.

  • Jeśli "Grupuj według wyrażenie" lub "Sortuj według wyrażenie" jest wyświetlany w wierszu w okienku Grupowanie, sortowanie i sumowanie, zaznacz wyraz "wyrażenie", aby otworzyć Konstruktora wyrażeń, gdzie możesz sprawdzić wyrażenie i zmodyfikuj ją, jeśli to konieczne.

Początek strony

Jeśli pojawi się okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru każdym otwarciu formularza, nieprawidłowe wyrażenie może być w kwerendzie. Sprawdź kwerendę, aby znaleźć nieprawidłowe wyrażenie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji, a następnie wybierz pozycję Widok projektu.

 2. Jeśli okienko zadań Arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Upewnij się, że na liście w górnej części okienka zadań Arkusz właściwości zostanie wybrany formularz, a następnie wybierz kartę Wszystkie.

 4. Sprawdź właściwość Źródło rekordów. Jeśli zawiera nazwę kwerendy lub SQL instrukcji, a następnie jeden identyfikatorów w instrukcji mogą być nieprawidłowe, a przyczyną okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru pole się pojawić. Zaznacz pole właściwości Źródło rekordów, a następnie kliknij przycisk Konstruuj Builder button .

 5. Znajdź nieprawidłowe wyrażenie za pomocą procedury znajdującej się w sekcji Sprawdzanie wyrażeń w kwerendzie.

  Ważne: Aby zapisać zmiany do kwerendy, gdy skończysz, Zamknij kwerendę, a następnie zapisz formularz przed przełączeniem powrót do widoku formularza. W przeciwnym razie wszelkie zmiany wprowadzone w kwerendzie zostaną utracone.

Początek strony

Nieprawidłowe wyrażenie we właściwości Źródło wierszy formant pola listy lub pola kombi mogą powodować okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru się pojawić. W niektórych przypadkach do momentu próbie użycia kontrolki nie pojawi się okno dialogowe. Aby sprawdzić właściwość Źródło wierszy kontrolki, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji, a następnie wybierz pozycję Widok projektu.

 2. Kliknij pole kombi lub pole listy, które chcesz sprawdzić.

 3. Jeśli okienko zadań Arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 4. Wybierz kartę dane, a następnie sprawdź właściwość Źródło wierszy i ustalić, czy tekstu zgodny tekstu w oknie dialogowym Wprowadzanie wartości parametru.

Początek strony

Jeżeli program Access wyświetla okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru przy każdym otwarciu tabeli, nieprawidłowe wyrażenie znajduje się najprawdopodobniej we właściwości Źródło wierszy pola Odnośnik tej tabeli.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji, a następnie wybierz pozycję Widok projektu.

 2. Aby określić, jeśli pole jest pole odnośnika, wybierz nazwę pola, a następnie w obszarze Właściwości pola, wybierz kartę Odnośnik. Jeśli karta zawiera pole właściwości Źródło wierszy, pole jest pola odnośnika. Sprawdź właściwość Źródło wierszy. Jeśli zawiera instrukcję SQL, a następnie jeden identyfikatorów w instrukcji mogą być nieprawidłowe, a przyczyną okna dialogowego Wprowadzanie wartości parametru pole się pojawić.

Uwaga: W jednej tabeli może być wiele pól odnośników, dlatego należy sprawdzić kartę Odnośnik każdego pola.

Początek strony

Zobacz też

Przewodnik po składni wyrażenia

Dodawanie funkcji do wyrażeń programu Access

Używanie parametrów w celu wyświetlania monitu o wprowadzenie informacji podczas uruchamiania kwerendy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×