Definiowanie zakresów wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby wyszukiwać w konkretnych lokalizacjach lub w określonej zawartości, użytkownicy końcowi wybierają zakresy z listy obok pola Wyszukaj. Wybór zakresu Wszystkie witryny umożliwia wyszukiwanie we wszystkich dostępnych lokalizacjach, natomiast wybór innego zakresu pozwala ograniczyć wyszukiwanie do pewnych lokalizacji lub do zawartości oznaczonej określonymi wartościami właściwości. Na przykład wyszukiwanie z użyciem kwerendy w zakresie Ta witryna (jeśli jest dostępny) obejmuje bieżącą witrynę i jej podwitryny.

Zakresy domyślne, takie jak Wszystkie witryny i Osoby, są definiowane na poziomie dostawcy usług udostępnionych. Ponadto administrator o uprawnieniach do administrowania usługami udostępnionymi może definiować zakresy niestandardowe. Każdy zakres zdefiniowany na poziomie dostawcy usług udostępnionych jest udostępniany we wszystkich zbiorach witryn. Administrator zbioru witryn może kopiować zakresy udostępnione, modyfikować te kopie lub używać ich w oryginalnej postaci oraz dodawać zakresy niestandardowe do użycia w zbiorze witryn. W razie potrzeby zakresy mogą zawierać inne zakresy. Administrator zbioru witryn tworzy również grupy wyświetlania zakresów i organizuje w nich zakresy, tak aby właściciele witryn mogli za ich pomocą modyfikować znajdujące się na ich stronach wystąpienia listy zakresów dla pól Wyszukaj.

Uwaga: Domyślnie okienko wyboru zakresu na stronie Wyszukiwanie zaawansowane jest ukryte. Jednak administrator o uprawnieniach do edycji strony Wyszukiwanie zaawansowane może zmodyfikować składnik Web Part Wyszukiwanie zaawansowane, tak aby była w nim wyświetlana lista zakresów, i przypisać grupę wyświetlania w celu wypełnienia tej listy zakresami.

Co chcesz zrobić?

Planowanie zakresów

Wyświetlanie strony Wyświetlanie zakresów

Definiowanie lub edytowanie zakresu

Dodawanie lub edytowanie reguły zakresu

Usuwanie zakresu lub reguły zakresu

Konfigurowanie grupy wyświetlania zakresu

Przypisywanie grupy wyświetlania do listy zakres

Planowanie zakresów

Administrator definiuje zakresy w celu umożliwienia użytkownikom ograniczania wyszukiwań do konkretnych lokalizacji i określonej zawartości. Podczas definiowania zakresu można łączyć reguły lokalizacji z regułami właściwości w celu ograniczania wyszukiwań stosownie do potrzeb. Zakres może kierować kwerendę do konkretnych witryn lub dokumentów oznaczonych określonymi wartościami właściwości.

Uwaga: Można udostępnić wartości właściwości do wyszukiwania przy użyciu funkcji właściwości zarządzane, do której są mapowane niektóre właściwości zawartości. W sekcji Właściwości kwerendy na stronie Tworzenie zakresu i na stronie Edytowanie zakresu zostanie wyświetlona lista właściwości zarządzane, które mogą być używane w zakresach. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję później Dodawanie lub edytowanie reguły zakresu.

Początek strony

Otwieranie strony Wyświetlanie zakresów

Do uzyskania dostępu do strony Wyświetlanie zakresów w celu dodania lub zmodyfikowania zakresów oraz grup wyświetlania zakresów są potrzebne uprawnienia administratora zbioru witryn.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny, wybierz polecenie Ustawienia witryny, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zakresy wyszukiwania. Zostanie otwarta strona Wyświetlanie zakresów.

 4. Aby zdefiniować nowy zakres, kliknij polecenie Nowy zakres, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji Definiowanie zakresu.

  Aby edytować zasady istniejący zakres, kliknij łącze Dodaj reguły dla zakresu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w dalszej części Dodawanie lub edytowanie reguły zakresu.

  Aby zdefiniować grupy niestandardowej wyświetlania i rozmieszczanie zakresów znajdujące się w nim, kliknij polecenie Nowa grupa wyświetlania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w dalszej części zakresu Konfiguruj wyświetlić grupy.

Początek strony

Definiowanie lub edytowanie zakresu

Zakresy umożliwiają ograniczanie wyszukiwania do konkretnych lokalizacji lub materiałów. Administrator o uprawnieniach administratora zbioru witryn może kopiować zakresy udostępnione i modyfikować te kopie, a także dodawać zakresy niestandardowe do użycia w zbiorze witryn.

Podczas dodawania zakresu niestandardowego do zbioru witryn wygodnie jest rozpocząć od skopiowania istniejącego zakresu, na przykład zakresu Wszystkie witryny, a następnie można dodać reguły określające lokalizacje, typy zawartości lub wartości właściwości. Łącząc i dopasowując wiele reguł, można projektować zakresy dla zbioru witryn umożliwiające wyszukiwanie doskonale dostosowane do potrzeb konkretnych grup roboczych.

 1. Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji wyświetlana na stronie Wyświetlanie zakresów.

 2. Kliknij pozycję Nowy zakres w celu wyświetlenia strony Tworzenie zakresu.

  Możesz też kliknąć nazwę istniejącego zakresu w celu wyświetlenia strony Właściwości i reguły zakresu. Następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia zakresu, aby wyświetlić stronę Edytowanie zakresu.

 3. W polu Tytuł wpisz wyraz, nazwę, akronim lub krótką frazę do wyświetlania na liście Zakresy.

 4. W polu Opis podaj przeznaczenie zakresu. Ten opis jest opcjonalny, przeznaczony do użytku własnego oraz dla właścicieli witryn i nie jest wyświetlany użytkownikom końcowym.

 5. W sekcji Grupy wyświetlania wybierz miejsce, w którym ten zakres ma być wyświetlany (np. opcję Lista rozwijana wyszukiwania).

 6. W sekcji docelowa strona wyników Określ, czy mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania tego zakresu na stronie wyników wyszukiwania domyślnego lub inną stronę sieci Web. Aby użyć innej strony wyników wyszukiwania, zaznacz Określ inną stronę na potrzeby wyszukiwania w tym zakresie, a następnie wpisz adres internetowy innej strony wyników istniejący w polu docelowa strona wyników (na przykład http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zakres i powrócić do strony Wyświetlanie zakresów.

  Aby dodać reguły zakresu, kliknij pozycję Dodaj reguły obok nazwy zakresu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji Dodawanie lub edytowanie reguły zakresu.

Początek strony

Dodawanie lub edytowanie reguł zakresu

Reguły zakresu służą do definiowania zawartości skojarzonej z danym zakresem przez określenie lokalizacji, właściwości lub źródeł zawartości uwzględnianych w zakresie lub wykluczanych z zakresu.

 1. Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji wyświetlana na stronie Wyświetlanie zakresów.

 2. W obszarze kolumny Stan aktualizacji kliknij łącze Dodaj reguły obok nazwy zakresu. Zostanie wyświetlona strona Dodawanie reguły zakresu.

  Możesz też kliknąć nazwę zakresu w celu wyświetlenia strony Właściwości i reguły zakresu. Następnie w sekcji Reguły kliknij istniejącą regułę w celu wyświetlenia strony Edytowanie reguły zakresu.

 3. Na otwartej stronie w sekcji Typ reguły zakresu wybierz typ reguły. Dostępne opcje to Adres sieci Web, Kwerenda właściwości oraz Cała zawartość.

  • Aby dołączyć lub wykluczyć lokalizację, wybierz opcję Adres sieci Web i wpisz lokalizację w jednym z pól. W celu zastosowania reguł do wielu lokalizacji zdefiniuj dla każdej z nich osobną regułę.

   Jeśli wpisz ścieżkę w polu Folder (na przykład http://site/subsite/folder), reguły zostaną zastosowane tylko do elementów znajdujących się w określonym folderze i jego podfolderów.

   W przypadku wpisania nazwy hosta w polu Nazwa hosta reguła dotyczy wszystkich elementów znajdujących się na tym hoście.

   W przypadku wpisania nazwy domeny w polu Domena lub poddomena reguła dotyczy wszystkich elementów znajdujących się w tej domenie.

  • Aby dołączyć lub wykluczyć zawartość znalezioną w wyniku wyszukiwania według wartości przypisanej właściwości zarządzanej, wybierz opcję Kwerenda właściwości. Wybierz właściwość i wpisz wartość. W celu zastosowania reguł do wielu właściwości lub wartości zdefiniuj dla każdego ustawienia właściwości osobną regułę.

   Uwaga: Właściwości zarządzane są udostępniane do użytku w zakresach przez administratora o uprawnieniach do administrowania usługami udostępnionymi.

  • Aby utworzyć zakres obejmujący wszystko to, co jest przeszukiwane w źródle zawartości o nazwie Lokalne witryny programu Office SharePoint Server, w obszarze Typ reguły zakresu wybierz opcję Źródło zawartości, a następnie w obszarze Źródło zawartości wybierz opcję Lokalne witryny programu Office SharePoint Server.

  • Aby zastosować regułę do całej zawartości ze wszystkich witryn uwzględnionych w indeksie wyszukiwania, wybierz opcję Cała zawartość.

 4. Wybierz pozycję Zachowanie w celu określenia sposobu połączenia tej reguły z innymi regułami definiującymi zakres. Wybierz opcję Dołącz, aby utworzyć regułę „LUB”, opcję Wyklucz, aby utworzyć regułę „ORAZ NIE”, lub opcję Wymagaj, aby utworzyć regułę „ORAZ”.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować tę regułę.

  Uwaga: Zakresy wyszukiwania oraz ich reguły są kompilowane według harmonogramu, który jest dopasowywany automatycznie na podstawie częstości poprzednich aktualizacji. Administrator może również ustawić ręczne wykonywanie aktualizacji zakresów. Nowy zakres nie jest widoczny na liście zakresów Pole wyszukiwania do czasu jego pierwszej kompilacji.

Początek strony

Usuwanie zakresu lub reguł zakresu

Aby usunąć zakresy lub reguły zakresu, wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji wyświetlana na stronie Wyświetlanie zakresów. Następnie należy wykonać następujące czynności:

Usuwanie zakresu

 1. Umieść kursor na nazwie zakresu na stronie Wyświetlanie zakresów, rozwiń wyświetlone menu i wybierz polecenie Usuń.

 2. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk OK.

Usuwanie reguł zakresu

 1. Umieść kursor na nazwie zakresu na stronie Wyświetlanie zakresów, rozwiń wyświetlone menu i wybierz polecenie Edytuj właściwości i reguły. Zostanie wyświetlona strona Właściwości i reguły zakresu.

 2. Aby usunąć jedną regułę zakresu:

  1. Kliknij nazwę reguły na stronie Właściwości i reguły zakresu.

  2. U dołu strony Edytowanie reguły zakresu kliknij pozycję Usuń.

 3. Aby usunąć wszystkie reguły zakresu:

  1. W sekcji Reguły na stronie Właściwości i reguły zakresu kliknij pozycję Usuń wszystkie reguły.

Początek strony

Konfigurowanie grup wyświetlania zakresów

Grupy wyświetlania służą do przypisywania zakresów do pól wyszukiwania. W przypadku konkretnego zbioru witryn administrator o uprawnieniach administratora zbioru witryn może tworzyć nowe grupy wyświetlania zakresów i organizować w nich zakresy, a także dodawać zakresy do istniejących grup wyświetlania. Następnie właściciele witryn mogą dodawać te grupy wyświetlania do list zakresów dowolnych pól Wyszukaj w swoich witrynach, umożliwiając użytkownikom precyzyjniejsze wskazywanie obszarów wyszukiwania.

Tworzenie lub edytowanie grup wyświetlania zakresów

W celu umożliwienia właścicielowi witryny zmieniania zakresów dostępnych na liście zakresów obok pola Wyszukaj administrator zbioru witryn może zmodyfikować istniejące grupy wyświetlania lub utworzyć nowe grupy wyświetlania i zorganizować w nich zakresy.

 1. Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji wyświetlana na stronie Wyświetlanie zakresów.

 2. Kliknij pozycję Nowa grupa wyświetlania w celu wyświetlenia strony Tworzenie grupy wyświetlania zakresu.

  Możesz też kliknąć nazwę istniejącej grupy wyświetlania w celu wyświetlenia strony Edytowanie grupy wyświetlania zakresu.

 3. Na wybranej stronie w polu Tytuł wpisz tytuł ułatwiający właścicielom witryn zidentyfikowanie tej grupy wyświetlania.

 4. W polu Opis podaj opis zakresów znajdujących się w tej grupie wyświetlania oraz wskazówki dotyczące ich możliwych zastosowań. Ten opis jest opcjonalny, przeznaczony do użytku własnego oraz dla właścicieli witryn i nie jest wyświetlany użytkownikom końcowym.

 5. W sekcji Zakresy zaznacz pole wyboru znajdujące się obok każdego zakresu, który ma zostać dołączony do tej grupy wyświetlania.

 6. Za pomocą listy Położenie od góry dopasuj kolejność zakresów w grupie wyświetlania.

 7. Na liście Zakres domyślny określ zakresy, które mają być wyświetlane na liście i domyślnie przeszukiwane, jeśli użytkownik nie wybierze innego zakresu.

 8. Aby zakończyć tworzenie nowej grupy wyświetlania, kliknij przycisk OK.

Dołączanie zakresu do grup wyświetlania

Zakres można dodać do istniejących grup wyświetlania z poziomu strony Edytowanie zakresu.

 1. Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji wyświetlana na stronie Wyświetlanie zakresów.

 2. Kliknij nazwę zakresu w celu wyświetlenia strony Właściwości i reguły zakresu.

 3. Na stronie Właściwości i reguły zakresu w sekcji Ustawienia zakresu kliknij pozycję Zmień ustawienia zakresu.

 4. Na stronie Edytowanie zakresu w sekcji Grupa wyświetlania wybierz grupy wyświetlania, które mają zawierać ten zakres, i wyczyść pola wyboru dla grup, które nie mają go zwierać.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Przypisywanie grupy wyświetlania do listy zakresów

Dodanie grupy wyświetlania do listy zakresów pola wyszukiwania pozwala udostępnić ten zakres użytkownikom witryny.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny.

  Uwaga: Administrator o uprawnieniach administratora zbioru witryn może modyfikować dowolną witrynę sieci Web w zbiorze witryn. Właściciel witryny może modyfikować wszystkie strony w jednej witrynie.

 2. Wyświetl stronę zawierającą listę zakresów, którą chcesz zmodyfikować. Rozwiń menu Akcje witryny i wybierz polecenie Edytuj stronę.

 3. Umieść kursor na składniku Web Part, rozwiń jego menu Edycja i wybierz polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 4. W okienku narzędzi Pole wyszukiwania kliknij znak plus (+), aby rozwinąć sekcję Różne.

 5. Przewiń do pola Grupa wyświetlania zakresów, wpisz nazwę grupy wyświetlania, z której mają zostać pobrane zakresy dla tej listy zakresów, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okienko narzędzi.

 7. Jeśli bieżąca rola użytkownika pozwala na natychmiastowe udostępnienie nowej grupy wyświetlania zakresów, kliknij pozycję Publikuj. Aby przekazać zmodyfikowany składnik Web Part do przejrzenia przed opublikowaniem, kliknij pozycję Zaewidencjonuj, aby udostępnić wersję roboczą.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×