Definiowanie nazw i używanie ich w formułach

Definiowanie nazw i używanie ich w formułach

Dzięki nazwom można sprawić, że formuły będą bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w obsłudze. Nazwę można zdefiniować dla zakresu komórek, funkcji, stałej lub tabeli. Po przyjęciu zasady stosowania nazw w skoroszycie można je łatwo aktualizować, przeprowadzać ich inspekcje oraz nimi zarządzać.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji o używaniu nazw

Informacje na temat reguł składni dla nazw

Definiowanie nazwy komórki lub zakresu komórek w arkuszu

Definiowanie nazwy za pomocą zaznaczenia komórek w arkuszu

Definiowanie nazwy za pomocą okna dialogowego Nowa nazwa

Zarządzanie nazwami za pomocą okna dialogowego Menedżer nazw

Zmienianie nazwy

Usuwanie jednej lub kilku nazw

Więcej informacji o używaniu nazw

Nazwa jest rozpoznawalnym skrótem, umożliwiającym łatwiejsze zrozumienie, co oznacza dane odwołanie do komórki, stała, formuła lub tabela, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niejasne. Poniżej przedstawiono typowe przykłady nazw poprawiających czytelność.

Typ przykładu

Przykład bez nazwy

Przykład z nazwą

Odwołanie

SUMA(C20:C30)

=SUMA(SprzedażWPierwszymKwartale)

Stała

=ILOCZYN(A5;8,3)

=ILOCZYN(Cena;PodatekWASales)

Formuła

=SUMA(WYSZUKAJ.PIONOWO(A1;B1:F20;5;FAŁSZ); -G5)

=SUMA(Stan_Zapasów;-Wartość_Zamówienia)

Tabela

C4:G36

=NajlepszaSprzedaż06

Typy nazw

Istnieje kilka typów nazw, które można tworzyć i których można używać.

Nazwa zdefiniowana    Nazwa reprezentująca komórkę, zakres komórek, formułę lub wartość stałą. Możesz utworzyć własną nazwę zdefiniowaną, a ponadto program Excel może tworzyć nazwy zdefiniowane automatycznie, na przykład po ustawieniu obszaru wydruku.

Nazwa tabeli    Nazwa tabeli programu Excel, czyli zbioru danych dotyczących określonego tematu i przechowywanych w rekordach (wierszach) i polach (kolumnach). Dla każdej tabeli wstawianej w programie Excel jest tworzona domyślna nazwa typu Tabela1, Tabela2 i tak dalej, którą możesz zmienić na bardziej opisową. Aby uzyskać więcej informacji o tabelach programu Excel, zobacz Używanie odwołań strukturalnych w tabelach programu Excel.

Zakres nazwy

Każda nazwa ma zakres, który może obejmować określony arkusz (lokalny poziom arkusza) lub cały skoroszyt (globalny poziom skoroszytu). Zakres nazwy jest lokalizacją, w obrębie której nazwa jest rozpoznawana bez kwalifikacji. Na przykład:

 • Zdefiniowana nazwa, taka jak Budżet_RO08, której zakres obejmuje arkusz o nazwie Arkusz1, jest rozpoznawana bez kwalifikacji tylko w arkuszu Arkusz1, ale nie w innych arkuszach.

  W celu użycia nazwy z arkusza lokalnego w innym arkuszu można dokonać jej kwalifikacji, poprzedzając ją nazwą arkusza. Na przykład:

  Arkusz1!Budżet_RO08

 • Zdefiniowana nazwa, taka jak Dział_Sprz_Cele, której zakres obejmuje skoroszyt, jest rozpoznawana we wszystkich arkuszach tego skoroszytu, ale nie w innych skoroszytach.

Nazwa musi być zawsze unikatowa w obrębie swojego zakresu. Program Excel zapobiega definiowaniu nazwy, która już istnieje w obrębie zakresu. Można jednak używać tej samej nazwy w różnych zakresach. Można na przykład zdefiniować nazwę ZyskBrutto o zakresach obejmujących odpowiednio arkusz Arkusz1, Arkusz2 i Arkusz3 w tym samym skoroszycie. Chociaż każda z tych nazw jest taka sama, to każda z nich jest unikatowa we własnym zakresie. Można to zrobić w celu zagwarantowania, że formuła używająca nazwy ZyskBrutto będzie zawsze odwoływać się do tych samych komórek na lokalnym poziomie arkusza.

Można nawet zdefiniować tę samą nazwę ZyskBrutto na globalnym poziomie skoroszytu, a jej zakres pozostanie unikatowy. Jednak w tym przypadku może wystąpić konflikt nazw. Aby go rozwiązać, w programie Excel jest domyślnie używana nazwa zdefiniowana dla arkusza, ponieważ lokalny poziom arkusza ma pierwszeństwo przed globalnym poziomem skoroszytu. Aby zastąpić to pierwszeństwo i użyć nazwy zdefiniowanej na poziomie skoroszytu, można ją jednoznacznie określić, poprzedzając ją nazwą skoroszytu. Na przykład:

PlikSkoroszytu!ZyskBrutto

Poziom arkusza lokalnego można zastąpić w przypadku wszystkich arkuszy w skoroszycie. Jedynym wyjątkiem jest pierwszy arkusz, w którym jest zawsze używana nazwa lokalna, jeśli występuje konflikt nazw, którego nie można zastąpić.

Definiowanie i wprowadzanie nazw

Dostępne są następujące sposoby definiowania nazw:

 • Pole Nazwy zdefiniowane na pasku formuły     To najlepszy sposób utworzenia nazwy dla zaznaczonego zakresu na poziomie skoroszytu.

 • Definiowanie nazwy na podstawie zaznaczenia     Można wygodnie tworzyć nazwy z istniejących etykiet wierszy i kolumn, zaznaczając komórki w arkuszu.

 • Okno dialogowe Nowa nazwa    Ten sposób tworzenia nazw daje największą elastyczność, umożliwiając określanie zakresu na poziomie arkusza lokalnego lub tworzenie komentarza do nazwy.

Uwaga: domyślnie w nazwach są używane bezwzględne odwołania do komórek.

Sposoby wprowadzania nazw:

 • Wpisywanie    Można na przykład wpisać nazwę jako argument w formule.

 • Korzystanie z funkcji autouzupełniania formuł    Można użyć listy rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł, która zawiera utworzony automatycznie spis prawidłowych nazw.

 • Wybieranie nazwy z polecenia Użyj w formule    Można wybrać zdefiniowaną nazwę z listy dostępnej z poziomu polecenia Użyj w formule w grupie Nazwy zdefiniowane na karcie Formuły.

Inspekcja nazw

Można również utworzyć listę zdefiniowanych nazw w skoroszycie. W tym celu znajdź obszar z dwiema pustymi kolumnami w arkuszu (lista będzie zawierać dwie kolumny — jedną dla nazwy i jedną dla opisu nazwy). Zaznacz komórkę, która będzie znajdować się w lewym górnym rogu listy. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Użyj w formule, kliknij pozycję Wklej, a następnie w oknie dialogowym Wklejanie nazw kliknij pozycję Wklej listę.

Początek strony

Informacje na temat reguł składni dla nazw

Poniżej przedstawiono listę reguł składni stosowanych podczas tworzenia i edytowania nazw.

 • Prawidłowe znaki    Pierwszy znak nazwy musi być literą, znakiem podkreślenia (_) lub ukośnikiem odwrotnym (\). Pozostałe znaki w nazwie mogą być literami, cyframi, kropkami lub znakami podkreślenia.

  Porada: zdefiniowaną nazwą nie może być żadna z małych i wielkich liter „K”, „k”, „W” ani „w”, ponieważ te litery są używane jako skróty do wybierania wiersza lub kolumny obecnie zaznaczonej komórki podczas wprowadzania ich w polu tekstowym Nazwa lub Przejdź do.

 • Odwołania do komórek — zabronione    Nazwy nie mogą być identyczne z odwołaniami do komórek, na przykład Z$100 lub W1K1.

 • Spacje są niedozwolone    Używanie spacji w nazwach nie jest dozwolone. Do oddzielania wyrazów należy używać znaku podkreślenia (_) i kropki (.), na przykład: Podatek_od_sprzedaży lub Pierwszy.kwartał.

 • Długość nazwy    Nazwa może zawierać do 255 znaków.

 • Uwzględnianie wielkości liter    Nazwy mogą zawierać wielkie i małe litery. W programie Excel znaki wielkich i małych liter w nazwach nie są rozróżniane. Jeśli na przykład zostanie utworzona nazwa Sprzedaż, a następnie zostanie utworzona inna nazwa SPRZEDAŻ w tym samym skoroszycie, w programie Excel zostanie wyświetlony monit o wybranie unikatowej nazwy.

Początek strony

Definiowanie nazwy komórki lub zakresu komórek w arkuszu

 1. Zaznacz komórkę, zakres komórek albo zaznaczenie nieprzylegające, którym chcesz nadać nazwę.

 2. Kliknij pole Nazwa na lewym końcu elementu pasek formuły.

  Pole Nazwa

  Pole Nazwa

 3. Wpisz nazwę, której chcesz używać w celu odwoływania się do zaznaczenia. Nazwy mogą zawierać do 255 znaków.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: nie można nadać nazwy komórce podczas zmieniania jej zawartości.

Początek strony

Definiowanie nazwy za pomocą zaznaczenia komórek w arkuszu

Można konwertować etykiety istniejących wierszy lub kolumn na nazwy.

 1. Zaznacz zakres, któremu chcesz nadać nazwę, z etykietami wierszy lub kolumn włącznie.

 2. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Utwórz z zaznaczenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nazw z zaznaczenia określ lokalizację zawierającą etykiety, zaznaczając pole wyboru Górny wiersz, Lewa kolumna, Dolny wiersz lub Prawa kolumna. Nazwa utworzona za pomocą tej procedury odwołuje się tylko do komórek zawierających wartości, a nie obejmuje istniejących etykiet wierszy i kolumn.

Początek strony

Definiowanie nazwy za pomocą okna dialogowego Nowa nazwa

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Definiuj nazwę.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Nowa nazwa w polu Nazwa wpisz nazwę, której chcesz użyć dla odwołania.

  Uwaga: nazwy mogą zawierać do 255 znaków.

 3. Aby określić zakres dla nazwy, w polu listy rozwijanej Zakres wybierz pozycję Skoroszyt lub nazwę arkusza w skoroszycie.

 4. Opcjonalnie w polu Komentarz wprowadź komentarz opisowy o długości do 255 znaków.

 5. W polu Odwołuje się do wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wprowadzić odwołanie do komórki, wpisz je.

   Porada: Domyślnie jest wprowadzane bieżące zaznaczenie. Aby wprowadzić jako argument inne odwołania do komórek, kliknij pozycję Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku (okno dialogowe zostanie tymczasowo zmniejszone), zaznacz komórki w arkuszu, a następnie kliknij pozycję Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

  • Aby wprowadzić stałą, wpisz znak równości =, a następnie wpisz wartość stałej.

  • Aby wprowadzić formułę, wpisz znak równości =, a następnie wpisz formułę.

 6. Aby zakończyć i powrócić do arkusza, kliknij przycisk OK.

Porada: aby poszerzyć lub wydłużyć okno dialogowe Nowa nazwa, kliknij i przeciągnij uchwyt u dołu.

Początek strony

Zarządzanie nazwami za pomocą okna dialogowego Menedżer nazw

Okna dialogowego Menedżer nazw można używać do pracy ze wszystkimi zdefiniowanymi nazwami i nazwami tabel w skoroszycie. Można na przykład znaleźć nazwy zawierające błędy, potwierdzić wartość i odwołanie nazwy, wyświetlić lub edytować komentarze opisowe albo określić zakres. Można też w jednym miejscu sortować i filtrować listę nazw, a także łatwo dodawać, zmieniać i usuwać nazwy.

Aby otworzyć okno dialogowe Menedżer nazw, na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Menedżer nazw.

Obraz Wstążki programu Excel

Wyświetlanie nazw

W oknie dialogowym Menedżer nazw w polu listy są wyświetlane następujące informacje o każdej z nazw:

Kolumna:

Wyświetlana informacja:

Nazwa

Jedna z poniższych:

 • Zdefiniowana nazwa, która jest wskazywana przez ikonę zdefiniowanej nazwy. Ikona zdefiniowanej nazwy

 • Nazwa tabeli, która jest wskazywana przez ikonę nazwy tabeli. Ikona nazwy tabeli

Wartość

Bieżąca wartość nazwy. Na przykład wyniki formuły, stała znakowa, zakres komórek, błąd, tablica wartości lub symbol zastępczy, jeśli nie można obliczyć formuły. Poniżej przedstawiono przykłady:

 • „to jest stała znakowa”

 • 3,1459

 • {"2003";"12"\"2002";"23"\"2001";"18"}

 • #ADR!

 • {...}

Odwołuje się do

Bieżące odwołanie dla tej nazwy. Poniżej przedstawiono przykłady:

 • =Arkusz1!$A$3

 • =8,3

 • =Kadry!$A$1:$Z$345

 • =SUMA(Arkusz1!A1;Arkusz2!B2)

Zakres

 • Nazwa arkusza, jeśli zakres obejmuje poziom arkusza lokalnego.

 • „Skoroszyt”, jeśli zakres obejmuje poziom globalny skoroszytu.

Komentarz

Dodatkowe informacje o nazwie — do 255 znaków. Poniżej przedstawiono przykłady:

 • Ta wartość wygaśnie 2 maja 2007.

 • Nie usuwać! Krytyczna nazwa!

 • Na podstawie numerów egzaminów certyfikacji ISO.

 • Okna dialogowego Menedżer nazw nie można używać podczas zmieniania zawartości komórki.

 • W oknie dialogowym Menedżer nazw nie są wyświetlane nazwy zdefiniowane w języku Visual Basic for Applications (VBA) ani nazwy ukryte (nazwy, dla których właściwość Visible jest ustawiona na wartość False).

Zmienianie rozmiaru kolumn

 • Aby automatycznie dopasować rozmiar kolumny do najdłuższej wartości w tej kolumnie, kliknij dwukrotnie prawą stronę nagłówka kolumny.

Sortowanie nazw

 • Aby posortować listę nazw w kolejności rosnącej lub malejącej, kliknij nagłówek kolumny.

Filtrowanie nazw

Aby szybko wyświetlić podzbiór nazw, użyj poleceń z listy rozwijanej Filtr. Wybranie każdego z poleceń powoduje włączenie lub wyłączenie danej operacji filtrowania, co ułatwia łączenie lub usuwanie różnych operacji filtrowania w celu uzyskania odpowiednich rezultatów.

Aby filtrować listę nazw, wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

Opcja:

Działanie:

Nazwy występujące w arkuszu

Wyświetlanie tylko nazw lokalnych w arkuszu.

Nazwy występujące w skoroszycie

Wyświetlanie tylko nazw globalnych w skoroszycie.

Nazwy zawierające błędy

Wyświetlanie tylko nazw o wartościach zawierających błędy (na przykład #ADR, #ARG lub #NAZWA).

Nazwy niezawierające błędów

Wyświetlanie tylko nazw o wartościach niezawierających błędów.

Nazwy zdefiniowane

Wyświetlanie tylko nazw zdefiniowanych przez użytkownika lub przez program Excel (takich jak nazwa obszaru wydruku).

Nazwy tabel

Wyświetlanie tylko nazw tabel.

Początek strony

Zmienianie nazwy

Jeśli zmienisz zdefiniowaną nazwę lub nazwę tabeli, wszystkie wystąpienia tej nazwy w skoroszycie także zostaną zmienione.

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij nazwę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Porada: można też kliknąć dwukrotnie nazwę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie nazwy w polu Nazwa wpisz nową nazwę dla odwołania.

 4. W polu Odwołuje się do zmień odwołanie, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Menedżer nazw w polu Odwołuje się do zmień komórkę, formułę lub stałą reprezentowaną przez nazwę.

  • Aby anulować niechciane lub przypadkowe zmiany, kliknij przycisk Anuluj Przycisk Anuluj lub naciśnij klawisz ESC.

  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź Przycisk Zatwierdź lub naciśnij klawisz ENTER.

Użycie przycisku Zamknij powoduje tylko zamknięcie okna dialogowego Menedżer nazw. Nie jest to wymagane w przypadku wprowadzonych już zmian.

Początek strony

Usuwanie jednej lub kilku nazw

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij nazwę, którą chcesz zmienić.

 3. Zaznacz jedną lub kilka nazw, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć nazwę, kliknij ją.

  • Aby zaznaczyć kilka nazw w ciągłej grupie, kliknij i przeciągnij przez nazwy lub naciśnij klawisz SHIFT i kliknij przyciskiem myszy każdą nazwę w grupie.

  • Aby zaznaczyć kilka nazw w nieciągłej grupie, naciśnij klawisz CTRL i kliknij przyciskiem myszy każdą nazwę w grupie.

 4. Kliknij pozycję Usuń. Możesz także nacisnąć klawisz DELETE.

 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Użycie przycisku Zamknij powoduje tylko zamknięcie okna dialogowego Menedżer nazw. Nie jest to wymagane w przypadku wprowadzonych już zmian.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×