Cykl istnienia szablonu formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla projektantów szablonów formularzy, którzy potrzebują dokładniejszego poznania procesu projektowania formularza w programie Microsoft Office InfoPath. Są w nim omówione fazy tworzenia i wdrażania szablonu formularza oraz łącza do dodatkowych informacji o głównych zadaniach. Zalecany proces projektowania może pomóc w zaoszczędzeniu czasu i wysiłku, nie ograniczając jednocześnie możliwości dowolnego eksperymentowania i pracy w preferowany sposób.

W tym artykule

Faza 1: Planowanie

Faza 2: Projektowanie

Faza 3: Wdrażanie

Faza 4: Obsługa

Faza 5: archiwum

Faza 1: Planowanie

Czasochłonność procesu planowania zależy od złożoności szablonu formularza, roli w organizacji oraz procesów i wymagań w organizacji.

Jeśli z szablonu formularza będą korzystać tylko członkowie najbliższego zespołu, faza planowania może być bardzo nieformalna. Jeśli szablon formularza jest bardziej złożony, faza planowania będzie prawdopodobnie bardziej formalna, a procesy z nią związane mogą wymagać konsultacji wielu uczestników projektu. Jeśli na przykład szablon formularza będzie częścią większego systemu biznesowego firmy, takiego jak system obsługujący raporty z wydatków lub system planowania zasobów organizacji, prawdopodobnie będzie potrzebne utworzenie formalnych dokumentów dotyczących planowania, takich jak specyfikacje funkcjonalne.

W obu przypadkach przed rozpoczęciem projektowania szablonu formularza należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • Cele użytkowników    Co użytkownicy chcą osiągnąć dzięki szablonowi formularza? Jakie scenariusze trzeba obsłużyć? Jak zmierzyć sukces w zakresie realizacji celów użytkowników?

 • Zgodność    Czy szablon formularza musi być dostępny dla użytkowników spoza organizacji (teraz lub w przyszłości)? Czy na przykład szablon formularza musi być dostępny w zewnętrznej witrynie sieci Web dla klientów, którzy nie mają na komputerach zainstalowanego programu InfoPath? Jeśli tak, można zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką zamiast standardowego szablonu formularza tylko dla programu InfoPath. Czy niektórzy użytkownicy w organizacji potrzebują wypełnić szablon formularza w programie InfoPath 2003? Jeśli tak, można zaprojektować szablon formularza zgodny z poprzednimi wersjami. Czy użytkownicy mają mieć możliwość wypełniania formularzy, znajdując się w trybie offline (na przykład pracując poza biurem)? Jeśli tak, do szablonu formularza można dodać funkcje, które umożliwią jego efektywne działanie w tryb offline.

 • Istniejące szablony użytkowników    Czy aktualnie do zbierania danych od użytkowników są używane dokumenty programu Microsoft Office Word lub skoroszyty programu Microsoft Office Excel? Jeśli tak, te pliki można łatwo przekształcić na szablony formularzy programu InfoPath. Czy są istniejące szablony formularzy programu InfoPath 2003? Jeśli tak, czy te szablony formularzy mają być zgodne z poprzednimi wersjami, czy uaktualnione do formatu programu Office InfoPath 2007?

 • Wymagania związane z integracją    Z jakimi innymi produktami lub technologiami szablon formularza będzie współpracować? Dane z szablonu formularza mogą być na przykład przechowywane w bazie danych programu Microsoft SQL Server lub szablon formularza może być zaprojektowany na bazie usługi sieci Web, co umożliwi przesyłanie danych do bazy danych nieobsługiwanej bezpośrednio w programie InfoPath.

 • Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika    Czy trzeba stosować się do wytycznych w zakresie znaków towarowych firmy? Jak ma wyglądać szablon formularza? Jakie typy formantów będą używane i jak mają być zorganizowane?

 • Wymagania dotyczące procesu    Szablon formularza będą częścią większego procesu biznesowego, taką jak proces zatwierdzania raportu z wydatków? Jeśli tak, jakiego rodzaju widoki są potrzebne, i jak użytkownik wykona zasady jak dane przechodzi przez organizację i jest przetwarzana przez różne osoby i systemów firm? Będzie można korzystać z funkcji przepływów pracy w innych programach, takich jak Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Szablon formularza wymaga kodu zarządzanego lub skryptu? Jeśli tak, będzie można używać we własnym zakresie deweloperów lub będzie zewnętrznej tej pracy?

 • Wymagania dotyczące magazynowania danych    Co ma się dziać z danymi wprowadzanymi przez użytkowników w formularzach? Jeśli na przykład jest potrzeba szybkiego przesyłania danych wprowadzanych przez użytkowników w formularzu i nie trzeba ich ponownie używać, dane można zapisywać w wiadomościach e-mail. Jeśli użytkownicy potrzebują dostępu do danych formularza i możliwości ich udostępniania, kolekcje pokrewnych formularzy programu InfoPath można przechowywać w bibliotekach na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services. Jeśli użytkownicy potrzebują dostępu do danych formularza w innych aplikacjach lub systemach biznesowych, takich jak jak aplikacja obsługująca raporty z wydatków lub księgowa, dane można zapisać w bazach danych firmy. Często jest to osiągane przez połączenie szablonu formularza z usługą sieci Web, która stanowi rozwiązanie pośredniczące między szablonem formularza i bazą danych lub systemem biznesowym.

 • Wymagania dotyczące zabezpieczeń    Jakiego rodzaju problemach zabezpieczeń i luk buźkę? Czy szablonu formularza musi być zainstalowany na komputerach użytkowników lub użytkowników do niego dostęp z zasobu sieciowego? Czy chcesz, aby użytkownikom cyfrowe podpisywanie formularzy lub określonych zestawów danych w formularzach? Będzie połączyć szablon formularza bezpośrednio do bazy danych lub będzie użyć plikami połączeń danych w biblioteki połączeń danych, które zwykle są zarządzane przez administratora?

 • Wymagania dotyczące testowania    Jaki proces zostanie użyty do testowania wyglądu i zachowania szablonu formularza? Czy trzeba utworzyć formalny plan testowania?

 • Wymagania dotyczące wdrażania    W jaki sposób szablon formularza ma być udostępniany innym osobom? Gdzie szablon formularza zostanie opublikowany? Jeśli na serwerze z programem InfoPath Forms Services, czy ma być opublikowany w bibliotece czy jako typ zawartości witryny? Jak użytkownicy będą powiadamiani o dostępności szablonu formularza? Jaki jest plan wydawania nowych wersji szablonów formularzy?

 • Wymagania dotyczące obsługi    Czy szablony formularza i (lub) formularze użytkownika mają być archiwizowane? Jak długo dane mają być przechowywane? Jakie zasady archiwizacji i przechowywania danych są wymagane w organizacji?

Początek strony

Faza 2: Projektowanie

Po zakończeniu fazy planowania można rozpocząć proces projektowania. Podczas projektowania szablonu formularza zaleca się wykonywanie wymienionych zadań w podanej poniżej kolejności. W razie potrzeby można jednak zmienić tę kolejność. Można na przykład zdefiniować sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe oraz zasady dotyczące formantów podczas dodawania formantów do szablonu formularza, zamiast robić to później w procesie projektowania.

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

Krok 2: Tworzenie i określ głównego źródła danych

Krok 3: Określają układ

Krok 4: Dodawanie kontrolek

Krok 5: Dodawanie połączenia danych

Krok 6: Dodawanie sprawdzania poprawności danych, reguły i innych funkcji logicznych firm

Krok 7: Tworzenie niestandardowych widoków

Krok 8: Włącz przesyłanie zachowanie

Krok 9: Włączenie funkcji zabezpieczeń

Krok 10: Testowanie wygląd i działanie

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

Po utworzeniu szablonu formularza może zaistnieć potrzeba zaimportowania istniejącego formularza (na przykład dokumentu programu Word lub skoroszytu programu Excel) do programu InfoPath lub określenia ustawień zgodności szablonu formularza, tak aby wynikowe formularze można było wypełniać w programie InfoPath 2003 lub w przeglądarce sieci Web. Większość tych opcji jest dostępna w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza. Aby na przykład zaprojektować szablon formularza, który można otwierać i wypełniać w programie Microsoft Office InfoPath i w przeglądarce, można zaznaczyć pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodne z przeglądarką w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza.

W poniższych zasobach są opisane dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące procesu tworzenia szablonu formularza.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do programu InfoPath Forms Services

Poznać technologię serwerową umożliwiającą tworzenie szablonu formularza, który można otwierać i wypełniać w przeglądarce.

Wprowadzenie do szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką

Poznać szablony formularzy zgodne z przeglądarką, które można otwierać i wypełniać w programie InfoPath, w przeglądarce lub w urządzeniu przenośnym. W szablonie formularza zgodnym z przeglądarką możliwość używania w przeglądarce po opublikowaniu go na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services może włączyć deweloper lub administrator farmy dla serwera.

Określanie ustawień zgodności dla szablonu formularza

Wybrać ustawienie zgodności dla szablonu formularza lub zmienić istniejące ustawienie zgodności. To ustawienie określa funkcje programu InfoPath oraz formanty dostępne podczas projektowania szablonu formularza. Zaznaczenie na przykład pola wyboru Włącz tylko funkcje zgodne z przeglądarką w okienku zadań Projektowanie szablonu formularza spowoduje ukrycie i wyłączenie w programie InfoPath formantów i funkcji nie działających w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Utworzyć szablon formularza z istniejącego skoroszytu programu Microsoft Office Excel.

Konwertowanie dokumentu programu Word na szablon formularza programu InfoPath

Utworzyć szablon formularza z istniejącego dokumentu programu Microsoft Office Word.

Krok 2: Tworzenie lub określanie głównego źródła danych

Wszystkie szablony formularzy są oparte na źródle danych przechowującym dane zebrane w formularzu. Źródło danych może być bazą danych firmy, usługą sieci Web lub istniejącym plikiem XML używanym w organizacji do standaryzowania danych, takim jak plik schemat XML (xsd). W przypadku braku istniejącego źródła danych można umożliwić jego utworzenie w programie InfoPath przy dodawaniu formantów do szablonu formularza.

Odwzorowanie źródła danych dla szablonu formularza można wyświetlić w okienku zadań Źródło danych:

Część okienka zadań Źródło danych

Przy tworzeniu szablonu formularza po raz pierwszy należy zdecydować, który z następujących sposobów zastosować:

 • Umożliwianie InfoPath utworzyć źródło danych    Jeśli tworzysz pustego szablonu formularza programu InfoPath tworzy źródło danych dla Ciebie podczas dodawania formantów do szablonu formularza. Może to być przydatne podczas projektowania szablonu formularza, który będzie używany nieformalnego przez członków małych zespołów, gdy nie masz dostępu do istniejącego źródła danych w Twojej organizacji, lub gdy nie ma potrzeby przechowywania danych zbieranych znajdującej się na zewnątrz. Może to być również, przydatne, gdy udostępniasz formularze w bibliotece programu SharePoint lub w wiadomości e-mail Microsoft Office Outlook 2007, a następnie mają być wyświetlane informacje z formularza w kolumnach w bibliotece lub w folderze Formularze programu InfoPath zamiast przechowywaniu go w bazie danych lub innych Lokalizacja zewnętrznych.

 • Używanie istniejącego źródła danych    Jeśli projektowanie szablonu formularza w istniejącym źródle danych, takim jak baza danych lub usługa sieci Web programu InfoPath określa głównym połączenie danych do tego źródła danych. Może istnieć tylko jeden głównego połączenia danych w szablonie formularza. W dalszej części procesu projektowania można tworzyć połączenia danych do pomocniczych źródeł danych do wypełniania pól listy z danymi zewnętrznymi lub przesyłanie danych formularza do więcej niż jednego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocnicze źródła danych, zobacz "krok 5: Dodawanie połączenia danych" opisaną w tym artykule.

W poniższych zasobach znajdują się dodatkowe informacje szczegółowe pomocne w określeniu, jakiego typu źródła danych należy użyć oraz kiedy dodać dodatkowe połączenia danych do szablonu formularza.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do źródeł danych

Poznać źródła danych, z którymi program InfoPath może współpracować, oraz sposób ich przedstawienia w okienku zadań Źródło danych.

Wprowadzenie do połączeń danych

Poznać połączenia danych, dynamiczne łącza między formularzem a źródłem danych, w którym są przechowywane lub z którego pochodzą dane tego formularza.

Projektowanie szablonu formularza za pomocą ustawień w bibliotece połączeń danych

Zaprojektować szablon formularza w oparciu o typowy plik połączenia danych przechowywany w bibliotece połączeń danych w witrynie programu Office SharePoint Server 2007. W tym pliku są przechowywane informacje o połączeniu ze źródłem danych, takim jak baza danych programu Access, arkusz kalkulacyjny lub plik tekstowy.

Krok 3: Definiowanie układu

Większość szablonów formularzy zawiera przynajmniej jedną tabelę układu, będącą strukturą organizowania i rozmieszczania zawartości formularza, łącznie z formantami, sekcjami formularzy, logo oraz innymi typami obrazów.

Gotowe tabele układu można znaleźć w okienku zadań Układ:

Część okienka zadań Układ

W poniższych zasobach znajdują się dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące opcji projektu graficznego dla szablonu formularza.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do określania układu szablonu formularza

Poznać tabele układu pomagające w rozmieszczeniu elementów w szablonie formularza oraz formanty używane w celach związanych z określaniem układu.

Stosowanie schematu kolorów

Dowiedzieć się, jak można automatycznie zastosować skoordynowane kolory do określonych elementów szablonu formularza.

Wstawianie i pozycjonowanie obrazu

Dowiedzieć się, jak można wstawić obraz, taki jak logo firmy lub hasło reklamowe, do szablonu formularza.

Krok 4: Dodawanie formantów

Formanty umożliwiają użytkownikom wprowadzanie i zaznacz dane w szablonie formularza. Są również umożliwia wyświetlanie danych z istniejących źródeł danych, takich jak bazy danych lub usługi sieci Web. Po utworzeniu układu szablonu formularza, możesz wstawić żadnej kontrolki, które są potrzebne do szablonu formularza. W okienku zadań formanty zapewnia dostęp do wszystkich kontrolek, które są dostępne w programie InfoPath, w tym niestandardowe formanty, które zostały dodane do okienka zadań, takich jak formanty ActiveX lub części szablonu.

Część okienka zadań Formanty

Formant można również dodać do szablonu formularza, klikając jego nazwę na liście Wstaw formanty lub przeciągając ją z okienka zadań do obszaru roboczego szablonu formularza. W zależności od typu formantów dodanych do formularza użytkownicy wypełniający formularz będą mogli wpisywać tekst w polach tekstowych, wyświetlać dane w powtarzalnych formantach, dokonywać wyborów za pomocą przycisków opcji i pól wyboru, wybierać pozycje z list i używać przycisków poleceń w celu wykonania poleceń. Dane wprowadzane przez użytkowników do formantu są zapisywane w źródle danych formularza.

Następujące zasoby udostępniają dodatkowe szczegółowe informacje na temat używania formantów programie InfoPath.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do formantów

Poznać różne typy formantów dostępnych w programie InfoPath.

Projektowanie części szablonu do ponownego użycia w różnych szablonach

Dowiedzieć się, jak można wstawiać i aktualizować części szablonów. Części szablonów mogą pomóc w zachowaniu spójnego wyglądu kolekcji szablonów formularzy. Można na przykład utworzyć części szablonu dla sekcji podpisów. Ponownie można używać nie tylko formantów czy układu, ale także reguł, formatowania warunkowego i sprawdzania poprawności danych.

Krok 5: Dodawanie połączeń danych

Wszystkie szablony formularzy mają podstawowe źródło danych, do którego się odwołują jako do głównego źródła danych. Jeśli szablon formularza zostanie zaprojektowany w oparciu o zewnętrzne źródło danych, takie jak baza danych lub usługa sieci Web, w programie InfoPath na podstawie zewnętrznego źródła danych zostanie utworzone główne źródło danych. Jeśli jednak — alternatywnie — został zaprojektowany pusty szablon formularza, w programie InfoPath zostanie utworzone główne źródło danych po dodaniu formantów do szablonu formularza.

Podczas projektowania szablonu formularza można dodać połączenia danych do jednego lub więcej pomocniczych źródeł danych. Pomocnicze źródło danych to plik danych XML, baza danych lub usługa sieci Web używane w formularzu na potrzeby wpisów w polu listy lub do wykonywania akcji skryptów. To umożliwia wypełnianie pól list oraz innych formantów zewnętrznymi danymi w szablonie formularza, na przykład danymi znajdującymi się w bazie danych programu SQL Server lub na liście programu SharePoint. Można również dodać połączenia danych do pomocniczych źródeł danych, gdy użytkownicy mają przesyłać dane do więcej niż jednego zewnętrznego źródła danych.

W poniższych zasobach znajdują się dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące pomocniczych połączeń danych i celu, w jakim są używane w programie InfoPath.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do połączeń danych

Dowiedzieć się, co to jest połączenie danych i poznać sposoby użycia połączenia do pobierania i przesłania danych z (i do) bazy danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych. Jeśli na przykład projekty zespołu są wymienione w witrynie programu SharePoint, można utworzyć połączenie danych z tą listą tak, aby nazwy projektów były widoczne w formancie typu pole listy w formularzu.

Dodawanie połączenia danych do listy lub biblioteki dokumentów programu SharePoint

Dodać do szablonu formularza pomocnicze połączenie danych, które może służyć albo do wykonania kwerend na danych z biblioteki lub listy albo do przesyłania danych do biblioteki na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services.

Dodawanie połączenia danych w bazie danych programu Microsoft SQL Server

Dodać do szablonu formularza pomocnicze połączenie danych, które będzie służyło do wykonywania kwerend w bazie danych programu SQL Server.

Dodawanie połączenia danych do usługi sieci Web

Dodać do szablonu formularza pomocnicze połączenie danych, które może służyć albo do wykonywania kwerend, albo do przesyłania danych do usługi sieci Web.

Dodawanie połączenia danych za pomocą ustawień w bibliotece połączeń

Dodać do szablonu formularza pomocnicze połączenie danych za pomocą pliku połączenia danych przechowywanego w bibliotece połączeń danych w witrynie programu Office SharePoint Server 2007. W tym pliku są przechowywane informacje o połączeniu do źródła danych, takiego jak baza danych programu Access, arkusz kalkulacyjny albo plik tekstowy.

Użyj wartości z usługi sieci Web, aby wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi

Wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi wartościami zwracanymi przez pomocnicze połączenie danych z usługą sieci Web.

Użyj wartości z bazy danych programu SQL Server, aby wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi

Wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi wartościami zwracanymi przez połączenie danych służące do wykonywania kwerend w bazie danych programu Microsoft SQL Server.

Konfigurowanie pomocniczego połączenia danych w trybie offline

Skonfigurować szablon formularza w taki sposób, aby formularze utworzone na podstawie tego szablonu formularza mogły pamięć podręczna dane z pomocniczego połączenia danych podczas wypełniania formularza. Jest to przydatne, gdy użytkownicy nie mają łączności sieciowej lub gdy zewnętrzne źródło danych dla formularza jest niedostępne. W takim scenariuszu w programie InfoPath są wyświetlane w formularzu zbuforowane dane, a formularz nadal działa zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

Krok 6: Dodawanie sprawdzania poprawności danych, zasad oraz innych funkcji reguł biznesowych

Jest ważne, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność w firmie, gdy jest to możliwe. Pomaga uniknąć błędów kosztów wprowadzania danych i aby zautomatyzować operacje w formularzu użytkownika, można użyć funkcji reguł biznesowych w szablonie formularza. Korzystając z funkcji programu InfoPath, takich jak sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i reguł, można zdefiniować warunki i akcje, które powodują automatyczne wykonywanie zadań, które są oparte na zdarzeniami, takimi jak otwieranie lub zamykanie formularza, lub wartości, które są wprowadzane do formularza szablon.

W następujących zasobach znajdują się dodatkowe informacje szczegółowe przedstawiające zakres funkcji reguł biznesowych w programie InfoPath.

Kliknij

Rezultat

Dodawanie, zmienianie lub wyłączanie sprawdzania poprawności danych

Automatycznie wykrywać błędy przy wypełnianiu formularza. Dzięki dodaniu sprawdzania poprawności danych do formantów w szablonie formularza można zapewnić dokładność i spójność zebranych danych oraz zgodność ze standardami obowiązującymi w firmie.

Stosowanie formatowania warunkowego do szablonu formularza

Ukryć lub zastosować formatowanie w formancie na podstawie warunków występujących w formularzu. Formatowania warunkowego można używać do automatycznego stosowania pogrubienia, podkreślenia, kursywy, przekreślenia, koloru czcionki i koloru tła w formantach. Za pomocą formatowania warunkowego można także określać, czy dany formant ma być widoczny w formularzu, gdy użytkownik go wypełnia, czy dany formant jest zablokowany albo czy należy umożliwić użytkownikom dodawanie lub usuwanie pewnych formantów, takich jak sekcje opcjonalne.

Dodawanie reguły

Dodać reguły obsługujące wyświetlanie okna dialogowego, ustawienia wartości pola, wykonanie kwerendy lub przesłanie połączenia danych, przełączanie widoków albo otwieranie lub zamykanie formularza w odpowiedzi na pewne zdarzenia i warunki w nim występujące.

Dodawanie formuły do formantu

Dodać formuły obliczające dane, wyświetlające określone daty i czas w formancie albo wyświetlające wartości wprowadzane przez użytkowników do jednego formantu w innym formancie.

Wyświetlanie warunków logicznych w szablonie formularza

Używać okna dialogowego Inspektor warunków logicznych do przeglądania wszystkich ustawień sprawdzania poprawności danych, obliczania domyślnych wartości, reguł oraz funkcji programowania skojarzonych z szablonem formularza. Umożliwia to uniknięcie czasochłonnego procesu otwierania osobno każdego formantu w celu przeglądania tych ustawień.

Funkcje reguł biznesowych w programie InfoPath są wszystkie opcje, które należy dla większości szablonów formularzy. Jednak jeśli szablonu formularza wymaga dodatkowe funkcje, które nie są dostępne w programie InfoPath, możesz użyć kodu utworzyć funkcje niestandardowe. Jeśli chcesz napisać skrypt, można użyć programu Microsoft Script Editor (MSE) do tworzenia, edytowania i debugowania Microsoft JScript lub kod języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Jeśli chcesz napisać kod zarządzany, Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) umożliwia tworzenie, edytowanie i debugowania kodu języka Visual Basic lub Visual C#. Ponadto jeśli masz Microsoft Visual Studio 2005 można zintegrować funkcje programu InfoPath tryb projektowania środowiska programowania Visual Studio 2005, pobieranie i instalowanie Microsoft Visual Studio 2005 Tools dla pakietu 2007 Microsoft Office System na komputerze. Można następnie otwórz Visual Studio 2005, tworzenie projektów szablonów formularzy programu InfoPath i projektowania szablonu formularza za pomocą funkcji tryb projektowania. Aby uzyskać informacje na temat pobierania Microsoft Visual Studio 2005 Tools dla pakietu 2007 Microsoft Office System Zobacz plany dzięki portalowi deweloperów programu InfoPath w witrynie Microsoft Developer Network (MSDN).

Krok 7: Tworzenie widoków niestandardowych

Każdy szablon formularza programu InfoPath ma domyślny widok, wyświetlany przy pierwszym otwieraniu formularza utworzonego na podstawie szablonu formularza.

Przy projektowaniu dodatkowych widoków szablonu formularza można użyć okienka zadań Widoki:

Fragment okienka zadań Widoki

Przy projektowaniu nowego widoku zazwyczaj jest powtarzany proces tworzenia układu formularza, dodawania do niego formantów oraz dodawania sprawdzania poprawności danych lub innych funkcji.

Dzięki tworzeniu różnych widoków szablonów formularza jest możliwe wyświetlanie danych formularza w różnych zakresach dla różnych użytkowników. Zabezpiecza to przed koniecznością projektowania wielu szablonów formularzy tego samego procesu biznesowego. W szablonie formularza używanym przy rozpatrywaniu roszczeń ubezpieczeniowych można na przykład utworzyć jeden widok dla właścicieli polisy, drugi dla agentów ubezpieczeniowych, a trzeci dla likwidatorów szkód ubezpieczeniowych. Każdy z tych widoków jest dostosowany do typu użytkownika wprowadzającego do szablonu informacje. Można także zaprojektować niestandardowe widoki wydruku używane wyłącznie w celu wydrukowania formularza.

Widoki powinny być proste i zrozumiałe. Jeśli jednak są potrzebne specjalne instrukcje dla użytkowników, można utworzyć pomoc dla danego widoku. Można na przykład utworzyć dedykowany widok Pomoc dla danego szablonu formularza, a następnie dodać do domyślnego widoku przycisk, który użytkownicy mogą kliknąć, aby uzyskać dostęp do widoku Pomoc.

W następujących zasobach znajdują się dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące widoków.

Kliknij

Rezultat

Dodawanie lub usuwanie widoku

Dowiedzieć się, jak można dodawać widoki, zarządzać nimi i je usuwać.

Tworzenie widoku szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami programu InfoPath

Dowiedzieć się, jak można utworzyć dwa widoki szablonu formularza zgodnego z przeglądarką dla dwóch typów użytkowników. Jeden widok jest przeznaczony dla użytkowników otwierających szablon formularza w przeglądarce sieci Web. Z drugiego widoku mogą korzystać wyłącznie użytkownicy z zainstalowanym na komputerach programem InfoPath. Widok tylko dla programu InfoPath nie będzie wyświetlany w przeglądarce sieci Web. W rezultacie można w tym widoku korzystać z funkcji programu InfoPath, które nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką, takich jak role użytkownika lub ustawienia formantów głównych/szczegółowych.

Projektowanie widoku przeznaczonego do drukowania

Dowiedzieć się, jak można zaprojektować widok wydruku szablonu formularza oraz poznać szereg innych technik umożliwiających generowanie szablonów, które będą dobrze wyglądały po wydrukowaniu.

Dodawanie niestandardowego tekstu pomocy do szablonu formularza

Dowiedzieć się, jak można zaprojektować widok Pomoc dla danego szablonu formularza oraz poznać inne techniki umożliwiające wyświetlanie dla użytkowników niestandardowego tekstu instruktażowego.

Krok 8: Włączanie zachowania przesyłania

Gdy zbieranie danych w projektowanych szablonach formularzy jest częścią większego procesu biznesowego, te dane zazwyczaj nie pozostają w formularzach wypełnianych przez użytkowników. Są natomiast przenoszone z formularza do kolejnego etapu procesu biznesowego — zwykle do zewnętrznego źródła danych, takiego jak baza danych lub usługa sieci Web. Pracownik może na przykład korzystać z programu InfoPath do wypełniania formularza raportu z wydatków, a następnie przesyłania tego formularza do usługi sieci Web, gdzie formularz może być przetwarzany.

Określenie lokalizacji, do której mają być przesyłane dane w szablonie formularza, może usprawnić przebieg procesów biznesowych i zwiększyć ich wydajność, ponieważ pozwala zachować nad nimi większą kontrolę. Zanim użytkownicy prześlą dane formularza, w programie InfoPath jest wykonywane sprawdzanie, czy dane w formularzach są prawidłowe, a użytkownicy mają możliwość poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych. Rolą tej funkcji jest zapewnianie, aby do zewnętrznego źródła danych były wysyłane tylko prawidłowe dane.

W następujących zasobach zostały omówione sposoby projektowania danego szablonu formularza tak, aby dane formularza były przesyłane do wybranej lokalizacji.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do przesyłania danych formularza

Przeczytać informacje o przesyłaniu danych formularza do określonej lokalizacji, na przykład bazy danych lub usługi sieci Web.

Przesyłanie danych formularza do kilku lokalizacji

Zaprojektować pomocnicze połączenie danych oraz ustalić zasady przesyłania danych formularza do kilku lokalizacji po kliknięciu przez użytkowników przycisku Prześlij znajdującego się w ich formularzu.

Krok 9: Włączanie funkcji zabezpieczeń

Podejmując jakiekolwiek decyzje w zakresie zabezpieczeń szablonów formularzy i ich pokrewnych formularzy, należy kierować się zasadami zabezpieczeń obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Jeśli są tworzone szablony formularzy zgodne z przeglądarką, należy zauważyć, że na bezpieczeństwo informacji przechowywanych na serwerach z uruchomionym programem InfoPath Forms Services wpływa wiele czynników. Niektóre z nich są kontrolowane przez dewelopera, a inne przez administratora, który konfiguruje konta użytkowników i zarządza nimi, udziela uprawnień i pomaga użytkownikom w kwestiach dostępu do sieci lub serwera. Do ustawienia odpowiednich opcji szablonu formularza może być potrzebna współpraca z administratorem.

W poniższych zasobach są wyjaśnione sposoby projektowania szablonu formularza z myślą o zabezpieczeniach.

Kliknij

Rezultat

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa szablonów formularzy i formularzy

Przeczytać informacje zawierające najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczeń szablonów formularzy i formularzy oraz bezpieczeństwa serwera.

Poziomy zabezpieczeń formularzy programu InfoPath

Poznać trzy poziomy zabezpieczeń formularzy: Ograniczone, Domena, Pełne zaufanie. Poziomy zabezpieczeń określają, czy formularz ma dostęp do danych w innych domenach lub dostęp do plików i ustawień na komputerze użytkownika.

Ustawianie poziomu zabezpieczeń szablonu formularza

Zastąpić domyślne ustawienie zabezpieczeń, wybierane automatycznie w programie InfoPath, na podstawie funkcji danego szablonu formularza.

Wprowadzenie do podpisów cyfrowych

Uzyskać informacje o podpisach cyfrowych w programie InfoPath i kwestiach związanych z ich używaniem w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Podpisywanie formularza pomaga uwierzytelnić użytkownika jako osobę, która wypełniła formularz. Zabezpiecza też przed sytuacjami, w których zawartość formularza mogłaby zostać zmieniona.

Krok 10: Testowanie wyglądu i zachowania

Plan testowania zależy od złożoności szablonu formularza oraz od obowiązujących w organizacji zasad dotyczących wdrażania szablonów formularzy. Może to być prosty plan, polegający na podglądzie szablonu formularza w celu testowania zachowania i wyglądu formularzy opartych na danym szablonie formularza. Podczas wdrażania szablonu formularza na większą skalę może być niezbędne formalne testowanie. Można na przykład przeprowadzić testowanie użyteczności lub zaplanować pilotażowe wdrożenie u przykładowych użytkowników.

Najbardziej podstawowy przebieg testu zazwyczaj polega na podglądzie szablonu formularza w oknie Podgląd w programie InfoPath. Okno Podgląd umożliwia przeglądanie formularza po wyświetleniu go użytkownikom i wprowadzeniu danych w formantach w celu przetestowania ich funkcjonalności. Umożliwia to sprawdzenie wyrównania i formatowania formantów. Można także przetestować funkcjonalność formantów w formularzu, na przykład wprowadzić dane do formantów, aby zapewnić zgodne z oczekiwaniami działanie sprawdzania poprawności danych, formuł, zasad oraz połączeń danych. W oknie Podgląd należy także sprawdzić, czy w szablonie formularza nie ma literówek i niespójności edycji oraz czy jego wygląd jest odpowiedni.

Porada: Okna Podgląd można użyć do prostego, iteracyjnego testowania formantów i zachowań formularza podczas projektowania szablonu formularza.

Chociaż sporą część testowania można wykonać samodzielnie, przed opublikowaniem i rozpowszechnieniem szablonu formularza należy przetestować go z użytkownikami, aby sprawdzić, czy spełnia ich oczekiwania. Najlepiej opublikować pilotażowy szablon formularza i rozpowszechnić go w małej, przykładowej grupie użytkowników. Dzięki temu opinie o ogólnej użyteczności szablonu formularza będą pochodziły od rzeczywistych użytkowników. Można wtedy wprowadzić niezbędne zmiany przed opublikowaniem szablonu formularza dla szerszej grupy odbiorców.

W poniższych zasobach zostały omówione sposoby użycia okienka zadań Sprawdzanie projektu do testowania szablonu formularza.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do okienka zadań Sprawdzanie projektu

Poznać okienko zadań Sprawdzanie projektu i sposoby testowania w nim funkcjonalności danego szablonu formularza.

Początek strony

Faza 3: Wdrożenie

Proces wdrażania szablonu formularza obejmuje opublikowanie szablonu formularza, umożliwienie jego używania w sieci Web (tylko dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką) i powiadomienie użytkowników o dostępności szablonu formularza. Jeśli dany szablon formularza ma zostać zainstalowany na komputerach użytkowników, proces publikowania może również obejmować utworzenie specjalnego pliku instalacyjnego. Szablon formularza można opublikować w wielu lokalizacjach, w tym na listach dystrybucyjnych poczty e-mail i na serwerach z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services lub programem Windows SharePoint Services.

Jeśli szablon formularza zgodny z przeglądarką ma zostać opublikowany na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services, należy oprócz opublikowania szablonu włączyć obsługę przeglądarki w szablonie formularza. W wielu przypadkach można to zrobić podczas procesu publikowania, zaznaczając pole wyboru w Kreatorze publikowania. Jeśli jednak dany szablon formularza zawiera pewne funkcje, jak kod zarządzany, nie będzie można w nim włączyć obsługi przeglądarki. Zamiast tego należy zapisać szablon formularza w udostępnionej lokalizacji, a następnie powiadomić administratora farmy o tym, że jest dostępny do przeglądu. Administrator farmy może sprawdzić, czy szablon formularza nie zawiera błędów i ostrzeżeń, przekazać go do lokalizacji w farmie w sieci Web, a następnie uaktywnić go w zbiór witryn na serwerze.

W następujących zasobach został opisany proces publikowania i jego konsekwencje.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do publikowania szablonu formularza

Określić sposób i miejsce opublikowania danego szablonu formularza.

Publikowanie szablonu formularza z serwerem usług InfoPath Forms Services

Opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką, który można wypełnić w programie InfoPath lub w sieci Web. Przeczytanie tego artykułu pozwoli także określić, czy można włączyć obsługę przeglądarki w szablonie formularza we własnym zakresie, czy powinien to zrobić administrator farmy.

Publikowanie szablonu formularza na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services

Opublikować szablon formularza w bibliotece będącej lokalizacją w witrynie programu SharePoint, w której jest zarządzany zbiór plików. Szablon formularza można także opublikować jako typ zawartości witryny, co umożliwia przydzielenie wielu szablonów formularzy do jednej biblioteki lub przydzielenie szablonu formularza do wielu bibliotek w zbiorze witryn.

Publikowanie szablonu formularza do listy adresatów wiadomości e-mail

Umieścić szablon formularza w wiadomości e-mail do użytkowników. Kreator publikowania tworzy wiadomość e-mail zawierającą kopię szablonu formularza i formularz utworzony na podstawie szablonu formularza. Użytkownicy mogą wypełnić formularz bezpośrednio w treści wiadomości e-mail po jej otwarciu.

Publikowanie szablonu formularza z pełnego zaufania

Użyć Kreatora publikowania do utworzenia plików instalacyjnych, aby można było zainstalować w pełni zaufane szablony formularzy na komputerach użytkowników. Formularz można uruchomić z poziomem zabezpieczeń Pełne zaufanie tylko w przypadku, gdy został skojarzony z szablonem formularza podpisanym cyfrowo przy użyciu zaufanego certyfikatu głównego albo został zainstalowany na komputerze użytkownika za pomocą programu instalacyjnego, takiego jak Instalator systemu Microsoft Windows (plik msi).

Początek strony

Faza 4: Obsługa

Obsługa szablonu formularza wiąże się z uaktualnianiem szablonu formularza oraz z wydawaniem nowych wersji. Warto również okresowo prosić użytkowników o opinie na temat użyteczności projektu. Czy szablon formularza nadal zaspokaja ich potrzeby, czy te potrzeby uległy zmianie?

Przy publikowaniu zmienionego szablonu formularza w programie InfoPath można zaktualizować dany szablon formularza (plik xsn) oraz wszystkie istniejące formularze (pliki xml) utworzone na podstawie tego szablonu formularza. Kiedy użytkownicy otwierają istniejący formularz, automatycznie pobierają najnowsza kopię szablonu formularza, a ich dane formularza zostaną zaktualizowane tak, aby były zgodne z daną wersją. Domyślnie w programie InfoPath poprzednia wersja szablonu formularza jest zastępowana najnowsza wersją. Można wybrać preferowaną metodę aktualizacji istniejących formularzy użytkownika.

Administrator farmy dla serwera z usługami InfoPath Forms Services, który potrzebuje przekazać nową wersję szablon formularza zatwierdzony przez administratora, może określić procedurę przejścia między istniejącą i uaktualnioną wersją. Można na przykład zamienić szablon formularza na nowszą wersję bez powodowania utraty danych przez użytkowników aktualnie wypełniających formularz w przeglądarce. W uzasadnionych przypadkach (np. w celu naprawienia zabezpieczeń) szablon formularza można błyskawicznie zastąpić.

Aby zmodyfikować istniejącą część szablonu, należy ją otworzyć, wprowadzić wymagane zmiany, zapisać plik, po czym rozesłać go projektantom formularzy. Gdy projektanci dodadzą najnowszą wersję części szablonu w okienku zadań Formanty, będą mogli jej używać w tworzonych szablonach. Otwarcie szablonu formularza zawierającego starszą wersję części szablonu spowoduje wyświetlenie w programie InfoPath monitu o aktualizację do najnowszej wersji.

W poniższych zasobach jest bardziej szczegółowo opisany sposób modyfikowania i aktualizowania szablonów formularzy i części formularzy.

Kliknij

Rezultat

Wprowadzenie do aktualizowania istniejących szablonów formularza

Dowiedzieć się, jak w programie InfoPath jest aktualizowany szablon formularza i wszelkie z nim związane szablony użytkownika. Przeczytać o uwarunkowaniach związanych z aktualizacją szablonów formularzy wypełnianych w przeglądarce oraz o technikach zapobiegania utracie danych w istniejących szablonach użytkownika.

Modyfikowanie opublikowanego szablonu formularza

Dowiedzieć się, jak można wprowadzić zmiany w opublikowanym szablonie formularza, zmodyfikować działająca kopię szablonu formularza, a następnie ponownie opublikować działającą kopię w oryginalnej lokalizacji publikowania.

Przenoszenie opublikowanego szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Skutecznie przenieść szablon formularza i istniejące formularze z jednej biblioteki do innej. Po wdrożeniu szablonu formularza może na przykład wystąpić konieczność przeniesienia go na serwer o większej pojemności, aby więcej użytkowników mogło wypełniać formularze w tym samym momencie.

Zmienianie lub usuwanie połączenia danych

Zmodyfikować lub usunąć połączenia danych z szablonu formularza. Może się to okazać potrzebne, jeśli zmienią się zewnętrzne źródła danych szablonu formularza.

Dodawanie, usuwanie lub aktualizowanie plików zasobów w szablonie formularza

Zarządzać plikami dodawanymi do szablonu formularza, aby obsłużyć funkcje skojarzonych z nim formularzy. Można na przykład dodać plik HTML używany do wyświetlania informacji w niestandardowe okienko zadań lub zmodyfikować plik XML używany do wyświetlania elementów listy.

Zmienianie istniejącej części szablonu

Zmodyfikować projekt istniejącej części szablonu.

Początek strony

Faza 5: Archiwizacja

W organizacjach formularze i szablony formularzy są często archiwizowane w ostatnim kroku cyklu projektowania formularzy. Jeśli dany szablon formularza nie będzie już potrzebny, można wycofać go z używania i zachować cyfrową kopię szablonu formularza dla własnych potrzeb. Można również zachować dane zbierane w formularzach utworzonych na podstawie tego szablonu formularza.

W wielu organizacjach przestrzega się ścisłych wytycznych dotyczących długoterminowego magazynowania i przechowywania danych w archiwach. W organizacji może być na przykład wymagane przechowywanie zapisów transakcji klientów przez określoną liczbę lat. Wytyczne dotyczące magazynowania w organizacji mogą być związane z wewnętrznymi zasadami, zgodnością z przepisami lub obydwoma czynnikami. Podczas procesu planowania należy dowiedzieć się, jaka jest polityka w danej organizacji.

Archiwizowanie szablonu formularza

Administrator farmy dla serwera z uruchomionym programem InfoPath Forms Services może wycofać szablony formularza z obsługą przeglądarki, kiedy stają się przestarzałe. Szablon formularza ankiety można na przykład wycofać po zakończeniu ankiety. Aby zachować aktualność i porządek w bibliotekach dokumentów, należy zapewnić wycofywanie nieużywanych formularzy oraz odpowiednią zasadę dotyczącą kontroli i aktualizowania istniejących szablonów formularzy.

Planując wycofanie szablonu formularza będącego nadal w użyciu, należy zaplanować przeprowadzenie stopniowego uaktualnienia szablonu formularza lub jego przełączanie w stan spoczynku, aby zapobiec zakończeniu bieżących sesji, co może spowodować utratę danych i nagłą przerwę w pracy użytkowników wypełniających formularz.

Warto zarchiwizować plik źródłowy szablonu formularza (plik xsn) w programie do kontroli wersji lub innym typie rozwiązania do zarządzania plikami używanym w organizacji. Dzięki temu użytkownik i organizacja będą miały swoje kopie szablonu formularza, których będzie można użyć przy odwoływaniu się do archiwów formularzy i danych formularzy oraz w sytuacji, w której będzie potrzebne przywrócenie lub zaktualizowanie szablonu formularza.

Archiwizowanie formularzy i danych formularzy

Jeśli w organizacji jest używany program Office SharePoint Server 2007, wypełnione formularze serwerowe (pliki xml) można zarchiwizować, przekształcając je na strony sieci Web. Zarchiwizowany formularz można przechowywać w tej samej bibliotece, w której jest zlokalizowany oryginalny formularz, można go również przenieść do innej lokalizacji zgodnie z wytycznymi organizacji.

Uwaga: Przy przekształcaniu formularza na stronę sieci Web plik wynikowy może się nieco różnić od oryginalnego. Należy sprawdzić wyniki konwersji, aby upewnić się, że wynik zaspokaja nasze potrzeby. Jeśli na przykład do wypełnienia pola listy w formularzu zostało użyte połączenie z pomocniczym źródłem danych, w zarchiwizowanym formularzu nie będą widoczne wszystkie wartości pola listy. Zamiast tego będzie widoczna tylko wartość określona przez użytkownika przy wypełnianiu formularza.

W programie InfoPath można zarchiwizować formularz, otwierając go i eksportując do jednego z następujących formatów:

 • Portable Document Format (PDF)    Format PDF jest elektronicznym formatem pliku o ustalonym układzie, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Format PDF zapewnia, że przy wyświetlaniu plików w trybie online i ich drukowaniu format plików będzie dokładnie taki, jaki chce uzyskać użytkownik, oraz że nie będzie można w łatwy sposób kopiować ani zmieniać danych w pliku.

 • XML Paper Specification (XPS)    Format XPS jest elektronicznym formatem pliku o ustalonym układzie, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Format XPS zapewnia, że przy wyświetlaniu plików w trybie online i drukowaniu ich format plików będzie dokładnie taki, jaki chce uzyskać użytkownik, oraz że nie będzie można w łatwy sposób kopiować ani zmieniać danych w pliku.

Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Możesz także eksportować wypełnionego formularza jako strony sieci Web w formacie Jednoplikowa strona sieci Web (MHTML). Ten typ pliku umożliwia użytkownikom przeglądanie (ale nie modyfikować) zawartość formularza w przeglądarce.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×