Co się stało z panelami przełączania?

Otwarcie w programie Microsoft Office Access 2007 bazy danych utworzonej we wcześniejszej wersji programu Access, która zawiera panel przełączania (formularz z przyciskami lub łączami umożliwiającymi nawigowanie w bazie danych), może spowodować, że niektóre polecenia w panelu przełączania nie będą działać. Najczęściej nie działają polecenia wyświetlania okna Baza danych.

W programie Office Access 2007 udostępniono nową funkcję o nazwie okienko nawigacji. Zastępuje ono okno bazy danych, a także można go używać zamiast paneli przełączania. Okienko nawigacji współpracuje z nowym modelem interfejsu użytkownika zastosowanym w programie Office Access 2007. W tym modelu (zwanym modelem interfejsu jednodokumentowego) otwarte obiekty — formularze, raporty itp. — są umieszczane w jednym oknie, a każdy obiekt jest zaznaczany kartą. Gdy jest otwartych wiele obiektów, można użyć kart do przełączania między nimi. Na poniższej ilustracji przedstawiono typowy zestaw kart:

Karty obiektów w bazie danych programu Access 2007

W odróżnieniu od paneli przełączania okienko nawigacji pozostaje przez cały czas widoczne, chyba że zostanie ukryte. Okienko można ukryć lub pokazać za pomocą przycisku Zamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej Przycisk Zamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej w okienku nawigacji lub przez naciśnięcie klawisza F11. Domyślnemu wyświetlaniu okienka nawigacji przy otwieraniu bazy danych można zapobiec, ustawiając odpowiednią opcję programu.

W tym artykule

Opcje korzystania z paneli przełączania

Tworzenie niestandardowej grupy obiektów w okienku nawigacji

Otwieranie i zamykanie okienka nawigacji

Wyłączanie okienka nawigacji

Tworzenie lub modyfikowanie panelu przełączania za pomocą Menedżera panelu przełączania

Opcje korzystania z paneli przełączania

W programie Office Access 2007 jest możliwe wykonanie w panelach przełączania jednej z wymienionych czynności:

 • Tworzenie niestandardowych kategorii i grup obiektów w okienku nawigacji    Istnieje możliwość tworzenia grup niestandardowych, które zawierają tylko tabele, formularze, raporty i inne obiekty przydatne w określonym czasie lub dla określonej bazy danych. Grupy niestandardowe można tworzyć bez konieczności konstruowania makr i pisania kodu języka Visual Basic for Applications (VBA). W dalszej części artykułu zamieszczono informacje wyjaśniające sposób tworzenia grupy niestandardowej w okienku nawigacji.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat używania okienka nawigacji, zobacz artykuł Przewodnik po okienku nawigacji.

 • Uruchamianie istniejących paneli przełączania w zwykły sposób    Jeśli użytkownik chce nadal używać paneli przełączania, powinien wyłączyć nieobsługiwane akcje, takie jak wyświetlanie okna Baza danych. Jeśli baza danych jest skonfigurowana tak, aby panel przełączania był wyświetlany przy uruchamianiu programu, zostanie on wyświetlony i uruchomiony w normalny sposób, oprócz poleceń, które nie są już obsługiwane przez program Office Access 2007. Ponadto można w dalszym ciągu tworzyć, modyfikować i usuwać panele przełączania za pomocą Menedżera panelu przełączania. W instrukcjach w dalszej części tego artykułu wyjaśniono sposób używania Menedżera panelu przełączania.

 • Ręczne tworzenie formularza pełniącego funkcję panelu przełączania    W zależności od potrzeb można dodawać do formularza przyciski i osadzone makra uruchamiające składniki bazy danych, a następnie ustawić wyświetlanie określonego formularza przy uruchamianiu.

  Informacje na temat konstruowania makr osadzonych można uzyskać w artykule Podstawowe informacje dotyczące makr programu Access 2007. Dodatkowe informacje na temat ustawiania formularza startowego można uzyskać, zapoznając się z tematem dotyczącym opcji Wyświetlanie formularza w sekcji Opcje aplikacji artykułu Kategoria Bieżąca baza danych (Opcje programu Access).

Początek strony

Tworzenie niestandardowej grupy obiektów w okienku nawigacji

Grupy niestandardowe zastępują w programie Office Access 2007 panele przełączania i okno Baza danych. Utworzenie grupy niestandardowej wymaga wykonania następujących czynności:

 • Utwórz kategorię niestandardową. W programie Access jest dostępna jedna kategoria: Niestandardowa. Zależnie od potrzeb można zmienić nazwę kategorii, a następnie dodać lub usunąć grupy. Można też w dowolnym momencie utworzyć nową kategorię.

 • Po utworzeniu nowej kategorii można utworzyć jedną lub więcej grup dla tej kategorii.

 • Po zamknięciu okna dialogowego Opcje nawigacji w okienku nawigacji przeciągnij lub skopiuj i wklej obiekty bazy danych, które mają być przypisane do grupy niestandardowej. Wszystkie obiekty znajdują się w grupie Obiekty nieprzypisane. W programie Access grupa Obiekty nieprzypisane powstaje przy tworzeniu kategorii niestandardowej.

  Uwaga : Po dodaniu obiektu bazy danych do grupy niestandardowej w programie Access zostanie utworzony skrót do tego obiektu. Nie należy przenosić ani kopiować samego obiektu. W przypadku, gdy użytkownik zmieni nazwę skrótu w niestandardowej grupie lub usunie go, te zmiany nie będą miały wpływu na sam obiekt, tylko na skrót.

 • Po zakończeniu wypełniania jednej lub większej liczby grup niestandardowych można ukryć grupę Obiekty nieprzypisane oraz wszystkie inne grupy, których użytkownik nie chce wyświetlać.

Tworzenie kategorii niestandardowej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy górną część okienka nawigacji i kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji w obszarze okienka Kategorie kliknij pozycję Dodaj element. W sekcji zostanie wyświetlona nowa kategoria. Na poniższym rysunku przestawiono okienko Kategorie z nową kategorią niestandardową:

  Nowa kategoria niestandardowa w okienku nawigacji

 3. Wpisz nazwę nowej kategorii i naciśnij klawisz ENTER.

  Najlepiej utworzyć nazwę, która ma określone znaczenie dla użytkowników bazy danych. Po utworzeniu nazwy nagłówek w sekcji Grupy dla zostanie dopasowany do tej nazwy. Jeśli na przykład nowa kategoria zostanie nazwana „Mój panel przełączania”, w nagłówku pojawi się tekst Grupy dla: „Mój panel przełączania”. Należy również zwrócić uwagę, że sekcja Grupy dla zawiera grupę nazwaną Obiekty nieprzypisane. Jest to grupa tworzona domyślnie w programie Access, która zawiera wszystkie obiekty z bazy danych. Obiektów z tej grupy należy użyć do wypełnienia utworzonej grupy niestandardowej.

Po utworzeniu kategorii niestandardowej można utworzyć jedną lub więcej grup dla danej kategorii. Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby grup. W otwartym oknie dialogowym Opcje nawigacji wykonaj opisane niżej czynności.

Tworzenie grupy niestandardowej

 1. W sekcji Grupy dla kliknij przycisk Dodaj grupę, wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz ENTER. Ten proces może być powtarzany wielokrotnie, w zależności od potrzeb. Kategoria Mój panel przełączania może na przykład zawierać trzy grupy — Formularze wprowadzania danych, Raporty i Kwerendy. Grupy należy dodać zgodnie z preferencjami użytkownika.

 2. Zaznacz pole wyboru obok grupy Obiekty nieprzypisane i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Opcje nawigacji w programie Access zostanie zamknięte, a do okienka nawigacji zostanie dodana nowa grupa niestandardowa. Ta grupa nie będzie jednak widoczna dla użytkownika.

 3. Aby wyświetlić nową grupę i dodać do niej obiekty, zastosuj poniższą procedurę.

Dodawanie obiektów do grupy niestandardowej

 1. Kliknij menu w górnej części okienka nawigacji, a następnie kliknij ostatnio utworzoną kategorię. Grupa lub grupy (utworzone przez użytkownika dla kategorii) zostaną wyświetlone w menu razem z grupą Obiekty nieprzypisane.

 2. W grupie Obiekty nieprzypisane zaznacz elementy, które mają być użyte w grupie niestandardowej, a następnie przenieś je do tej grupy. W programie Access jest dostępnych kilka metod przenoszenia zaznaczonych elementów. Są to:

  • Przeciąganie i upuszczanie pojedynczych elementów.

  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CTRL, kliknięcie elementów i przeciągnięcie ich do wybranej grupy niestandardowej.

  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wybranych elementów, wskazanie polecenia Dodaj do grupy, a następnie kliknięcie nazwy grupy niestandardowej.

Po wykonaniu tych czynności można opuścić grupę Obiekty nieprzypisane widoczną w okienku nawigacji lub ją ukryć.

Ukrywanie grupy Obiekty nieprzypisane

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy górną część okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W okienku Grupy dla:kategoria wyczyść pole wyboru Obiekty nieprzypisane.

Tworzenie nowej grupy niestandardowej przy użyciu obiektów znajdujących się w istniejącej grupie niestandardowej

Uwaga : Zastosowanie tej metody wymaga utworzenia najpierw kategorii niestandardowej, a następnie grupy obiektów (zgodnie z procedurą opisaną w poprzednich sekcjach).

 1. Po otwarciu w okienku nawigacji kategorii niestandardowej i grupy niestandardowej kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który ma być umieszczony w nowej grupie.

 2. Wskaż polecenie Dodaj do grupy, a następnie kliknij polecenie Nowa grupa.

  W okienku nawigacji zostanie wyświetlona nowa grupa. Na poniższym rysunku przedstawiono typową nową grupę:

  Nowa grupa niestandardowa w okienku nawigacji

 3. Wpisz nazwę nowej grupy i naciśnij klawisz ENTER, a następnie przeciągnij do niej odpowiednie dodatkowe skróty.

Początek strony

Otwieranie i zamykanie okienka nawigacji

Okienko nawigacji jest domyślnie wyświetlane w programie Office Access 2007 w momencie otwarcia bazy danych, również takiej, która została utworzona we wcześniejszej wersji programu Access. Poniższe procedury przedstawiają sposób wykonania poszczególnych czynności.

Ukrywanie lub pokazywanie okienka

 • W okienku nawigacji kliknij przycisk Zamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej.

  Przycisk Zamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej w okienku nawigacji

  Skrót klawiaturowy  Naciśnij klawisz F11.

Uwaga : Gdy okienko nawigacji jest ukryte, można je pokazać, klikając pionowy tekst Okienko nawigacji:

Początek strony

Wyłączanie okienka nawigacji

Uwaga : Ukrycie okienka nawigacji jest zalecane tylko w przypadku, gdy obiekty bazy danych są otwierane za pomocą formularza lub panelu przełączania starszej wersji albo inną metodą.

Zapobieganie domyślnemu wyświetlaniu okienka nawigacji

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij przycisk Bieżąca baza danych, a następnie w obszarze Nawigacja zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl okienko nawigacji. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania okienka nawigacji, zobacz artykuł Przewodnik po okienku nawigacji.

Początek strony

Tworzenie lub modyfikowanie panelu przełączania za pomocą Menedżera panelu przełączania

Menedżer panelu przełączania jest używany do tworzenia paneli przełączania w szybszy i łatwiejszy sposób. W trakcie pracy należy pamiętać, że panele przełączania nie pozostają widoczne przez cały czas (inne okna mogą je przesłonić) i w odróżnieniu od okienka nawigacji nie obsługują nowego, jednodokumentowego modelu pracy.

W instrukcjach w poniższych sekcjach wyjaśniono, jak utworzyć, dostosować i usunąć panel przełączania.

Tworzenie panelu przełączania

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Menedżer panelu przełączania.

  Uwaga : Jeśli zostanie wyświetlone pytanie, czy utworzyć panel przełączania, kliknij przycisk Tak.

 2. Kliknij przycisk Nowa.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego.

 3. Wpisz nazwę nowego panelu przełączania i kliknij przycisk OK.

  Program Microsoft Access doda panel przełączania do listy w polu Strony panelu przełączania.

 4. Kliknij nowy panel przełączania, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie strony panelu przełączania.

 5. Kliknij przycisk Nowa.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie elementu panelu przełączania.

 6. Wpisz nazwę pierwszego elementu panelu przełączania w polu Tekst i zaznacz polecenie na liście Polecenie.

  Na przykład w polu Tekst wpisz tekst Dane klientów, a następnie na liście Polecenie zaznacz opcję Otwórz formularz w trybie dodawania.

  Uwaga : Aby utworzyć panel przełączania, który będzie się rozgałęziać na inne panele przełączania, kliknij polecenie Przejdź do panelu przełączania w polu Polecenie, a następnie na liście zaznacz panel przełączania lub wprowadź nazwę innego panelu przełączania.

 7. W zależności od tego, które polecenie zostało zaznaczone, w programie Access jest wyświetlana jeszcze jedna lista poniżej listy Polecenie. Na przykład w przypadku zaznaczenia polecenia Otwórz raport w otwartej bazie danych zostanie wyświetlona lista raportów. Zaznacz element na liście, jeśli to konieczne.

 8. Powtórz kroki od 5 do 7 do momentu, gdy do panelu przełączania zostaną dodane wszystkie elementy, a po zakończeniu tworzenia panelu przełączania kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga : 

 • Aby panel przełączania był automatycznie otwierany po otwarciu bazy danych, kliknij jego nazwę w oknie dialogowym Menedżer panelu przełączania, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślną.

 • Gdy panel przełączania jest tworzony przy użyciu Menedżera panelu przełączania, program Access tworzy tabelę elementów panelu przełączania opisującą przyciski wyświetlane w formularzu oraz ich przeznaczenie. Jeśli użytkownik dokona zmian w panelu przełączania, aplikacja ta może przestać działać.

Modyfikowanie panelu przełączania

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Menedżer panelu przełączania.

 2. W oknie dialogowym Menedżer panelu przełączania zaznacz panel przełączania, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. Kliknij element panelu przełączania, który ma być zmieniony i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby zmienić tekst elementu, polecenie wykonywane po jego wybraniu lub obiekt otwierany lub uruchamiany po naciśnięciu przycisku, kliknij przycisk Edytuj.

  Aby dodać element do panelu przełączania, kliknij przycisk Nowy, wpisz tekst elementu, a następnie kliknij polecenie w oknie Polecenia. W zależności od tego, które polecenie zostało kliknięte, program Microsoft Access wyświetla jeszcze jedno okno poniżej okna Polecenia. Jeśli jest to konieczne kliknij polecenie w tym oknie. Na przykład, jeśli w oknie Polecenia zostało wybrane jedno z poleceń formularza, kliknij nazwę formularza, który ma być otwarty.

  Aby usunąć element, kliknij przycisk Usuń.

  Aby przenieść element, kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 4. Po zakończeniu modyfikowania panelu przełączania kliknij przycisk Zamknij.

Usunąć panel przełączania

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Menedżer panelu przełączania.

 2. W oknie dialogowym Menedżer panelu przełączania zaznacz panel przełączania, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×