Co nowego w programie SharePoint Designer 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy użyciu SharePoint Designer 2010 można tworzyć pełną sformatowanego, przeznaczone do wielokrotnego użytku, oparte na proces aplikacje na platformie SharePoint integrowanie danych zewnętrznych. SharePoint Designer 2010 umożliwia tworzenie złożonych aplikacji przez skonfigurowanie lub projektowania składniki, takie jak źródła danych, list, typy zawartości, widoków, formularzy, przepływy pracy i typów zawartości zewnętrznej — wszystko to bez pisania kodu. Ponadto SharePoint Designer 2010 teraz udostępnia narzędzia dla wszystkich ważnych składników rozwiązania programu SharePoint: "Nie trzeba opuszczać programu SharePoint Designer, aby utworzyć rozwiązanie".

W tym artykule

Zaprojektowany interfejs użytkownika

Przepływy pracy

Widoków i formularzy

Typy zawartości zewnętrznej i usług łączności biznesowej

Określa miejsce, w którym & osoby mogą używać programu SharePoint Designer 2010

Przeprojektowany interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika SharePoint Designer 2010 została całkowicie przeprojektowana "Umieść programu SharePoint do programu SharePoint Designer." Teraz wszystkie ważne elementy w witrynie lub rozwiązanie — list i typów zawartości, widoków i formularzy, przepływy pracy, źródeł danych i typy zawartości zewnętrznej, układów strony i stron wzorcowych — są łatwe do znalezienia. Można łatwo zobaczyć, jak składniki są powiązane ze sobą — na przykład podczas wyświetlania listy stronę podsumowania, łatwo widoczne są wszystkie widoki tę listę, formularzy, przepływy pracy, typy zawartości i akcje niestandardowe.

Karta Plik

Po rozpoczęciu SharePoint Designer 2010 Nowa karta plik można łatwo rozpocząć pracę. W tym miejscu możesz otworzyć istniejących witryn lub tworzenia nowych witryn. Możesz również otworzyć strony lub witryny ostatnio pracy z i dodawanie nowych elementów, takich jak listy i przepływy pracy do bieżącej witryny.

Strona Podsumowanie witryny

Każda witryna ma stronę podsumowania, gdzie możesz zmienić ustawienia lub zarządzać różnych aspektów witryny. Na przykład mogą teraz zarządzać uprawnieniami bezpośrednio z SharePoint Designer 2010. Ani jak każdej stronie Podsumowanie strona podsumowania witryny są wyświetlane pokrewne składniki — na przykład można łatwo wyświetlać i przejdź do wszystkich podwitryn w bieżącej witryny.

Okienko nawigacji

Okienko nawigacji ułatwia znajdowanie wszystkich istotnych składników witryny używanych podczas tworzenia rozwiązania oraz poruszanie się między nimi. Dzięki temu za pomocą okienka nawigacji można w łatwy sposób przechodzić do list i typów zawartości podczas edytowania danych oraz projektować przepływy pracy w celu dodania logiki zapewniającej spójność rozwiązania.

Strony galerii

Strony galerii ułatwiają znajdowanie i edytowanie istotnych składników rozwiązania. Kliknięcie dowolnego składnika w okienku nawigacji spowoduje wyświetlenie galerii wszystkich składników tego typu znajdujących się w bieżącej witrynie. Dzięki temu można na przykład w łatwy sposób wyświetlić wszystkie przepływy pracy lub listy witryny. Aby edytować dany składnik, wystarczy kliknąć go na stronie galerii.

Strony podsumowania

Strona podsumowania udostępnia ogólny lub szczegółowy widok wszystkich elementów składników. Na przykład na stronie podsumowania typu zawartości są wyświetlane formularze i przepływy pracy powiązane z tym typem zawartości. Na stronie podsumowania listy są wyświetlane widoki, formularze, typy zawartości, akcje niestandardowe i przepływy pracy powiązane z tą listą. Na stronie podsumowania można edytować ustawienia danego składnika (na przykład nazwę lub uprawnienia) albo edytować sam składnik.

Edytory list i typów zawartości

W programie SharePoint Designer 2010 można edytować wszystkie składniki ważne, które składają się rozwiązania programu SharePoint — w tym list i typów zawartości. Używać list oraz typy zawartości do modelu danych, aby te elementy są często w Centrum rozwiązanie. I teraz SharePoint Designer 2010 cała strona edytora na listach i w typów zawartości. Kolumny i ustawienia listy lub typu zawartości w jednym miejscu, można szybko edytować bez konieczności przechodzenia między stronami w przeglądarce.

Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacyjny ułatwia poruszanie się między składnikami witryny przez wskazywanie użytkownikowi, w którym miejscu witryny się znajduje, oraz wyświetlanie relacji między składnikami. Pasek nawigacyjny zawiera łącza do odwiedzonych stron wskazujące miejsce w hierarchii witryny, w którym znajduje się użytkownik. Są na nim również wyświetlane przyciski Dalej i Wstecz, menu rozwijane Ostatnio używane strony z najnowszą historią nawigacji oraz menu rozwijane poszczególnych węzłów ze wszystkimi elementami podrzędnymi każdej strony i każdego składnika w hierarchii.

Wstążka

Wstążka znacznie ułatwia bardziej wydajnym i wydajność w SharePoint Designer 2010 ponieważ wstążki powierzchni wszystkich ważnych funkcji w prawo kontekst wykonywanej pracy na. Na przykład jeśli pracujesz z widoku danych w edytorze stron, karty kontekstowe są wyświetlane na Wstążce, które zapewniają wszystkie narzędzia i opcje w pracy z widoków danych: warunkowego formatowania, filtrowania i sortowania, dodawanie lub usuwanie kolumn, aktualizacje asynchroniczne i innych są dostępne za pomocą jednego kliknięcia.

Powiększanie zawartości

Strona programu SharePoint może zawierać wiele symboli zastępczych zawartości, stref składników Web Part, formantów i innych elementów. Podczas pracy nad stroną programu SharePoint często występuje konieczność skupienia się na jednym elemencie, takim jak symbol zastępczy zawartości (PlaceHolderMain), strefa składników Web Part lub widok danych. W takiej sytuacji można zaznaczyć dowolny element, a następnie kliknąć pozycję Powiększ zawartość na Wstążce. Kiedy zawartość zostanie powiększona, w widokach projektu i kodu zostanie wyświetlony tylko element, który ma być używany, dzięki czemu pozostała zawartość strony nie będzie przeszkadzać użytkownikowi w pracy.

Widok wszystkich plików

Nowy interfejs użytkownika programu SharePoint Designer 2010 omówiono wyświetlanie wszystkich ważnych składników rozwiązania programu SharePoint. Jeśli lista folderów jest używany we wcześniejszych wersjach programu SharePoint Designer, można nadal masz doświadczenia w pracy z plikami i folderami w witrynie przy użyciu widoku wszystkie pliki.

Początek strony

Przepływy pracy

SharePoint Designer 2010 usprawnia głównych do przepływów pracy. Możesz teraz szybko projektować przepływy pracy, które ułatwiają szeroką gamę firm i procesów ludzi. I wiele nowych bloków konstrukcyjnych oznacza, że przepływów pracy są bardziej elastyczne i zaawansowane i stanie modelowania bardziej złożonych reguł biznesowych i proces.

Przepływy pracy wielokrotnego użytku

Przy użyciu SharePoint Designer 2010 można tworzyć przepływy pracy, które są łatwe do ponownego użycia. Możesz utworzyć przepływ pracy wielokrotnego użytku w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn, a przepływ pracy jest do wielokrotnego użytku globalnego — co oznacza, że przepływ pracy można skojarzyć z dowolnej listy lub biblioteki w zbiorze witryn. Możesz również utworzyć przepływ pracy wielokrotnego użytku w dowolnej podwitryny w zbiorze witryn; Ten przepływ pracy jest dostępna do ponownego użycia, w tym określonej podwitryny.

Eksportowanie przepływów pracy

Teraz można wyeksportować przepływ pracy wielokrotnego użytku z danego zbioru witryn, a następnie przekaż i aktywować przepływ pracy w innym zbiorze witryn. SharePoint Designer 2010 obsługuje eksportowanie przepływu pracy jako pliku pakietu lub WSP rozwiązania.

Kolumny skojarzeń

Jeśli przepływ pracy wielokrotnego użytku wymaga obecności pewnych kolumn na liście lub w bibliotece, które są z nim skojarzone, użytkownik może dodać te kolumny jako kolumny skojarzeń. Są one automatycznie dodawane do listy lub biblioteki, z którą jest skojarzony przepływ pracy wielokrotnego użytku.

Kojarzenie przepływów pracy z typami zawartości

Podczas tworzenia przepływu pracy wielokrotnego użytku można wybrać konkretny typ zawartości, który ma być używany z tym przepływem pracy. Następnie można skojarzyć w przeglądarce przepływ pracy wielokrotnego użytku z tym typem zawartości lub z dowolnym typem zawartości dziedziczącym po tym typie zawartości. Jeśli przepływ pracy zostanie skojarzony z typem zawartości witryny, będzie dostępny dla wszystkich elementów tego typu zawartości na każdej liście i w każdej bibliotece, do której dodano ten typ zawartości witryny.

Przepływy pracy witryny

Przepływ pracy witryny przypomina ogólny proces dotyczący całej witryny. Jest on skojarzony z witryną, a nie z listą, biblioteką lub typem zawartości. Dlatego w odróżnieniu od innych przepływów pracy nie jest on uruchamiany dla określonego elementu listy. Aby uruchomić przepływ pracy witryny lub wyświetlić stan uruchomienia przepływów pracy witryny w przeglądarce, należy kliknąć polecenie Przepływy pracy witryny w menu Akcje witryny.

Edytowanie przepływów pracy dołączonych do programu SharePoint Server

Trzy najczęściej wykonywane przepływy pracy w programie SharePoint Server — przepływów pracy Zatwierdzanie, zbieranie opinii i zbieranie podpisów — mają została całkowicie odbudowany jako deklaracyjnych przepływów pracy, co oznacza, że teraz są w pełni dostosować w SharePoint Designer 2010. Te przepływy pracy są sterowane zdarzeniami, a wszystkie ważne zdarzenia w ramach przepływu pracy są udostępnione w edytorze przepływu pracy dla każdego zadania w procesie i procesu jako całość. Na przykład łatwo można dodać warunki i akcje, aby zdefiniować, co się stanie, gdy przydzielone, wygasła lub ukończeniu każdego zadania.

Projektowanie niestandardowego procesu zatwierdzania

SharePoint Designer 2010 zawiera trzy nowe akcje zatwierdzenia: przypisywanie elementów do zatwierdzenia, Przypisz element do opinii i proces zadania ogólne. "Duże trzy" przepływów pracy dostępnych w SharePoint Server 2010 — przepływów pracy Zatwierdzanie, zbieranie opinii i zbieranie podpisów — zbudowane za pomocą te akcje. Akcje zatwierdzanie prezentować wszystkie ważne wydarzenia w procesu zatwierdzania, dzięki czemu można łatwo Projektowanie procesu przepływu pracy ludzkiej miejsce, w którym wiele osób interakcji lub wspólna praca nad określonego dokumentu.

Etapy personifikacji

W poprzedniej wersji programu SharePoint Designer przepływ pracy zawsze personalizacji użytkownika, która uruchomiła przepływ pracy i uruchomiono z uprawnieniami użytkownika. Teraz w SharePoint Designer 2010, możesz teraz personifikacji czynności służą do przepływu pracy w działania przy użyciu personifikacji Autor przepływu pracy zamiast inicjator przepływu pracy. Personifikacji czynności są bardzo przydatne podczas zatwierdzanie i publikowanie scenariuszy, w których osoby przesyłania zawartości do zatwierdzenia i osoby zatwierdzające zawartości ma uprawnienia różnych.

Integracja z programem Visio

Załóżmy, że Twoja organizacja ma analityka biznesowego, który najlepiej rozumie procesu przepływu pracy należy przechwycić. Z SharePoint Designer 2010 i Visio Professional 2010 Analityk biznesowy można teraz szkicowanie się przepływy pracy graficznie w programie Visio. Visio Professional 2010 zawiera szablon Workflow programu Microsoft SharePoint, zawierający kształty wszystkie warunki przepływu pracy i akcji. Można uruchomić w programie Visio, a następnie wyeksportuj do programu SharePoint Designer, można rozpocząć w programie SharePoint Designer, a następnie wyeksportuj do programu Visio lub można przejść na projektowanie przepływu pracy przy użyciu wielu dwustronnej komunikacji między programami bez utraty ustawień przepływu pracy.

Wizualizacje przepływów pracy

Można łatwo wyświetlać stan dowolnego uruchomionego przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy. Z Wizualizacja przepływu pracy diagramu programu Visio przepływ pracy jest automatycznie tworzone i wyświetlane w składniku Web Part programu Visio na stronie Stan przepływu pracy. Wizualizacja przepływu pracy zawiera dokładnie miejsce, w którym określonego przepływu pracy znajduje się na widok "na żywo". Wizualizacji przepływu pracy wymagają Visio Professional 2010 zainstalowany na komputerze i uruchamiania na serwerze usług grafiki programu Visio.

Formularze programu InfoPath

Jeśli serwer działa SharePoint Server 2010 (nie SharePoint Foundation 2010 wyłącznie), wszystkie formularze przepływu pracy — formularz skojarzenia, formularz inicjowania i formularze zadań — są teraz InfoPath 2010 formularzy. Jest łatwe zmienianie wyglądu i układu formularzy programu InfoPath i reguł sprawdzania poprawności można dodać do formularza programu InfoPath. Edytowanie formularza przepływu pracy w InfoPath 2010, po prostu kliknij formularz i InfoPath zostanie otwarty bezpośrednio z SharePoint Designer 2010.

Etapy podrzędne i nowe akcje przepływów pracy

SharePoint Designer 2010 zawiera wiele nowych bloków konstrukcyjnych, takich jak podetapów i nowe akcje przepływu pracy. Na przykład jeśli przepływ pracy jest skojarzony z biblioteką dokumentów lub jeśli jest filtrowana do typu zawartości dokumentu, zostaną wyświetlone grupy kontekstowej akcje Zestawu dokumentów. Zestaw dokumentów jest nowością w SharePoint Server 2010, zgodnie z którą grupy dokumentów są traktowane jako całość, więc iteracji Akcja przepływu pracy dla zestawu dokumentów na wszystkie elementy z tego zestawu dokumentów. Inne nowe akcje przepływu pracy obejmują działania narzędzia do manipulowania ciągami i daty; nową relacyjnych akcję, która korzysta z usługi Active Directory wyszukująca manager osoby; i nowe akcje listy, które przepływ pracy służy do ustawiania uprawnień elementu listy.

Początek strony

Widoki i formularze

Nowa wersja technologii SharePoint oferuje nowe funkcje widoków i formularzy dotyczące list: składnik Web Part widoku listy XSLT oraz formularze programu InfoPath. Przy użyciu widoków i formularzy w rozwiązaniu można w większym stopniu niż do tej pory dostosować sposób interakcji użytkowników z danymi.

Składnik Web Part widoku listy XSLT

Każdy widok listy standardowy w produktach programu SharePoint 2010 jest teraz widoku danych — w szczególności XSLT listy Widok sieci Web Part (XLV). Oznacza to, że można łatwo dostosowywać dowolnego widoku standardowego listy w SharePoint Designer 2010 — na przykład teraz można dodać formatowanie warunkowe do dowolnego widoku listy. I po Dostosowywanie widoku listy w SharePoint Designer 2010, nadal można modyfikować tego widoku przy użyciu wszystkich opcji w przeglądarce, takie jak dodawanie lub usuwanie kolumn lub filtrowania i sortowania. XLV jest w pełni dostosować zarówno w programie SharePoint Designer, jak i w przeglądarce.

Udostępnione szablony XSLT to bardziej przejrzysty kod i większa wydajność

Składnik Web Part widoku listy XSLT korzysta z udostępnionych arkuszy stylów XSLT, które znajdują się w katalogu _layouts na serwerze. Każdy standardowy widok listy na serwerze korzysta z tego samego zestawu udostępnionych szablonów XSLT. Widok listy XSLT korzysta z jednego szablonu umożliwiającego formatowanie poszczególnych pól (lub kolumn), jednego szablonu umożliwiającego formatowanie wierszy oraz jednego szablonu umożliwiającego formatowanie tabeli. Podczas dostosowywania wyglądu widoku listy XSLT są generowane szablony XSL, które zastępują tylko modyfikowane szablony. Jeśli na przykład zostanie zaznaczone pole, zostanie wygenerowany szablon XSLT, który zastąpi udostępniony szablon dotyczący tylko tego pola. Oznacza to łatwiejszą pracę z widokiem listy XSLT w widoku kodu oraz wyższą wydajność podczas renderowania strony w przeglądarce.

Łatwe cofanie dostosowań przez przywrócenie szablonu XSLT

Jeśli wystąpi konieczność cofnięcia zmian wprowadzonych w składniku Web Part widoku listy XSLT lub jeśli w szablonie XSL wystąpią błędy, których nie można naprawić, w dowolnym momencie można przywrócić widok listy XSLT do postaci przed wprowadzeniem zmian. Przywrócenie szablonu XSLT widoku listy XSLT polega na ponownym użyciu przez widok listy XSLT udostępnionych szablonów XSLT na serwerze. Użytkownik może przywrócić cały widok lub tylko określone szablony XSLT, na przykład szablon elementu.

Tworzenie widoków danych przy użyciu Wstążki

Widok danych jest zaawansowaną funkcją umożliwiającą wyświetlanie i edytowanie danych z wielu różnych źródeł danych, łącznie z danymi na listach programu SharePoint i danymi spoza środowiska SharePoint. Wstążka umożliwia wstawienie widoku danych kilkoma kliknięciami. Wstawiony widok danych można dostosować przy użyciu wszystkich opcji dostępnych w obszarze Narzędzia widoku listy (w przypadku widoków list XSLT) lub Narzędzia widoku danych (w przypadku składnika Web Part formularza danych) na Wstążce.

Stosowanie formatowania warunkowego przy użyciu Wstążki

Formatowanie warunkowe pozwala zwiększyć atrakcyjność widoków danych przez wyróżnienie najważniejszych informacji dla zespołu. Reguły formatowania warunkowego można stosować do widoków danych bezpośrednio ze Wstążki.

Udostępnianie stylów widoku i stosowanie ich przy użyciu Wstążki

Możesz łatwo udostępnić stylów niestandardowych dla widoków listy (XLVs) z innymi osobami w zbiorze witryn, przekazując style (. Pliki XSL) do biblioteki stylów w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami następnie użyj SharePoint Designer 2010, aby zastosować te style niestandardowe do własnych widoków list jednym kliknięciem.

Widoki danych obsługują technologię AJAX

Widoki danych udostępniają wiele funkcji ułatwiających pracę nad danymi, takich jak stronicowanie, filtrowanie i sortowanie nagłówków kolumn oraz edytowanie wewnętrzne. Dla każdego widoku można włączyć aktualizacje asynchroniczne, dzięki czemu podczas korzystania z każdej z tych funkcji nie trzeba odświeżać całej strony w przeglądarce — wystarczy odświeżyć widok danych. Można również określić interwał czasu automatycznego odświeżania danych w widoku oraz dodać do widoku danych przycisk umożliwiający użytkownikom ręczne odświeżanie widoku.

Widoki powiązanych elementów

SharePoint Designer 2010 ułatwia tworzenie stron pulpitu nawigacyjnego typu, których są wyświetlane wszystkie dane związane z określonego elementu. Najpierw użyj kolumn odnośników do tworzenia relacji nadrzędny podrzędny między danymi na dwóch różnych listach — i teraz w produktach programu SharePoint 2010, możesz użyć opcji dla kolumny odnośnika do wymuszenia więzów integralności między tych list, aby nie podrzędny elementów oddzielonych bez elementów nadrzędnych. Następnie na Wstążce w SharePoint Designer 2010 można łatwo tworzyć widoki element pokrewny, których są wyświetlane wszystkie elementy podrzędne elementów na jednej liście powiązanych z elementem nadrzędnym określonych na innej liście.

Akcje niestandardowe

Z SharePoint Designer 2010 możesz ułatwia użytkownikom odnajdowanie ważne akcje, które może być konieczne wykonać na elemencie. Można na przykład dodać akcji niestandardowej do menu elementów listy dowolnej listy, tak, aby uruchomić przepływ pracy osób bezpośrednio z menu dla elementu listy. Akcje niestandardowe można również dodać jako przyciski na wstążce na stronach formularza i w widoku listy. Akcje niestandardowe ułatwienia rozwiązania dla osób używać za pomocą prawego akcje w kontekście prawym.

Formularze programu InfoPath

W SharePoint Server 2010 list można teraz używać formularzy programu InfoPath dla swoich formularzy nowy element, Wyświetl element i Edytuj element. Program InfoPath ułatwia całkowicie zmienić układ i wygląd formularzy. Ponadto formularze programu InfoPath zapewniają bardzo przydatne funkcji, takich jak formatowanie reguł i reguł sprawdzania poprawności. I masz elastyczność, ponieważ każdego typu zawartości skojarzonego z listą może mieć własny zestaw formularzy. Jeśli chcesz do projektowania formularzy w programie InfoPath, możesz uruchomić InfoPath 2010 bezpośrednio ze Wstążki w SharePoint Designer 2010.

Początek strony

Typy zawartości zewnętrznej i usługi łączności biznesowej

Produkty SharePoint 2010 i pakiet Office 2010 oferują nowe funkcje umożliwiające ścisłą integrację zewnętrznych danych biznesowych i procesów biznesowych z interfejsem użytkownika pakietu Office i technologii SharePoint. Obejmują one nowe funkcje, usługi i narzędzia na platformie SharePoint. Usługi Business Connectivity Services (BCS) umożliwiają nawiązywanie połączeń z danymi zewnętrznymi z programu Microsoft SQL Server, usług sieci Web lub zestawów .NET. Takie połączenia można nawiązywać z poziomu klienta lub serwera w trybie online lub offline. Ponadto można tworzyć, odczytywać, aktualizować i usuwać dane w tych zewnętrznych źródłach danych.

Typy zawartości zewnętrznej

W poprzedniej wersji technologii SharePoint używano pojęcia jednostki danych biznesowych, które oznaczało typ zewnętrznych danych biznesowych dostępnych w wykazie danych biznesowych. Jednostką mógł być klient lub zamówienie. Obecnie jednostka jest nazywana typem zawartości zewnętrznej. Typy zawartości w środowisku SharePoint mogą działać jak przepływy pracy lub skojarzone z nimi zasady. Mogą one również działać jak skojarzone z nimi operacje. Operacja nie jest przepływem pracy ani zasadą. Określa ona, czy użytkownicy mogą tworzyć, odczytywać, aktualizować, usuwać lub wyszukiwać wystąpienia danego typu zawartości zewnętrznej. Wspólną cechą typów zawartości i typów zawartości zewnętrznej jest to, że definiują nie tylko schemat danych (pola i typy pól), lecz również zachowanie danych i skojarzone z nimi operacje.

Tworzenie typów zawartości zewnętrznej w SharePoint Designer 2010

W poprzedniej wersji programu SharePoint nie obsługują tworzenia definicji aplikacji w wykazie danych biznesowych. Teraz SharePoint Designer 2010 udostępnia narzędzia, które umożliwiają łączenie z danymi zewnętrznymi, aby utworzyć typów zawartości zewnętrznej, aby opublikować tych typów zawartości zewnętrznej w wykazie danych biznesowych na serwerze i do automatycznego generowania zarówno listy zewnętrznej i wszystkie formularze wymagane przez tej listy zewnętrznej. Z SharePoint Designer 2010 może prezentować dane zewnętrzne z systemów LOB z takich jak SAP lub Siebel w programie SharePoint, bez zapisywania jednego wiersza kodu.

Listy zewnętrzne

Lista zewnętrzna to klucza blok konstrukcyjny rozwiązania usług łączności Biznesowej. Lista zewnętrzna wydaje się i zachowuje się praktycznie taka sama, jak listy programu SharePoint, ale zawiera dane ze źródła zewnętrznego. Lista zewnętrzna ułatwia użytkownikom odczytywanie i zapisywanie danych zewnętrznych w znajome środowisko pracy z listą programu SharePoint. Można utworzyć listę zewnętrzną oraz prawo formularzy z SharePoint Designer 2010. Tworzenie listy zewnętrznej tworzy widoki (za pomocą składnika Web Part Widok listy XSLT) i formularzy (za pomocą składnika Web Part formularza listy XSLT) dla przeglądarki i możliwości dostosowywania Outlook 2010 formę i InfoPath 2010. Formularz programu InfoPath może służyć zamiast domyślnego XSLT widoków i formularzy do wyświetlania i edytowania danych listy zewnętrznej w przeglądarce, a formularz Outlook służy do wyświetlania danych zewnętrznych w Outlook 2010.

Listy zewnętrzne w programie SharePoint Workspace

Po utworzeniu listy zewnętrznej, wystarczy kliknąć przycisk Połącz z programem SharePoint Workspace na serwerze wstążki, aby udostępnić w programie SharePoint Workspace 2010 tej listy zewnętrznej. W programie SharePoint Workspace można umożliwia wyświetlanie i edytowanie danych zewnętrznych bezpośrednio z klienta, czy jesteś połączenia lub w trybie offline. Usługi łączności Biznesowej zawiera mechanizm pamięci podręcznej i synchronizacja, który jest zainstalowany na komputerze klienckim i zachowuje dane, świeży i zsynchronizowanego z systemem wewnętrznej. Program SharePoint Workspace są także komunikaty o błędach i konflikt rozdzielczość. Po podłączeniu listy zewnętrznej do programu SharePoint Workspace InfoPath 2010 formularzy do przeglądania i edytowania danych w programie SharePoint Workspace są generowane automatycznie.

Listy zewnętrzne w programie Outlook

Listę zewnętrzną można również nawiązać Outlook 2010. Po utworzeniu typu zawartości zewnętrznej w SharePoint Designer 2010 można mapować go na natywne typ elementu pakietu Office, takich jak kontakt lub zadanie, tak aby danych zewnętrznych będzie wyglądać i działać tak samo jak element kontaktu lub zadania w programie Outlook. Załóżmy na przykład, że dane zewnętrzne jest na liście klientów i chcesz wyświetlić tych danych zewnętrznych w programie Outlook. Ponieważ dane dla klientów przypomina kontaktów w programie Outlook, można mapować tego typu zawartości zewnętrznej w elemencie kontaktu w programie Outlook. Po podłączeniu listy zewnętrznej do programu Outlook można utworzyć, aktualizowanie i usuwać danych zewnętrznych bezpośrednio z programu Outlook, tak samo, jak chcesz tworzenie i aktualizowanie natywnych kontaktów programu Outlook.

Kolumny danych biznesowych, przepływ pracy i program Word

Po utworzeniu typu zawartości zewnętrznej, możesz dodać kolumnę danych biznesowych do listy lub biblioteki. Kolumna danych biznesowych jest skojarzony typ zawartości zewnętrznej i reprezentuje pole z tego typu zawartości zewnętrznej. Jeśli biblioteka dokumentów korzysta z dokumentu programu Word dla szablonu, można edytować szablonu w programie Word, dodając Szybkie części, które są kontrolki zawartości, które są związane z kolumn danych biznesowych. Gdy użytkownik tworzy nowy dokument oparty na tym szablonie programu Word, danych zewnętrznych zostanie wyświetlony w dokumencie w kontrolkach zawartości. Kontrolki zawartości automatyczne włączenie pobierania i usuwania funkcji danych zewnętrznych. Z SharePoint Designer 2010 możesz utworzyć przepływ pracy, która jest skojarzona z tą biblioteką dokumentów i który odczytuje i zapisuje danych listy zewnętrznej. Akcje listy standardowe przepływu pracy zostały rozszerzone do pracy z danymi zewnętrznymi w programie SharePoint Designer.

Początek strony

Określa miejsce, w którym & osoby mogą używać SharePoint Designer 2010

Jeśli INFORMATYCY kto zarządza programu SharePoint w Twojej organizacji, wiesz, że można ogólnie wdrażanie SharePoint Designer 2010 i masz pełną UFNOŚĆ łatwo kontrola, gdzie i jak osoby w organizacji mogą używać programu SharePoint Designer. Ponadto nowe środowisko edytowanie strony w SharePoint Designer 2010 oznacza, że — domyślnie — dostosowywania stron (nazywane także "unghosting") jest możliwe ani niezbędne w celu utworzenia zaawansowanych stron i pulpity nawigacyjne.

Strony administracyjne dotyczące aplikacji sieci Web i zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem serwera, masz nową stronę w administracji centralnej dedykowane do ustawień SharePoint Designer 2010. Jeśli jesteś administratorem zbioru witryn, masz podobne strony w ustawieniach witryny witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Dla każdej aplikacji sieci Web lub zbiór witryn został opcje, aby umożliwić użytkownikom dostosowywanie stron, dostosowywanie stron wzorcowych i układów stron i korzystania z widoku wszystkie pliki przy użyciu programu SharePoint Designer.

Do dostosowywania stron domyślnie jest wymagany wyższy poziom uprawnień

Do dostosowywania stron (nazywanego również usuwaniem widma) jest wymagany wyższy poziom uprawnień niż w poprzedniej wersji. Domyślnie tylko administratorzy zbiorów witryn mogą dostosowywać strony, strony wzorcowe i układy stron oraz korzystać z widoku wszystkich plików. Oznacza to, że dla większości osób węzły Strony wzorcowe, Układy stron i Wszystkie pliki w okienku nawigacji nie będą widoczne. Użytkownicy mogą tworzyć rozwiązania przez tworzenie i przechowywanie stron składników Web Part w bibliotece stron witryny. Takie rozwiązanie ułatwia zachowanie spójnego znakowania i układu w całej aplikacji sieci Web lub w całym zbiorze witryn.

Nowe funkcje edytowania stron: tryb domyślny a tryb zaawansowany

W SharePoint Designer 2010 wyróżnienia jest dotyczących tworzenia i konfigurowania składników, takich jak widoki danych, formularzy i przepływów pracy — i mniej dotyczące edytowania HTML oraz innych zadań typu projektanta sieci Web. W związku z tym domyślny tryb edycji stron składników Web Part jest łatwiejsze i bardziej intuicyjny — w rzeczywistości domyślny tryb przypomina dodawania zawartości do strony typu wiki. Osoby można wstawić widoków i formularzy danych, wpisz tekst i Dodawanie innej zawartości w głównym zastępczym zawartości (PlaceHolderMain), ale pozostałej części strony jest zablokowana do edycji. W tym trybie wszystkie zawartość niestandardową znajduje się wewnątrz ukryte strony sieci Web, tak w trybie domyślnym, których nie można dostosować strony ("niezduplikowane"). Z drugiej strony w trybie zaawansowanym, można w pełni dostosować strony, edytując dowolnego elementu na stronie. Ponownie domyślnie tylko administratorzy zbioru witryn można edytować strony w trybie zaawansowanym.

Strony witryny

W poprzedniej wersji możesz mogły zostać dane o osobach zapisywanie plików w katalogu głównym witryny lub zmieniania struktury folderów witryny. W SharePoint Designer 2010 Domyślnie większość osób nie będą mieć dostępu do widoku wszystkie pliki w witrynie; Zamiast tego wszystkie nowe strony utworzone w witrynie znajdują się w bibliotece dokumentów stron witryny. Biblioteka stron witryny umożliwia proste, usprawnionym dla osób w celu tworzenia i przechowywania plików niezbędnych do ich rozwiązania.

Łatwe przywracanie poprzedniej wersji stron witryny

Biblioteka stron witryny używa przechowywania wersji, więc jeśli przypadkowo podział strony możesz można łatwo przywrócić poprzednią wersję. W SharePoint Designer 2010 każdej strony programu SharePoint zawiera stronę podsumowania, która zostanie wyświetlona historia wersji dla tej strony. Na stronie Podsumowanie możesz przywrócić poprzednią wersję bezpośrednio przy użyciu wstążki.

Łatwiejsze wykonywanie uaktualnień

Dostosowane strony może skomplikować proces uaktualniania. Na przykład podczas uaktualniania do Office SharePoint Server 2007, dostosowane strony nie automatyczne przejście na nowy wygląd i działanie, a często musiał ręcznie odtworzyć dostosowań w nowej wersji strony. Z SharePoint Designer 2010 osoby można korzystać z wszystkich możliwości aplikacji tworzenia i dostosowywania bez dostosowywania ("unghosting") dowolnych stron. Aby można było ogólnie wdrażanie SharePoint Designer 2010 i wiesz, że wszelkie przyszłych uaktualnień programu SharePoint nie będzie skomplikowane przez dużej liczby dostosowanych stron.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×