Co nowego w programie Microsoft Access

Program Microsoft Access 2010 umożliwia tworzenie baz danych sieci Web i publikowanie ich w witrynie programu SharePoint.

“Współpracę można rozpocząć natychmiast.”

Osoby odwiedzające witrynę programu SharePoint mogą użyć aplikacji bazy danych w przeglądarce sieci Web w celu udzielenia użytkownikom odpowiednich uprawnień do przeglądania za pomocą uprawnień programu SharePoint. Można również użyć szablonu, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie współpracy. Nowa funkcja publikowania w sieci Web jest obsługiwana przez wiele innych ulepszeń, które oferują również korzyści dotyczące tradycyjnych stacjonarnych baz danych.

Zmieniono również interfejs użytkownika programu Access 2010. Dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z programem Office Access 2007, Wstążka i okienko nawigacji prawdopodobnie będą nowymi elementami. Wstążka zastąpiła menu i paski narzędzi, które były dostępne we wcześniejszych wersjach programu. Okienko nawigacji zastąpiło okno Baza danych oraz oferuje więcej możliwości. Ponadto widok Backstage (nowość w programie Access 2010) umożliwia uzyskiwanie dostępu do wszystkich poleceń dotyczących całej bazy danych, takich jak kompaktowanie i naprawianie, lub poleceń, które znajdowały się w menu Plik.

W tym artykule opisano funkcje programów Office Access 2007 i Access 2010. Aby uzyskać ogólne informacje o programie Access, zobacz artykuł Wprowadzenie do programu Access 2010.

W tym artykule

Omówienie

Nowy interfejs użytkownika

Bardziej zaawansowane narzędzia do tworzenia obiektów

Nowe typy danych i formanty

Ulepszone metody prezentowania danych

Ulepszone zabezpieczenia

Ulepszona metoda rozwiązywania problemów

Ulepszone narzędzia sprawdzające

Omówienie

Użytkownicy mający dostęp do witryny programu SharePoint ze skonfigurowanymi usługami Access Services mogą tworzyć bazy danych za pomocą programu Access 2010. Inni użytkownicy mogą korzystać z bazy danych w oknie przeglądarki sieci Web, ale zmiany w projekcie należy wprowadzać przy użyciu programu Access 2010. Niektórych funkcji nie można używać w sieci Web, lecz wiele takich samych czynności można wykonywać za pomocą nowych funkcji, takich jak pola obliczeniowe i makra danych.

Udostępnianie bazy danych w sieci Web

 • Korzystanie z szablonu    Do programu Access 2010 jest dołączonych pięć szablonów: Kontakty, Majątek, Projekty, Zdarzenia i Działalność charytatywna. Szablony można modyfikować przed opublikowaniem lub po opublikowaniu.

 • Tworzenie od podstaw    Podczas tworzenia nowej, pustej bazy danych można określić, czy ma to być standardowa baza danych, czy baza danych sieci Web. Ma to wpływ na wyświetlane funkcje i polecenia, co ułatwia zapewnienie zgodności aplikacji ze standardem sieci Web.

 • Konwertowanie istniejącej bazy danych na bazę danych sieci Web    Użytkownik może opublikować istniejącą aplikację w sieci Web. Nie wszystkie funkcje stacjonarnych baz danych są obsługiwane w sieci Web, dlatego może być konieczne dostosowanie niektórych funkcji aplikacji.

  Uwaga: Nowa funkcja sprawdzania zgodności z siecią Web ułatwia identyfikowanie i rozwiązywanie wszelkich problemów ze zgodnością.

 • Intranet lub Internet    Bazę danych można opublikować na własnym serwerze SharePoint lub można użyć rozwiązania hostingowego programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji na temat baz danych sieci Web, zobacz artykuł Tworzenie bazy danych udostępnianej w sieci Web.

Nowy Konstruktor makr

Program Access 2010 oferuje nowy Konstruktor makr, który korzysta z technologii IntelliSense oraz charakteryzuje się przejrzystym i prostym interfejsem.

Konstruktor makr

1. Wybierz akcję z listy...

2. ... lub kliknij dwukrotnie akcję w okienku Wykaz akcji, aby dodać ją do makra.

3. Podczas pracy z makrem zostanie wyświetlona karta Projektowanie.

Po dodaniu akcji w Konstruktorze makr zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. Kiedy na przykład zostanie dodana akcja „Jeżeli”, zostaną wyświetlone następujące opcje:

Makro z akcją „Jeżeli”

Oprócz tradycyjnych makr nowy Konstruktor makr umożliwia tworzenie makr danych (jest to nowa funkcja).

Makra danych: zmienianie danych na podstawie zdarzeń

Makra danych umożliwiają obsługiwanie funkcji agregujących w bazach danych sieci Web oraz implementowanie wyzwalaczy w dowolnej bazie danych programu Access 2010.

Załóżmy na przykład, że są używane pola ProcentWykonania i Stan. Za pomocą makra danych można ustawić w polu ProcentWykonania wartość 100, jeśli w polu Stan ustawiono wartość Ukończone, lub wartość 0, jeśli w polu Stan ustawiono wartość Nierozpoczęte.

Rozszerzony Konstruktor wyrażeń

Konstruktor wyrażeń korzysta teraz z technologii IntelliSense, dzięki której wyrażenia są widoczne podczas wpisywania tekstu. Ponadto jest wyświetlana Pomoc dla obecnie zaznaczonej wartości wyrażenia w oknie Konstruktora wyrażeń. Jeśli na przykład zostanie zaznaczona funkcja Trim, w Konstruktorze wyrażeń zostanie wyświetlony następujący tekst:

Trim(ciąg) Zwraca wariant typu Ciąg zawierający kopię określonego ciągu bez spacji na początku i na końcu.

Pola obliczeniowe

Użytkownik może utworzyć pole, w którym będą wyświetlane wyniki obliczeń. Obliczenia muszą zawierać odwołania do innych pól w tej samej tabeli. Do tworzenia obliczeń służy Konstruktor wyrażeń.

Reguły sprawdzania poprawności tabel

Uwaga: Ta funkcja została wprowadzona w programie Access 2007.

Użytkownik może utworzyć regułę, która uniemożliwi wprowadzanie danych w sytuacji, gdy poprawność zmienionego rekordu będzie sprawdzana za pomocą określonej reguły. W przeciwieństwie do reguły sprawdzania poprawności danych reguła sprawdzania poprawności tabel może sprawdzać poprawność wartości wielu pól. Do tworzenia reguły sprawdzania poprawności służy Konstruktor wyrażeń.

Szablony baz danych do tworzenia kompletnych aplikacji

Program Access 2010 zawiera zestaw profesjonalnie zaprojektowanych szablonów baz danych służących do śledzenia kontaktów, zadań, zdarzeń, studentów, składników majątku i innych typów danych. Można używać tych szablonów w takiej postaci, w jakiej zostały udostępnione, lecz można też je ulepszać i dostosowywać tak, aby informacje były śledzone dokładnie w żądany sposób.

Dostępne szablony w widoku Backstage

Każdy szablon jest kompletną aplikacją śledzenia, zawierającą wstępnie zdefiniowane tabele, formularze, raporty, kwerendy, makra i relacje. Szablony są zaprojektowane z myślą o ich natychmiastowej użyteczności, aby można było niezwłocznie przystąpić do pracy. Jeśli projekt szablonu odpowiada określonym potrzebom, użytkownik może rozpocząć pracę. W przeciwnym wypadku szablon może znacznie przyspieszyć tworzenie bazy danych odpowiadającej określonym potrzebom.

Baza danych sieci Web składników majątku

Oprócz szablonów zawartych w programie Access 2010 można też korzystać z dodatkowych szablonów dostępnych do pobrania w witrynie Office.com.

Części aplikacji służące do dodawania funkcji do istniejącej bazy danych

Części aplikacji umożliwiają łatwe dodawanie funkcji do istniejącej bazy danych. Częścią aplikacji nową w programie Access 2010 jest szablon obejmujący część bazy danych — na przykład wstępnie sformatowaną tabelę lub tabelę ze skojarzonym formularzem i raportem. Na przykład dodanie części aplikacji Zadania do bazy danych powoduje dodanie tabeli Zadania, formularza Zadania oraz funkcji umożliwiającej powiązanie tabeli Zadania z inną tabelą w bazie danych.

Części aplikacji na karcie Tworzenie

Ulepszony widok arkusza danych

Użytkownik może utworzyć tabelę i rozpocząć korzystanie z niej bez uprzedniego definiowania pól — wystarczy kliknąć przycisk Tabela na karcie Tworzenie i rozpocząć wprowadzanie danych w nowym arkuszu danych, który zostanie wyświetlony. Program Access 2010 automatycznie określa najlepszy typ danych dla każdego pola, oszczędzając czas użytkownika. W kolumnie Kliknij, aby dodać jest wskazane miejsce, w którym można dodać nowe pole — a jeśli będzie konieczna zmiana typu danych lub formatu wyświetlania nowego bądź istniejącego pola, można użyć poleceń na wstążce na karcie Pola. Można również wkleić do nowego arkusza danych dane z tabel programu Microsoft Excel — program Access 2010 utworzy wszystkie pola i automatycznie rozpozna typy danych.

Kliknij, aby dodać w widoku arkusza danych

Okienko Lista pól

Okienko Lista pól, wprowadzone w programie Access 2007, umożliwia dodawanie pól pochodzących z innych tabel. Pola można przeciągać z tabeli w źródle rekordów, a także z powiązanych lub niepowiązanych tabel w bazie danych. W razie potrzeby relacja między tabelami zostanie utworzona automatycznie lub w programie Access przez cały proces będą wyświetlane teksty pomocnicze.

Okienko Lista pól

Widok układu umożliwia szybsze projektowanie formularzy i raportów

Widok układu służy do wprowadzania zmian w projekcie podczas wyświetlania danych w formularzu lub raporcie.

Widok układu oferuje wiele udoskonaleń, które nie były dostępne w programie Access 2007. Jest on niezbędny podczas projektowania formularza lub raportu sieci Web.

Formularz w widoku układu, w którym są pokazane dane dynamiczne

Na przykład można dodać pole do siatki projektu, przeciągając je z okienka Lista pól, lub zmienić właściwości, używając arkusza właściwości.

Układy formantów umożliwiają zachowanie porządku

Układy, które wprowadzono w programie Office Access 2007, to grupy formantów, które można osobno przenosić i których rozmiar można zmieniać. W programie Access 2010 układy oferują większe możliwości rozmieszczania formantów w formularzach i raportach. Użytkownik może dzielić albo scalać komórki w poziomie lub w pionie, co ułatwia zmienianie rozmieszczenia pól, kolumn i wierszy.

Widok układu jest niezbędny podczas projektowania baz danych sieci Web, ale nadal można projektować stacjonarne bazy danych w widoku projektu.

Początek strony

Nowy interfejs użytkownika

Nowy interfejs użytkownika — wprowadzony w programie Office Access 2007 i rozbudowany w programie Access 2010 — został zaprojektowany tak, aby można było łatwo znajdować polecenia i funkcje, które do tej pory często były ukryte w złożonych menu i paskach narzędzi.

Wstążka

Wstążka to zbiór kart zawierających grupy poleceń zorganizowane według funkcji. Wstążka zastąpiła piętrowy układ menu i pasków narzędzi występujących w starszych wersjach programu Access.

Kluczowe funkcje wstążki to:

 • Karty poleceń — na kartach są wyświetlane polecenia często używane razem, aby można było znaleźć potrzebne polecenia w odpowiednim momencie.

 • Karty poleceń kontekstowych — karta poleceń pojawiająca się w zależności od kontekstu — obiektu, z którym się w danej chwili pracuje, lub realizowanego zadania. Karta poleceń kontekstowych zawiera polecenia, które najprawdopodobniej okażą się przydatne.

 • Galerie — nowe formanty, które pozwalają na wyświetlanie podglądu stylu lub opcji, aby można było zobaczyć wyniki przed wprowadzeniem zmiany.

Widok Backstage

Widok Backstage (nowość w programie Access 2010) zawiera polecenia dotyczące całej bazy danych, takie jak kompaktowanie i naprawianie lub otwieranie nowej bazy danych. Polecenia są rozmieszczone na kartach po lewej stronie ekranu. Każda karta zawiera grupę powiązanych poleceń lub łączy. Na przykład kliknięcie karty Nowe powoduje wyświetlenie zestawu przycisków umożliwiających utworzenie nowej bazy danych od podstaw lub wybranie bazy danych z biblioteki profesjonalnie zaprojektowanych szablonów baz danych.

Wiele poleceń wyświetlanych w widoku Backstage było dostępnych w menu Plik w starszych wersjach programu Access. Ponadto w tym widoku są wyświetlane lista ostatnio otwartych baz danych oraz (w przypadku aktywnego połączenia z Internetem) łącza do artykułów w witrynie office.com.

Karta Nowy w widoku Backstage

Okienko nawigacji

Okienko nawigacji, wprowadzone w programie Access 2007, zawiera listę wszystkich obiekty w obecnie otwartej bazie danych oraz zapewnia łatwy dostęp do tych obiektów. Za pomocą okienka nawigacji można zorganizować obiekty według typu, daty utworzenia, daty modyfikacji, powiązanej tabeli (na podstawie współzależności między obiektami) lub w utworzonych przez siebie grupach niestandardowych. Jeśli praca nad projektem formularza wymaga większej przestrzeni, okienko nawigacji można łatwo zwinąć, aby zajmowało niewiele miejsca, ale nadal było dostępne. Okienko nawigacji zastąpiło okno Baza danych, które było używane w wersjach programu Access wcześniejszych niż program Access 2007.

Okienko nawigacji — baza danych Northwind 2007

Obiekty wyświetlane na kartach

Domyślnie tabele, kwerendy, formularze, raporty i makra są wyświetlane jako obiekty na kartach w oknie programu Access.

Uwaga: To ustawienie można skonfigurować osobno dla każdej bazy danych, tak aby używać okien obiektów zamiast kart.

Obiekt wyświetlany na karcie w programie Access 2007

Klikając karty obiektów, można łatwo przełączać między różnymi obiektami.

Okno Pomocy

Program Access 2010 zapewnia łatwy dostęp do Pomocy oraz do dokumentacji dewelopera w tym samym oknie Pomocy. Zakres wyszukiwania można łatwo zawęzić na przykład tylko do dokumentacji dewelopera. Niezależnie od ustawień określonych w oknie Pomocy cała Pomoc programu Access i dokumentacja dewelopera jest zawsze dostępna w trybie online w witrynie Office.com lub MSDN.

Początek strony

Bardziej zaawansowane narzędzia do tworzenia obiektów

Program Access 2010 udostępnia intuicyjne środowisko do tworzenia obiektów baz danych.

Karta Tworzenie

Karta Tworzenie umożliwia szybkie tworzenie nowych formularzy, raportów, tabel, kwerend i innych obiektów baz danych. Jeśli w okienku nawigacji zostanie zaznaczona tabela lub kwerenda, będzie można jednym kliknięciem utworzyć nowy formularz lub raport, używając polecenia Formularz lub Raport.

Nowe formularze i raporty tworzone za pomocą tych poleceń używają zaktualizowanego projektu, aby zwiększyć ich atrakcyjność oraz aby można było natychmiast z nich korzystać. Do formularzy i raportów generowanych automatycznie jest stosowany profesjonalny wygląd z nagłówkami zawierającymi logo i tytuł. Ponadto raporty generowane automatycznie zawierają datę i godzinę oraz stopki i sumy z istotnymi informacjami.

Widok raportu i widok układu

Te widoki, wprowadzone w programie Office Access 2007 i rozbudowane w programie Access 2010, umożliwiają interakcyjną pracę z raportami. Widok raportu umożliwia dokładne śledzenie pełnego wyglądu raportu bez drukowania lub wyświetlania podglądu wydruku. Aby skoncentrować się na określonych rekordach, można użyć funkcji filtrowania. Aby wyszukać odpowiedni tekst, należy wykonać operację znajdowania. Polecenie Kopiuj umożliwia skopiowanie tekstu do Schowka. Klikając aktywne hiperłącza wyświetlane w raporcie, można je otworzyć w przeglądarce.

Widok układu pozwala wprowadzać zmiany w projekcie w trakcie przeglądania danych. Za pomocą widoku układu można wprowadzić w projekcie wiele typowych zmian podczas wyświetlania danych w formularzu lub raporcie. Można na przykład dodać pole, przeciągając jego nazwę z nowego okienka Lista pól, lub zmienić właściwości, używając arkusza właściwości.

Widok układu udostępnia teraz ulepszone układy projektu — grupy formantów, które można dostosowywać jak jeden element w celu szybkiej zmiany rozmieszczenia pól, kolumn, wierszy lub całych układów. W widoku układu można też łatwo usunąć pole lub dodać formatowanie.

Raport w widoku układu

Usprawnione tworzenie grupowań i sortowań w raporcie

W programie Office Access 2007 wprowadzono lepszy i bardziej poręczny sposób grupowania i sortowania danych w raportach oraz możliwość dodawania sum. Interfejs jest łatwy w obsłudze, a gdy jest używany razem z nowym widokiem układu, umożliwia natychmiastowe wyświetlanie efektów wprowadzonych zmian.

Okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie

Załóżmy, że trzeba wyświetlić w raporcie całkowitą sprzedaż według regionów. Za pomocą widoku układu i okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie można dodać poziom grupy i zażądać podania sumy oraz na bieżąco wyświetlić zmiany wprowadzone w raporcie. Wiersz Suma ułatwia dodawanie sum, średnich, liczb elementów oraz maksimum lub minimum do nagłówków lub stopek raportu. Proste sumowanie nie wymaga już ręcznego utworzenia pola obliczeniowego. Teraz wystarczy wskazać i kliknąć odpowiednie pozycje.

Tworzenie sumy w raporcie

Ulepszone układy formantów ułatwiające tworzenie dopracowanych formularzy i raportów

Formularze i raporty często zawierają informacje w formie tabelarycznej, na przykład kolumnę z nazwiskami klientów lub wiersz z wszystkimi polami dotyczącymi danego klienta. Te formanty można zgrupować w układzie, którym da się bez trudu posługiwać jak jednym elementem, uwzględniając etykietę.

Polecenia w grupie Sterowanie układem na karcie Rozmieszczanie

Formanty można wybierać z różnych sekcji, na przykład etykietę — z sekcji nagłówka lub stopki, co daje w efekcie dużą elastyczność. Umożliwia to łatwe wykonywanie następujących zadań:

 • Zmienianie położenia lub rozmiaru układu. Można na przykład przemieścić kolumnę w lewo lub w prawo.

 • Formatowanie układu. Można na przykład wyróżnić kolumnę z nazwiskami klientów, stosując pogrubienie czcionki.

 • Dodawanie do układu kolumny (pola).

 • Usuwanie z układu kolumny (pola).

 • Scalanie lub dzielenie komórek (tylko w programie Access 2010)

Przenoszenie kolumny w widoku układu

Układy są zapisywane wraz z projektem, aby pozostały dostępne.

Formularze dzielone, umożliwiające szybkie przeglądanie danych

Uwaga: Ta funkcja została wprowadzona w programie Access 2007.

Formularze dzielone umożliwiają tworzenie formularzy łączących widok arkusza danych z widokiem formularza. Przez skonfigurowanie odpowiedniej właściwości użytkownik może określić, że program Access ma umieścić arkusz danych na górze, na dole albo po lewej lub prawej stronie.

Formularz dzielony

Uwaga: Formularze dzielone nie są dostępne w bazach danych sieci Web.

Makra osadzone w formularzach i raportach

Makra osadzone wprowadzono w programie Office Access 2007.

Makra osadzone eliminują konieczność pisania kodu. Makro osadzone jest przechowywane we właściwości i stanowi część obiektu, do którego należy. Można zmienić projekt makra osadzonego, nie martwiąc się o inne formanty, które mogą z niego korzystać — każde makro jest osadzone niezależne. Makra osadzone są zaufane, ponieważ mają automatyczne zabezpieczenia przed wykonywaniem potencjalnie niebezpiecznych operacji.

Przypisywanie makra osadzonego do zdarzenia Przy kliknięciu dwukrotnym

Początek strony

Nowe typy danych i formanty

Pola obliczeniowe (nowość w programie Access 2010) umożliwiają przechowywanie wyników obliczeń. W programie Office Access 2007 wprowadzono następujące nowe i ulepszone typy danych i formanty:

 • Pola wielowartościowe

 • Typ danych Załącznik

 • Rozszerzone pola typu Nota

 • Wbudowany formant kalendarza dla pól typu Data/Godzina

Pola obliczeniowe

Użytkownik może utworzyć pole, które zawiera wartość obliczoną na podstawie innych danych z tej samej tabeli. Obliczenia są tworzone za pomocą Konstruktora wyrażeń, dzięki czemu można korzystać z technologii IntelliSense oraz łatwo uzyskiwać dostęp do Pomocy i wartości wyrażeń.

Dane z innych tabel nie mogą być używane jako źródło obliczanych danych. Niektóre wyrażenia nie są obsługiwane w polach obliczeniowych.

Pola wielowartościowe

Pola wielowartościowe, wprowadzone w programie Office Access 2007, umożliwiają przechowywanie wielu wartości na rekord. Załóżmy, że trzeba przypisać zadanie do jednego z pracowników lub wykonawców, ale zdecydowano, że należy je przypisać do więcej niż jednej osoby. Większość systemów zarządzania bazami danych, w tym wersje programu Access starsze niż program Office Access 2007, wymaga utworzenia relacji wiele-do-wielu, aby można było poprawnie wykonać tę czynność.

Uwaga: Program Access tworzy ukrytą tabelę w celu zachowania niezbędnej relacji wiele-do-wielu dla każdego pola wielowartościowego.

Pola wielowartościowe są szczególnie przydatne podczas pracy z listą programu SharePoint zawierającą jeden z typów pól wielowartościowych używanych w programie Windows SharePoint Services. Program Access 2010 jest zgodny z tymi typami danych.

Pole wielowartościowe

Pola załączników dla plików

Typ danych Załącznik pozwala łatwo przechowywać w bazie danych wszystkie typy dokumentów i plików binarnych bez niepotrzebnego zwiększania rozmiaru bazy danych. Program Access automatycznie kompresuje załączniki, gdy jest to możliwe, aby zminimalizować użycie miejsca na dysku. Funkcja załączników znacznie ułatwia wykonywanie takich zadań, jak dołączanie dokumentu programu Word do rekordu czy zapisywanie serii obrazów cyfrowych w bazie danych. Do jednego rekordu można dodać wiele załączników.

Okno dialogowe Załączniki

Uwaga: W bazach danych sieci Web można używać pól załączników, ale każda tabela sieci Web może mieć maksymalnie jedno pole załącznika.

Pola typu Nota mogą teraz zawierać tekst sformatowany, a ponadto obsługują historię poprawek

Dzięki polom typu Nota z obsługą tekstu sformatowanego, wprowadzonym w programie Office Access 2007, użytkownik nie musi się już ograniczać do używania zwykłego tekstu w rekordach. Do tekstu można stosować pogrubienie, kursywę, różne czcionki i kolory oraz inne typowe opcje formatowania, a także można przechowywać tekst w bazie danych. Tekst sformatowany jest przechowywany w polu typu Nota w formacie opartym na języku HTML, zgodnym z typem danych tekstu sformatowanego używanym w programie Windows SharePoint Services. W przypadku nowej właściwości Format tekstu można ustawić wartość Tekst sformatowany lub Zwykły tekst. Informacje w formantach pól tekstowych i widoku arkusza danych będą wówczas poprawnie formatowane.

Pola typu Nota umożliwiają przechowywanie dużych ilości informacji. Można skonfigurować właściwość Tylko dołącz w celu przechowywania historii wszystkich zmian wprowadzanych w polu typu Nota. Dzięki temu później będzie dostępna możliwość przeglądania historii tych zmian. Ta funkcja umożliwia również śledzenie zmian w programie Windows SharePoint Services, dzięki czemu za pomocą programu Access można również przeglądać historię zawartości list programu SharePoint.

Kalendarz umożliwiający wybieranie dat

Uwaga: Ta funkcja została wprowadzona w programie Access 2007.

Pola i formanty korzystające z typu danych Data/godzina automatycznie zyskują obsługę wbudowanego, interakcyjnego kalendarza wprowadzonego w programie Access 2007. Przycisk kalendarza jest automatycznie wyświetlany po prawej stronie daty. Potrzebna data najbliższego piątku? Wystarczy kliknąć przycisk i zostanie automatycznie wyświetlony kalendarz, w którym można znaleźć i wybrać datę. Kalendarz można wyłączyć w przypadku danego pola lub formantu przy użyciu właściwości.

Początek strony

Ulepszone metody prezentowania danych

Nowe funkcje prezentowania danych umożliwiają szybsze tworzenie obiektów baz danych, a następnie łatwiejsze analizowanie danych.

Ulepszone narzędzia do sortowania i filtrowania

Załóżmy, że trzeba szybko znaleźć pasującą wartość lub posortować kolumnę danych. Funkcja Autofiltr, wprowadzona w programie Office Access 2007, stanowi rozszerzenie zaawansowanych funkcji filtrowania, aby można było szybko skoncentrować się na istotnych danych. Można z łatwością wybierać z kolumny unikatowe wartości, co jest użyteczne, gdy nie pamięta się potrzebnej nazwy, lub sortować wartości za pomocą opcji menu kontekstowego o zrozumiałych nazwach, takich jak „Sortuj od najstarszych do najnowszych” czy „Sortuj od najmniejszych do największych”.

Autofiltr

Najczęściej używane opcje filtrowania są łatwo widoczne w poleceniach menu. Zakres informacji można też ograniczyć dzięki szybkim filtrom działającym na podstawie wprowadzanych danych. Opcje szybkiego filtrowania zmieniają się automatycznie w zależności od typu danych, oferując sensowny wybór informacji tekstowych, chronologicznych i liczbowych.

Menu Filtry dat

Sumy i alternatywne kolory tła w arkuszach danych

Widok arkusza danych zawiera wiersz Suma, w którym można wyświetlać sumę, liczbę elementów, średnią, maksimum, minimum, odchylenie standardowe lub wariancję. Po dodaniu wiersza Suma należy wskazać strzałkę w komórce kolumny i wybrać odpowiednie obliczenie.

Wiersz sumy w arkuszu danych

W arkuszach danych, raportach i formularzach ciągłych można obecnie skonfigurować, niezależnie od domyślnego koloru tła, alternatywny kolor tła. Można łatwo wprowadzić cieniowanie w co drugim wierszu, przy użyciu dowolnego koloru.

Arkusz danych, w którym jest używany alternatywny kolor wiersza

Formatowanie warunkowe

Program Access 2010 oferuje nowe funkcje formatowania warunkowego, które umożliwiają stosowanie takich samych stylów formatowania jak style dostępne w programie Excel. Można na przykład dodać słupki danych, aby zwiększyć czytelność kolumny liczb, jak pokazano na następującej ilustracji:

Formatowanie warunkowe w raporcie programu Access

Uwaga: Formatowanie warunkowe nie jest dostępne w bazach danych sieci Web.

Początek strony

Ulepszone zabezpieczenia

Udoskonalone funkcje zabezpieczeń oraz ścisła integracja z programem Windows SharePoint Services ułatwiają efektywniejsze zarządzanie aplikacjami śledzenia informacji oraz ich lepsze zabezpieczanie. Przechowując dane dotyczące aplikacji śledzenia na listach programu Windows SharePoint Services, można przeprowadzać inspekcje historii poprawek, odzyskiwać usunięte informacje oraz konfigurować uprawnienia dostępu do danych.

W programie Office Access 2007 wprowadzono nowy model zabezpieczeń, który udoskonalono w programie Access 2010. Zunifikowane decyzje dotyczące zaufania są integrowane za pośrednictwem Centrum zaufania pakietu Microsoft Office. Zaufane lokalizacje ułatwiają ustawianie wszystkich baz danych z bezpiecznych folderów jako elementów zaufanych. Można załadować aplikację programu Office Access 2007 z wyłączonym kodem lub wyłączonymi makrami, aby uzyskać bezpieczniejsze środowisko „piaskownicy” (uniemożliwiające uruchamianie niebezpiecznych poleceń). Zaufane makra są uruchamiane w trybie piaskownicy.

Początek strony

Zbieranie danych za pomocą formularzy programu InfoPath i programu Outlook

Funkcja zbierania danych, wprowadzona w programie Office Access 2007, ułatwia zbieranie opinii za pomocą programu Outlook oraz programu InfoPath (opcjonalnie). Można automatycznie wygenerować formularz programu InfoPath lub formularz HTML i osadzić go w treści wiadomości e-mail, którą następnie użytkownik może wysłać do adresatów wybranych z listy kontaktów programu Outlook lub z pola bazy danych programu Access.

Zbieranie danych za pomocą wiadomości e-mail

Użytkownik decyduje, czy chce zbierać nowe informacje, czy aktualizować istniejące. Adresaci wypełniają formularz i odsyłają go. Program Outlook rozpoznaje przychodzące formularze i automatycznie zapisuje dane w bazie danych programu Access — nie trzeba ponownie wpisywać danych.

Eksportowanie do pliku PDF i XPS

Program Access 2010 umożliwia eksportowanie danych do pliku PDF (Portable Document Format) lub XPS (XML Paper Specification) w celu drukowania, ogłaszania lub wysyłania pocztą e-mail, pod warunkiem, że wcześniej zostanie zainstalowany dodatek Publikowanie jako plik PDF lub XPS. Wyeksportowanie formularza, raportu lub arkusza danych do pliku pdf lub xps umożliwia przedstawienie potrzebnych informacji w łatwej do dystrybucji formie, która zachowuje wszystkie elementy formatowania, ale umożliwia wydrukowanie lub przejrzenie tych informacji bez instalowania programu Access.

 • PDF (Portable Document Format)    PDF to format pliku elektronicznego o stałym układzie, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Dokument w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub po wydrukowaniu, a danych zawartych w pliku nie można łatwo skopiować ani zmienić. Format PDF przydaje się także w przypadku dokumentów, które będą powielane przy użyciu metod drukowania komercyjnego.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS to format pliku elektronicznego, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Dokument w formacie XPS zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub po wydrukowaniu, a danych zawartych w pliku nie można łatwo skopiować ani zmienić.

Łatwiejsza praca z danymi zewnętrznymi

Użytkownik może nawiązać połączenie z usługą sieci Web jak z zewnętrznym źródłem danych. Aby można było to zrobić, administrator usługi sieci Web musi dostarczyć plik definicji usługi sieci Web. Po zainstalowaniu pliku definicji można nawiązać połączenie z danymi usługi sieci Web jak z tabelą połączoną.

Nowe funkcje programu Office Access 2007 ułatwiają importowanie i eksportowanie danych. Można zapisać operację importowania lub eksportowania i użyć jej ponownie, kiedy będzie trzeba wykonać to samo zadanie. Kreator importu arkuszy umożliwia zastępowanie typów danych wybranych przez program Access. Dane można też importować, eksportować i łączyć z plikami w formacie programu Office Excel 2007 i jego nowszych wersji.

Początek strony

Ulepszona metoda rozwiązywania problemów

Diagnostyka pakietu Microsoft Office, wprowadzona w programie Office Access 2007, to seria testów diagnostycznych, które pomagają w ustaleniu przyczyny awarii komputera. Testy diagnostyczne umożliwiają bezpośrednie rozwiązywanie niektórych problemów i mogą wskazywać sposoby usuwania pozostałych problemów. Diagnostyka pakietu Microsoft Office zastąpiła następujące funkcje pakietu Microsoft Office 2003: Wykryj i napraw oraz Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office.

Początek strony

Ulepszone narzędzia sprawdzające

Poniżej przedstawiono niektóre nowe funkcje sprawdzania pisowni.

 • Działanie modułu sprawdzania pisowni w programach pakietu Office zostało bardziej ujednolicone. Poniżej przedstawiono przykłady wprowadzonych zmian:

 • Moduł sprawdzania pisowni zawiera słownik francuski uwzględniający zmiany wprowadzone po reformie. W przypadku pakietu Microsoft Office 2003 ten dodatek wymagał osobnej instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wybieranie sposobu sprawdzania pisowni i gramatyki.

 • Podczas pierwszego użycia języka zostaje automatycznie utworzony słownik wykluczeń dla tego języka. Za pomocą słowników wykluczeń można wymusić podczas sprawdzania pisowni oznaczanie wyrazów, których stosowania chce się uniknąć. Słowniki wykluczeń są przydatne, gdy użytkownik chce zapobiec używaniu wulgaryzmów lub wyrazów niezgodnych z narzuconym stylem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Określanie preferowanej pisowni wyrazu za pomocą słowników wykluczeń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×