Co należy wiedzieć o etapowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365

W ramach wdrożenia usługi Office 365 możesz przeprowadzić migrację zawartości skrzynek pocztowych użytkowników ze źródłowego systemu poczty e-mail do usługi Office 365. Gdy ten proces jest rozłożony w czasie, nosi on nazwę migracji etapowej. Migracja etapowa jest zalecana w następujących sytuacjach:

 • Źródłowy system poczty e-mail to Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange Server 2007.

  Uwaga: Nie możesz przeprowadzić migracji etapowej skrzynek pocztowych programu Exchange 2013 lub Exchange 2010 do usługi Office 365. Zamiast tego rozważ użycie migracji jednorazowej lub migracji hybrydowej poczty e-mail.

 • Masz więcej niż 2000 skrzynek pocztowych.

Jeśli migracja etapowa poczty e-mail nie jest dla Ciebie odpowiednia, zobacz Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365, aby poznać inne opcje.

Kwestie do rozważenia

Poniżej przedstawiono kilka zagadnień, o których należy pamiętać:

 • Aby migracja etapowa powiodła się, należy zsynchronizować konta między lokalną domeną usługi Active Directory a usługą Office 365, używając synchronizacji usługi Azure Active Directory.

 • Nazwa domeny podstawowej używana dla lokalnej organizacji programu Exchange musi być domeną zweryfikowaną dla Twojej organizacji usługi Office 365.

 • Można migrować tylko skrzynki pocztowe użytkowników i skrzynki pocztowe zasobów. Inne typy adresatów, takie jak grupy dystrybucyjne, kontakty i użytkownicy z włączoną obsługą poczty, są migrowane do usługi Office 365 w ramach procesu synchronizacji katalogów.

 • Wiadomości o nieobecności nie są migrowane ze skrzynkami pocztowymi użytkowników. Jeśli użytkownik włączy funkcję wiadomości o nieobecności przed migracją, funkcja pozostanie włączona w zmigrowanej skrzynce pocztowej, ale wiadomość o nieobecności będzie pusta. Osoby wysyłające wiadomości do skrzynki pocztowej nie będą otrzymywać wiadomości o nieobecności. Aby zezwolić na wysyłanie powiadomień o nieobecności, użytkownik musi ponownie utworzyć wiadomość o nieobecności po migracji skrzynki pocztowej.

 • Jeśli połączenia ze źródłowym systemem poczty e-mail zostały wcześniej ograniczone, warto zwiększyć ich limity, aby poprawić wydajność migracji. Typowe limity połączeń obejmują całkowitą liczbę połączeń klient/serwer, liczbę połączeń na użytkownika oraz liczbę połączeń z adresem IP na poziomie serwera lub zapory. Jeśli te połączenia nie zostały objęte limitem, możesz pominąć to zadanie.

Wpływ migracji na użytkowników

 • Administratorzy mogą mieć dostęp do poczty e-mail        Aby przeprowadzić migrację poczty e-mail, potrzebny jest dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników w źródłowym systemie poczty e-mail.

 • Użytkownicy muszą utworzyć nowe profile programu Outlook        Po migracji skrzynek pocztowych i konwersji kont lokalnych na konta z włączoną obsługą poczty użytkownicy muszą utworzyć nowy profil usługi Office 365 w programie Outlook. Program Outlook następnie automatycznie połączy się z usługą Office 365.

Jak działa migracja etapowa?

Na poniższej ilustracji przedstawiono najważniejsze kroki wykonywane podczas migracji etapowej oraz ich efekty dla użytkowników.

Proces etapowej migracji poczty e-mail z programu Exchange do usługi Office 365

Poniżej zamieszczono opis migracji etapowej pokazanej na ilustracji.

 1. Administrator synchronizuje listę użytkowników między ich lokalnym środowiskiem a usługą Office 365.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Przygotowywanie do migracji etapowej.

 2. Administrator tworzy plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) zawierający wiersz dla każdego użytkownika, którego lokalna skrzynka pocztowa będzie migrowana w partii migracji.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie listy skrzynek pocztowych do migrowania.

 3. Administrator tworzy i uruchamia partię migracji etapowej za pomocą pulpitu nawigacyjnego migracji dostępnego na stronie Centrum administracyjne programu Exchange.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Połączenie usługi Office 365 z systemem poczty e-mail, Migrowanie skrzynek pocztowych i Uruchamianie partii migracji etapowej.

  Po uruchomieniu partii migracji przez administratora usługa Exchange Online wykonuje następujące czynności:

  • Sprawdza, czy jest włączona synchronizacja katalogów.

  • Sprawdza, czy w organizacji usługi Office 365 istnieje użytkownik z włączoną obsługą poczty dla każdego użytkownika wymienionego w pliku CSV. Użytkownicy z włączoną obsługą poczty są tworzeni w usłudze Office 365 w wyniku przeprowadzenia procesu synchronizacji katalogów.

  • Konwertuje użytkownika z włączoną obsługą poczty z usługi Office 365 na skrzynkę pocztową usługi Exchange Online dla każdego użytkownika w partii migracji.

  • Rozpoczyna początkową synchronizację. Usługa Exchange Online przetwarza maksymalnie N żądań migracji jednocześnie. N to maksymalna liczba jednoczesnych migracji określona przez administratora podczas tworzenia punktu końcowego migracji używanego dla partii migracji. Domyślnie początkowa synchronizacja jest przeprowadzana dla 20 skrzynek pocztowych jednocześnie, dopóki nie zostaną zmigrowane wszystkie skrzynki pocztowe w partii migracji.

  • Konfiguruje przesyłanie poczty dalej. Właściwość TargetAddress lokalnej skrzynki pocztowej jest konfigurowana przy użyciu adresu e-mail skrzynki pocztowej usługi Exchange Online. Ten proces oznacza, że poczta wysyłana do lokalnej skrzynki pocztowej jest przesyłana dalej do odpowiadającej jej skrzynki pocztowej usługi Exchange Online.

 4. Po utworzeniu skrzynki pocztowej usługi Exchange Online i skonfigurowaniu przesyłania poczty dalej dla każdego użytkownika w pliku CSV usługa Exchange Online wysyła wiadomość e-mail o stanie do administratora. Ten komunikat o stanie zawiera informacje o liczbie skrzynek pocztowych, które zostały zmigrowane pomyślnie i których nie można było zmigrować. Wiadomość zawiera również linki do statystyk migracji i raportów o błędach z bardziej szczegółowymi informacjami. W tym momencie użytkownicy mogą rozpocząć korzystanie ze swoich skrzynek pocztowych usługi Exchange Online.

 5. W ramach synchronizacji początkowej usługa Exchange Online następnie migruje wszystkie wiadomości e-mail, kontakty i elementy kalendarza z lokalnych skrzynek pocztowych do skrzynek pocztowych usługi Exchange Online. Po ukończeniu migracji danych usługa Exchange Online wysyła raport końcowy migracji.

 6. Po ukończeniu partii migracji i sprawdzeniu przez administratora, czy wszystkie skrzynki pocztowe w partii zostały pomyślnie zmigrowane, administrator może przekonwertować lokalne skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Konwertowanie lokalnych skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty.

 7. Jeśli użytkownik otworzy swoją skrzynkę pocztową za pomocą programu Outlook, usługa wykrywania automatycznego spróbuje nawiązać połączenie z lokalną skrzynką pocztową. Po przekonwertowaniu lokalnych skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty usługa wykrywania automatycznego używa użytkownika z włączoną obsługą poczty do nawiązywania połączeń programu Outlook ze skrzynką pocztową usługi Exchange Online, o ile użytkownik uprzednio utworzy nowy profil programu Outlook.

 8. Administrator tworzy dodatkowe partie migracji, przesyłając plik CSV dla każdej z nich.

 9. Administrator uruchamia dodatkowe partie migracji.

 10. Administrator rozwiązuje wszelkie problemy. Po pomyślnym zmigrowaniu wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych w partii administrator usuwa partię migracji.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Usuwanie partii migracji etapowej.

 11. Użytkownicy mogą używać swoich skrzynek pocztowych usługi Exchange Online.

 12. W celu ukończenia przejścia do usług Exchange Online i Office 365 administrator wykonuje zadania po przeprowadzeniu konfiguracji, takie jak:

  • Przypisywanie licencji do użytkowników usługi Office 365.

  • Konfigurowanie rekordu MX, aby wskazywał organizację usługi Office 365, dzięki czemu wiadomości e-mail będą dostarczane bezpośrednio do skrzynek pocztowych usługi Exchange Online.

  • Tworzenie rekordu DNS (Domain Name System) wykrywania automatycznego dla swojej organizacji usługi Office 365.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Kierowanie poczty e-mail bezpośrednio do usługi Office 365 i Zadania wykonywane po migracji.

  Administrator może zlikwidować lokalne serwery Exchange Server (opcjonalnie).

  Uwaga: Po zaimplementowaniu logowania jednokrotnego zdecydowanie zaleca się utrzymywanie co najmniej jednego serwera Exchange Server umożliwiającego uzyskanie dostępu do Menedżera systemu Exchange (Exchange 2003) lub konsoli/powłoki zarządzania serwerem Exchange (Exchange 2007) w celu zarządzania atrybutami powiązanymi z pocztą dla użytkowników lokalnych z włączoną obsługą poczty. W przypadku programu Exchange 2007 utrzymywany serwer Exchange Server powinien mieć zainstalowane role serwera Transport centralny, Dostęp klienta i Skrzynka pocztowa.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia?

Jeśli zamierzasz skonfigurować migrację do usługi Office 365, zapoznaj się z zadaniami, które trzeba wykonać.

 • Używanie narzędzia do synchronizacji usługi Microsoft Azure Active Directory lub usług synchronizacji z usługą Microsoft Azure Active Directory (AAD Sync) do synchronizacji i tworzenia użytkowników lokalnych w usłudze Office 365.

 • Konfigurowanie serwera Exchange Server przy użyciu strony Centrum administracyjne programu Exchange.

 • Zmiana rekordu MX organizacji, tak aby wskazywał na usługę Office 365 po zakończeniu migracji. Rekord MX umożliwia innym systemom poczty odnalezienie lokalizacji Twojego systemu poczty e-mail. Zmiana rekordu MX umożliwia innym systemom poczty rozpoczęcie przesyłania wiadomości e-mail bezpośrednio do nowych skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

Aby pomyślnie ukończyć migrację etapową poczty e-mail, warto opanować wykonywanie następujących zadań:

 • Konfigurowanie synchronizacji katalogów lub sprawdzanie, czy ta synchronizacja działa.

 • Konfigurowanie funkcji Outlook Anywhere lub sprawdzanie, czy ta funkcja działa.

 • Tworzenie list skrzynek pocztowych do migracji w programie Excel.

 • Konfigurowanie i rozpoczynanie procesu migracji za pomocą kreatorów krok po kroku w usłudze Office 365.

 • Dodawanie lub zmienianie rekordów DNS organizacji, na przykład rekordów wykrywania automatycznego i MX.

 • Włączanie poczty dla lokalnych skrzynek pocztowych.

Jeśli możesz już rozpocząć migrację etapową poczty e-mail, możesz skorzystać z procedury podanej w artykule Przeprowadzanie etapowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365.

Zobacz też

Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Przeprowadzanie etapowej migracji do usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×