Cel użytkownika: zarządzanie kosztami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Koszty projektu

Jeśli planujesz śledzić informacje dotyczące kosztów, tutaj znajdziesz potrzebne informacje. Dowiedz się, jak i gdzie wprowadzać różne szczegóły dotyczące kosztów, aby można było wyświetlać i analizować szczegółowe informacje o kosztach co jakiś czas wraz z postępem projektu.

Wiedza na temat celów, na które przeznaczane są pieniądze, ułatwi podejmowanie lepszych decyzji, które pozwolą zrealizować projekt bez przekroczenia budżetu.

Poniższe instrukcje dotyczą programów Microsoft Project 2016, 2013 i 2010.

Przed rozpoczęciem pracy: porady dotyczące zarządzania kosztami

Ten artykuł jest jednym z wielu celów zarządzania projektu na Przewodnik po zarządzaniu projektami.

 • Szacowanie kosztów projektu   historie koszt projektów, które są podobne do już planowania projektu może być przydatne, gdy ci rozpoczęcie pracy. Pomaga zapobiec kosztów błędów. Jeśli Twoja organizacja ma ekspertów Project Management pakietu Office (biura zarządzania projektami), możesz może również omówić planów kosztów i budżetu im lub poprosić członka zespołu doświadczonych i wiedzą, aby zapoznać się z zadań i zasobów, oszacowania kosztów. Oszacowania kosztów się kłopotliwe — większych organizacji wykonaj wskazówki biura zarządzania projektami lub zatrudnienie estymatorów profesjonalny koszt.

 • Poznawanie typów kosztów występujących w projekcie   większość kosztów projektu pochodzić z zasobów pracy — osoby, które pracują w przydzielonych zadań lub materiałów i wyposażenia wymagane do ukończenia projektu. Koszty zasobów są zwykle na podstawie stawki godzinowe lub stawek jednostkowych, ale można je również jednorazowe koszty przykład opłaty Konsultant, koszty dostawcy lub kosztów podróży. Koszty, które nie są skojarzone z zasobami są zwykle wprowadzane jako kosztów stałych dla określonych zadań lub całego projektu.

 • Wprowadzanie kosztów   koszty zasobów zostały wprowadzone w widoku Arkusz zasobów dla pracowników co godzinę, pracowników najemnych, wykonawcy, koszty materiałów lub inne jednorazowe koszty zasobów, takie jak koszt ubezpieczenia lub obligacji. Koszty zadania są wprowadzane w tabeli kosztów, które można dodać do dowolnego arkusza zadań.

 • Obliczanie kosztu całkowitego    Program Project oblicza koszty całkowite dla wszystkich wprowadzanych kosztów, dzięki czemu można szybko sprawdzić podsumowanie kosztów projektu. Udostępnij te informacje uczestnikom projektu, którzy mogą ich potrzebować.

 • Ustalanie budżetu    Gdy koszty całkowite podobne budżetu możesz i udziałowców sprzedał pamiętać dla projektu, zapisywanie planu bazowego określa tych kosztów całkowitych jako budżetu projektu. Zazwyczaj w tym po wprowadzeniu wszystkich informacji projektu potrzeb, a przed rozpoczęciem dowolnego pracy. Jeśli planujesz śledzenie i zarządzanie kosztami, zwłaszcza jeśli będziesz mieć wykonując dowolną analizy wartości wypracowanej w całym projekcie WWDW wymagane jest budżetowy według planu bazowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie i zapisywanie planu bazowego.

 • Przeprowadzanie analizy kosztów   Eksportowanie danych do programu Excel koszt dla przeprowadzenia szczegółowej analizy danych, za pomocą tabel przestawnych programu Excel, wykresów i innych funkcji, takich jak formatowanie warunkowe i wykresy przebiegu w czasie (jak pokazano na poniższej ilustracji).

  Obliczanie wartości wypracowanej w programie Excel przy użyciu wykresów przebiegu w czasie
  lub za pomocą raportów wizualnych w programie Project , aby wyświetlić wykres przestawny z wypracowana wartość (powszechnie znany jako krzywej S).
  Tabela wartości wypracowanej w programie Excel
  nawet umożliwi projektu danych dalszych oraz tworzenie zaawansowanych analiz przy użyciu funkcji analizy ANOVA Dodatku Analysis ToolPak w programie Excel. Sky jest limit, jeśli chodzi o analizie kosztów projektu!

Wprowadzanie kosztów w projekcie

Wprowadzanie kosztów personelu i materiałów opartych na stawkach

Zacznijmy od postaw — na początku wprowadź stawki płac personelu wykonującego pracę oraz stawki jednostkowe za materiały niezbędne do zrealizowania projektu.

Wprowadzanie kosztów sprzętu i innych zasobów kosztowych

Następnie wprowadź „stałe” koszty zasobów związane ze sprzętem oraz jednorazowe koszty zasobów, które chcesz śledzić w projekcie.

Wprowadzanie kosztów stałych dla zadań

Następnie możesz dodać dowolne inne jednorazowe koszty do konkretnych zadań lub do zadania sumarycznego projektu odzwierciedlającego cały projekt.

Wyświetlanie całkowitych sum kosztów projektu

Po wprowadzeniu kosztów zasobów i/lub zadań sprawdź koszty całkowite, aby dowiedzieć się, czy jest konieczne dostosowanie kosztów w celu utrzymania ich na planowanym poziomie.

Wybieranie odpowiedniego raportu

W pewnym momencie konieczne będzie przedstawienie raportu zawierającego informacje o kosztach projektu innym osobom w organizacji. Skorzystaj ze wstępnie zdefiniowanego raportu kosztów, takiego jak raport Przepływ gotówkowy lub Wartość wypracowana, lub wyświetl natychmiast dane dotyczące kosztów w postaci raportu wizualnego, na przykład wykresu przestawnego programu Excel lub diagramu przestawnego programu Visio.

Zarządzanie kosztami projektu

Ustawianie i zapisywanie planu bazowego

Po wprowadzeniu kosztów szacunkowych zapisz plan bazowy, aby ustalić budżet. Dzięki temu można porównywać koszty planowane z rzeczywistymi kosztami projektu w miarę jego realizacji i przewidywać, czy koszty projektu przekroczą budżet, czy nie.

Śledzenie postępu harmonogramu — od nowicjusza do eksperta

Kontroluj postęp prac nad zadaniami i łączne koszty rzeczywiste, aby określić, czy projekt zmieści się w budżecie, czy istnieje ryzyko jego przekroczenia.

Ręczne wprowadzanie kosztów rzeczywistych

Program Project automatycznie oblicza koszty rzeczywiste na podstawie skumulowanej pracy rzeczywistej lub materiałów zużytych w czasie wykonywania zadań, jednak w razie potrzeby można wprowadzić koszty rzeczywiste dowolnego przypisanego zadania, które zostało wykonane.

Analiza wartości wypracowanej dla każdego

Przeprowadź analizę wartości wypracowanej w dowolnym momencie podczas realizacji projektu, aby dowiedzieć się, czy pieniądze wydane do tej pory odpowiadają ilości wykonanej pracy i są zgodne z kosztami według planu bazowego ustalonymi dla zadań, zasobów i przydziałów.

Dowiedz się, zaawansowane podmioty analizy wartości wypracowanej (blog)

Dowiedz się, jak wyeksportować harmonogram w formacie zgodnym z wymaganiami Centrum ONZ ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu (UN/CEFACT).

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Jakie typy kosztów są dostępne w programie Project 2007?

Jak tworzyć budżety i śledzić koszty z nimi

Co to są oparte na stawkach kosztów, i jak są obliczane?

Co to są koszty użycia i jak są obliczane?

Co to są stałych kosztów, i jak są obliczane?

Jakie są koszty korzystania z zasobów, i jak są obliczane?

Jak można regulować przepływ gotówkowy

Jakie typy kosztów są dostępne w programie Project 2007?

Koszty są ważnym aspektem planowania projektu i kontrolowania. Project 2007 zapewnia kilka typów kosztów. Przy użyciu Project 2007, można wprowadzić i śledzenie następujących typów kosztów:

 • Koszty według stawki koszt jest obliczana na podstawie stawek, określonych dla zasobu i ilość praca wykonywaną przez zasób.

 • Użycia, koszt, czyli poniesione albo po każdym razem, gdy zasób jest używany, lub raz dla każdej pełną zadanie, którą zasób jest przydzielony do.

 • Koszt stały ustawionego dla zadania, a nie do zasobu. Koszt stały nie zmienia się, bez względu na to zadanie czas trwania lub pracy wykonanej nad zadaniem przez zasób.

 • Zasób kosztowy zasobu, która umożliwia kumulują jednorazowego lub okresowe koszty, które należą do zadania. Zasoby kosztowe mogą zawierać bilety lotnicze i zakwaterowanie. Jest to zazwyczaj jednorazowego koszt zadania, ale koszty przydziału zasobów mogą być z rozkładem w czasie trwania zadania po zainstalowaniu Aktualizacji infrastruktury dla programu Project 2007.

 • Zasób budżetowy zasobu, która jest stosowana do projektu jako całości. Zasoby budżetowe reprezentują maksymalnej pojemności w projekcie wykorzystać pieniądze, pracy i materiałowych jednostki. Jednak to nie oznacza, że projekt nie może przekraczać jej budżetu. Zamiast zasób budżetowy umożliwia porównywanie planowanej liczby kosztów stałych, aby ułatwić śledzenie obrachunkowy kondycji projektu.

  • Można wprowadzić więcej niż jeden typ kosztu dla zasobu pracy pojedynczego. Może być na przykład wprowadź stawkę godzinową dla zasobu pracy, ale również kosztu użycia dla podczas podróży lub innych wydatków.

  • Różne typy kosztów mają odmienne zastosowanie w zależności od tego, czy zasób jest zasobem pracy (osoby), zasób materiałowy (na przykład cement lub STAL ZBROJENIOWA lub zasobu kosztowego (na przykład bilety lotnicze). W przypadku zasobów pracy stawka jest stosowana jednostka czasu. Dla zasobów materiałowych i zasobów kosztowych stawka jest stosowana innych określonych jednostkach (na przykład: tony, sześcienne lub jednostek wybranej waluty).

Jak tworzyć budżety i śledzić koszty z nimi

Budżety można tworzyć i śledzone przy użyciu dowolnego z dwóch kierunkach, korzystając z dołu do góry lub metodę planowania zstępującego. Project 2007 obsługuje obu metod.

Tworzenie budżetu przy użyciu metody wstępujące

W podejściu wstępujące stawki podstawowe lub kosztów użycia dla zasobów i kosztów stałych lub zasoby kosztowe dla pojedynczych zadań są szacowane. Project 2007 oblicza całkowite sumy kosztów dla zasobów, zadań i cały projekt. Ta metoda (nazywane także szacowanie metoda „od dołu do góry” ) ułatwia generowania wyników wiarygodnych i dokładności.

Po utworzeniu budżetu dołu do góry w Project 2007:

 • Najpierw wprowadź stawki płac, koszty użycia i koszty stałe, a zasobów kosztowych.

 • Następnie wprowadź szacowaną pracę lub czas trwania dla każdego zadania.

 • Na koniec przydzielanie zasobów do zadań.

Uwaga: Zasoby budżetowe są bardziej odpowiednie do użytku w planowanie zstępujące. Mogą one stosowane na poziomie projektu tylko przypisując zasób budżetowy zadanie sumaryczne projektu.

Project 2007 to oblicza całkowity szacowany koszt wykonania wszystkich zadań w projekcie. Jeśli tym razem nie jest wyrównany budżetu, należy dopasować stawki płac, przydziały zasobów i tak dalej.

Po dostosowaniu kosztów szacowanych, możesz zapisać plan bazowy ustalając budżetu dla projektu.

Z szablonem budżetu w miejscu możesz porównać wydatki przed kwoty, które planuje wydatków, a następnie wprowadź wymagane zmiany, aby utrzymać koszty w ramach budżetu. W większości przypadków jest wszystkie opcje, które należy wykonać, wprowadź kwot kosztów rzeczywistych dla każdego zadania. Project 2007 oblicza koszt zadania, w oparciu o postępie. Możesz także wprowadzić określone koszty, w razie potrzeby.

Można wyświetlić całkowite sumy kosztów dla śledzenia w jednym z trzech sposobów: w oknie dialogowym Informacje o projekcie, w widokach programu Project (szczególnie Widoki Obciążenie zadaniami i użycie zasobu) lub w raporcie. Korzystanie z raportów wizualnych, możesz także eksportować informacje o kosztach do innych programów, takich jak Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office Visio 2007.

Tworzenie budżetu przy użyciu metody zstępujące

W zstępująca szacowanie budżetu, zasób ogólny, zadania i project koszty całkowite są w oparciu o poprzedniego środowiska podobnych projektów. Jeśli masz stały maksymalnej ilości pieniędzy, które będą mogli na projekt metoda Budżetowanie zstępująca jest metoda dołu do góry.

Po utworzeniu budżet zstępujący projektu:

 • Najpierw należy utworzyć zasoby budżetowe, reprezentujących całkowity budżet projektu, w tym zasoby budżetowe kosztów, pracy i materiałów.

 • Drugi możesz przydzielić zasoby budżetowe zadanie sumaryczne projektu. W ten sposób budżetów są stosowane do całego projektu.

 • Trzecie wprowadź wartości dla zasoby budżetowe.

 • Po czwarte, wskazać inne zasoby w projekcie, który chcesz śledzić i wymiary przeciw ogólny zasoby budżetowe. W tym celu utworzyć pole niestandardowe dla wszystkich zasobów w projekcie i kategoryzowanie każdy z zasobów (w tym zasoby budżetowe), określając w polu niestandardowego wartość wskazującą, którego budżetu wpisz zasobu jest mierzony pod kątem zgodności.

 • Ponadto po kategoryzowanie wszystkich zasobów według typu budżet, możesz grupować zasoby, aby wyświetlić porównanie ich całkowity budżet projektu.

Początek strony

Co to są oparte na stawkach kosztów, i jak są obliczane?

Koszty zasobów oparte na stawkach są koszty zasobów pracy, takich jak sprzęt osoby lub dzierżawy, do którego przypisujesz standardowe i (w stosownych przypadkach) za pracę w nadgodzinach stawek, zazwyczaj ocenić co godzinę. Po przydzieleniu zasobu do zadania, Project 2007 oblicza koszt całkowity zasobu za pomocą określonego stawki godzinowe zasobów i godzina (lub czas trwania ) potrzebny do wykonania zadania.

Uwaga: Domyślnie Project 2007 używa stawki standardowej zasobu do obliczania kosztów dla całej ilości pracy do wykonania zadania. Project 2007 nie automatyczne obliczanie dodatkowe godziny jako pracę w nadgodzinach, chyba że specjalnie przypisywać dodatkowe godziny jako pracę w nadgodzinach.

Praca zawsze stanowi całkowitą ilość pracy wykonanej, ilość pracy w nadgodzinach zawiera pracę w, a nie dodawana do łącznej ilości pracy. Na przykład jeśli osoby według harmonogramu pracować 40 godzin ponad cztery dni, składający się z 8 godzin pracy zwykłej i 2 godziny pracy w nadgodzinach pracy dziennie, możesz przypisać 10 godzin pracy dziennie, a następnie określić 2 godziny z tych 10 jako praca w nadgodzinach. Project 2007 oblicza koszt godzin określonych jako praca w nadgodzinach przy użyciu stawka za pracę w nadgodzinach określonego. Pozostałe godziny są obliczane stawki standardowej.

Koszty materiałów opartych na stawkach są koszty zasobów materiałowych eksploatacyjnych, takich jak tworzenie materiałów lub zapasy, do których można przypisać stawki standardowej (ale zwykle nie stawki obliczania / h). Aby przypisać koszty zasobów materiałowych, należy ustawić wskaźnik na jednostkę materiału, takich jak za metr lub szybkością tona. Po przypisaniu zasób materiałowy do zadania Project 2007 oblicza koszty całkowite materiałów iloczyn stawek zasobów materiałowych określony przez liczbę jednostek używane do wykonania określonego zadania.

Zasób pracy ma czasami tabela stawek stosowane do ich obliczania kosztów. Tabela stawek kosztów jest zbiorem stawki i koszty użycia dla zasobów pracy i materiałowych. Project 2007 zapewnia pięć tabel stawek kosztów, o nazwie od a do E (nie można zmienić nazwy), jeśli koszty zasobów rozdzielić stawek dla osobnych rodzaje pracy, można przypisać maksymalnie pięć oddzielnych zestawy stawek do tego zasobu. Na przykład opłaty stolarz wyższym dla zakończenia pracy niż w przypadku ramek, można zastosować jednej tabeli stawek kosztów do zakończenia przydziału pracy, a drugi do przypisania ramki.

Każda tabela stawek kosztów istnieje maksymalnie 25 wierszy, które można wprowadzać przyszłe zmiany stawek (na przykład wzrostem stawki lub zmiany koszt materiałów). Dla każdej zmiany stawki należy określić datę zmiany zostały uwzględnione. Na przykład jeśli wiesz, że zasób otrzyma płatności wzrost sześć miesięcy, można ustawić Project 2007, aby automatycznie rozpocząć używanie nowej stawki w tym czasie.

Jeśli korzystasz z Microsoft Office Project Professional 2007 i pracy z zasoby przedsiębiorstwa, Twoja organizacja może nastąpić umieszczenie ograniczenia związane z tabelami stawek. Na przykład organizacji może wyznaczyć Tabela stawek A dla rozliczeń stawek i tabelę B do stawki nonbillable. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administrator.

Początek strony

Co to są koszty użycia i jak są obliczane?

Koszty użycia są jednorazowe opłaty za użycie zasobu, takiego jak sprzęt. Koszty użycia nigdy nie zależą od ilości pracy wykonanej. Są to koszty jednorazowe ponoszone przy każdym użyciu zasobu. Chociaż kosztu użycia dla zasobu pracy zależy od liczby jednostki przydziału używane, kosztu użycia dla zasobu materiałowego jest stosowany tylko raz. Jeśli na warstwie z cegły znajdują się koszt użycia 100 zł (zamiast stawkę godzinową) i jej potrzeba trzech murarzy na wykonanie zadania, koszt wynosi 300 zł. Ale koszt użycia dostarczenia 100 zł dla zasobu materiałowego, takich jak cement jest stosowany tylko raz na dostawy, czy są dostarczane 10 ton lub 100 ton.

Koszty użycia są ustawione na karcie koszty w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Co to są stałych kosztów, i jak są obliczane?

Koszty stałe są koszty zadania, które zmieniają się niezależnie od czasu trwania zadania, ilości pracy wykonywaną przez zasób, a liczba jednostek przydziału.

Uwaga: Koszt według stawki zasobu można zwiększyć, gdy zadanie trwa dłużej niż planowanego, ale nie ma kosztu stałego. Na przykład jeśli stolarz jest zasobem oparte na stawkach (Jeśli dana osoba jest stawkę godzinową) i zaplanowano na wykonanie zadania w pięciu dni, ale w rzeczywistości siedem dni, stolarz zapłacono więcej niż została budżetowego. Jeśli stolarz zapłacono kosztu stałego pracy, jednak koszt pozostaje taki sam, niezależnie od tego, jak długo trwa zadanie do wykonania.

Koszty stałe można przypisać do zadania, do którego koszty zasobów oparte na stawkach są również przypisane. Na przykład jeśli zasobu według stawki, która jest przydzielony do zadania ponosi koszty podróży, możesz dodać koszty podróży do tego samego zadania jako kwota stała. Koszty stałe są uwzględniane w koszty całkowite, faz projektu (w zadania sumaryczne) i całego projektu.

Możesz ustawić kosztów stałych w widoku zadania (na przykład na wykresie Gantta), stosując odpowiednie Tabela stawek kosztów, a następnie ustawiając wartość kosztu w polu Koszt stały.

Jakie są koszty korzystania z zasobów, i jak są obliczane?

W odróżnieniu od kosztów stałych i kosztów użycia zasobów kosztowych (na przykład zakwaterowanie lub bilety lotnicze) są tworzone jako typ zasobu, a następnie przydzielonych do zadania. W przeciwieństwie do zasobów pracy zasobów kosztowych nie może być stosowane do ich kalendarza. Ilości zasobów kosztowych nie zależy od ilości pracy wykonanej nad zadaniem.

Po zainstalowaniu Aktualizacji infrastruktury dla programu Project 2007zasobów kosztowych wpływają Data rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Na przykład jeśli masz zadanie rozpoczyna się 1 sierpnia i kończy 15 sierpnia i przydzielanie zasobu kosztowego o wartości 500 zł na 21 sierpnia, datę zakończenia zadania jest używane sierpnia 21, aby uwzględnić koszty przydziału zasobu.

Zasoby kosztowe są używane podczas chcesz zastosować (do pojedynczego zadania) wielu różnych kosztów, które nie są zmieniane przez ilości pracy wykonywanej odbywa się nad zadaniem. Na przykład kierownikowi pracy nad nowej propozycji projektu może być trzy zasobów kosztowych osobnych zastosowane do niego: jedną dla bilety lotnicze, jedną dla wydatków na żywność i jedną dla wydatków pokoju hotel. W ten sposób można stosować kilka "stałe" koszty do pojedynczego zadania. W przeciwieństwie do zasobów pracy i zasobów materiałowych stawek kosztów nie można stosować do zasobów kosztowych.

Zasoby kosztowe są tworzone w widoku Arkusz zasobów. (W oknie dialogowym Informacje o zasobie na karcie Ogólne kliknij Koszt na liście Typ ). Po utworzeniu zasób kosztowy można przypisać go do zadań, stosownie do potrzeb. Po zasób kosztowy jest przydzielony do zadania, można ustawić wysokość kosztu przy użyciu okna dialogowego Informacje o zadaniu dla tego zadania, okno dialogowe Informacje o przydziale dla tego zadania lub widoku Obciążenie zadaniami, zawierający tabelę Koszt zastosowane.

Jak można regulować przepływ gotówkowy

Przydzielając koszty do zadań i zasobów, można określić, kiedy naliczania kosztów. Jeśli przepływ gotówkowy jest współczynnik krytycznej w projekcie, warto zmiana sposobu naliczania kosztów dla poszczególnych zadań, aby upewnić się, że naliczanie tylko wtedy, gdy masz wystarczających funduszy dostępna do zapłacenia dla nich.

Z wyjątkiem kosztów użycia, które są zawsze naliczane na początku zadania, Project 2007 rozkładając koszty domyślnie i oblicza Naliczanie kosztu na podstawie procentu wykonania, zadania rozpowszechniania naliczania przez cały czas trwania zadania. Jednak może mieć koszty naliczanie na początku zadania (Jeśli masz skumulowana wartość, która jest płatnych na początku) lub na końcu zadania (jeśli są przytrzymując płatności, dopiero po zakończeniu pracy).

Metoda naliczania można ustawić na kilka sposobów, w zależności od typu kosztu. Dla większości typów zasobów (takich jak praca, materiał i zasobów kosztowych, a także koszty użycia) możesz ustawić metodą naliczania na karcie Koszt okna dialogowego Informacje o zasobie. Kosztów stałych dla ustawieniu metodą naliczania przy użyciu pola Naliczanie kosztu stałego.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×