Blokowanie wiadomości e-mail zawierających spam przy użyciu filtru spamu usługi Office 365 w celu zapobiegania problemom z wynikami fałszywie ujemnymi

Dostosowując filtr spamu usługi Office 365, możesz łatwiej zapewniać blokowanie spamu i wiadomości-śmieci. Pozwoli to uniknąć problemu z wynikiem fałszywie ujemnym, gdy wiadomość e-mail zawierająca spam jest dopuszczana do skrzynki odbiorczej użytkownika. Jako administrator usługi Exchange Online lub Exchange Online Protection (EOP), wykonaj poniższe czynności, aby dostosować filtr spamu usługi Office 365 i zapobiec dostarczaniu spamu do skrzynek odbiorczych użytkownika.

Tylko klienci usługi EOP: konfigurowanie filtru spamu usługi Office 365 w celu blokowania wiadomości e-mail zawierających spam

Dotyczy tylko klientów usługi EOP z lokalnymi skrzynkami pocztowymi: Jeśli konfigurujesz filtr spamu dla akcji domyślnej Przenieś wiadomości do folderu wiadomości-śmieci, wykonaj wymagane kroki opisane w artykule Zapewnianie kierowania spamu do folderu wiadomości-śmieci poszczególnych użytkowników. Aby to ułatwić, podaliśmy polecenia powłoki zarządzania serwerem Exchange w ramach oddzielnego tematu, a także link do bardziej ogólnych informacji o tym, jak rozpocząć pracę z powłoką.

Ułatwi to uniknięcie wiadomości e-mail zawierających spam uznanych za fałszywie ujemne, jeśli synchronizujesz ustawienia użytkownika z usługą za pośrednictwem synchronizacji katalogów w celu zapewnienia uznawania Twoich zablokowanych nadawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą korzystania z synchronizacji katalogów w celu zarządzania użytkownikami poczty w temacie Zarządzanie użytkownikami poczty w usłudze EOP.

Exchange Online Protection (EOP) to działająca w chmurze usługa filtrowania poczty e-mail, która ułatwia chronienie organizacji przed spamem i złośliwym oprogramowaniem. Jeśli masz skrzynki pocztowe w usłudze Office 365, są one już domyślnie chronione przez usługę EOP. Poprzednie akapity w tej podsekcji dotyczą tylko klientów, którzy używają usługi EOP do chronienia lokalnych systemów poczty e-mail lub w ramach hybrydowego wdrożenia poczty e-mail. Więcej informacji o usłudze EOP znajdziesz na stronie głównej usługi Exchange Online Protection.

Czy te porady były pomocne? Zostaw komentarz za pomocą opcji opinii Czy te informacje były pomocne u dołu tego tematu.   

Dostosowywanie filtru spamu usługi Office 365 przy użyciu tych ustawień

Administrator może użyć kilku ustawień filtru spamu usługi Office 365, aby zapobiegać wysyłaniu wiadomości e-mail zawierających spam do skrzynki odbiorczej użytkownika. Jeśli użyjesz wymienionych tutaj opcji, filtr spamu usługi Office 365 będzie mógł lepiej blokować wiadomości e-mail zawierające spam i zapobiegać wiadomościom fałszywie ujemnym. W tym kontekście wynik fałszywie ujemny oznacza wiadomości e-mail zawierające spam lub wiadomości-śmieci, które są wysyłane do skrzynki odbiorczej użytkownika.

Blokowanie adresów IP przy użyciu filtru połączenia

Dostosuj filtr spamu usługi Office 365, dodając adres IP nadawcy do listy zablokowanych adresów IP w filtrze połączenia:

 1. Uzyskaj nagłówki wiadomości, którą chcesz blokować w Twoim kliencie poczty, takim jak program Outlook lub aplikacja Outlook Web App, w sposób opisany w analizatorze nagłówka wiadomości.

 2. Wyszukaj adres IP następujący po tagu CIP w nagłówku X-Forefront-Antispam-Report przy użyciu analizatora nagłówka wiadomości lub ręcznie.

 3. Dodaj go do listy zablokowanych adresów IP, wykonując kroki procedury używania usługi EAC do edytowania domyślnych zasad filtru połączenia w artykule Konfigurowanie zasad filtru połączenia.

Czy te instrukcje były pomocne? Zostaw komentarz za pomocą opcji opinii Czy te informacje były pomocne u dołu tego tematu.   

Blokowanie poczty masowej przy użyciu reguł transportu lub filtru spamu

Czy spam to przede wszystkim poczta masowa, taka jak biuletyny lub reklamy? Możesz dostosować filtr spamu w usłudze Office 365, jeśli używasz reguł transportu do agresywnego filtrowania masowych wiadomości e-mail, lub włączyć ustawienie Poczta masowa w obszarze Zaawansowane opcje filtrowania spamu filtru spamu. W Centrum administracyjnym programu Exchange zacznij od kliknięcia pozycji Ochrona > Filtr zawartości, a następnie kliknij dwukrotnie zasady filtrowania, które chcesz dostosować. Kliknij pozycję Akcje dotyczące spamu i poczty masowej, aby dostosować ustawienia w sposób pokazany poniżej.

Ustawianie zbiorczego filtru poczty w usłudze Exchange Online

Blokowanie wiadomości e-mail zawierających spam przy użyciu list zablokowanych w filtrze spamu

Skonfiguruj zasady filtru spamu, aby dodać adres nadawcy do listy zablokowanych nadawców lub domenę do listy zablokowanych domen w filtrze spamu. Wiadomości e-mail od nadawcy lub domeny na liście zablokowanych w filtrze spamu zostaną oznaczone jako spam.

Zaawansowane opcje filtrowania spamu

Skonfiguruj zasady filtru spamu i włącz dodatkowe zaawansowane opcje filtrowania spamu.

Aby poznać więcej ustawień spamu, które są stosowane do całej organizacji, zobacz Zapobieganie oznaczaniu prawdziwych wiadomości e-mail jako spamu za pomocą listy bezpiecznych adresów lub innych technik. Jest to przydatne, jeśli sprawujesz kontrolę na poziomie administratora i chcesz zapobiec wynikom fałszywie dodatnim.

Czy te opcje były pomocne? Zostaw komentarz za pomocą opcji opinii Czy te informacje były pomocne u dołu tego tematu.   

Użytkownicy poczty e-mail także mogą ułatwić blokowanie wyników fałszywie negatywnych oraz wiadomości e-mail zawierających spam przy użyciu filtru spamu usługi Office 365

Chronienie usługi Office 365 przed wynikami fałszywie ujemnymi i wiadomościami-śmieciami będzie łatwiejsze, jeśli poprosisz użytkowników o dodanie adresu nadawcy spamu do listy zablokowanych nadawców w programie Outlook lub aplikacji Outlook Web App. W aplikacji Outlook Web App rozpocznij od kliknięcia pozycji Ustawienia > Opcje > Blokowanie lub zezwalanie, a następnie dodaj adres do listy Zablokowani nadawcy, jak pokazano poniżej.

Blokowanie nadawcy w aplikacji Outlook Web App

Uwaga : Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o listach bezpiecznych nadawców, zobacz Listy Bezpieczni nadawcy i Zablokowani nadawcy — często zadawane pytania.

Klienci tylko usługi EOP, którzy nie korzystają z synchronizacji katalogów

Usługa EOP uwzględnia bezpiecznych i zablokowanych nadawców użytkownika, jeśli informacje na ten temat zostały jej udostępnione. Jeśli jesteś klientem usługi EOP korzystającym z programu Outlook, ale funkcja synchronizacji katalogów nie jest skonfigurowana do synchronizacji użytkowników z usługą Office 365, nadal możesz blokować dostarczanie wiadomości do skrzynek odbiorczych użytkowników za pomocą listy zablokowanych nadawców. W poniższych sytuacjach może być jednak konieczne ustawienie reguł przepływu poczty programu Exchange:

 • Jeśli wiadomość zostanie regularnie przefiltrowana pod kątem spamu w usłudze EOP i następnie dostarczona do lokalnego serwera programu Exchange, a usługa EOP przypisze jej wartość poziomu ufności spamu (SCL) między 1 a 4 (wiadomość niebędąca spamem), to lokalna lista zablokowanych nadawców użytkowników zastąpi werdykt filtru spamu usługi EOP i wiadomość e-mail zostanie dostarczona do folderu wiadomości-śmieci.

 • Jeśli wiadomości w usłudze EOP została przypisana wartość SCL równa -1 — przez regułę przepływu poczty programu Exchange bądź z powodu występowania danego adresu IP lub domeny na liście dozwolonych, wartość SCL jest propagowana do lokalnego serwera programu Exchange za pomocą łączników. W takim przypadku lista zablokowanych nadawców użytkownika nie zostanie wymuszona. Aby zmienić to ustawienie, możesz utworzyć lokalną regułę przepływu poczty ustawiającą wartość SCL na 0. W efekcie program Outlook wymusi lokalną listę zablokowanych nadawców użytkownika.

Aby skonfigurować regułę przepływu poczty do blokowania dostarczania wiadomości do skrzynek odbiorczych użytkowników za pomocą listy zablokowanych nadawców
 1. Otwórz powłokę zarządzania serwerem Exchange na serwerze lokalnym. Aby dowiedzieć się, jak otworzyć powłokę w lokalnej organizacji programu Exchange, zobacz Otwieranie powłoki zarządzania serwerem Exchange.

 2. Uruchom poniższe polecenie, aby kierować wiadomości będące spamem, w których odfiltrowano zawartość, do folderu wiadomości-śmieci w celu zaktualizowania wartości SCL każdej wiadomości, która została oznaczona wartością SCL równą -1:

  New-TransportRule "NameForRule" -HeaderContainsMessageHeader "X-Forefront-Antispam-Report" -HeaderContainsWords "SCL:-1" -SetSCL 0

  Ponieważ na lokalnym serwerze programu Exchange wartość SCL wynosi 0, wiadomości niebędące spamem zostaną dostarczone do skrzynek odbiorczych użytkowników, jednak lokalna lista zablokowanych nadawców użytkowników nadal będzie mogła spowodować przesłanie tych wiadomości e-mail do folderu wiadomości-śmieci. Jeśli w usłudze EOP używasz kwarantanny spamu, istnieje możliwość, że wiadomości od nadawców znajdujących się na liście bezpiecznych adresów użytkownika zostaną zidentyfikowane jako spam i wysłane do kwarantanny. Jeśli jednak korzystasz z folderu wiadomości-śmieci w lokalnej skrzynce pocztowej, umożliwi to dostarczenie wiadomości od bezpiecznych nadawców do skrzynki odbiorczej.

  Ostrzeżenie : Jeśli za pomocą reguły przepływu poczty zmienisz wartość SCL na 0 (lub dowolną inną wartość niż -1), to wówczas do wiadomości zostaną zastosowane wszystkie opcje wiadomości-śmieci w programie Outlook. Oznacza to, że listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców będą uwzględniane, ale jednocześnie wiadomości pochodzące z adresów niewystępujących na liście zablokowanych ani bezpiecznych nadawców zostaną potencjalnie oznaczone jako wiadomości-śmieci przez mechanizm filtrowania wiadomości-śmieci po stronie klienta. Jeśli chcesz, aby program Outlook korzystał z list zablokowanych i bezpiecznych nadawców, ale nie z filtru wiadomości-śmieci po stronie klienta, musisz ustawić opcję „Bez filtrowania automatycznego” w opcjach wiadomości-śmieci w programie Outlook. „Bez filtrowania automatycznego” to domyślna opcja w najnowszych wersjach programu Outlook, ale należy sprawdzić, czy jest ustawiona, aby mieć pewność, że do wiadomości nie będzie stosowany filtr wiadomości-śmieci po stronie klienta. Jako administrator, możesz wymusić wyłączenie filtrowania wiadomości-śmieci w programie Outlook, postępując zgodnie z instrukcjami w artykule Outlook: ustawianie zasad w celu wyłączenia interfejsu wiadomości-śmieci i mechanizmu filtrowania.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zostaw komentarz

Czy te porady były pomocne? Jeśli tak, daj nam znać, wybierając opcję tak lub nie na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z wiadomościami w skrzynkach odbiorczych użytkowników błędnie zgłaszanymi jako spam, powiedz nam więcej na temat opcji, których próbujesz używać, lub swojej sytuacji. Na podstawie Twojej opinii jeszcze raz sprawdzimy udostępniane porady.

Zobacz też

Ochrona poczty e-mail przed spamem w usłudze Office 365

Zapobieganie oznaczaniu prawdziwych wiadomości e-mail jako spamu za pomocą listy bezpiecznych adresów lub innych technik

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×