Biblioteki dokumentów programu SharePoint II: Organizowanie i konfigurowanie biblioteki

Omówienie

Ikona folderu W tym kursie opisano organizowanie biblioteki dokumentów programu SharePoint za pomocą folderów i kolumn. Ponadto zawiera on informacje na temat konfigurowania historii wersji programu SharePoint oraz sposobu nadawania użytkownikom uprawnień do witryny programu SharePoint.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Tworzenie folderów w celu organizowania plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint.

 • Tworzenie kolumn w celu uproszczenia procesu śledzenia, sortowania oraz filtrowania plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint.

 • Konfigurowanie historii wersji programu SharePoint, przeglądanie poprzednich wersji oraz przywracanie starszych wersji.

 • Nadawanie uprawnień użytkownikom, którzy powinni mieć dostęp do biblioteki programu SharePoint.

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Jedna lekcja realizowana w indywidualnym tempie.

 • Dokument Podręczna karta informacyjna, który można wydrukować po zakończeniu kursu.

Wymagane są umiejętności wyświetlania, dodawania, edytowania i usuwania plików w bibliotece. Zagadnienia podstawowe przedstawiono w kursie Biblioteki dokumentów programu SharePoint I: Wprowadzenie.

Więcej kursów można znaleźć na stronie Szkolenia dotyczące pakietu Microsoft Office.

Wprowadzenie

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jak korzystać z folderów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jak korzystać z kolumn

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Porada: korzystanie z zarówno folderów, jak i kolumn

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jak korzystać z historii wersji

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jak nadawać uprawnienia

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Opinie

Podręczna karta informacyjna

Zobacz też

Tworzenie folderów

Polecenie Nowy folder jest domyślnie wyświetlane w bibliotekach. Właściciel biblioteki lub użytkownik o uprawnieniach do projektowania względem tej biblioteki może określać, czy polecenie Nowy folder ma być wyświetlane, zmieniając ustawienia zaawansowane listy.

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę lub listę, do której chcesz dodać folder.

 2. Kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji bibliotek kliknij nazwę biblioteki.

 3. Na Wstążce w sekcji Narzędzia bibliotek kliknij kartę Dokumenty, a następnie w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy folder.

 4. W oknie dialogowym Nowy folder w polu Nazwa wpisz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Nazwę folderu można później zmienić, wybierając nazwę folderu, a następnie klikając przycisk Edytuj właściwości znajdujący się na Wstążce w sekcji Narzędzia bibliotek na karcie Dokumenty w grupie Zarządzanie i zmieniając nazwę folderu w polu Nazwa.

Dodawanie kolumn witryny do biblioteki

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Jeśli na przykład lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Ustawienia listy

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

 5. Na stronie Kolumny z kolumn witryny w sekcji Wybieranie kolumn wybierz pozycję Dostępne kolumny witryny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Po wybraniu kolumny z listy Dostępne kolumny witryny zostanie wyświetlona grupa, w której znajduje się kolumna, oraz opis, o ile są dostępne.

  Dodawanie kolumny witryny

 6. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego automatycznie, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego.

  W zależności od typu listy lub biblioteki w sekcji Opcje może być więcej ustawień. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje.

 7. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie historii wersji

 1. Przejdź do biblioteki, z którą planujesz pracować. Jeśli w okienku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlana nazwa biblioteki, kliknij pozycję Cała zawartość witryny, a następnie wybierz nazwę biblioteki.

 2. Na wstążce w grupie Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia biblioteki Przycisk Ustawienia biblioteki na wstążce biblioteki programu SharePoint Foundation .

 4. Na stronie Ustawienia biblioteki w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia przechowywania wersji.

 5. W sekcji Historia wersji dokumentu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Utwórz wersje główne. Wybranie tej opcji umożliwia określenie limitu liczby wersji głównych.

  • Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze). Wybranie tej opcji umożliwia określenie limitu liczby zarówno wersji głównych, jak i wersji roboczych tworzonych dla tych wersji głównych.

 6. Opcjonalnie ogranicz liczbę wersji, które mają być przechowywane.

  • Zaznaczenie pola wyboru Zachowaj następującą liczbę wersji głównych umożliwia ograniczenie liczby wersji przechowywanych w bibliotece. Natomiast aby nie określać limitu, nie należy zaznaczać tego pola wyboru. W polu bezpośrednio pod polem wyboru wpisz liczbę wersji, które mają być przechowywane.

  • Zaznaczenie pola wyboru Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby wersji głównych umożliwia określenie limitu przechowywanych wersji roboczych. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia opcji Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze). W polu bezpośrednio pod polem wyboru wpisz liczbę wersji głównych, dla których mają być przechowywane wersje robocze.

 7. Opcjonalnie określ, którzy użytkownicy będą mogli wyświetlać wersje robocze w bibliotece dokumentów. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów wybierz jedną z następujących opcji.

  • Każdy użytkownik, który może czytać elementy. Zaznaczenie tej opcji umożliwia dostęp wszystkim użytkownikom, którzy mają uprawnienie do odczytu witryny. Ta opcja jest dostępna w przypadku wybrania opcji Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze) w sekcji Historia wersji dokumentu.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą edytować elementy. Zaznaczenie tej opcji ogranicza możliwość wyświetlania wersji roboczych tylko do tych użytkowników, którzy mają uprawnienia do edycji. Ta opcja jest dostępna w przypadku wybrania opcji Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze) w sekcji Historia wersji dokumentu.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (oraz autor elementu). Zaznaczenie tej opcji ogranicza możliwość wyświetlania wersji roboczych tylko do autora elementu oraz osób, które mają uprawnienia do zatwierdzania elementów w bibliotece. Ta opcja jest dostępna w przypadku ustawienia wartości Tak w sekcji Zatwierdzanie zawartości.

 8. Opcjonalnie określ, czy w bibliotece ma być wymagane wyewidencjonowywanie. Domyślnie nie jest ono wymagane. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie domyślne, wybierz pozycję Tak w sekcji Wymagaj wyewidencjonowania.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do strony Ustawienia biblioteki dokumentów.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×