Automatyzowanie zadań za pomocą rejestratora makr

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zautomatyzować powtarzalne czynności, możesz zarejestrować makro, korzystając z Rejestratora makr w programie Microsoft Excel. Załóżmy, że masz daty w różnych formatach i chcesz zastosować do nich jeden spójny format. Do tego może posłużyć makro. Możesz zarejestrować makro podczas stosowania odpowiedniego formatu, a następnie odtworzyć je, gdy będzie to znów potrzebne.

Obejrzyj klip wideo przedstawiający sposób tworzenia makra do formatowania dat w programie Excel.

Podczas rejestrowania makra Rejestrator makr zapisuje wszystkie kroki w postaci kodu języka Visual Basic for Applications (VBA). Te kroki to na przykład wpisywanie tekstu lub liczb; klikanie komórek albo poleceń na wstążce lub w menu; formatowanie komórek, wierszy lub kolumn; a nawet importowanie danych ze źródła zewnętrznego, na przykład z programu Microsoft Access. Język VBA jest częścią zaawansowanego języka programowania Visual Basic i jest dostępny w większości aplikacji pakietu Office. Język VBA umożliwia automatyzowanie procesów zarówno w jednej aplikacji pakietu Office, jak i w kilku różnych aplikacjach, ale nie musisz znać języka VBA ani mieć umiejętności programowania, jeśli Rejestrator makr spełnia Twoje wymagania.

Warto pamiętać, że gdy rejestrujesz makro, Rejestrator makr zapisuje niemal wszystkie wykonywane czynności. Zatem jeśli pomylisz się, wykonując rejestrowaną sekwencję czynności, na przykład klikniesz niewłaściwy przycisk, Rejestrator makr zarejestruje tę pomyłkę. Rozwiązaniem problemu może być ponowne zarejestrowanie całej sekwencji lub zmodyfikowanie kodu VBA. Dlatego zawsze, gdy chcesz zarejestrować sekwencję czynności, warto najpierw dobrze zaznajomić się z całym procesem. Im sprawniej wykonasz sekwencję podczas rejestrowania, tym wydajniej będzie działać utworzone makro.

Narzędzia makr i języka VBA znajdują się na karcie Deweloper, która jest domyślnie ukryta, dlatego pierwszym krokiem jest włączenie tej karty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

Karta Deweloper na wstążce

Rejestrowanie makra

Mogą Ci się przydać poniższe informacje na temat makr:

 • Jeśli zarejestrujesz makro w celu wykonania określonego zestawu zadań w zakresie w programie Excel, to makro będzie działało wyłącznie na komórki z tego zakresu. Zatem w przypadku dodania wiersza do tego zakresu uruchomienie makra nie spowoduje wykonania procedury w nowym wierszu, a tylko w komórkach należących do określonego zakresu.

 • Jeśli planujesz zarejestrowanie długiej sekwencji zadań, lepiej utworzyć mniejsze makra dla poszczególnych etapów zamiast jednego długiego makra.

 • W makrze nie trzeba rejestrować wyłącznie zadań wykonywanych w programie Excel. Procedura makra może obejmować inne aplikacje pakietu Office oraz wszelkie inne aplikacje obsługujące język VBA. Możesz na przykład zarejestrować makro, w ramach którego najpierw zaktualizujesz tabelę w programie Excel, a następnie otworzysz program Outlook, aby wysłać tę tabelę na wybrany adres e-mail.

Aby zarejestrować makro, wykonaj poniższe czynności.

 1. Najpierw należy włączyć makra w programie Excel. W tym celu:

  1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Bezpieczeństwo makr.

  2. W obszarze Ustawienia makr kliknij opcję Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod), a następnie kliknij przycisk OK.

   Przestroga :  Złośliwy kod w makrach może poważnie uszkodzić komputer. Aby zapobiec uruchomieniu potencjalnie niebezpiecznego kodu, zaleca się zainstalowanie aplikacji wykrywającej wirusy oraz powrót do domyślnych ustawień makr po zakończeniu pracy z makrami.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zarejestruj makro.

  —LUB—

  Naciśnij klawisze Alt+T+M+R.

  Polecenie Zarejestruj makro w grupie Kod na karcie Deweloper
 3. W polu Nazwa makra wprowadź nazwę makra. Nazwa powinna być jak najbardziej opisowa, aby ułatwić szybkie znalezienie makra w przypadku utworzenia większej liczby makr.

  Uwaga : Pierwszy znak nazwy makra musi być literą. Kolejne znaki mogą być literami, cyframi lub znakami podkreślenia. Spacje nie są dozwolone w nazwie makra. Do oddzielania wyrazów mogą służyć znaki podkreślenia. Gdy nazwa makra jest używana również jako odwołanie do komórki, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nazwa makra jest nieprawidłowa.

 4. Aby przyporządkować do uruchamiania makra klawisz skrótu w kombinacji z klawiszem Control (Ctrl), w polu Klawisz skrótu wprowadź wielką lub małą literę, której chcesz użyć. Najlepiej użyć kombinacji z klawiszami Ctrl + Shift (czyli z wielką literą), ponieważ po otwarciu skoroszytu zawierającego makro ten klawisz skrótu zastąpi odpowiedni domyślny klawisz skrótu programu Excel. Na przykład wybranie kombinacji Ctrl + z (przypisanej do polecenia Cofnij) spowoduje utratę możliwości używania skrótu klawiaturowego do polecenia Cofnij w tym wystąpieniu programu Excel.

 5. Z listy Przechowuj makro w wybierz lokalizację, w której ma być przechowywane makro.

  Zwykle makra zapisuje się w lokalizacji Ten skoroszyt, ale jeśli chcesz, aby makro było zawsze dostępne podczas korzystania z programu Excel, wybierz pozycję Skoroszyt makr osobistych. W przypadku wybrania pozycji Skoroszyt makr osobistych w programie Excel zostanie utworzony (jeśli jeszcze nie istnieje) ukryty skoroszyt makr osobistych (Personal.xlsb), w którym zostanie zapisane makro. W systemach Windows 10, Windows 7 i Windows Vista ten skoroszyt jest zapisywany w folderze C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. W systemie Microsoft Windows XP ten skoroszyt jest zapisywany w folderze C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\Excel\XLStart. Skoroszyty zapisane w folderze XLStart są automatycznie otwierane przy każdym uruchomieniu programu Excel, a każdy kod zapisany w skoroszycie makr osobistych będzie widoczny na liście w oknie dialogowym Makro, opisanym w następnej sekcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie makra.

 6. W polu Opis możesz opcjonalnie wpisać krótki opis działania makra.

  Mimo że pole Opis jest opcjonalne, wprowadzenie opisu jest zalecane. Warto też wprowadzić zrozumiały opis, zawierający wszelkie informacje użyteczne dla Ciebie lub innych osób, które będą korzystać z tego makra. W przypadku utworzenia wielu makr opis może pomóc w szybkim ustaleniu, do czego służą poszczególne makra, co pozwoli uniknąć konieczności zgadywania.

 7. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

 8. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane.

 9. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij pozycję Zatrzymaj rejestrowanie Obraz przycisku .

  —LUB—

  Naciśnij klawisze Alt+T+M+R.

Praca z zarejestrowanymi makrami w programie Excel

Na karcie Deweloper kliknij pozycję Makra, aby wyświetlić makra skojarzone ze skoroszytem. Możesz również nacisnąć klawisze Alt+F8. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Makro.

Okno dialogowe Makro

Uwaga : Makra nie można cofnąć. Przed pierwszym uruchomieniem zarejestrowanego makra należy upewnić się, że zapisano kopię skoroszytu, w którym chcesz uruchomić makro. Dla większej pewności możesz sprawdzić działanie makra w kopii skoroszytu, aby zapobiec wprowadzeniu niepożądanych zmian. Jeśli uruchomisz makro, a rezultaty będą niezgodne z oczekiwaniami, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania go.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat pracy z makrami w programie Excel.

Zadanie

Opis

Zmienianie ustawień bezpieczeństwa makr w programie Excel

Przeczytaj szczegółowe informacje na temat dostępnych ustawień bezpieczeństwa makr i ich znaczenia.

Uruchamianie makra

Makro można uruchomić na kilka różnych sposobów, na przykład używając klawisza skrótu, obiektu graficznego, paska narzędzi Szybki dostęp lub przycisku, a nawet po prostu otwierając skoroszyt.

Edytowanie makra

Makra dołączone do skoroszytu można edytować za pomocą Edytora Visual Basic.

Kopiowanie modułu makra do innego skoroszytu

Jeśli skoroszyt zawiera makro języka VBA, można skopiować moduł z danym makrem do innego otwartego skoroszytu za pomocą Edytora Microsoft Visual Basic, a następnie użyć makra w innym miejscu.

Przypisywanie makra do obiektu, kształtu lub grafiki

 1. W arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, grafikę, kształt lub element, do których ma zostać przypisane istniejące makro, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

 2. W polu Przypisz makro kliknij makro, które chcesz przypisać.

Przypisywanie makra do przycisku

Możesz przypisać makro do ikony graficznej, którą dodasz do paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.

Przypisywanie makra do kontrolki w arkuszu

Możesz przypisywać makra do formularzy i kontrolek ActiveX w arkuszu.

Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Dowiedz się, jak włączać i wyłączać makra w plikach pakietu Office.

Uruchamianie Edytora Visual Basic

Naciśnij klawisze Alt+F11.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej używania Edytora Visual Basic

Dowiedz się, jak znaleźć pomoc dotyczącą elementów języka Visual Basic.

Praca z zarejestrowanym kodem w Edytorze Visual Basic

Możesz pracować z zarejestrowanym kodem w Edytorze Visual Basic, dodając własne zmienne, struktury kontrolek i inny kod, którego nie można zarejestrować za pomocą Rejestratora makr. Ponieważ Rejestrator makr zapisuje niemal wszystkie czynności wykonywane podczas rejestrowania, możesz również wyczyścić makro z niepotrzebnie zarejestrowanego kodu. Zapoznanie się z zarejestrowanym kodem to również świetny sposób na naukę lub poprawę umiejętności programowania w języku VBA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania zarejestrowanego kodu i zapoznać się z przykładami, zobacz Wprowadzenie do języka VBA w programie Excel.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Szybki start: tworzenie makra

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×