Automatyczne usuwanie starszych elementów RSS

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielkość zawartości w niektórych źródła danych RSS może być bardzo wysoki. Po dodaniu przycisku więcej źródeł danych RSS do Microsoft Office Outlook 2007 może się okazać programu Microsoft Exchange skrzynka pocztowa lub plik folderów osobistych (pst) jest szybkie zwiększenie rozmiaru.

Funkcji autoarchiwizacji w Microsoft Outlook umożliwia automatyczne usuwanie elementów, które są starsze niż określonej daty. Wiele źródeł danych RSS zawierać wiadomości lub inne informacje zależne od czasu. Potrzeba utrzymania starszych elementów nie jest zazwyczaj mniej ważne przechowywania wiadomości e-mail.

Uwaga: Procedury przedstawione w tym artykule wymagają użycia funkcji autoarchiwizacji. Autoarchiwizacja mogą być niedostępne, jeśli dowolna profilów programu Outlook na komputerze zawiera konto programu Exchange, dzięki wiadomościom zarządzania rekordami.

W tym artykule

Więcej informacji na temat funkcji autoarchiwizacji

Dostosowywanie autoarchiwizacji dla elementów RSS

Włączanie funkcji autoarchiwizacji

Określanie ustawień autoarchiwizacji dla każdego folderu źródła danych RSS

Ręczne archiwizowanie lub usuwanie

Więcej informacji na temat funkcji autoarchiwizacji

Autoarchiwizacja jest domyślnie włączone i jest uruchamiany automatycznie w zaplanowanych okresach, archiwizacji i, jeśli określony, usuwanie starszych elementów ze wszystkich folderów programu Outlook. Starszych elementów są określonym czasie archiwizacji.

Domyślnie program Outlook tworzy pliki archiwum w następującej lokalizacji:

 • W systemie Windows Vista    

  Drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Jeśli nie widać folderu lokalnego mogą być ukryte. Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu ukrytych folderów Zobacz Pomoc systemu Microsoft Windows.

 • System Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003    

  dysk: \Documents and settings\użytkownik\ustawienia lokalne\Dane Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Jeśli nie widać folderu Ustawienia lokalne mogą być ukryte. Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu ukrytych folderów Zobacz Pomoc systemu Windows.

Po, masz dostęp do elementów bezpośrednio z Folderu Foldery archiwum w okienku nawigacji w programie Outlook. Aby wyświetlić Foldery archiwum w okienku nawigacji w menu Przejdź, kliknij Listę folderów.

Po otwarciu Foldery archiwum, pojawi się, że program Outlook zachowuje istniejącą strukturę folderów. W przypadku folder nadrzędny powyżej folderu, który chcesz zarchiwizować folder nadrzędny jest tworzony w pliku archiwum, ale w folderze nadrzędnym są archiwizowane tylko te elementy, które spełniają kryteria autoarchiwizacji. Zdecyduj, czy mają być archiwizowane elementy przeniesiony z powrotem do głównej skrzynki pocztowej możesz zaimportować wszystkie elementy z pliku archiwum do ich oryginalnych folderów lub do innych folderów, które można określić, czy można ręcznie przenosić lub kopiować elementów, w tym, przeciągając między folderami .

Początek strony

Dostosowywanie autoarchiwizacji dla elementów RSS

Istnieją dwa zestawy ustawień Autoarchiwizacji — ustawienia globalne i ustawienia folderów:

 • Ustawienia globalne    Skrót ustawienia domyślne, ustawień globalnych sprawdzić, czy autoarchiwizacji w ogóle i działanie domyślnie z elementami w dowolnym folderze programu Outlook, z wyjątkiem kontaktów, która jest Wyklucz z autoarchiwizacji.

 • Ustawienia folderów    Te ustawienia zastępuje ustawienia domyślne, aby foldery można archiwizować inaczej.

Jeśli nie określisz ustawień autoarchiwizacji dla określonego folderu, folder nie są archiwizowane. Ustawienia autoarchiwizacji mają zastosowanie tylko do bieżącej skrzynki pocztowej. Oznacza to, jeśli wybierz folder w konto programu Exchange, a następnie ustaw globalnych ustawień autoarchiwizacji, ustawienia dotyczą tylko konto serwera Exchange.

Uwaga: Oprócz ustawień autoarchiwizacji elementy w skrzynce pocztowej może być także podlegają zasady przechowywania lub wiadomości zarządzania rekordami, który wymusza Twojej organizacji. Zasady przechowywania i zarządzania rekordami wiadomości zdefiniowane przez zasady organizacji ograniczyć użytkowników przechowywania elementów na czas określony czas. Te zasady mają pierwszeństwo przed ustawień autoarchiwizacji. Autoarchiwizacja zostanie całkowicie usunięta ze dowolny profil programu Outlook na komputerze, jeśli Zarządzanie rekordami wiadomości jest włączona żadnego z kont programu Exchange w dowolnym profilu programu Outlook na komputerze.

Początek strony

Włączanie funkcji autoarchiwizacji

Mimo że Autoarchiwizacja jest domyślnie włączona, możesz wyłączyć i włączyć funkcję, gdy jest to wymagane. Autoarchiwizacja musi być włączona dla procedur w tym artykule do pracy.

Jeśli chcesz użyć funkcji autoarchiwizacji źródła danych RSS tylko dla folderów, zaleca się modyfikowanie ustawień domyślnych, tak aby Autoarchiwizacja jest włączona, ale uzyskuje żadnej akcji, z wyjątkiem określonych folderów, które możesz skonfigurować. Dzięki temu zapobiec przypadkowym archiwizowania lub usunięcie z folderów, których nie ma wpływ na.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie inne kliknij autoarchiwizacji.

  Ustawienia autoarchiwizacji

 3. Zaznacz pole wyboru Uruchom autoarchiwizację co n dni.

 4. Wprowadź liczbę od 1 do 60 w polu, jak często ma autoarchiwizacji, aby uruchomić.

  Aby efektywnie za pomocą autoarchiwizacji folderów źródła danych RSS, zaleca się, że używasz wartość z zakresu od 1 do 7 dni. Nie jest liczba dni, które elementy są zachowywane, ale częstotliwość uruchamiania autoarchiwizacji. Dokładniejsze są okresy przechowywania, częściej uruchamiania autoarchiwizacji.

 5. W obszarze Podczas archiwum wyczyść pole wyboru Usuwanie wygasłych elementów (tylko foldery poczty e-mail) i archiwum lub usuwanie starych elementów.

  Wyczyszczenie pola wyboru pomaga zapobiec przypadkowym wykonywanie akcji autoarchiwizacji dla folderów, które nie mają wpływ na. W dalszej części tego artykułu można określić ustawienia autoarchiwizacji poszczególnych folderów.

  Jeśli używasz autoarchiwizacji i niektórych folderów korzystać z domyślnych ustawień globalnych, nie jest konieczne zmianę ustawień.

Początek strony

Określanie ustawień autoarchiwizacji dla każdego folderu źródła danych RSS

Należy określić ustawienia autoarchiwizacji dla każdego folderu źródła danych RSS. Właściwości autoarchiwizacji nie są cykliczne — właściwości nie są dziedziczone z folderu nadrzędnego.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folderu źródła danych RSS, który chcesz określić ustawienia, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Autoarchiwizacja.

  Ustawienia autoarchiwizacji dla folderu źródeł danych RSS

 3. Kliknij opcję Archiwizuj ten folder, używając ustawień:.

 4. W Oczyszczanie elementy starsze niż okres n , gdzie n oznacza wartość liczbową od 1 do 999 i okres jest równe miesięcy, dni lub tygodni, wprowadź maksymalna długość czasu, przez jaki elementy RSS mają być zachowywane.

 5. Kliknij pozycję Usuń trwale stare elementy.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Powtórz dla każdego źródła danych RSS folderu, który zawiera elementy, które chcesz usunąć automatycznie.

Początek strony

Ręczne archiwizowanie lub usuwanie

 1. W menu Plik kliknij polecenie Archiwizuj.

 2. Określ, czy chcesz archiwizować wszystkie foldery za pomocą ich ustawień autoarchiwizacji (to znaczy ustawień domyślnych albo ustawień folderów, które określonych dla poszczególnych folderów) czy archiwizować poszczególne foldery za pomocą opcji określone w to okno dialogowe.

Uwaga: Aby archiwizować do innego pliku niż plik domyślny, w polu Plik archiwum należy określić inną nazwę pliku. Program Outlook automatycznie utworzy inny plik archiwum dla elementów w wybranym folderze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×