Aby kontrolować ustawienia klienta synchronizacji usługi OneDrive za pomocą zasad grupy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ostatnia aktualizacja: październik 2017

Ten artykuł jest dla administratorów IT zarządzanie klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa Windows Server, która korzysta z usługi Active Directory. Obiekty zasad grupy są dostępne w katalogu instalacji OneDrive %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(Jeśli BuildNumber jest numer ustawienia klienta synchronizacji wyświetlane na karcie informacje).

Uwaga : Jeśli nie jesteś administratorem IT, zobacz Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows uzyskać informacji na temat ustawień synchronizacji OneDrive. Aby uzyskać informacje o przy użyciu Centrum administracyjnego OneDrive kontrolowania ustawień synchronizacji w Twojej organizacji zobacz Centrum administracyjne usługi OneDrive.

Dostępne są następujące zasady Konfiguracja użytkownika:

Dostępne są następujące zasady Konfiguracja komputera:

Za pomocą zasad grupy z OneDrive

Aby zarządzać OneDrive z zasad grupy, zainstalować aplikację OneDrive i skopiuj pliki OneDrive.admx i OneDrive.adml z %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ do sklepu centralnej zasad grupy.

Działanie tych zasad polega na ustawianiu kluczy rejestru rozpoznawanych przez klienta synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) na komputerach w domenie. W poniższych sekcjach opisano działanie poszczególnych zasad i domyślne zachowanie, jeśli nie zostanie ono skonfigurowane.

Uwagi:

  • Jeśli możesz włączyć lub wyłączyć zasady, odpowiedni klucz rejestru jest aktualizowana na komputerach w domenie. Jeśli później ustawić zasady powrót do Nieskonfigurowane, odpowiedni klucz rejestru nie jest modyfikowany i ustawienie zasad efektywnych nie zmienia się. Dlatego po skonfigurowaniu zasady za pomocą ustawień włączone i wyłączone dla tej zasady wystawienia faktury.

  • Zaktualizowano lokalizację miejsce, w którym są zapisywane kluczach rejestru. Jeśli korzystasz z najnowszych pakietu wdrażania, może spowodować usunięcie klucze rejestru, które wcześniej ustawione.

Zasad konfiguracji użytkownika

Zasady grupy konfiguracji użytkownika znajdują się w obszarze User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Współtworzenie plików pakietu Office i udostępnianie ich w aplikacji   

Tych zasad umożliwia współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym i udostępnianie ich w aplikacjach komputerowych pakietu Office 2016 i 2103 pakietu Office. Włączenie tej zasady 1 ustawia następującą wartość klucza rejestru:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword: 00000001

Jeśli to ustawienie jest włączone, wyświetla kartę pakietu Office w obszarze Ustawienia synchronizacji OneDrive i domyślnie wybiera "Użyj pakietu Office 2016 do synchronizacji Office pliki który I Otwórz".

Zrzut ekranu przedstawiający kartę pakietu Office w obszarze Ustawienia nowej usługi onedrive dla firm klienta synchronizacji

Jeśli wyłączysz to ustawienie, na karcie Office jest ukryta w klienta synchronizacji i współtworzenia i udostępniania w aplikacji dla plików Office jest wyłączona. To ustawienie Użytkownicy mogą wybierać sposobu obsługi plików pakietu Office w konflikcie będzie działać jako wyłączona, a w przypadku konflikty plików, obie kopie zostaną zachowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień w klienta synchronizacji zobacz Używanie pakietu Office 2016 zsynchronizować otworzyć pliki pakietu Office.

Opóźnienie aktualizacji aplikacji OneDrive.exe do drugiego etapu wydania   

Firma Microsoft aktualizacje do OneDrive.exe w dwa dzwonki. Pierwszy Dzwoń "Produkcji", to ustawienie domyślne. Zazwyczaj trwa jedną do dwóch tygodni całkowicie wdrożeniem tego dzwonienia. Po zakończeniu możemy wdrażania dzwonienia produkcji, wydania drugiego dzwonienia, "Enterprise". Wybieranie Dzwoń przedsiębiorstwa umożliwia do 60 dni przygotowywanie do aktualizacji i kontrolowania ich wdrażania w Twojej organizacji. Włączenie tej zasady 1 ustawia następującą wartość klucza rejestru:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword: 00000001

Jeśli to ustawienie jest włączone, podczas drugiego dzwonienia zostanie zaktualizowana OneDrive synchronizacji klientów w domenie (w tym używane do synchronizowania konta osobiste).

Jeśli wyłączysz to ustawienie, OneDrive klientów synchronizacji zostaną zaktualizowane po zainicjowaniu podczas pierwszego Dzwoń są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pierścienie aktualizacji i jak klienta synchronizacji sprawdzania aktualizacji zobacz Aktualizowanie proces klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Użytkownicy nie mogli zmieniać lokalizację folderu ich OneDrive   

Ta zasada pozwala uniemożliwić użytkownikom zmienianie lokalizacji folderu OneDrive na swoich komputerach.

Aby użyć tej zasady, wprowadź swój identyfikator dzierżawy i odpowiedniej ścieżki zasad grupy Edytor włączenie tej zasady zestawów następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Dzierżawa identyfikator}" = dword: 00000001

Jeśli to ustawienie użytkownicy nie mogą zmieniać lokalizacji ich "OneDrive — {nazwa dzierżawy}" folderu w oknie Witamy w Kreatorze usługi OneDrive. Następująco wymusza użytkownikom korzystanie z lokalizacji domyślnej lub, jeśli utworzono ustawienie Ustawianie domyślnej lokalizacji folderu OneDrive gwarantuje, że wszyscy użytkownicy mają swojego folderu lokalnego OneDrive w wybranej lokalizacji określone.

Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy mogą zmienić lokalizację folderu synchronizacji w kreatorze OneDrive — Zapraszamy!

Jeśli potrzebujesz zastosować ustawienie do więcej niż jednej dzierżawy, skopiować definicję zasad w pliku OneDrive.admx, a następnie wklej je w dolnej części pliku w sekcji Wstawianie opisane tutaj ustawienia wielu dzierżawy nad znacznikiem </policies> . Następnie zastąpić pierwszy identyfikator dzierżawy drugi identyfikator dzierżawy. W pliku OneDrive.adml ponownie skopiuj i Wklej zasobów w sekcji Wstawianie opisane tutaj ustawienia wielu dzierżawy nad znacznikiem </stringTable> , zamieniając nazwę dodatkowe dzierżawy {TenantName}.

Uniemożliwianie użytkownikom synchronizowania osobistych kont usługi OneDrive   

Zasady pozwala uniemożliwić użytkownikom synchronizowania plików osobistych do miejsca OneDrive, które otrzymają przy użyciu konta Microsoft. Domyślnie użytkownicy będą mogli synchronizować konta osobistego OneDrive. Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword: 00000001

Jeśli to ustawienie użytkownicy nie będą mogli konfigurowania relacji synchronizacji dla swojego konta osobistego OneDrive. Jeśli ta osoba była wcześniej została synchronizowana konto osobiste OneDrive, są one wyświetlane komunikat o błędzie po rozpoczęciu klienta synchronizacji, ale swoje pliki pozostają na komputerze.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy będą mogli synchronizować konta osobistego OneDrive.

Ustawianie domyślnej lokalizacji folderu OneDrive   

Tych zasad umożliwia ustawianie określonej ścieżki jako domyślnej lokalizacji folderu OneDrive użytkownicy po przejściu do — Zapraszamy do Kreatora usługi OneDrive, aby skonfigurować klienta synchronizacji. Domyślnie ścieżka znajduje się w obszarze % userprofile %.

Aby użyć tej zasady, podaj swój identyfikator dzierżawy i ścieżkę domyślną w edytorze zasad grupy. Tych zasad ustawia następujący klucz rejestru ciąg, który określa ścieżkę pliku.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{identyfikator dzierżawy}" = "{ścieżki użytkownika}"

Po włączeniu tego ustawienia lokalizacja lokalnego folderu OneDrive — <nazwa dzierżawy> będzie mieć domyślnie ścieżkę określoną w pliku ADMX usługi OneDrive.

Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, domyślną lokalizacją folderu lokalnego OneDrive — <nazwa dzierżawy> będzie folder %userprofile%.

Jeśli potrzebujesz zastosować ustawienie do więcej niż jednej dzierżawy, wpisz nazwy dzierżawy dodatkowe do wpisów ścieżkę domyślną w edytorze zasad grupy.

Uwaga: Zmienna % wykonywanie funkcji logonuser % środowiska nie będzie działać za pomocą zasad grupy. Zalecamy zapoznanie zamiast tego użyj % username %.

Umożliwianie użytkownikom wyboru sposobu obsługi plików pakietu Office w przypadku konfliktu   

Zasada ta określa, co się dzieje, gdy wystąpi konflikt między wersjami pliku Office 2016 podczas synchronizacji. Domyślnie użytkowników może zdecydować, czy chce scalanie zmian lub Zachowaj obie kopie. Użytkownicy mogą również skonfigurować klienta synchronizacji rozwidlenia plik i Zachowaj obie kopie. (Ta opcja jest dostępna tylko dla Office 2016. We wcześniejszych wersjach programu Office plik jest zawsze forked i obie kopie są przechowywane) Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword: 00000001

Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą wybrać, czy chce scalanie zmian lub Zachowaj obie kopie. Użytkownicy mogą również skonfigurować klienta synchronizacji rozwidlenia plik i Zachowaj obie kopie, tak jak pokazano poniżej.

Pakiet Office, karta okna dialogowego Ustawienia synchronizacji

Jeśli to ustawienie jest wyłączone, w przypadku konfliktu synchronizacji plik jest zawsze rozwidlany, a obie kopie są zachowywane. To ustawienie konfiguracji w kliencie synchronizacji jest wyłączone.

Należy włączyć zasady "Coauthoring i w aplikacji udostępniania plików pakietu Office" włączyć te zasady. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień w klienta synchronizacji zobacz Używanie pakietu Office 2016 zsynchronizować otworzyć pliki pakietu Office.

Ustawianie przepustowości maksymalna przekazywania, korzystającego z OneDrive.exe   

Tych zasad umożliwia ustawienie przekazywania maksymalna przepustowość w kilobajtach (KB) / s na komputerach z systemem OneDrive klienta synchronizacji. Minimalna stawka jest 50 KB/s, a maksymalna szybkość jest 100 000 KB na sekundę. Im niższa skonfigurowanego na przepustowość przekazywania dłużej komputerach OneDrive.exe potrwa przekazywania plików.

Domyślnie przepustowość przekazywania jest nieograniczony i można skonfigurować przez użytkownika bezpośrednio w klienta synchronizacji. Jeśli to ustawienie jest włączone, komputery dotyczy zasada użyje przepustowość przekazywania maksymalna liczba, przez użytkownika i użytkownicy nie będą mogli zmieniać przekazywania ocenić ustawienia klienta synchronizacji, się. Należy zauważyć, że OneDrive.exe zawiera ponowne na urządzeniach użytkowników, aby zastosować określony w tym ustawieniu konfigurację. Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy mogą konfigurować szybkość przekazywania maksymalna dla swojego komputera, otwierając ustawienia klienta synchronizacji i klikając kartę sieci.

Firma Microsoft zaleca używanie to ustawienie używać tylko w przypadku ograniczeń ruchu ściśle wymagane, na przykład po początkowym wdrożeniu klienta synchronizacji w Twojej organizacji. Nie zaleca się używanie to ustawienie na bieżąco, ponieważ spowoduje zmniejszenie wydajności klienta synchronizacji i mieć negatywny wpływ na środowisko użytkownika.

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na liczbę od 50 do 100 000. Na przykład:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Powyższy klucz rejestru ustawia limit szybkości przekazywania przepustowość 50KB/s, przy użyciu wartości szesnastkowej w przypadku 50, który jest 00000032.

Ustawianie przepustowość maksymalnym, która korzysta z OneDrive.exe   

Tych zasad umożliwia ustawianie przepustowość maksymalnym w kilobajtach (KB) / s na komputerach z systemem OneDrive klienta synchronizacji. Minimalna stawka jest 50 KB/s, a maksymalna szybkość jest 100 000 KB na sekundę. Im niższa skonfigurowanego na przepustowość pobierania dłużej komputerach OneDrive.exe spowoduje przejście do pobierania plików.

Domyślnie przepustowość pobierania jest nieograniczony i można skonfigurować przez użytkownika bezpośrednio w klienta synchronizacji. Jeśli to ustawienie zostanie włączone, komputerach dotyczy zasada użyje przepustowość maksymalnym, określonym przez użytkownika, a użytkownicy nie będą mogli pobrać ocenić ustawienia klienta synchronizacji, się. Należy zauważyć, że OneDrive.exe zawiera ponowne na urządzeniach użytkowników, aby zastosować konfigurację określony w tym ustawieniu. Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy mogą konfigurować częstotliwość pobierania maksymalna dla ich komputerów, otwierając ustawienia klienta synchronizacji i klikając kartę sieci.

Firma Microsoft zaleca używanie to ustawienie w sytuacjach, gdzie pliki na żądanie nie jest włączone i miejsce, w którym ruch ściśle ograniczenia są wymagane, takie jak w przypadku początkowo w organizacji wdrożono klienta synchronizacji lub włączenia synchronizacji witryn zespołów. Nie zaleca się używanie to ustawienie na bieżąco, ponieważ spowoduje zmniejszenie wydajności klienta synchronizacji i mieć negatywny wpływ na środowisko użytkownika.

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na liczbę od 50 do 100 000. Na przykład:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Powyższy klucz rejestru ustawia limit szybkości przepustowość pobierania 50KB/s, przy użyciu wartości szesnastkowej w przypadku 50, który jest 00000032.

Zasady konfiguracji komputera

Zasady grupy konfiguracji komputera znajdują się w obszarze Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Ustawianie maksymalnym procencie przekazywania przepustowości dla OneDrive.exe   

Tych zasad umożliwia konfigurowanie maksymalny procent przepustowości przekazywania dostępne na komputerze, używaną przez klienta synchronizacji OneDrive do przekazania. (OneDrive tylko używa tej przepustowości podczas synchronizowania plików.) Przepustowości na komputerze jest nieustannie, definiując wartość procentową umożliwia klienta synchronizacji odpowiedzieć podwyżki i zmniejszenie w dostępność przepustowości podczas synchronizacji w tle.

Jeśli to ustawienie jest włączone, jak przekazaniu pliku, miary klienta synchronizacji OneDrive przekazaniu ilości zawartości i jak długo trwa przez okres 60 sekund do identyfikowania maksymalną przekazywać przepustowość do usługi w tym czasie. Przekaż maksymalna przepustowość jest oparty na szczyt obserwowane przepustowość wartości w przedziale czasu miary.

Przekazywanie Calculation_C3_2017821163425 przepustowość

Uwaga: Wartość uzyskanego maksymalnej przepustowości czasami może być wyższy lub niższy niż przewidywano ze względu na inny ruch ograniczania mechanizmy, których mogą używać usługodawcy internetowego (ISP).

Obliczona wartość zostanie następnie pomnożony przez wartość procentową, zdefiniowanych w tym ustawieniu i jest używany jako zakończenie przepustowości dla następne 10 minut. Po 10 minutach klienta synchronizacji wykonywanie innej miary 60 sekund i dopasuj zależnie od wyników nową wartość maksymalna przekazywania w przepustowości dla tego okresu miary. Przekazywanie przepustowość nie jest ograniczenie przedziale 60 sekund miary i plików do przekazania na maksymalnej przepustowości dostępne. Dzięki temu dwie kluczowe scenariusze. Najpierw bardzo mały plik będzie uzyskiwanie przekazać szybko, ponieważ może zmieścić w zakresie, gdzie klienta synchronizacji jest pomiaru maksymalna szybkość możliwe. Drugi przekazywania długotrwałych, synchronizacji będzie zachować Optymalizowanie szybkości przekazywania na wartość procentową przez to ustawienie.

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na liczbę od 10 do 99. Na przykład:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

Powyższy klucz rejestru ustawia wartość procentowa przepustowości przekazywania 50%, przy użyciu wartości szesnastkowej w przypadku 50, który jest 00000032.

Im niższa wartość procentową można ustawić, dłużej będzie klienta synchronizacji, aby przekazać pliki. Zaleca się wartość 50% lub wyższą. Domyślny maksymalny procent wynosi 99%. Jeśli to ustawienie użytkownicy nie będą mogli zmieniać szybkość przekazywania, otwierając ustawienia klienta synchronizacji i klikając kartę sieci.

Uniemożliwianie użytkownikom uzyskiwania dostępu do plików na komputerze przy użyciu funkcji zdalnego dostępu do plików   

Ta zasada pozwala uniemożliwić użytkownikom za pomocą funkcji pobierania, gdy są rejestrowane przy użyciu kont Microsoft do OneDrive.exe. Funkcja pobierania umożliwia użytkownikom przejdź do witryny OneDrive.com, wybierz pozycję dla systemu Windows, która jest obecnie w trybie online i z OneDrive klienta synchronizacji i uzyskać dostęp do swoich osobistych plików z tego komputera. Domyślnie użytkownicy mogą używać funkcji pobierania.

Istnieją dwa ustawienia — jedną dla komputerów 32-bitowych i jedną dla komputerów 64-bitowych. Włączanie tych ustawień ustawia następującą rejestru wartości klucza do 1.

— HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote dostępu "GPOEnabled" = dword: 00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword: 00000001

Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji zdalnego dostępu.

Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy mogą korzystać z funkcji zdalnego dostępu.

Zezwalaj na synchronizację kont usługi OneDrive dla tylko określonych organizacji   

Tych zasad umożliwia zezwolić użytkownikom na synchronizowanie konta usługi OneDrive dla tylko niektóre organizacje przez określenie listy dozwolonych dzierżawy identyfikatorów. Jeśli to ustawienie użytkownicy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie przy próbie Dodawanie konta od organizacji, nie ma na liście. Jeśli użytkownik ma już konto, pliki Zatrzymaj synchronizację.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(gdzie "1111-2222-3333-4444" jest identyfikator dzierżawy)

Aby zablokować określone organizacje zamiast, za pomocą "Blok synchronizację kont usługi OneDrive dla określonych organizacji".

To ustawienie będzie pierwszeństwo przed zasady "Blokuj synchronizacji kont usługi OneDrive dla określonych organizacji". Nie należy włączać obie zasady w tym samym czasie.

Blokowanie synchronizację kont usługi OneDrive dla określonej organizacji   

Pozwala to zasad uniemożliwić użytkownikom przekazywanie plików do innej organizacji, określając listę zablokowanych dzierżawy identyfikatorów. Jeśli to ustawienie użytkownicy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie przy próbie Dodawanie konta z organizacją, która została zablokowana. Jeśli użytkownik ma już dodane konto, pliki Zatrzymaj synchronizację.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(gdzie "1111-2222-3333-4444" jest identyfikator dzierżawy)

Aby określić zamiast listy dozwolonych organizacji, użyj "Zezwalaj synchronizację kont usługi OneDrive dla tylko określonych organizacji".

To ustawienie nie będzie działać, jeśli masz zasady "Zezwalaj synchronizacji usługi OneDrive kont tylko określonych organizacje." włączona. Nie należy włączać obie zasady w tym samym czasie.

(Wersja preview) Bezgłośną Konfigurowanie usługi OneDrive przy użyciu poświadczeń systemu Windows 10 lub domeny   

Ważne: Jeśli to ustawienie jest włączone, musi być włączona funkcja ADAL lub Konfiguracja konta zakończy się niepowodzeniem. Pobierz i Otwórz EnableADAL.reg włączyć ADAL i uruchom ponownie klienta synchronizacji.

Tych zasad umożliwia konfigurowanie klienta synchronizacji OneDrive bezgłośną przy użyciu podstawowego konta systemu Windows w systemie Windows 10 i poświadczeń domeny w systemie Windows 7 lub nowszym.

Jeśli to ustawienie jest włączone, OneDrive.exe próbuje zalogować się do konta służbowego, za pomocą tych poświadczeń. Przed synchronizacją sprawdzi dostępnego miejsca na dysku, a jeśli jest duży, OneDrive monituje użytkownika, aby wybrać ich folderów. Próg, dla której użytkownik będzie monitowany można skonfigurować przy użyciu DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive będzie próbował zalogować się na każdej konta na komputerze, a po pomyślnym, to konto nie jest już spróbuje odbiorcze konfiguracji.

Jeśli użytkownik jest przy użyciu poprzedniej usługi OneDrive dla firm klienta synchronizacji to ustawienie, nowego klienta synchronizacji spróbuje przejąć synchronizację. Nowy klient synchronizacji spróbuje importowanie ustawień synchronizacji z poprzedniego klienta synchronizacji.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, OneDrive nie spróbuje automatycznie logować się użytkowników.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword: 00000001

Tych zasad można używać z DiskSpaceCheckThresholdMB, a także DefaultRootDir.

Napisz nam, jeśli masz opinii na temat tej funkcji, lub wystąpienia problemów. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję "Zgłoś problem". Sprawdź znakowanie dowolnej opinii z "SilentConfig", tak, aby swoją opinię będą wysyłane bezpośrednio do inżynierów pracujących nad tą funkcją.

(Wersja preview) Konfigurowanie maksymalnego rozmiaru OneDrive automatycznego pobierania wszystkich plików   

To ustawienie jest używane w połączeniu z SilentAccountConfig. Każdy użytkownik, który ma OneDrive, którego rozmiar przekracza określony próg (w MB) zostanie wyświetlony monit o wybierz foldery, które były chcesz zsynchronizować przed klienta synchronizacji OneDrive (OneDrive.exe) — pliki do pobrania pliki.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Przykład: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(gdzie "1111-2222-3333-4444" jest identyfikator dzierżawy i 0005000 ustawia progu 5000MB)

Tematy pokrewne

Wdrażanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa
Nie zezwalaj użytkownikom na instalowanie klienta synchronizacji
synchronizację tylko na komputerach dołączony do określonych domen Zezwalaj
Blok synchronizację z określonym plikiem typy

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×