Śledzenie zmian w programie Word

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zobaczyć, kto ma zostały wprowadzania zmian w dokumencie, należy włączyć funkcję śledzenia zmian.

Co chcesz zrobić?

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz pozycję Śledź zmiany.

  Pozycja Śledź zmiany na wstążce programu Word

Po włączeniu śledzenia zmian Word oznacza w górę i pokazuje zmiany wprowadzane przez wszystkich służy do dokumentu.

Główny obraz wstawionej poprawki w programie Word

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie na liście Prosta Adiustacja wybierz opcję widoku.

  • Prosta Adiustacja jest domyślna opcja i wskazuje, gdzie wprowadzono zmiany za pomocą czerwonej linii na marginesie.

   Linia przy marginesie ma na celu pokazanie, że w tym miejscu jest prześledzona zmiana

  • Bez adiustacji ukrywa adiustację, pokazując, jak będą wyglądały wprowadzone zmiany.

   Uwaga : Zobaczyć adiustację ponownie, wybierając pozycję Prosta Adiustacja lub Cała adiustacja.

  • Cała adiustacja pokazuje wszystkie edycje przy użyciu różnych kolorów tekstu i przekreśleń.

  • Oryginał przedstawia dokument w postaci oryginalnej.

 2. Na liście Pokaż adiustację wybierz poprawki chcesz wyświetlić — komentarze, pismo odręczne, wstawienia i usunięcia, formatowanie, dymki i określone osoby.

Ktoś uniemożliwi wyłączenie funkcji śledzenia zmian przez włączenie Zablokuj śledzenie i dodawanie hasła. Gdy prześledzonych zmian jest zablokowana, nie można wyłączyć tę funkcję, a nie można zaakceptować lub odrzucić zmiany.

 1. Na karcie Recenzja w liście Śledzenia zmian, wybierz pozycję Zablokuj śledzenie.

  Polecenie Zablokuj śledzenie w menu Śledź zmiany

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Zablokuj śledzenie wprowadź hasło, wpisz je ponownie w polu wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Dodawanie hasła jest opcjonalna. Nie jest to funkcja zabezpieczeń. Jest przeznaczony, jednak celu zapobieżenia go innym osobom wyłączenie funkcji śledzenia zmian.

  • W oknie dialogowym Zablokuj śledzenie wybierz pozycję Anuluj.

Wyłączanie Zablokuj śledzenie

 1. Na liście Śledzenia zmian wybierz pozycję Zablokuj śledzenie.

 2. Po dodaniu hasło po wyświetleniu monitu wprowadź, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Funkcji śledzenia zmian jest nadal, ale można zaakceptować lub odrzucić zmiany.

Word przestaje oznaczanie nowych zmian po wyłączeniu śledzenia zmian. Wszystkie zmiany, które zostały już śledzone, jednak pozostają zaznaczone w górę w dokumencie chyba że zostaną usunięte.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz pozycję Śledź zmiany.

Jedynym sposobem na usunięcie prześledzonych zmian w dokumencie jest ich zaakceptowanie lub odrzucenie. Wybieranie Bez adiustacji w polu Wyświetl do recenzji pomaga sprawdzić wygląd dokumentu końcowego, ale tylko powoduje ukrycie prześledzonych zmian tymczasowo. Wprowadzone zmiany nie zostaną usunięte, a zostanie pojawią się po następnym każdy użytkownik otwiera dokument. Aby trwale usunąć prześledzone zmiany, zaakceptować lub odrzucić.

Akceptowanie lub usuwanie pojedynczego prześledzonej zmiany

 1. Otwórz dokument.

 2. Na karcie Recenzja w grupie zmiany wybierz Następny lub Poprzedni.

 3. Wybierz pozycję Zaakceptuj lub Odrzuć.

  Przyciski Zaakceptuj, Odrzuć i Następne

Akceptowanie lub usunięcie wszystkich prześledzonych zmian

 1. Otwórz dokument.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na liście Zaakceptuj wybierz pozycję Zaakceptuj wszystkie zmiany.

   lub

  • Na liście odrzucić wybierz pozycję Odrzuć wszystkie zmiany.

Word albo zaakceptowanie zmian lub usunie ją, a następnie przejdzie do następnej zmiany.

Wyświetlanie komentarzy

 • Word zawiera dymku, w których został wprowadzony komentarz. Aby wyświetlić komentarz, wybierz pozycję dymku komentarza.

  Ikona komentarza w widoku Prosta adiustacja

 • Aby zobaczyć zmiany, kliknij linię marginesie. Ta akcja powoduje przejście Word w widoku Całej adiustacji.

  Prześledzone zmiany wyświetlone w widoku całej adiustacji

Usuwanie jednego komentarza

 • Wybierz komentarz, a następnie na karcie Recenzja w grupie komentarze, wybierz pozycję Usuń.

Usuń wszystkie komentarze

 • Na karcie Recenzja w grupie komentarze, na liście Usuń wybierz pozycję Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Porady : Przed udostępnieniem ostatecznej wersji dokumentu jest dobrym pomysłem jest uruchamianie Inspektora dokumentów. To narzędzie sprawdza, czy prześledzonych zmian i komentarzy, tekstu ukrytego, nazwiskami we właściwościach i inne informacje, które nie można udostępniać szeroko.

 • Na karcie plik wybierz pozycję informacje > Wyszukaj problemy > Przeprowadź inspekcję dokumentu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat komentarzy, zobacz Wstawianie i usuwanie komentarzy.

Co chcesz zrobić?

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz Śledzenia zmian.

  Śledzenie zmian jest wyróżniona, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Grupa śledzenia z włączonym śledzeniem zmian

Uwaga : Jeśli funkcja Śledzenia zmian jest niedostępna, może być konieczne wyłączenie ochrony dokumentu. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę w dolnej części okienka zadań Chroń dokument. (Może być konieczne prawidłowego hasła dokumentu).

Wskaźnik śledzenia zmian można również dodać do paska stanu.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu i wybierz polecenie Śledź zmiany.

  Pasek stanu wskazujący, że śledzenie zmian jest włączone

  Uwaga : Teraz można wskaźnik Śledzenia zmian na pasku stanu włączyć lub wyłączyć śledzenie zmian.

Po wyłączeniu śledzenia zmian, możesz poprawić dokument bez zaznaczania, co zostało zmienione. Wyłączenie funkcji, jednak nie powoduje usunięcia wszelkie zmiany, które już zostały śledzone.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany nie są już wyróżniona jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Grupa Śledzenie

Ważne : Aby usunąć prześledzone zmiany, skorzystaj z poleceń Zaakceptuj lub Odrzuć na karcie Recenzja w grupie zmiany.

Zobacz następujące tematy, aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z komentarzy i prześledzonych zmian:

Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy lub prześledzonych zmian

Wstawianie lub usuwanie komentarza

Przeglądanie, Zaakceptuj, Odrzuć i ukrycie prześledzonych zmian

Co chcesz zrobić?

Czy łatwe tworzenie i wyświetlanie prześledzonych zmian i komentarzy podczas pracy w dokumencie. Domyślnie Microsoft Office Word 2007 używa dymków do wyświetlania usunięć, komentarzy, zmian formatowania i zawartości, który został przeniesiony. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie do zmiany w tekście, możesz zmienić ustawienia tak, aby śledzone zmiany i komentarze sposób, który ma być wyświetlane.

Śledzenie zmian za pomocą dymków

Dymki (1) Pokaż zmiany formatowania, komentarze i usunięcia.

Uwaga : Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających śledzone zmiany i komentarze, te elementy są domyślnie wyświetlane w programie Word. Opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest opcją domyślną w polu Wyświetl do recenzji.

 1. Otwórz dokument, który ma zostać sprawdzony.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany. Przycisk Śledź zmiany zostanie podświetlona, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Włączony przycisk Śledź zmiany

 3. Opcjonalnie. Dodaj wskaźnik śledzenia zmian do paska stanu. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu, a następnie kliknij przycisk Śledź zmiany. Kliknij wskaźnik Śledzenia zmian, na pasku stanu, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie zmian.

  Wskaźnik śledzenia zmian

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany, które mają być, wstawianie, usuwanie, przenoszenie lub formatowanie tekstu lub grafiki. Można również dodać komentarze.

Uwaga : Jeśli za pomocą śledzenia zmian i zapisaniu dokumentu jako strony sieci Web (htm lub HTML), prześledzone zmiany pojawią się na stronie sieci Web.

Należy pamiętać, że istnieją różne metody ukrywania śledzonych zmian i komentarzy, ale wszystkie zmiany wprowadzone przy włączonej funkcji Śledzenie zmian oraz wszystkie wstawione komentarze pozostają w dokumencie, dopóki nie zostaną zaakceptowane lub odrzucone (lub, w przypadku komentarzy, usunięte).

Ukrycie śledzonych zmian — na przykład, w obszarze Pokaż adiustację, usuwając znacznik wyboru na wstawienia i usunięcia — nie powoduje usunięcia istniejących prześledzonych zmian i komentarzy z dokumentu. Zamiast tego ukrycie śledzonych zmian umożliwia wyświetlanie dokumentu bez musiał przedzierać się przez wszystkie przekreślenia, podkreślenia i dymki.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany nie są już wyróżniona, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Obraz Wstążki programu Word

Dostosowała na pasku stanu, aby uwzględnić wskaźnik śledzenia zmian, klikając przycisk Śledź zmiany w grupie Śledzenie będzie także wyłączyć wskaźnik na pasku stanu.

Uwaga : Wyłączenie śledzenia zmian nie powoduje usunięcia śledzonych zmian w dokumencie. Aby upewnić się, że są już prześledzonych zmian w dokumencie, upewnij się, że wszystkie zmiany są widoczne, a następnie użyj polecenia Zaakceptuj lub Odrzuć dla każdej zmiany w dokumencie.

Istnieje kilka sposobów ukrywania śledzonych zmian i komentarzy w dokumencie. Może to wywołać mylne przeświadczenie, że dokument ich nie zawiera. Na przykład:

 • Pole Wyświetl do recenzji    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie jest dostępne pole Wyświetl do recenzji, zawierające informacje o bieżącym trybie wyświetlania. Zawiera ono również dodatkowe opcje wyświetlania dokumentu. Kliknięcie pozycji Wersja końcowa lub Oryginał spowoduje ukrycie śledzonych zmian i komentarzy. Aby je wyświetlić, wybierz pozycję Znaczniki pokazane w wersji końcowej lub Znaczniki pokazane w oryginale.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Pole Pokaż adiustację    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie jest dostępna lista Pokaż adiustację, umożliwiająca ukrywanie komentarzy i śledzonych zmian. Elementy oznaczone znacznikami wyboru na liście Pokaż adiustację są wyświetlane; elementy bez znaczników wyboru są ukryte. Aby wyświetlić elementy, takie jak Wstawienia i usunięcia, kliknij odpowiednią pozycję w menu Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

Domyślnie w Word jest wyświetlenie usunięcia i komentarze w dymkach na marginesach dokumentu. Jednak możesz zmienić widok, aby pokazać komentarze w tekście, a wszystkie z wszystkie przekreślenia zamiast dymków.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij w dymku.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą wszystkie przekreślenia i komentarze w tekście.

Istnieje kilka opcji dostępnych na zmianę jak prześledzonych zmian (markup) są wyświetlane.

 • Można zmienić koloru i innego formatowania używanego w programie Word do oznaczania zmienionego tekstu i grafiki, klikając strzałkę obok pozycji Śledź zmiany, a następnie kliknij Opcje śledzenia zmian.

  Uwaga : Gdy nie możesz przypisywać określonych kolorów do zmiany wprowadzone przez recenzentów, zmiany wprowadzane przez recenzenta są wyświetlane jako inny kolor w dokumencie, aby możliwe śledzenie wielu recenzentów.

 • Można wyświetlić wszystkie zmiany, takie jak usuwanie, w tekście zamiast dymków, które pojawiają się na marginesach dokumentu. Aby wyświetlić zmiany w tekście, w grupie Śledzenie, kliknij w dymku, a następnie kliknij przycisk Pokaż wszystkie poprawki w wierszach.

  Po kliknięciu przycisku Pokaż wszystkie poprawki w wierszach wszystkich poprawek i komentarze w dokumencie są wyświetlane w tekście.

 • Aby wyróżnić obszar marginesów, w którym są wyświetlane dymki, w obszarze Pokaż adiustację kliknij Wyróżnienie obszaru adiustacji.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok przycisku Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz typ zmian, które mają być wyświetlane.

   Uwaga : Nawet jeśli typ adjustacji zostanie ukryty przez wyczyszczenie odpowiedniej opcji w menu Pokaż adiustację, adiustację pojawi się na każdym razem, gdy dokument zostanie otwarty przez użytkownika lub recenzenta.

  • Wskaż pozycję Recenzenci, a następnie kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pól obok nazwy recenzentów, których zmiany i komentarze, którą chcesz wyświetlić.

   Uwaga : Aby zaznaczyć lub wyczyścić wszystkie pola wyboru dla wszystkich recenzentów na liście, kliknij pozycję Wszyscy recenzenci.

Na liście Wyświetl do recenzji w grupie Śledzenie służy do wyświetlania dokumentu na różnych etapach procesu edycji. Każdy z czterech opcji na liście oferuje inny widok dokumentu. Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest domyślnie po otwarciu dowolnego dokumentu.

Obraz Wstążki programu Word

 • Ostateczne pokazywania adiustacji    Ten widok wyświetla dokumentu końcowego z wszystkich prześledzonych zmian i komentarzy. To jest widok domyślny dla wszystkich dokumentów otwieranych w programie Word.

 • Wersja ostateczna    W tym widoku dokument jest wyświetlany z wszystkie zmiany w tekście — bez widocznych śledzonych zmian. Jednak śledzone zmiany i komentarze, które nie zostały odebrane, odrzucone lub usunięte pozostają w dokumencie.

 • Adiustacja pokazana w oryginalnym    Ten widok wyświetla tekst oryginalny prześledzonych zmian i komentarzy.

 • Oryginalny    Ten widok wyświetla oryginalnego dokumentu bez śledzonych zmian i komentarzy. Jednak śledzone zmiany i komentarze w dokumencie, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone lub usunięte pozostają w dokumencie.

Edytor lub recenzent zazwyczaj chcą wyświetlać dokumentu, jak będzie wyglądał po ich zmiany są włączone. Ta procedura powoduje Edytor lub recenzent szansy sprzedaży, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument ze zmianami.

 • Na karcie Recenzja w polu Wyświetl do recenzji w grupie Śledzenie kliknij Znaczniki pokazane w wersji końcowej.

Uwaga : Jeśli chcesz wyświetlić komentarze i prześledzone zmiany w dymkach, musi być widok układu wydruku lub widok układu sieci Web.

Wartość domyślna w Word to aby wyświetlić usunięcia i komentarze w dymkach na marginesach dokumentu. Jednak możesz zmienić widok, aby wyświetlić komentarze w tekście. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na wskaźnik komentarza można wyświetlić komentarze w tekście.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij w dymku.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą wszystkie przekreślenia i komentarze w tekście.

 3. Umieść wskaźnik myszy na komentarza w dokumencie. Komentarz zostanie wyświetlony na etykietce ekranowej.

  Komentarz wyświetlany w tekście

Aby dowiedzieć się więcej na temat komentarzy, zobacz Wstawianie i usuwanie komentarzy.

Program Office Word 2007 zawiera funkcję Inspektor dokumentów, która umożliwia sprawdzenie, czy dany dokument zawiera śledzone zmiany, komentarze, ukryty tekst i inne informacje osobiste. Aby sprawdzić dokument:

 1. Otwórz dokument, który chcesz sprawdzić pod kątem śledzonych zmian i komentarzy.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 3. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów kliknij przycisk Inspekcja.

 4. Przejrzyj wyniki inspekcji. Jeśli Inspektor dokumentów wykryje komentarze lub prześledzone zmiany, zostanie wyświetlony monit o kliknięcie przycisku Usuń wszystko w obszarze Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje.

 5. Kliknij przycisk Ponowna inspekcja lub Zamknij.

Przed wydrukowaniem dokumentu, przejdź do widok układu wydruku i wyświetlić prześledzonych zmian i komentarzy w określony sposób, które mają być widoczne na wydruku. Dostępnych jest kilka opcji.

 • Drukowanie wszystkich Adiustacja pokazana    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

  Uwaga : Kliknięcie polecenia Pokaż adiustację Wyświetla lub ukrywa wszystkie adiustacja w dokumencie dla wybranych recenzentów. Gdy jest wyświetlana cała adiustacja w menu Pokaż adiustację zostaną zaznaczone wszystkie typy znaczników.

 • Drukowanie z zmian i komentarzy według typu lub recenzenta    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację, a następnie wybierz odpowiedni typ zmian, które mają być wyświetlane.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Drukowanie zmian i komentarzy dla edytora lub innego recenzenta    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie w polu Wyświetl do recenzji kliknij Znaczniki pokazane w wersji końcowej.

  Obraz Wstążki programu Word

Po wyświetleniu sposób, w jaki ma być adiustację możesz przystąpić do drukowania dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie, w oknie dialogowym Drukowanie kliknij pozycję Znaczniki pokazane w dokumencie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Domyślnie program Microsoft Word wybiera stopień powiększenia i orientację strony, aby jak najlepiej przedstawić prześledzone zmiany w drukowanym dokumencie.

  • Jeśli dymki są włączone, dokument zostanie Zmniejszaj, aby dopasować dymków na drukowanej stronie. Aby wydruk był bardziej czytelny, można wyłączyć dymki, klikając pozycję dymków w grupie Śledzenie, a następnie klikając polecenie Pokaż wszystkie poprawki w wierszach. Można także ustawić układ strony na poziomą, aby wydrukować dymki i tekst w bardziej czytelnym formacie. Na karcie Układ strony w obszarze Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij Pozioma.

Zmienianie układu w celu drukowania prześledzonych zmian

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok pozycji Śledź zmiany, a następnie kliknij przycisk Opcje śledzenia zmian.

 2. W obszarze dymków na liście Orientacja papieru podczas drukowania kliknij jedną z następujących czynności:

  • Automatyczne     Po zaznaczeniu tej opcji, program Word dobiera orientację, która zapewni najlepszy układ dokumentu.

  • Zachowaj     Po wybraniu tej opcji jest drukowany dokument w orientacji określonej w oknie dialogowym Ustawienia strony.

  • Wymuszanie pozioma     Po wybraniu tej opcji orientacja jest pozioma i większość miejsca jest przeznaczona dla dymki.

Drukowanie listy zmian wprowadzonych w dokumencie

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij pozycję Lista znaczników.

Ukrycie zmian nie powoduje usunięcia zmiany z dokumentu. Aby usunąć znaczniki z dokumentu, należy użyć poleceń Zaakceptuj lub Odrzuć w grupie zmiany.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij dokument (zamiast Znaczniki pokazane w dokumencie ).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×