Łączenie lub osadzanie arkusza programu Excel

Aby utworzyć łącze dynamiczne między zawartością dokumentu a zawartością skoroszytu programu Microsoft Office Excel, można wstawić zawartość jako obiekt. Wstawienie zawartości jako obiektu połączonego lub osadzonego, w przeciwieństwie do jej wklejania (na przykład przez naciśnięcie klawiszy CTRL+V), umożliwia dalszą pracę z nią w programie oryginalnym.

Jeśli do dokumentu zostaną wstawione komórki jako obiekt programu Excel, program Microsoft Office Word uruchomi program Excel po dwukrotnym kliknięciu komórek. Podczas pracy z zawartością arkusza będzie można używać poleceń programu Excel.

W przypadku wstawienia całego skoroszytu programu Excel jako obiektu w dokumencie będzie wyświetlany tylko jeden arkusz. W celu wyświetlenia pozostałych arkuszy należy kliknąć dwukrotnie obiekt programu Excel, a następnie kliknąć odpowiedni arkusz.

Co chcesz zrobić?

Opis różnic między obiektami połączonymi a obiektami osadzonymi

Aktualizowanie obiektów połączonych

Zmienianie obiektów połączonych lub osadzonych

Wstawianie obiektu połączonego lub osadzonego z pliku programu Excel

Tworzenie nowego arkusza w dokumencie

Opis różnic między obiektami połączonymi a obiektami osadzonymi

Podstawową różnicą między obiektami połączonymi a obiektami osadzonymi jest miejsce przechowywania danych i sposób ich aktualizacji po umieszczeniu w pliku programu Word.

W dokumencie jest umieszczane łącze do obiektu lub kopii obiektu. W ten sposób można wstawiać obiekty z dowolnego programu, który obsługuje technologię łączenia i osadzania obiektów (łączenie i osadzanie obiektów, czyli OLE).

Miesięczny raport o stanie może na przykład zawierać informacje obsługiwane oddzielnie w arkuszu programu Excel. Jeśli raport zostanie połączony z arkuszem, dane w raporcie będzie można aktualizować za każdym razem, gdy plik źródłowy będzie aktualizowany. W przypadku osadzenia arkusza w raporcie raport będzie zawierał statyczną kopię danych.

Obiekty połączone i osadzone w dokumencie pakietu Office dla systemu Windows

1. Obiekt osadzony

2. Obiekt połączony

3. Plik źródłowy

Obiekty połączone

W przypadku obiektu połączonego informacje mogą być aktualizowane wtedy, gdy jest modyfikowany plik źródłowy. Połączone dane są przechowywane w pliku źródłowym. W pliku programu Word (pliku docelowym) jest przechowywana tylko lokalizacja pliku źródłowego i jest wyświetlane odwzorowanie połączonych danych. Jeśli rozmiar plików jest istotny, należy używać obiektów połączonych.

Łączenie przydaje się także wtedy, gdy użytkownik chce zamieścić informacje, które są przechowywane całkiem osobno, takie jak dane gromadzone przez inny dział firmy albo chce, aby informacje były aktualizowane na bieżąco w dokumencie programu Word.

Obiekty osadzone

W przypadku osadzenia obiektu programu Excel modyfikacja pliku źródłowego programu Excel nie powoduje zmiany informacji w pliku programu Word. W chwili wstawienia obiekty osadzone stają się częścią pliku programu Word i przestają być związane z plikiem źródłowym.

Ponieważ informacje są zawarte w całości w jednym dokumencie programu Word, osadzanie jest przydatne, gdy informacje nie powinny odzwierciedlać zmian w pliku źródłowym lub gdy adresaci dokumentu nie powinni zajmować się aktualizacją połączonych informacji.

Początek strony

Aktualizowanie obiektów połączonych

Domyślnie obiekty połączone są aktualizowane automatycznie. Oznacza to, że program Word aktualizuje informacje połączone za każdym razem przy otwieraniu pliku programu Word lub w przypadku zmiany pliku źródłowego programu Excel, gdy plik programu Word jest otwarty. Dla pojedynczych obiektów połączonych można jednak zmienić ustawienia. Dzięki temu obiekt połączony nie będzie aktualizowany lub będzie aktualizowany tylko wówczas, gdy osoba czytająca dokument zaktualizuje go ręcznie.

Dodatkowo można zapobiec aktualizowaniu łączy przez program Word we wszystkich otwieranych dokumentach. Może to być środek ostrożności zapobiegający aktualizowaniu dokumentów na podstawie plików, które mogą pochodzić z niezaufanego źródła.

Ważne : Po otwarciu dokumentu zawierającego obiekty połączone w programie Word zostanie wyświetlony monit o zaktualizowanie dokumentu na podstawie danych z plików połączonych. W przypadku podejrzenia, że pliki połączone mogą pochodzić z niezaufanego źródła, należy kliknąć przycisk Nie w komunikacie.

Ponadto można całkowicie zerwać połączenie między obiektem połączonym a jego plikiem źródłowym programu Excel. Po zerwaniu połączenia nie będzie można edytować obiektu w dokumencie programu Word — stanie się on obrazem zawartości programu Excel.

Ręczne aktualizowanie obiektu połączonego

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj łącza do plików.

 2. Kliknij łącze, które chcesz zaktualizować ręcznie, a następnie w obszarze Metoda aktualizowania wybranego łącza kliknij opcję Ręczna aktualizacja. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+F7.

Określenie, że obiekt połączony nie będzie aktualizowany

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj łącza do plików.

 2. Kliknij łącze, którego aktualizowaniu chcesz zapobiec, a następnie w obszarze Metoda aktualizowania wybranego łącza zaznacz pole wyboru Zablokowane. Możesz także nacisnąć klawisz F11.

Uwaga : Aby odblokować łącze, kliknij obiekt połączony, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+F11.

Zapobieganie automatycznemu aktualizowaniu łączy przez program Word we wszystkich dokumentach

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do obszaru Ogólne.

 3. Wyczyść pole wyboru Aktualizuj łącza automatycznie przy otwarciu.

Zrywanie połączenia między obiektem połączonym a jego źródłem

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj łącza do plików.

 2. Kliknij łącze, które chcesz rozłączyć, a następnie kliknij przycisk Przerwij łącze. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+F9.

Początek strony

Zmienianie obiektów połączonych lub osadzonych

 • Kliknij dwukrotnie obiekt, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

  W przypadku obiektu osadzonego zmiany są wprowadzane tylko w kopii, która jest w dokumencie. W przypadku obiektu połączonego zmiany są wprowadzane w pliku źródłowym.

Początek strony

Wstawianie obiektu połączonego lub obiektu osadzonego z pliku programu Excel

 1. Otwórz dokument programu Word i arkusz programu Excel zawierający dane, na postawie których chcesz utworzyć obiekt połączony lub osadzony.

 2. Przełącz się do programu Excel, a następnie zaznacz cały arkusz, zakres komórek lub wykres.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. Przełącz się do dokumentu programu Word, a następnie kliknij miejsce, w którym mają być wyświetlane informacje.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

  Obraz Wstążki programu Word

 6. Z listy Jako wybierz pozycję Arkusz programu Microsoft Office Excel — obiekt.

 7. Kliknij opcję Wklej, aby wstawić obiekt osadzony, lub kliknij opcję Wklej łącze, aby wstawić łącze do obiektu.

Początek strony

Tworzenie nowego arkusza w dokumencie

Podczas tworzenia nowego arkusza w dokumencie arkusz jest wstawiany jako obiekt osadzony.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz utworzyć arkusz.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Arkusz kalkulacyjny programu Excel.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Wypełnij arkusz odpowiednimi informacjami.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×