Żądanie dostępu do wewnętrznych źródeł danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

[ Power Query w wersji 2.1 0 ]

Jeśli nie masz dostępu do źródła danych zapytania udostępnionego w usłudze Power BI dla Office 365, nie możesz importować danych. Najpierw musisz uzyskać do niego dostęp. Zarządcy danych mogą udostępnić informacje na temat tego, jak użytkownicy mogą żądać dostępu do źródeł danych w usłudze Power BI przez określenie adresu e-mail lub adresu URL źródła danych, którego można użyć na potrzeby żądania dostępu do źródła danych. Dzięki temu można użyć dowolnego istniejącego systemu do zarządzania żądaniami w przedsiębiorstwie, który korzysta z adresów e-mail lub adresów URL. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określania informacji żądania dostępu do źródła danych w usłudze Power BI, zobacz Zarządzanie informacjami ze źródeł danych w portalu zarządzania danymi.

Jeśli określono informacje żądania dostępu w usłudze Power BI dla źródła danych, są one przedstawiane, gdy użytkownicy bez dostępu do źródła danych próbują łączyć się ze źródłem danych. Użytkownicy mogą żądać dostępu do źródła danych bezpośrednio z programu Power Query przy użyciu informacji określonych dla źródła danych w usłudze Power BI.

Aby zażądać dostępu do źródła danych przy użyciu programu Power Query:

  1. Znajdź zapytanie udostępnione za pomocą opcji Wyszukaj w trybie online w programie Power Query i użyj tego zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie i używanie zapytań udostępnionych.

  2. Gdy klikniesz pozycję DODAJ DO ARKUSZA lub FILTRUJ I KSZTAŁTUJ w podglądzie danych zapytania udostępnionego, na następnym ekranie zostanie wyświetlone łącze Zażądaj dostępu, jeśli nie masz dostępu do źródła danych i udostępniono adres e-mail lub adres URL żądania dostępu dla źródła danych w portalu zarządzania danymi. Kliknij pozycję Zażądaj dostępu.

    Żądanie dostępu do źródła danych

  3. W zależności od tego, jak zostały skonfigurowane informacje żądania dostępu dla danego źródła danych, w portalu zarządzania danymi zostanie wyświetlony monit o wysłanie wiadomości e-mail lub o zażądanie dostępu za pośrednictwem adresu URL. W przypadku wybrania wiadomości e-mail zostanie uruchomiony domyślny klient poczty e-mail z wcześniej sporządzoną wiadomością e-mail zaadresowaną do identyfikatora e-mail określonego w uprawnieniach żądania dostępu w portalu zarządzania danymi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określania informacji żądania dostępu do źródła danych, zobacz Zarządzanie informacjami ze źródeł danych w portalu zarządzania danymi.

    Porada: Szczegóły źródła danych można wyświetlić, klikając strzałkę obok nazwy źródła danych, a następnie klikając łącze Wyświetl w portalu. Spowoduje to przejście do portalu zarządzania danymi z widokiem odfiltrowanym w celu wyświetlania tylko wybranego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie źródeł danych za pomocą portalu zarządzania danymi.

    Wyświetlanie informacji ze źródeł danych w portalu

Tematy pokrewne

Zarządzanie informacjami ze źródeł danych za pomocą portalu zarządzania danymi

Znajdowanie i używanie zapytań udostępnionych

Opis roli zarządców danych w zarządzaniu danymi

Środowisko zarządzania danymi w usłudze Power BI dla Office 365 — pomoc

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×