Śledzenie aktualizacji witryny programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Microsoft Office Outlook 2007 można śledzić aktualizacje i zarządzać powiadomieniami z witryny programu SharePoint.

Uwaga: Praca z funkcji opisanych w tym artykule z witryny programu SharePoint, które są uruchomione Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jeśli nie wiadomo, które wersje programu Microsoft SharePoint Products i technologie są uruchomione na serwerze, poproś administratora serwera.

W tym artykule

Omówienie

Odbieranie źródeł danych RSS z listy programu SharePoint lub z biblioteki

Tworzenie alertu dla listy programu SharePoint lub w bibliotece

Anulowanie źródła danych RSS z listy programu SharePoint lub z biblioteki

Anulowanie alertu dla listy programu SharePoint lub w bibliotece

Omówienie

Gdy listy i biblioteki w witrynie programu SharePoint zmieniają się, śledzenie tych zmian może być trudne. Użytkownik może potrzebować informacji o nowych problemach dodawanych do listy problemów, aby móc je śledzić. Użytkownik może także chcieć być informowany o nowych plikach dodawanych do biblioteki programu SharePoint.

Istnieją dwie najważniejsze metody odbierania powiadomień o aktualizacjach witryny programu SharePoint w programie Office Outlook 2007:

 • Funkcja RSS    Można zasubskrybować aktualizacje listy lub biblioteki programu SharePoint za pomocą funkcji RSS (Really Simple Syndication). Funkcja RSS to technologia, za pomocą której dostawcy zawartości mogą regularnie rozpowszechniać informacje w standardowym formacie obsługiwanym przez czytniki RSS. Program Outlook może służyć jako czytnik RSS do okresowego odbierania zawartości z kilku źródeł w Skrzynce pocztowej. Jeśli użytkownik już odbiera źródła danych RSS w programie Outlook, źródła danych RSS z witryn programu SharePoint będą wyświetlane w tym samym miejscu.

 • Alerty    Użytkownicy mogą odbierać alerty o zmianie określonych elementów. Alerty są wysyłane jako wiadomości do Skrzynki odbiorczej, informując o zmianie zawartości w witrynie programu SharePoint. Można określić kryteria odbierania alertów — na przykład można odbierać alerty o dowolnych zmianach lub o utworzeniu nowego elementu. Użytkownik może także zdecydować, czy chce odbierać alerty niezwłocznie po wystąpieniu zmiany, czy w postaci dziennych lub tygodniowych podsumowań.

W razie potrzeby można anulować odbierane źródła danych RSS i alerty. Jeśli na przykład użytkownik należy do grupy programu SharePoint, która archiwizuje dyskusje w formie wymiany wiadomości e-mail na tablicy dyskusyjnej, i zauważy, że odbiera daną zawartość w wiadomości e-mail, może anulować alerty.

Początek strony

Odbieranie źródeł danych RSS z listy lub biblioteki programu SharePoint

 1. W przeglądarce sieci Web otwórz listę lub bibliotekę w witrynie programu SharePoint.

  Jeśli nie możesz znaleźć listy lub biblioteki, kliknij przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Wyświetl Kanał informacyjny RSS.

  Zostanie wyświetlona strona sieci Web z podsumowaniem elementów na liście lub w bibliotece.

 3. Na stronie sieci Web kliknij łącze subskrybuj to źródło danych RSS.

 4. Po wyświetleniu komunikatu z pytaniem, czy chcesz subskrybować źródło danych RSS, kliknij przycisk Tak.

  Źródło danych RSS listy lub biblioteki zostanie wyświetlone w folderze Źródła danych RSS.

  Źródła danych RSS w programie Outlook

 5. W obszarze Źródła danych RSS wybierz folder dla listy lub biblioteki programu SharePoint.

  Jeśli jest włączone okienko odczytu, zawartość zostanie w nim wyświetlona, co umożliwi przeczytanie jej i pracę z nią.

 6. Aby otworzyć źródło danych RSS dla elementu listy lub pliku, kliknij je dwukrotnie.

 7. Niektóre elementy źródła danych RSS to podsumowania pełnego elementu listy lub pliku programu SharePoint. Aby zobaczyć cały element listy lub plik, kliknij łącze Wyświetl artykuł.

Początek strony

Tworzenie alertu dla listy lub biblioteki programu SharePoint

Aby witryna programu SharePoint powiadamiała użytkownika o zmianach elementów na liście lub w bibliotece, można utworzyć alerty. Alert można utworzyć z poziomu programu Outlook 2007 lub z poziomu witryny programu SharePoint. Aby utworzyć alert, użytkownik musi być połączony z serwerem, na którym znajduje się witryna programu SharePoint, i musi mieć uprawnienie do tworzenia alertów dla tej listy lub biblioteki. W poniższej procedurze przedstawiono sposób tworzenia alertu za pomocą programu Office Outlook 2007.

Uwaga: Z administratorem programu SharePoint można modyfikować, Ogranicz i wyłączanie alertów dla całej witryny. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z administratorem witryny programu SharePoint.

 1. W okienku nawigacji w programie Outlook sprawdź, czy jest wybrana pozycja Poczta.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 3. Kliknij kartę Zarządzanie alertami.

 4. Kliknij przycisk Nowy alert.

 5. W oknie dialogowym Nowy alert wybierz źródło alertu, który chcesz utworzyć. Jeśli witryna programu SharePoint, dla której chcesz utworzyć alert, nie jest wyświetlona, wpisz adres witryny w polu Adres witryny sieci Web.

 6. Kliknij przycisk Otwórz.

  Witryna programu SharePoint zostanie otwarta na stronie Nowy alert.

 7. Kliknij listę lub bibliotekę, dla której chcesz utworzyć alert.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. W sekcji Tytuł alertu wpisz tytuł alertu. Tytuł zostanie użyty w polu Temat wiadomości e-mail alertu.

 10. W sekcji Wysyłanie alertów do wprowadź nazwy osób, z którymi chcesz wysłać alerty lub kliknij adres książki przycisk Obraz przycisku zaznacz imiona i nazwiska. Aby wysłać alertu do siebie, wpisz nazwę e-mail.

  W zależności od ustawień i uprawnień użytkownika w witrynie jego adres e-mail może już być wyświetlony i użytkownik może nie mieć możliwości dodania alertów dla innych osób.

 11. Wybierz odpowiednie ustawienia. Określ na przykład, czy chcesz odbierać alert o każdej zmianie, czy tylko o zmianach elementów utworzonych przez Ciebie. Określ także, jak często chcesz odbierać alerty.

 12. Kliknij przycisk OK.

 13. Aby utworzyć dodatkowe alerty, kliknij przycisk Dodaj alert w obszarze Moje alerty w tej lokacji.

Porada: Alerty można również skonfigurować dla określonego elementu lub pliku na liście lub w bibliotece z witryny programu SharePoint. Na liście lub w bibliotece w witrynie programu SharePoint należy wskazać element lub plik, kliknąć strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknąć polecenie Prześlij mi alert.

Początek strony

Anulowanie źródła danych RSS z listy lub biblioteki programu SharePoint

Anulowanie źródła danych RSS odbieranego z listy lub biblioteki programu SharePoint przypomina anulowanie dowolnego źródła danych RSS.

 1. W okienku Poczta w okienku nawigacji kliknij folder Źródła danych RSS, aby go rozwinąć.

 2. Wybierz źródło danych RSS, które chcesz anulować.

 3. Naciśnij klawisz DELETE.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak.

  Uwagi: 

  • Aby zachować źródło danych RSS, ale usunąć pobrane elementy, należy otworzyć folder źródła danych RSS, zaznaczyć elementy do usunięcia, a następnie nacisnąć klawisz DELETE.

  • Źródła danych RSS można również anulować bez usuwania pobranych elementów. W menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Ustawienia konta, a następnie kliknąć kartę Źródła danych RSS. Należy wybrać listę lub bibliotekę, której subskrypcja ma być anulowana, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

  • Jeśli źródło danych RSS jest synchronizowane podczas próby jego usunięcia, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że przed usunięciem źródła danych należy poczekać na zakończenie synchronizacji.

Początek strony

Anulowanie alertu listy lub biblioteki programu SharePoint

Alertami można zarządzać z poziomu programu Outlook 2007 lub z poziomu witryny programu SharePoint. Aby anulować alert listy lub biblioteki, należy mieć uprawnienia do modyfikowania alertów tej listy lub biblioteki. W poniższej procedurze przedstawiono sposób anulowania alertu za pomocą programu Outlook 2007.

Uwaga: Z administratorem programu SharePoint można modyfikować, Ogranicz i wyłączanie alertów dla całej witryny. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z administratorem witryny programu SharePoint.

 1. W okienku nawigacji w programie Outlook sprawdź, czy jest wybrana pozycja Poczta.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 3. Kliknij kartę Zarządzanie alertami.

 4. Wybierz alert, który chcesz anulować.

 5. Kliknij przycisk Usuń.

 6. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.

Uwaga: Jeśli nie jest wyświetlany w oknie dialogowym reguły i alerty alertu, który chcesz anulować, można anulować alertu z witryny programu SharePoint. Aby wyświetlić i zarządzać swoimi alertami w witrynie programu SharePoint, kliknij menu Zapraszamy swoją nazwę, kliknij pozycję Moje ustawienia, a następnie kliknij Moje alerty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×