Śledzenie zmian w skoroszycie udostępnionym

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: W tym artykule opisano starszą metodę śledzenia zmian za pomocą funkcji „Skoroszyt udostępniony”. Funkcja Skoroszyt udostępniony ma wiele ograniczeń i została zastąpiona przez funkcję Współtworzenie. Współtworzenie nie udostępnia możliwości śledzenia zmian. Jednak jeśli Ty i inni użytkownicy macie jednocześnie otwarty ten sam plik, możecie obserwować zaznaczenia i zmiany dokonywane przez inne osoby w momencie ich wykonywania. Ponadto, jeśli plik jest przechowywany w chmurze, można wyświetlać jego wcześniejsze wersje, co pozwala widzieć zmiany wprowadzone przez poszczególne osoby. Dowiedz się więcej o współtworzeniu.

 1. Należy upewnić się, czy chcesz użyć tej metody można użyć przed kontynuowaniem. Skoroszytów udostępnionych mają ograniczenia, a w szczególności jest niemożność Edytuj za pomocą aplikacji Excel Online. Dlatego zdecydowanie zalecamy Współtworzenie, który zastępuje udostępnione skoroszyty.

 2. Kliknij pozycję Recenzja > Udostępnij skoroszyt.

  Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Udostępnij skoroszyt został ukryty. Poniżej wyjaśniono, jak go odkryć.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie skoroszytu na karcie Edycja zaznacz pole wyboru Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników.

 4. Kliknij kartę Zaawansowane.

 5. W obszarze Śledź zmiany kliknij opcję Przechowuj historię zmian przez i w polu dni wpisz liczbę dni przechowywania historii zmian. Domyślnie program Excel przechowuje historię zmian przez 30 dni i trwale wymazuje całą historię zmian starszą niż data obliczona zgodnie z podaną liczbą dni. Aby przechowywać historię zmian przez czas dłuższy niż 30 dni, wprowadź liczbę większą niż 30.

 6. Kliknij przycisk OK i w przypadku wyświetlenia monitu o zapisanie skoroszytu kliknij przycisk OK, aby zapisać skoroszyt.

 1. Kliknij pozycję Recenzja > Śledź zmiany, a następnie kliknij pozycję Zaakceptuj lub odrzuć zmiany.

  Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Śledź zmiany został ukryty. Poniżej wyjaśniono, jak go odkryć.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie skoroszytu, kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie zmian do zaakceptowania lub odrzucenia wykonaj następujące czynności:

  • Aby zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone po określonej dacie, zaznacz pole wyboru Kiedy, na liście Kiedy kliknij pozycję Od daty, a następnie wpisz najwcześniejszą datę, dla której chcesz przejrzeć zmiany.

  • Aby zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone przez innego użytkownika, zaznacz pole wyboru Kto, a następnie na liście Kto kliknij użytkowników, których zmiany chcesz przejrzeć.

  • Aby zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone przez wszystkich użytkowników, wyczyść pole wyboru Kto.

  • Aby zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone w określonym obszarze, zaznacz pole wyboru Gdzie, a następnie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza.

  • Aby zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone w całym skoroszycie, wyczyść pole wyboru Gdzie.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie przejrzyj informacje o każdej zmianie w oknie dialogowym Akceptowanie lub odrzucanie zmian.

 5. Aby zaakceptować lub odrzucić każdą zmianę, kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie wartości komórki, kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj.

Uwagi: 

 • Przed przejściem do następnej zmiany należy zaakceptować lub odrzucić aktualnie przeglądaną zmianę.

 • Wszystkie pozostałe zmiany można zaakceptować lub odrzucić naraz, klikając odpowiednio przycisk Zaakceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie.

 1. Kliknij pozycję Recenzja > Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

  Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Śledź zmiany został ukryty. Poniżej wyjaśniono, jak go odkryć.

 2. Aby wybrać zmiany, które chcesz wyświetlić, wykonaj następujące czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie prześledzone zmiany, zaznacz pole wyboru Kiedy, z listy Kiedy wybierz pozycję Wszystkie, a następnie wyczyść pola wyboru Kto i Gdzie.

  • Aby wyświetlić zmiany wprowadzone po określonej dacie, zaznacz pole wyboru Kiedy, na liście Kiedy kliknij pozycję Od daty, a następnie wpisz najwcześniejszą datę, dla której chcesz wyświetlić zmiany.

  • Aby wyświetlić zmiany wprowadzone przez określonego użytkownika, zaznacz pole wyboru Kto, a następnie na liście Kto kliknij użytkownika, którego zmiany chcesz wyświetlić.

  • Aby wyświetlić zmiany wprowadzone w określonym zakresie komórek, zaznacz pole wyboru Gdzie, a następnie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza.

 3. Aby określić sposób wyświetlania zmian, wykonaj następujące czynności:

  • Aby wyróżnić zmiany w arkuszu, zaznacz pole wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie.

  • Aby utworzyć listę zmian w oddzielnym arkuszu, zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu w celu wyświetlenia arkusza historii.

   Uwaga: To pole wyboru jest dostępne dopiero po włączeniu śledzenia zmian i zapisaniu pliku zawierającego co najmniej jedną zmianę, którą można prześledzić.

Wyłączenie funkcji śledzenia zmian powoduje usunięcie historii zmian. Aby zachować kopię tych informacji, należy wykonać poniższe czynności w celu wydrukowania arkusza historii lub skopiowania go do innego skoroszytu:

 1. Kliknij kolejno pozycje Recenzja > Śledź zmiany > Wyróżnij zmiany.

  Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Śledź zmiany został ukryty. Poniżej wyjaśniono, jak go odkryć.

 2. W obszarze Wyróżniaj zmiany zaznacz pole wyboru Kiedy, a następnie na liście Kiedy kliknij pozycję Wszystkie.

 3. Wyczyść pola wyboru Kto i Gdzie.

 4. Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Teraz możesz wydrukować lub skopiować historię do innego skoroszytu.

Gdy użytkownik wyróżnia zmiany podczas pracy, program Excel oznacza wszystkie poprawki (takie jak zmiany, wstawienia i usunięcia) kolorem wyróżnienia.

 1. Kliknij pozycję Recenzja > Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

  Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Śledź zmiany został ukryty. Poniżej wyjaśniono, jak go odkryć.

 2. W oknie dialogowym Wyróżnianie zmian zaznacz pole wyboru Śledź zmiany podczas edytowania. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje udostępnienie skoroszytu i wyróżnianie zmian wprowadzanych przez jego właściciela lub innych użytkowników.

 3. W obszarze Wyróżnij zmiany zaznacz pole wyboru Kiedy, a następnie na liście Kiedy kliknij odpowiednią opcję.

 4. Aby określić użytkowników, których zmiany mają być wyróżniane, zaznacz pole wyboru Kto, a następnie na liście Kto kliknij odpowiednią opcję.

 5. Aby określić obszar arkusza, dla którego mają być wyróżniane wprowadzone zmiany, zaznacz pole wyboru Gdzie, a następnie w polu Gdzie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza.

 6. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wyróżniaj zmiany na ekranie.

 7. Kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zapisz skoroszyt.

 8. W arkuszu wprowadź odpowiednie zmiany. Niektóre zmiany, takie jak zmiany formatowania, nie są śledzone i dlatego nie są oznaczane kolorem wyróżnienia.

Gdy użytkownik nie chce już, aby zmiany były wyróżniane, może wyłączyć wyróżnianie zmian.

 1. Kliknij pozycję Recenzja > Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

  Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Śledź zmiany został ukryty. Poniżej wyjaśniono, jak go odkryć.

 2. W oknie dialogowym Wyróżnianie zmian wyczyść pole wyboru Śledź zmiany podczas edytowania.

 1. Kliknij kolejno pozycje Recenzja > Śledź zmiany > Wyróżnij zmiany.

  Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Śledź zmiany został ukryty. Poniżej wyjaśniono, jak go odkryć.

 2. W obszarze Wyróżniaj zmiany zaznacz pole wyboru Kiedy, a następnie na liście Kiedy kliknij pozycję Wszystkie.

 3. Wyczyść pola wyboru Kto i Gdzie.

 4. Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W arkuszu historii kliknij strzałki filtrów obok etykiet kolumn, aby znaleźć żądane informacje.

Uwaga: Zapisanie skoroszytu spowoduje ukrycie arkusza historii. Aby wyświetlić arkusz historii po zapisaniu skoroszytu, należy wyświetlić ten arkusz ponownie, zaznaczając pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu w oknie dialogowym Wyróżnianie zmian.

Za pomocą funkcji śledzenia zmian w programie Excel dla komputerów Mac można śledzić, obsługiwać i wyświetlać informacje o zmianach wprowadzanych w skoroszyt udostępniony.

Ważne: 

 • Przycisk Śledź zmiany nie jest już dostępna na Wstążce w nowszych wersjach programu Excel dla komputerów Mac. Aby można było użyć tej funkcji, należy najpierw dodać śledzenia zmian z powrotem do wstążki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie przycisku Śledź zmiany na Wstążce.

 • Śledzenie zmian jest dostępne tylko w skoroszytach udostępnionych. W rzeczywistości po włączeniu śledzenia zmian skoroszyt automatycznie staje się skoroszytem udostępnionym. Chociaż skoroszyt udostępniony jest zwykle przechowywany w lokalizacji umożliwiającej innym użytkownikom uzyskiwanie do niego dostępu, zmiany można także śledzić w kopii lokalnej skoroszytu udostępnionego.

Dodawanie przycisku Śledź zmiany na Wstążce

Aby dodać przycisk Śledź zmiany na Wstążce, należy utworzyć grupę niestandardową, a następnie dodać przycisk do grupy.

 1. Kliknij pozycję Excel > Preferencje > Wstążki i paska narzędzi.

  Preferencje paska narzędzi Wstążki pakietu Office2016 dla komputerów Mac
 2. W obszarze Dostosowywanie Wstążki w obszarze karty główne zaznacz Recenzja.

 3. Poniżej listy Karty główne kliknij Dostosowywanie przycisku Dodaj na Wstążce w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac , a następnie wybierz polecenie Nowa grupa.

 4. Teraz można zmienić nazwę tej grupy niestandardowej. Po prostu wybierz pozycję Nowa grupa (niestandardowa), kliknij pozycję Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Zmień nazwę > w polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

 5. W obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Karty główne, a następnie na liście wybierz pozycję Recenzja > zmiany > Śledź zmiany (starsza wersja), a następnie kliknij pozycję > (strzałka Dodaj) aby przesunąć element w grupie niestandardowej utworzonej .

  Kliknij przycisk Śledź zmiany (starsza wersja), a następnie kliknij pozycję > Aby przenieść opcję na karcie Recenzja

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno dialogowe Preferencje programu Excel.

  Powinien zostać wyświetlony opcji Śledzenia zmian (starsza wersja) na karcie Recenzja na Wstążce.

  Śledzenie zmian (starsza wersja) opcji na Wstążce

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

 2. Zaznacz lub wyczyść Śledź zmiany podczas edytowania. To powoduje również udostępnienie skoroszytu pole wyboru.

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje udostępnienie skoroszytu i wyróżnianie zmian wprowadzanych przez jego właściciela lub innych użytkowników. Wyczyść pole wyboru, otrzymasz komunikat z informacją, ta akcja spowoduje usunięcie skoroszytu z udostępnianego użytkowania.

Gdy użytkownik wyróżnia zmiany podczas pracy, program Excel zawiera wszystkie poprawki (takie jak zmiany, wstawienia i usunięcia) kolorem wyróżnienia.

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

 2. Zaznacz Śledź zmiany podczas edytowania. To powoduje również udostępnienie skoroszytu pole wyboru.

 3. W obszarze Wyróżnij zmiany zaznacz pole wyboru Kiedy, a następnie na liście rozwijanej kliknij odpowiednią opcję.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby określić

  Czynność

  Użytkowników, dla których mają być wyróżnianie zmian

  Zaznacz pole wyboru Kto, a następnie w menu Kto kliknij odpowiednią opcję.

  Obszar arkusza, w którym ma się znaleźć aby zmiany były wyróżniane

  Zaznacz pole wyboru gdzie, a następnie w polu gdzie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza.

  Porada: Możesz również kliknąć ikonę Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola miejsce, w którym i zaznacz zakres, który ma być używany w arkuszu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe ponownie, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

 5. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie skoroszytu, kliknij przycisk OK.

 7. W arkuszu wprowadź odpowiednie zmiany.

  Uwaga: Niektóre zmiany, takie jak zmiany formatowania, nie są śledzone i dlatego nie są oznaczane kolorem wyróżnienia.

Jeśli nie chcesz już aby zmiany były wyróżniane, możesz wyłączyć wyróżnieniem.

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

 2. Wyczyść pole wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie.

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

  Uwaga: Jeśli Śledź zmiany podczas edytowania. To powoduje również udostępnienie skoroszytu jest nie jest zaznaczone, program Excel nie zarejestrował żadnej historii zmian dla skoroszytu.

 2. Aby wybrać zmiany, które mają być wyświetlane, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Elementy do wyświetlenia

  Czynność

  Wszystkie zmiany, prześledzone zmiany

  Zaznacz pole wyboru Kiedy, zaznacz Wszystkie z menu podręcznego po, a następnie wyczyść pola wyboru Kto i gdzie.

  Zmiany wprowadzone po określonej dacie

  Zaznacz pole wyboru Kiedy, kliknij pozycję od daty na liście po, a następnie wpisz najwcześniejszą datę, dla której chcesz wyświetlić zmiany.

  Zmiany wprowadzone przez określonego użytkownika

  Zaznacz pole wyboru Kto, a następnie na liście Kto kliknij użytkownika, którego zmiany chcesz wyświetlić.

  Zmiany w określonym zakresie komórek

  Zaznacz pole wyboru gdzie, a następnie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza.

 3. Można także kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola miejsce, w którym, a następnie wybierz zakres, który ma być używany w arkuszu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe ponownie, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

 4. Aby określić sposób wyświetlania zmian, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Efekt

  Czynności

  Wyróżnianie zmian w arkuszu

  Zaznacz pole wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie.

  Dzięki temu będzie można wyświetlać szczegóły zmiany, umieszczając wskaźnik na wyróżnionej komórce.

  Utwórz listę zmian w oddzielnym arkuszu

  Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu, aby wyświetlić arkusz historii.

  To pole wyboru jest dostępne dopiero po włączeniu śledzenia zmian i zapisaniu pliku zawierającego co najmniej jedną zmianę, którą można prześledzić.

 1. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Śledź zmiany, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć zmiany. .

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie skoroszytu, kliknij przycisk OK.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie zmian do zaakceptowania lub odrzucenia wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby zaakceptować lub odrzucić

  Czynność

  Zmiany wprowadzone po określonej dacie

  Zaznacz pole wyboru Kiedy, kliknij pozycję od daty na liście po, a następnie wpisz najwcześniejszą datę, po upływie którego chcesz przejrzeć zmiany.

  Zmiany wprowadzone przez innego użytkownika

  Zaznacz pole wyboru Kto, a następnie na liście Kto kliknij użytkownika, którego zmiany chcesz przejrzeć.

  Zmiany wprowadzone przez wszystkich użytkowników

  Wyczyść pole wyboru Kto.

  Zmiany wprowadzone w określonym obszarze

  Zaznacz pole wyboru gdzie, a następnie wpisz odwołanie do komórek zakresu arkusza.

  Można także kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola miejsce, w którym, a następnie wybierz zakres, który ma być używany w arkuszu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe ponownie, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

  Zmiany w całym skoroszycie

  Wyczyść pole wyboru gdzie.

 3. Kliknij przycisk OK, a następnie przejrzyj informacje o każdej zmianie w oknie dialogowym Akceptowanie lub odrzucanie zmian.

  Informacje zawierają inne zmiany, które mogą mieć wpływ wprowadzone zmiany. Można przewijać, aby wyświetlić wszystkie informacje stosownie do potrzeb.

 4. Dla każdej zmiany kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.

  Uwagi: 

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie wartości komórki, kliknij odpowiednią wartość, która ma, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj.

  • Przed przejściem do następnej zmiany należy zaakceptować lub odrzucić aktualnie przeglądaną zmianę.

  • Wszystkie pozostałe zmiany można zaakceptować lub odrzucić naraz, klikając odpowiednio przycisk Zaakceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie.

  • Wszystkie zmiany należy zapisać przed mogą być wyświetlane w arkuszu historii.

  • Kiedy można odrzucić zmianę, rekordy arkusz historii odrzucenia są oznaczane "Cofnij" lub "Wynik odrzuconej czynności" w kolumnie Typ akcji. Aby wyświetlić arkusz historii, zobacz Wyświetlanie arkusza historii , aby uzyskać więcej informacji.

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

  Uwaga: Jeśli Śledź zmiany podczas edytowania. To powoduje również udostępnienie skoroszytu pole wyboru nie jest zaznaczone, program Excel nie zarejestrował żadnej historii zmian dla skoroszytu.

 2. W obszarze Wyróżnij zmiany zaznacz pole wyboru po, a następnie w menu podręcznym po kliknij pozycję wszystko.

 3. Wyczyść pola wyboru Kto i Gdzie.

 4. Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony arkusz historii.

 6. W arkuszu historii kliknij strzałki filtrów obok etykiet kolumn, aby znaleźć potrzebne informacje.

  Uwaga: Zapisanie skoroszytu ukrywa arkusz historii. Aby przejrzeć arkusz historii po zapisaniu skoroszytu, należy wyświetlić go ponownie, zaznaczając pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu w oknie dialogowym Wyróżnianie zmian.

Ponieważ historia zmian zostanie usunięta po wyłączeniu śledzenia zmian, warto zapisać kopię historii. Możesz wydrukować arkusz historii lub skopiować go do innego skoroszytu.

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij zmiany.

 2. W obszarze Wyróżnij zmiany zaznacz pole wyboru Kiedy, a następnie na liście Kiedy kliknij pozycję wszystko.

 3. Wyczyść pola wyboru Kto i Gdzie.

 4. Zaznacz pole wyboru Lista zmian w nowym arkuszu.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Porady: 

  • Aby wydrukować arkusz historii, kliknij polecenie Drukuj w menu plik, wybierz odpowiednie opcje drukowania, a następnie kliknij Drukowanie.

  • Aby skopiować arkusz historii do innego skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę Historia w dolnej części arkusza historii, a następnie kliknij przenieść lub skopiować.

  • W obszarze do książki kliknij nazwę skoroszytu, którego chcesz przenieść arkusz, lub kliknij pozycję (nowy skoroszyt).

  • Zaznacz pole wyboru Utwórz kopię, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Zapisz skoroszyt zawierający arkusz skopiowanej historii.

Umożliwia śledzenie zmian, aby rejestrować szczegółowe informacje o zmianach skoroszytu każdym razem, gdy skoroszyt. Ta historia zmian może ułatwić zidentyfikowanie wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone w danych w skoroszycie, a może on zaakceptować lub odrzucić zmiany.

Śledzenie zmian jest szczególnie przydatne, gdy skoroszyt jest edytowany kilku użytkowników. Jest również przydatne, gdy skoroszyt jest przesyłany do recenzentów komentarzy, a następnie chcesz scalić danych wejściowych, który zostanie wyświetlony w jedną kopię skoroszytu, zmiany i komentarze, które chcesz zachować.

Po wprowadzeniu zmian w skoroszycie udostępnionym bezpośrednio w arkuszu lub w arkuszu historii osobnych można wyświetlać historii zmian. W obu przypadkach możesz od razu przejrzeć szczegółowe informacje o każdej zmianie. Na przykład można zobaczyć, kto wprowadził zmianę, jakiego rodzaju zmiany został utworzony, gdy jest realizowana, których komórek dotyczyła i dane, które zostały dodane lub usunięte.

Użycie opcji śledzenia zmian, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Śledzenie zmian różni się od operacji cofania i nie tworzy kopii zapasowej   

  Można by się spodziewać, że śledzenia zmian powoduje utworzenie kopii zapasowej skoroszytu, przed wprowadzeniem zmian lub że można cofnąć te zmiany. Niestety nie można użyć historii zmian, aby cofnąć zmiany, według ich cofanie lub przywracanie wcześniejszej wersji skoroszytu. Jednak arkusz historii zawiera rekord wszystkich usuniętych danych, dzięki czemu można kopiować, że dane z powrotem do oryginalnych komórek w skoroszycie udostępnionym.

  Zadaniem śledzenia zmian nie jest przeznaczony do ułatwiają powrócić do wcześniejszej wersji skoroszytu, dlatego należy kontynuować wykonywanie kopii zapasowej skoroszytów, które mają obowiązywać śledzenia zmian.

 • Niektóre typy zmian nie są śledzone   

  Zmiany wprowadzone do zawartości komórki są śledzone, ale inne zmiany, takie jak zmiany formatowania nie są śledzone. Niektóre funkcje programu Excel są niedostępne w skoroszytach udostępnionych, nie mogą być śledzone.

 • Historia zmian jest zachowywana tylko dla określonego czasu   

  Domyślnie po włączeniu śledzenia zmian historii zmian przechowywanej przez 30 dni do zachowania w zarządzaniu rozmiar skoroszytu. Jednak można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę dni historii zmian, które chcesz zachować. Aby przechowywać historię zmian, można określić dużą liczbę dni. Możesz również okresowo wykonywać kopie historii.

 • Od najstarszych części Historia zmian jest okresowo usuwana   

  Program Excel określa historii zmian, która jest przechowywany przez licząc wstecz od daty bieżącej. Każdym zamykaniu skoroszycie, program Excel usuwa dowolną część historii zmian, która jest starsza niż liczba dni, obowiązujące podczas ostatniego zapisywania skoroszytu.

  Na przykład jeśli są prowadzenie 30 dni historii zmian i Otwórz skoroszyt po raz pierwszy w dwa miesiące, będzie mógł wyświetlać historię z dwóch poprzednich miesięcy. Jednak po zamknięciu tego skoroszytu, historię z poprzednich 30 dni (31 do 60 dni temu) zostanie usunięty.

Ważne: Po wyłączeniu śledzenia zmian lub udostępniania skoroszytu cała historia zmian zostanie trwale usunięta.

Program Microsoft Excel zapewnia następujące sposoby uzyskiwania dostępu do przechowywanej historii zmian i korzystania z niej.

 • Wyróżnianie na ekranie   

  Program Excel może wyróżniać zmienione obszary inny kolor dla każdego użytkownika i wyświetlać podstawowe informacje szczegółowe jako komentarze po umieszczeniu wskaźnika na każdej zmienionej komórki. Wyróżnianie na ekranie jest przydatne, gdy skoroszyt nie zawiera wiele zmian lub gdy chcesz wyświetlić rzut oka, co zostało zmienione.

 • Śledzenie historii   

  Program Excel mógł wyświetlić arkusz historii osobnych, który zawiera listę drukowania Zmień szczegóły, w których można filtrować znajdowanie zmian, które Cię interesuje. Arkusz historii jest przydatna, gdy skoroszyt zawiera wiele zmian lub gdy chcesz zbadać co wystąpił w szeregu zmian.

 • Zmienianie, przeglądanie   

  Program Excel może wyświetlać kolejno zmiany w sekwencji tak, aby można zdecydować, czy zaakceptować lub odrzucić daną zmianę. Ta metoda jest przydatna, gdy użytkownik ocenia komentarze od innych użytkowników.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×