Śledzenie zmian w programie Word

Jeśli chcesz sprawdzić, kto wprowadził zmiany w dokumencie, włącz funkcję śledzenia zmian.

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Śledź zmiany.

Po włączeniu śledzenia zmian program Word zacznie oznaczać nowe zmiany wprowadzone w dokumencie.

Po wyłączeniu śledzenia zmian program Word przestanie oznaczać nowe zmiany. Wszystkie zmiany, które zostały już prześledzone, pozostaną oznaczone w dokumencie do czasu ich usunięcia.

Pozycja Śledź zmiany na wstążce programu Word

Po włączeniu śledzenia zmian program Word oznacza i pokazuje wszystkie zmiany wprowadzane przez każdą osobę w dokumencie.

Główny obraz wstawionej poprawki w programie Word

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie z listy Prosta adiustacja wybierz opcję widoku.

  • Prosta adiustacja to opcja domyślna i wskazuje, gdzie wprowadzono zmiany za pomocą czerwonej linii na marginesie.

   Linia przy marginesie ma na celu pokazanie, że w tym miejscu jest prześledzona zmiana

  • Bez adiustacji ukrywa adiustację, pokazując, jak będą wyglądały wprowadzone zmiany.

   Uwaga : Możesz zobaczyć adiustację ponownie, wybierając pozycję Prosta adiustacja lub Cała adiustacja.

  • Cała adiustacja pokazuje wszystkie edycje przy użyciu różnych kolorów tekstu i linii.

  • Oryginał przedstawia dokument w postaci oryginalnej.

 2. Z listy Pokaż adiustację wybierz, które poprawki chcesz wyświetlić: Komentarze, Pismo odręczne, Wstawienia i usunięcia, Formatowanie, Dymki i Konkretne osoby.

Możesz zapobiec wyłączeniu funkcji śledzenia zmian przez inną osobę, włączając opcję Zablokuj śledzenie i dodając hasło. Gdy funkcja śledzenia zmian jest zablokowana, nie można jej wyłączyć i nie można akceptować ani odrzucać zmian.

 1. Na karcie Recenzja z listy Śledź zmiany wybierz pozycję Zablokuj śledzenie.

  Polecenie Zablokuj śledzenie w menu Śledź zmiany

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Blokada śledzenia wprowadź hasło, wpisz je ponownie w polu Wprowadź ponownie w celu potwierdzenia, a następnie wybierz przycisk OK.

   Uwaga : Dodanie hasła jest opcjonalne. To nie jest funkcja zabezpieczeń. Ma jednak na celu zniechęcenie innych do wyłączania funkcji śledzenia zmian.

  • W oknie dialogowym Blokada śledzenia wybierz przycisk Anuluj.

Wyłączanie blokady śledzenia

 1. Z listy Śledź zmiany wybierz pozycję Zablokuj śledzenie.

 2. Jeśli dodano hasło, wprowadź je po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz przycisk OK.

  Uwaga : Śledzenie zmian jest nadal włączone, ale możesz akceptować i odrzucać zmiany.

Jedynym sposobem usunięcia prześledzonych zmian z dokumentu jest ich zaakceptowanie lub odrzucenie. Wybierając pozycję Bez adiustacji w polu Wyświetl do przeglądu, możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument w wersji ostatecznej, ale ta czynność spowoduje tylko tymczasowe ukrycie zmian. Zmiany nie zostaną usunięte i zostaną ponownie wyświetlone przy następnym otwarciu dokumentu. Aby trwale usunąć prześledzone zmiany, zaakceptuj je lub odrzuć.

Akceptowanie lub usuwanie pojedynczej prześledzonej zmiany

 1. Otwórz dokument.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany wybierz pozycję Następna lub Poprzednia.

 3. Wybierz pozycję Zaakceptuj lub Odrzuć.

  Przyciski Zaakceptuj, Odrzuć i Następne

Akceptowanie lub usuwanie wszystkich prześledzonych zmian

 1. Otwórz dokument.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z listy Zaakceptuj wybierz pozycję Zaakceptuj wszystkie zmiany.

   lub

  • Z listy Odrzuć wybierz pozycję Odrzuć wszystkie zmiany.

Zmiana w programie Word zostanie zaakceptowana lub usunięta i nastąpi przejście do następnej zmiany.

Wyświetlanie komentarzy

 • Program Word pokazuje ikonę dymku w miejscu, w którym ktoś inny wprowadził komentarz. Aby wyświetlić komentarz, wybierz dymek komentarza.

  Ikona komentarza w widoku Prosta adiustacja

 • Aby wyświetlić zmiany, kliknij linię obok marginesu. Spowoduje to przełączenie widoku programu Word na widok Cała adiustacja.

  Prześledzone zmiany wyświetlone w widoku całej adiustacji

Usuwanie pojedynczego komentarza

 • Wybierz komentarz i na karcie Recenzja w grupie Komentarze wybierz pozycję Usuń.

Usuń wszystkie komentarze

 • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze z listy Usuń wybierz pozycję Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Porady : Przed udostępnieniem ostatecznej wersji dokumentu warto uruchomić Inspektora dokumentów. To narzędzie wyszukuje prześledzone zmiany i komentarze, ukryty tekst, nazwiska we właściwościach i inne informacje, których możesz nie chcieć udostępniać.

 • Na karcie Plik wybierz pozycję Informacje > Wyszukaj problemy > Przeprowadź inspekcję dokumentu.

Aby dowiedzieć się więcej o komentarzach, zobacz Wstawianie i usuwanie komentarzy.

Co chcesz zrobić?

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany jest wyróżniony, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Grupa śledzenia z włączonym śledzeniem zmian

Uwaga : Jeśli funkcja Śledź zmiany jest niedostępna, może być konieczne wyłączenie ochrony dokumentu. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij pozycję Ogranicz edytowanie, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę u dołu okienka zadań Ochrona dokumentu. (Może być konieczna znajomość hasła dokumentu).

Możesz także dodać do paska stanu wskaźnik śledzenia zmian.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu i wybierz polecenie Śledzenie zmian.

  Pasek stanu wskazujący, że śledzenie zmian jest włączone

  Uwaga : Teraz możesz używać wskaźnika Śledzenie zmian na pasku stanu do włączania lub wyłączania śledzenia zmian.

Po wyłączeniu funkcji śledzenia zmian możesz przejrzeć dokument bez oznaczania tego, co zostało zmienione. Wyłączenie funkcji nie powoduje jednak usunięcia żadnych zmian, które zostały już prześledzone.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany nie będzie już wyróżniony, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Grupa Śledzenie

Ważne : Aby usunąć prześledzone zmiany, użyj poleceń Zaakceptuj i Odrzuć na karcie Recenzja w grupie Zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z komentarzami i prześledzonymi zmianami, zobacz następujące tematy:

Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy lub prześledzonych zmian

Wstawianie lub usuwanie komentarza

Przeglądanie, akceptowanie, odrzucanie i ukrywanie prześledzonych zmian

Co chcesz zrobić?

Możesz łatwo wprowadzać i wyświetlać prześledzone zmiany oraz komentarze podczas pracy z dokumentem. Do wyświetlania usunięć, komentarzy, zmian formatowania i przeniesionej zawartości program Microsoft Office Word 2007 używa domyślnie dymków. Jeśli chcesz wyświetlać wszystkie wprowadzane modyfikacje w tekście, możesz zmienić ustawienia, aby prześledzone zmiany i komentarze były wyświetlane w odpowiedni sposób.

Śledzenie zmian za pomocą dymków

Dymki (1) zawierają informacje o zmianach formatowania, komentarzach i usunięciach.

Uwaga : Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających śledzone zmiany i komentarze, te elementy są domyślnie wyświetlane w programie Word. Opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest opcją domyślną w polu Wyświetl do recenzji.

 1. Otwórz dokument, który chcesz zrecenzować.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany. Przycisk Śledź zmiany stanie się wyróżniony, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Włączony przycisk Śledź zmiany

 3. Opcjonalnie. Dodaj do paska stanu wskaźnik śledzenia zmian. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu i kliknij polecenie Śledzenie zmian. Kliknij wskaźnik Śledzenie zmian na pasku stanu, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie zmian.

  Wskaźnik śledzenia zmian

 4. Wprowadź wymagane zmiany, wstawiając, usuwając, przenosząc lub formatując tekst i grafikę. Możesz również dodać komentarze.

Uwaga : Gdy dokument zostanie zapisany ze śledzonymi zmianami jako strona sieci Web (plik htm lub html), śledzone zmiany będą widoczne na stronie sieci Web.

Istnieją różne metody ukrywania śledzonych zmian i komentarzy, ale wszystkie zmiany wprowadzone przy włączonej funkcji Śledzenie zmian oraz wszystkie wstawione komentarze pozostają w dokumencie, dopóki nie zostaną zaakceptowane lub odrzucone (albo, w przypadku komentarzy, usunięte).

Ukrycie śledzonych zmian — na przykład w obszarze Pokaż adiustację wyczyszczenie pola wyboru Wstawienia i usunięcia — nie powoduje usunięcia istniejących śledzonych zmian i komentarzy z dokumentu. Funkcja ta ma po prostu umożliwić wyświetlenie dokumentu w taki sposób, aby użytkownik nie musiał przedzierać się przez wykreślony tekst, podkreślenia i dymki.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany nie będzie już wyróżniony, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Obraz Wstążki programu Word

Po dostosowaniu paska stanu przez umieszczenie na nim wskaźnika śledzenia zmian kliknięcie przycisku Śledź zmiany w grupie Śledzenie także spowoduje wyłączenie wskaźnika na pasku stanu.

Uwaga : Wyłączenie śledzenia zmian nie powoduje usunięcia śledzonych zmian z dokumentu. Aby się upewnić, że dokument nie zawiera śledzonych zmian, należy sprawdzić, czy wszystkie śledzone zmiany są wyświetlane, a następnie w przypadku każdej z nich użyć polecenia Zaakceptuj lub Odrzuć.

Istnieje kilka sposobów ukrywania śledzonych zmian i komentarzy w dokumencie. Może to wywołać mylne przeświadczenie, że dokument ich nie zawiera. Na przykład:

 • Pole Wyświetl do recenzji    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie jest dostępne pole Wyświetl do recenzji, zawierające informacje o bieżącym trybie wyświetlania. Zawiera ono również dodatkowe opcje wyświetlania dokumentu. Kliknięcie pozycji Wersja końcowa lub Oryginał spowoduje ukrycie śledzonych zmian i komentarzy. Aby je wyświetlić, wybierz pozycję Znaczniki pokazane w wersji końcowej lub Znaczniki pokazane w oryginale.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Pole Pokaż adiustację    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie jest dostępna lista Pokaż adiustację, umożliwiająca ukrywanie komentarzy i śledzonych zmian. Elementy oznaczone znacznikami wyboru na liście Pokaż adiustację są wyświetlane; elementy bez znaczników wyboru są ukryte. Aby wyświetlić elementy, takie jak Wstawienia i usunięcia, kliknij odpowiednią pozycję w menu Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze program Word wyświetla w postaci dymków na marginesach dokumentu. Program można skonfigurować tak, aby zamiast przy użyciu dymków komentarze były wyświetlane w tekście, a wszystkie zmiany miały formę wykreślonego tekstu.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij pozycję Dymki.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą wykreślonego tekstu i pokazać komentarze w obrębie tekstu.

Dostępnych jest kilka opcji zmieniania sposobu wyświetlania prześledzonych zmian (adiustacji).

 • Aby zmienić kolor i inne opcje formatowania używane w programie Word do oznaczania zmian w tekście i grafice, kliknij strzałkę obok przycisku Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Opcje śledzenia zmian.

  Uwaga : Nie ma możliwości przypisania określonych kolorów do zmian wprowadzonych przez różnych recenzentów, ale wszystkie zmiany wprowadzone przez każdego z recenzentów są wyświetlane w dokumencie przy użyciu innego koloru, dzięki czemu jest możliwe śledzenie wielu recenzentów.

 • Wszystkie wprowadzone zmiany, w tym usunięcia, mogą być wyświetlane w tekście dokumentu zamiast w dymkach na marginesie. Aby wyświetlić zmiany w tekście, w grupie Śledzenie kliknij przycisk Dymki, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie poprawki w wierszach.

  Po kliknięciu polecenia Pokaż wszystkie poprawki w wierszach wszystkie poprawki i komentarze w dokumencie zostaną wyświetlone w tekście.

 • Aby wyróżnić obszar marginesów, w którym są wyświetlane wszystkie dymki, w obszarze Pokaż adiustację kliknij opcję Wyróżnienie obszaru adiustacji.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok przycisku Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz typ zmiany, która ma być wyświetlana.

   Uwaga : Nawet jeśli typ adiustacji zostanie ukryty przez wyczyszczenie odpowiedniej opcji w menu Pokaż adiustację, adiustacja będzie automatycznie wyświetlana po każdym otwarciu dokumentu przez jego autora lub recenzenta.

  • Wskaż polecenie Recenzenci, a następnie wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pól obok nazwisk recenzentów, których zmiany i komentarze mają być wyświetlane.

   Uwaga : Aby zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru wszystkich recenzentów na liście, kliknij pozycję Wszyscy recenzenci.

Lista Wyświetl do recenzji w grupie Śledzenie umożliwia wyświetlanie dokumentu na różnych etapach procesu edycji. Każda z czterech opcji dostępnych na tej liście umożliwia wyświetlenie innego widoku dokumentu. Widok Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest widokiem domyślnym po otwarciu dowolnego dokumentu.

Obraz Wstążki programu Word

 • Znaczniki pokazane w wersji końcowej    W tym widoku jest wyświetlana końcowa wersja dokumentu zawierająca wszystkie prześledzone zmiany i komentarze. Jest to widok domyślny dla wszystkich dokumentów otwieranych w programie Word.

 • Wersja końcowa    W tym widoku jest wyświetlany dokument ze wszystkimi zmianami uwzględnionymi w tekście, a prześledzone zmiany nie są pokazywane. Prześledzone zmiany i komentarze, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

 • Znaczniki pokazane w oryginale    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny tekst zawierający prześledzone zmiany i komentarze.

 • Oryginał    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny dokument bez prześledzonych zmian i komentarzy. Prześledzone zmiany i komentarze zawarte w dokumencie, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

Redaktor lub recenzent zazwyczaj chcą wyświetlać dokument w takiej postaci, jaką będzie on miał po uwzględnieniu wprowadzonych przez nich zmian. Poniższa procedura umożliwia redaktorowi lub recenzentowi wyświetlenie dokumentu z uwzględnionymi zmianami.

 • Na karcie Recenzja w polu Wyświetl do recenzji w grupie Śledzenie kliknij pozycję Znaczniki pokazane w wersji końcowej.

Uwaga : Wyświetlanie komentarzy i prześledzonych zmian w dymkach umożliwia tylko widok układu wydruku lub widok układu sieci Web.

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze program Word wyświetla w postaci dymków na marginesach dokumentu. Możesz jednak zmienić sposób wyświetlania tych elementów tak, aby komentarze były wyświetlane w tekście. Komentarze wyświetlane w tekście pojawiają się po zatrzymaniu wskaźnika myszy na wskaźniku komentarza.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij pozycję Dymki.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą wykreślonego tekstu i pokazać komentarze w obrębie tekstu.

 3. Zatrzymaj wskaźnik na komentarzu w dokumencie. Komentarz zostanie wyświetlony w postaci etykietki ekranowej.

  Komentarz wyświetlany w tekście

Aby dowiedzieć się więcej o komentarzach, zobacz Wstawianie i usuwanie komentarzy.

Program Office Word 2007 zawiera funkcję Inspektor dokumentów, która umożliwia sprawdzenie, czy dany dokument zawiera śledzone zmiany, komentarze, ukryty tekst i inne informacje osobiste. Aby sprawdzić dokument:

 1. Otwórz dokument, który chcesz sprawdzić pod kątem śledzonych zmian i komentarzy.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 3. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów kliknij przycisk Inspekcja.

 4. Przejrzyj wyniki inspekcji. Jeśli Inspektor dokumentów wykryje komentarze lub prześledzone zmiany, zostanie wyświetlony monit o kliknięcie przycisku Usuń wszystko w obszarze Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje.

 5. Kliknij przycisk Ponowna inspekcja lub Zamknij.

Przed wydrukowaniem dokumentu przejdź do widoku układu wydruku i wyświetl prześledzone zmiany oraz komentarze w sposób, w jaki mają pojawić się na wydruku. Dostępnych jest kilka możliwości.

 • Drukowanie z widoczną całą adiustacją    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

  Uwaga : Kliknięcie przycisku Pokaż adiustację powoduje wyświetlenie lub ukrycie całej adiustacji w dokumencie dla wybranych recenzentów. Gdy jest wyświetlana cała adiustacja, w menu Pokaż adiustację są zaznaczone wszystkie typy znaczników.

 • Drukowanie z widocznymi zmianami i komentarzami według typu recenzenta    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację, a następnie wybierz typ zmian, które chcesz wyświetlić.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Drukowanie zmian i komentarzy danego redaktora lub innego recenzenta    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie w polu Wyświetl do recenzji kliknij pozycję Znaczniki pokazane w wersji końcowej.

  Obraz Wstążki programu Word

Gdy adiustacja ma już odpowiedni wygląd, można przystąpić do drukowania dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie w polu Drukuj kliknij pozycję Adiustacja pokazana w dokumencie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Program Microsoft Word domyślnie wybiera stopień powiększenia i orientację strony, aby jak najlepiej przedstawić prześledzone zmiany w drukowanym dokumencie.

  • Jeśli zostaną włączone dymki, dokument zostanie zmniejszony, aby zmieściły się one na stronie wydruku. Aby wydruk był bardziej czytelny, możesz wyłączyć dymki, klikając przycisk Dymki w grupie Śledzenie, a następnie klikając polecenie Pokaż wszystkie poprawki w wierszach. Można ponadto ustawić dla strony układ poziomy, aby dymki i tekst były drukowane w bardziej czytelnym formacie. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pozioma.

Zmienianie układu w celu drukowania prześledzonych zmian

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok przycisku Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Opcje śledzenia zmian.

 2. W obszarze Dymki na liście Orientacja papieru podczas drukowania kliknij jedną z następujących pozycji:

  • Automatyczna     Wybranie tej opcji powoduje, że program Word dobiera orientację, która zapewni najlepszy układ dokumentu.

  • Zachowaj     Wybranie tej opcji powoduje, że program Word drukuje dokument w orientacji określonej w oknie dialogowym Ustawienia strony.

  • Wymuszaj orientację poziomą     Wybranie tej opcji powoduje, że orientacja jest pozioma i większość miejsca jest przeznaczona na dymki.

Drukowanie listy zmian wprowadzonych w dokumencie

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W polu Drukuj kliknij pozycję Lista adiustacji.

Ukrycie zmian nie powoduje ich usunięcia z dokumentu. Aby usunąć adiustację z dokumentu, należy użyć poleceń Zaakceptuj lub Odrzuć w grupie Zmiany.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W polu Drukuj kliknij pozycję Dokument (zamiast Adiustacja pokazana w dokumencie).

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×