Łączenie wartości tekstowych przy użyciu wyrażenia

Chcąc połączyć wartości w co najmniej dwóch polach tekstowych w programie Access, należy utworzyć wyrażenie z operatorem handlowego „i” (&). Załóżmy na przykład, że mamy formularz o nazwie Pracownicy. Imię i nazwisko każdego pracownika jest wprowadzane w oddzielnych polach, ale w nagłówku formularza chcesz wyświetlić pełne imię i nazwisko danej osoby.

Aby wyświetlić imię i nazwisko, można użyć poniższego wyrażenia:

=[Imię]&" "&[Nazwisko]

Użyty w wyrażeniu operator & pozwala połączyć wartości pól Imię i Nazwisko. W celu oddzielenia imienia od nazwiska znakiem spacji w wyrażeniu zastosowano spację ujętą w podwójny cudzysłów ("). Aby między dwoma polami wstawić element, na przykład spację, znak interpunkcyjny lub tekst dosłowny, należy ująć tę dodatkową wartość w cudzysłów.

Innym przykładem może być rozdzielenie imienia i nazwiska za pomocą przecinka i spacji. Można to zrobić przy użyciu następującego wyrażenia:

=[Nazwisko] & ", " & [Imię]

W tym przypadku wyrażenie powoduje wstawienie przecinka i spacji (które zostały ujęte w cudzysłów) między polami Nazwisko i Imię.

W opisie czynności w poniższej procedurze założono, że pracujesz z formularzem opartym na tabeli zawierającej pola o nazwach Imię i Nazwisko. W przypadku innych danych możesz odpowiednio zmienić wyrażenie w kroku 6, aby pasowało do Twoich danych.

Dodawanie pola tekstowego z wyrażeniem dającym w wyniku imię i nazwisko

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij pozycję Pole tekstowe.

  3. Przeciągnij wskaźnik myszy w formularzu lub raporcie, aby utworzyć pole tekstowe.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy to pole tekstowe, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

  5. W arkuszu właściwości kliknij kartę Dane.

  6. Zmień wartość w polu właściwości Źródło kontrolki na =[Imię] & " " & [Nazwisko].

  7. Zamknij arkusz właściwości i zapisz zmiany.

Czasami jedno z pól, które chcesz połączyć, może nie zawierać wartości. Ten brak danych jest określany jako wartość null. Jeśli używasz operatora & w odniesieniu do pola, które nie ma wartości, program Access zwraca dla tego pola ciąg znaków o zerowej długości. Jeśli na przykład rekord pracownika zawiera tylko nazwisko, w wyrażeniu z poprzedniego przykładu zostanie zwrócony ciąg znaków o zerowej długości dla pola Imię, znak spacji i wartość pola Nazwisko.

Wynik wyrażenia w przypadku, gdy pole Imię nie zawiera danych

1. Ze względu na to, że pole Imię nie zawiera żadnych danych, nazwisko „Misztal” jest poprzedzone ciągiem o zerowej długości i spacją.

Podczas łączenia wartości z wielu pól w nowy ciąg czasami warto dołączyć wartość (na przykład przecinek) do nowego ciągu tylko wtedy, jeśli w określonym polu istnieją dane. Aby dołączyć wartość warunkowo, w celu połączenia pól należy użyć operatora + zamiast operatora &. Załóżmy na przykład, że tabela o nazwie Klient zawiera pola o nazwach Miasto, Województwo i Kod pocztowy. Chcesz połączyć wartości tych pól, aby utworzyć raport, ale niektóre pola mogą nie zawierać wartości w polu Województwo. W takim przypadku użycie do połączenia pól operatora & spowoduje dodanie niepotrzebnego przecinka przed wartością kodu pocztowego.

Aby uniknąć zbędnego przecinka, można użyć operatora plus (+), jak pokazano w następującym przykładowym wyrażeniu:

=([Miasto] & (", " + [Województwo]) & " " & [Kod pocztowy])

Operator + łączy tekst w taki sam sposób, jak operator &. Jednak operator + dodatkowo obsługuje funkcję Propagacja wartości null. Funkcja propagacji wartości null zapewnia, że jeśli dowolny składnik wyrażenia ma wartość null, całe wyrażenie również ma wartość null. W powyższym przykładzie zwróć uwagę na część wyrażenia (", " + [Województwo]). Z powodu użycia operatora + wyrażenie w nawiasie da w wyniku przecinek tylko pod warunkiem, że istnieje wartość w polu Województwo. Jeśli w polu Województwo nie ma wartości, nastąpi propagacja wartości null i wyrażenie w nawiasie przyjmie wartość null, tym samym „ukrywając” przecinek.

Przykład wyniku wyrażenia w przypadku, gdy nie zostało określone województwo

1. Rekordy zawierające wartości dla województw są wyświetlane z przecinkiem, spacją i skrótem nazwy województwa.

2. Dla rekordu z nazwą Gdańsk w polu Miasto nie jest określone województwo, dlatego wynik wyrażenia jest wyświetlany bez przecinka, spacji i skrótu nazwy województwa.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×