Łączenie składnika Web Part filtru ze składnikiem Web Part Widok danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą składników Web Part filtrów można przekazywać wartości do składnika Web Part Widok danych, a następnie na podstawie tych wartości zmieniać widok danych na listach. Można na przykład jednocześnie wybierać pozycje z listy zamówień produktu w składniku Web Part Filtr wyboru i wyświetlać produkty odpowiadające danemu zamówieniu w składniku Web Part Widok danych.

Co chcesz zrobić?

Informacje o nawiązywaniu połączeń składników Web Part filtru ze składnikiem Web Part widoku danych

Łączenie składnika Web Part Filtr tekstu do składnika Web Part Widok danych

Łączenie składnika Web Part filtru daty do składnika Web Part Widok danych

Łączenie składnika Web Part Filtr wyboru do składnika Web Part Widok danych

Łączenie bieżącego składnika Web Part Filtr użytkownika do składnika Web Part Widok danych

Łączenie składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint do składnika Web Part Widok danych

Informacje o łączeniu składników Web Part filtrów ze składnikiem Web Part Widok danych

W tej sekcji omówiono sposoby filtrowania składnika Web Part Widok danych i najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania i edytowania strony składników Web Part zawierającej połączenia między składnikami Web Part filtrów a składnikiem Web Part Widok danych.

Opis działania składników Web Part filtrów

Na ogół połączenie między składnikiem Web Part filtru a składnikiem Web Part Widok danych działa w następujący sposób:

Omówienie łączenia składnika Web Part Filtr

1. Składnik Web Part filtru jest łączony ze składnikiem Web Part Widok danych w celu wyświetlenia podzbioru danych.

2.  Składnik Web Part Filtr udostępnia wartość.

3. Wartość filtru jest przekazywana do kolumny w składniku Web Part Widok danych za pośrednictwem połączenia składników Web Part.

4. W składniku Web Part Widok danych są wyświetlane tylko kolumny zgodne z wartością filtru.

Sposoby filtrowania składnika Web Part Widok danych

Składniki Web Part filtrów można połączyć ze składnikiem Web Part Widok danych. Dzięki temu użytkownik będzie mógł filtrować elementy według wartości w kolumnie, korzystając z następujących metod:

 • Filtr tekstu     Wartość tekstowa, która może być dowolnym ciągiem zawierającym litery, znaki i cyfry.

 • Filtr daty    Wartość daty w postaci miesiąca, dnia i roku. Użytkownik może także wprowadzić dokładną datę, klikając przycisk wyboru daty.

 • Filtr wyboru     Wstępnie zdefiniowana lista wartości i opcjonalnych opisów, zawierająca na przykład kody produktów lub stanów.

 • Bieżący użytkownik     Nazwa bieżącego użytkownika lub inne informacje uzyskane z profilu programu SharePoint bieżącego użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, dział lub urodziny. Ten składnik Web Part jest kontekstowy, co oznacza, że jest niewidoczny dla użytkownika na stronie składników Web Part, a wyniki są wyświetlane automatycznie bez potrzeby wprowadzania danych przez użytkownika.

 • Lista programu SharePoint    Lista unikatowych wartości i opcjonalnych opisów, na przykład kodów produktów lub stanów, wygenerowana na podstawie kolumny z listy programu SharePoint. Ten składnik Web Part działa podobnie do składnika Web Part Filtr wyboru. Jest on przydatny wtedy, gdy lista zawiera wartości, które mogą zmienić się z upływem czasu. Wówczas jest wymagany prostszy sposób obsługi listy, bez konieczności zmieniania właściwości składnika Web Part.

Jednocześnie można utworzyć dwa lub większą liczbę połączeń ze składnikiem Web Part Widok danych. W tym celu z każdego składnika Web Part filtru należy utworzyć inne połączenie z tym samym składnikiem Web Part Widok danych.

Najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania i obsługi stron składników Web Part

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych wskazówek dotyczących projektowania i obsługi stron składników Web Part:

 • Uważne wybieranie szablonu strony składników Web Part    Na stronie składników Web Part można przenosić składniki Web Part i rozmieszczać je w dowolnej kolejności w wybranej strefie składników Web Part. Jednak przed utworzeniem strony składników Web Part należy zastanowić się nad wyborem szablonu — powinien on umożliwiać rozmieszczanie filtru i składników Web Part Widok listy w wymagany sposób. Po utworzeniu strony składników Web Part nie można zmienić wybranego szablonu przy użyciu przeglądarki sieci Web. Strukturę strony składników Web Part może zmieniać użytkownik dysponujący programem do projektowania zawartości sieci Web, takim jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

 • Usuwanie połączeń z wyłączonymi właściwościami składników Web Part    W trybie edycji strony informacje o tym, które składniki Web Part filtrów są obecnie połączone i w jaki sposób, zawiera komunikat wyświetlany pod składnikiem Web Part filtru.

  W niektórych przypadkach może być konieczne usunięcie połączenia w celu wprowadzenia zmiany w wyłączonej właściwości składnika Web Part filtru. Wówczas w okienku narzędzi jest wyświetlany następujący komunikat przypominający:

  „Aby wprowadzić zmiany w wyłączonych właściwościach, należy usunąć połączenie między składnikami Web Part”.

 • Usuwanie nieużywanych składników Web Part ze strony składników Web Part    Jeśli przypadkowo Zamknij składnik Web Part, zamiast ją usunąć, pozostaje składnika Web Part na stronie ukrytego składnika Web Part. Aby znaleźć ukryte składniki Web Part, Znajdź stronę składników Web Part w bibliotece dokumentów, w której jest przechowywany, wskaż nazwę pliku składnika Web Part, kliknij wyświetloną strzałkę, kliknij polecenie Edytuj właściwości, a następnie kliknij łącze Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji składników Web Part zobacz Dostosowywanie składników Web Part.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr tekstu ze składnikiem Web Part Widok danych

W poniższej procedurze przyjęto, że strona składników Web Part jest tworzona w witrynie zespołu. W innych witrynach polecenia i instrukcje mogą się różnić.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. W strefie składników Web Part, w której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodaj składnik Web Part Filtr tekstu do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania składnika Web Part zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr tekstu:   

 4. W składniku Web Part Filtr tekstu kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr tekstu przejdzie w tryb edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Edytuj niestandardowe właściwości składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

   Nazwa może także pełnić rolę etykiety lub krótkiej instrukcji dla użytkownika. Na przykład tekst Filtruj raporty wg może być etykietą informującą użytkowników o możliwości filtrowania widoku listy raportów.

  2. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

   • Aby ograniczyć liczbę znaków, wprowadź liczbę w polu tekstowym Maksymalna liczba znaków. Maksymalna długość wartości tekstowej to 255 znaków.

   • Aby wprowadzić wartość początkową w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu, wprowadź wartość w polu Wartość domyślna. Ta wartość zwykle odzwierciedla jedną z wartości wprowadzonych w podpunkcie 2 punktu 5. Gdy strona składników Web Part zostanie wyświetlona po raz pierwszy, za pomocą tej wartości domyślnej będzie wyświetlana początkowa lista wartości w składniku Web Part Widok danych.

   • Aby wyświetlić komunikat przypominający użytkownikowi o konieczności wybrania filtru danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

   • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę określającą szerokość pola tekstowego składnika Web Part Filtr tekstu. Może to być liczba pikseli, wartość pusta lub wartość „0”, aby rozmiar pola tekstowego był ustalany automatycznie. W tym polu tekstowym jest wyświetlana wartość wprowadzona przez użytkownika. Dlatego prawdopodobnie zostanie ustalona szerokość wystarczająca na pomieszczenie największej dopuszczalnej wartości.

  3. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Tworzenie i Dostosowywanie składnika Web Part Widok danych:   

 1. Utwórz i dostosuj składnik Web Part Widok danych w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie widoku danych.

  Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W przeglądarce sieci Web wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr tekstu, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku danych do którego chcesz utworzyć łącze.

   2. Kliknij przycisk Konfiguruj, w polu listy zaznacz kolumnę, którą chcesz filtrować w składniku Web Part Widok danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   3. Aby zakończyć tryb edycji strony sieci Web Part i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij pozycję Zamknij tryb edycji.

  2. Połącz składniki Web Part i wyświetl podgląd strony składników Web Part w programie Office SharePoint Designer 2007.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie dwóch widoków danych.

 3. Aby dynamicznie zmieniać wyniki widoczne w składniku Web Part Widok danych, w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu wprowadź tekst dokładnie pasujący do wartości kolumny ze składnika Web Part Widok danych określonej w połączeniu utworzonym w punkcie 10, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: W składniku Web Part Filtr tekstu nie są rozpoznawane symbole wieloznaczne. Jeśli zostanie wprowadzony symbol wieloznaczny, na przykład gwiazdka (*) lub znak procentu (%), zostanie on zinterpretowany jako normalny znak.

  W celu ponownego wyświetlenia wszystkich wartości w składniku Web Part Widok danych należy wyczyścić pole tekstowe, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr daty ze składnikiem Web Part Widok danych

W poniższej procedurze przyjęto, że strona składników Web Part jest tworzona w witrynie zespołu. W innych witrynach polecenia i instrukcje mogą się różnić.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. W strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodaj składnik Web Part Filtr daty do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr daty:   

 4. W składniku Web Part Filtr daty kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr daty przejdzie w tryb edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Edytuj niestandardowe właściwości składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

   Nazwa może także pełnić rolę etykiety lub krótkiej instrukcji dla użytkownika. Na przykład tekst Filtruj raporty wg może być etykietą informującą użytkowników o możliwości filtrowania widoku listy raportów.

  2. Aby wprowadzić wartość początkową w polu tekstowym składnika Web Part Filtr daty, wybierz pozycję Wartość domyślna, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wybierz pozycję Określona data, a następnie wprowadź określoną datę.

   • Wybierz pozycję Przesunięcie od dzisiaj, a następnie wprowadź liczbę dni w polu tekstowym Dni. Maksymalna wartość to 999.

    Ta wartość domyślna służy do wyświetlania początkowej listy wartości w składniku Web Part Widok danych, gdy strona składników Web Part zostanie wyświetlona po raz pierwszy.

  3. Opcjonalnie, aby wyświetlić komunikat przypominający użytkownikowi o konieczności wybrania danych do filtrowania, w sekcji Opcje filtru zaawansowanego zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  4. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Tworzenie i Dostosowywanie składnika Web Part Widok danych:   

 1. Utwórz i dostosuj składnik Web Part Widok danych w programie Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie widoku danych.

  Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W przeglądarce sieci Web wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr daty, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku danych do którego chcesz utworzyć łącze.

   2. Kliknij przycisk Konfiguruj, w polu listy zaznacz kolumnę, którą chcesz filtrować w składniku Web Part Widok danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   3. Aby zamknąć tryb edycji strony sieci Web Part i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku listy rozwijanej kliknij pozycję Zamknij tryb edycji.

  2. Połącz składniki Web Part i wyświetl podgląd strony składników Web Part w programie Office SharePoint Designer 2007.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie dwóch widoków danych.

 3. Aby dynamicznie zmieniać wyniki widoczne w składniku Web Part Widok danych, w składniku Web Part Filtr daty wprowadź datę lub kliknij przycisk Wybór daty, a następnie kliknij przycisk OK. Wartość musi dokładnie pasować do wartości z kolumny w składniku Web Part Widok danych określonej w połączeniu utworzonym w punkcie 10.

  Datę należy wprowadzić w formacie daty krótkiej zgodnym z bieżącym ustawieniem regionalnym używanym w witrynie programu SharePoint. To ustawienie może się różnić w zależności od ustawień regionalnych komputera lub serwera witryny. Na przykład w ustawieniach regionalnych Angielski (Stany Zjednoczone) jest używany format mm/dd/rrrr, a w ustawieniach Francuski (Francja) — dd/mm/rrrr. W celu zagwarantowania prawidłowego wprowadzenia daty można także użyć funkcji wyboru daty.

  W celu ponownego wyświetlenia wszystkich wartości w składniku Web Part Widok danych należy usunąć datę z pola tekstowego, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr wyboru ze składnikiem Web Part Widok danych

W poniższej procedurze przyjęto, że strona składników Web Part jest tworzona w witrynie zespołu. W innych witrynach polecenia i instrukcje mogą się różnić.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. W strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodaj składnik Web Part Filtr wyboru do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr wyboru:   

 4. W składniku Web Part Filtr wyboru kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr wyboru przejdzie w tryb edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

   Nazwa może także pełnić rolę etykiety lub krótkiej instrukcji dla użytkownika. Na przykład tekst Filtruj raporty wg może być etykietą informującą użytkowników o możliwości filtrowania widoku listy raportów.

  2. Wprowadź listę wartości i opcjonalny opis, który użytkownik ma być możliwe wybranie w oknie dialogowym Wybierz wartości filtru, w którym są wyświetlane, gdy użytkownik kliknie przycisk Ikona zastosowanego filtru filtr. Na przykład jeśli masz na liście klientów z kolumną stan, możesz wprowadzić Standardowy, preferowanei Elite listę wartości każdej wartości w osobnym wierszu. Wartości te są używane do zgodne wartości kolumny stanu w składniku Web Part Widok danych, który użytkownik może wprowadzić w kroku 10.

   Do każdej wartości w wierszu można także dodać opis alternatywny, który podczas filtrowania danych będzie wyświetlany w oknie dialogowym Wybieranie wartości filtru zamiast wartości. Na przykład:

   Standardowy. Stały klient z przeciętną oceną kredytową.
   Preferowany. Stały klient z bardzo dobrą oceną kredytową.
   Elitarny. Klient zawierający transakcje o wysokiej wartości, z bardzo dobrą oceną kredytową.

   Uwaga: Lista opcji do wyboru musi zawierać co najmniej jedną pozycję i musi być unikatowa. Długości ciągów wartości i opisu nie mogą przekraczać 255 znaków. Maksymalna liczba opcji do wyboru to 1000.

  3. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

   • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę określającą szerokość pola tekstowego wyboru. Może to być liczba pikseli, wartość pusta lub wartość „0”, aby rozmiar pola tekstowego składnika Web Part Filtr wyboru był ustalany automatycznie. W tym polu tekstowym jest wyświetlana wartość wprowadzona przez użytkownika. Dlatego prawdopodobnie zostanie ustalona szerokość wystarczająca na pomieszczenie największej dopuszczalnej wartości.

   • Aby wyświetlić komunikat przypominający użytkownikowi o konieczności wybrania filtru danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

   • Aby wprowadzić wartość początkową w polu tekstowym składnika Web Part Filtr wyboru, wprowadź wartość w polu Wartość domyślna. Ta wartość zwykle odzwierciedla jedną z wartości wprowadzonych w podpunkcie 2 punktu 5. Gdy strona składników Web Part zostanie wyświetlona po raz pierwszy, za pomocą tej wartości domyślnej będzie wyświetlana początkowa lista wartości w składniku Web Part Widok danych.

   • Aby umożliwić użytkownikom filtrowanie według wartości pustej, wybierz pozycję Wartość (Puste). Użytkownicy mogą na przykład wymagać wyświetlenia wszystkich klientów, dla których nie zdefiniowano statusu.

   • Aby włączyć oczyszczanie filtru, co pozwoli wyświetlać wszystkie wartości w składniku Web Part Widok danych, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele zaznaczeń. Wówczas w oknie dialogowym Wybieranie wartości filtru zostaną wyświetlone pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

    Uwaga: Tej funkcji nie można stosować do wyświetlania przefiltrowanych wyników z dwóch lub większej liczby zaznaczeń, ponieważ składnik Web Part Widok danych nie obsługuje wielu zaznaczeń. Jeśli użytkownik dokona wielu zaznaczeń, zostanie użyte tylko pierwsze z nich.

  4. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Tworzenie i Dostosowywanie składnika Web Part Widok danych:   

 1. Utwórz i dostosuj składnik Web Part Widok danych w programie Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie widoku danych.

  Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W przeglądarce sieci Web wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr wyboru, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku danych do którego chcesz utworzyć łącze.

   2. Kliknij przycisk Konfiguruj, w polu listy zaznacz kolumnę, którą chcesz filtrować w składniku Web Part Widok danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   3. Aby zamknąć tryb edycji strony sieci Web Part i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku listy rozwijanej kliknij pozycję Zamknij tryb edycji.

  2. Połącz składniki Web Part i wyświetl podgląd strony składników Web Part w programie Office SharePoint Designer 2007.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie dwóch widoków danych.

 3. Aby dynamicznie zmienić wyniki skoroszytu w widoku składnika Web Part danych, w składniku Web Part Filtr wyboru kliknij Filtr Ikona zastosowanego filtru , kliknij wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli zaznaczono właściwość Zezwalaj na wiele zaznaczeń, w celu ponownego wyświetlenia wszystkich wartości w składniku Web Part Widok danych należy wyczyścić wszystkie pola wyboru w oknie dialogowym Wybieranie wartości filtru, a następnie kliknąć przycisk OK.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr bieżącego użytkownika ze składnikiem Web Part Widok danych

W poniższej procedurze przyjęto, że strona składników Web Part jest tworzona w witrynie zespołu. W innych witrynach polecenia i instrukcje mogą się różnić.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. W strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodaj składnik Web Part Filtr bieżącego użytkownika do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie bieżącego użytkownika filtr składnika Web Part:   

 4. W składniku Web Part Filtr bieżącego użytkownika kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr bieżącego użytkownika przejdzie w tryb edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Edytuj niestandardowe właściwości składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

  2. W sekcji Wybierz wartość do dostarczenia wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby filtrować według nazwy użytkownika, wybierz pozycję Bieżąca nazwa użytkownika.

   • Aby filtrować według innej wartości z profilu programu SharePoint bieżącego użytkownika, zaznacz opcję Wartość profilu programu SharePoint dla bieżącego użytkownika i zaznacz pozycję w polu listy.

    Pole listy zawiera listę wszystkich właściwości profilu programu SharePoint, w których zasada prywatności ma wartość Wszyscy.

    Listę profilów użytkowników w witrynie można łatwo przejrzeć, wyświetlając na stronie Moja witryna kartę Mój profil, na której można następnie edytować szczegóły.

  3. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

   • Aby umożliwić użytkownikom filtrowanie według wartości pustej, wybierz pozycję Wyślij wartość Puste, jeśli brak wartości. Można na przykład sprawdzić, czy dla danego użytkownika nie wprowadzono wartości profilu w kolumnie.

   • Aby określić sposób obsługi wielu wartości, w obszarze Obsługa wielu wartości wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby za pośrednictwem połączenia składników Web Part przekazywać tylko jedną wartość, wybierz pozycję Wyślij tylko pierwszą wartość.

    • Aby za pośrednictwem połączenia składników Web Part przekazywać dwie lub więcej wartości, wybierz pozycję Wyślij wszystkie wartości.

    • Aby za pośrednictwem połączenia składników Web Part przekazywać dwie lub więcej rozdzielonych wartości, wybierz pozycję Połącz je w jedną wartość i rozdziel za pomocą, a następnie wprowadź jeden lub więcej znaków w polu tekstowym.

   • Aby dodać prefiks do wartości właściwości składnika Web Part w celu zapewnienia zgodności z kolumną na liście programu SharePoint, wprowadź tekst w polu tekstowym Tekst do wstawienia przed wartościami.

   • Aby dodać sufiks do wartości właściwości składnika Web Part w celu zapewnienia zgodności z kolumną na liście programu SharePoint, wprowadź tekst w polu tekstowym Tekst do wstawienia za wartościami.

  4. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Tworzenie i Dostosowywanie składnika Web Part Widok danych:   

 1. Utwórz i dostosuj składnik Web Part Widok danych w programie Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie widoku danych.

  Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W przeglądarce sieci Web wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr użytkownika, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku danych do którego chcesz utworzyć łącze.

   2. Kliknij przycisk Konfiguruj, w polu listy zaznacz kolumnę, którą chcesz filtrować w składniku Web Part Widok danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   3. Aby zamknąć tryb edycji strony sieci Web Part i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku listy rozwijanej kliknij pozycję Zamknij tryb edycji.

  2. Połącz składniki Web Part i wyświetl podgląd strony składników Web Part w programie Office SharePoint Designer 2007.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie dwóch widoków danych.

 3. Aby dynamicznie zmieniać wyniki widoczne w składniku Web Part Widok danych, wyświetl stronę składników Web Part. Składnik Web Part Filtr bieżącego użytkownika jest kontekstowym składnikiem Web Part, dlatego wyniki zostaną wyświetlone automatycznie bez konieczności wprowadzania danych przez użytkownika.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint ze składnikiem Web Part Widok danych

W poniższej procedurze przyjęto, że strona składników Web Part jest tworzona w witrynie zespołu. W innych witrynach polecenia i instrukcje mogą się różnić.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. W strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodaj składnik Web Part Filtr listy programu SharePoint do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint:   

 4. W składniku Web Part Filtr listy programu SharePoint kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr listy programu SharePoint przejdzie w tryb edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Edytuj niestandardowe właściwości składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

   Nazwa może także pełnić rolę etykiety lub krótkiej instrukcji dla użytkownika. Na przykład tekst Filtruj raporty wg może być etykietą informującą użytkowników o możliwości filtrowania widoku listy raportów.

  2. Aby określić listę programu SharePoint, wprowadź adres URL listy w polu Lista lub kliknij przycisk Przeglądaj obok tego pola tekstowego i wyszukaj odpowiednią listę.

  3. Opcjonalnie wybierz inny widok listy, zaznaczając pozycję w polu listy Widok. Można na przykład zastosować innego rodzaju filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych albo wyświetlić inne kolumny.

  4. Wybierz kolumnę w polu listy Pole wartości. W kolumnie wartości są wyświetlane wszystkie obsługiwane kolumny z listy. Niektóre kolumny, takie jak Tytuł, Obliczeniowe i Wiele wierszy tekstu, nie są obsługiwane.

   Ważne: Podczas tworzenia połączenia między składnikiem Web Part Filtr listy programu SharePoint a składnikiem Web Part Widok danych w punkcie 10 należy wybrać kolumnę o wartościach zgodnych z właściwością Pole wartości.

   Uwaga: Składnik Web Part Filtr listy programu SharePoint ma ograniczenie do 100 pozycji.

  5. Opcjonalnie wybierz kolumny z listy w polu Opis. Kolumna opisu służy do wyświetlania alternatywnych wartości w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Ikona zastosowanego filtru filtr. Na przykład jeśli masz kolumnie numer miesiąca korzystającego z liczb 1 jednak 12 jako wartości miesiąca, można użyć kolumny Nazwa miesiąca jako kolumnę opis tak, że stycznia był wyświetlany zamiast 1 lutego zamiast 2 i tak dalej.

  6. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

   • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę określającą szerokość pola tekstowego składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint. Może to być liczba pikseli, wartość pusta lub wartość „0”, aby rozmiar pola tekstowego składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint był ustalany automatycznie. W tym polu tekstowym jest wyświetlana wartość wprowadzona przez użytkownika. Dlatego prawdopodobnie zostanie ustalona szerokość wystarczająca na pomieszczenie największej dopuszczalnej wartości.

   • Aby wyświetlić komunikat przypominający użytkownikowi o konieczności wybrania filtru danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

   • Aby wprowadzić wartość początkową w polu tekstowym składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint, wprowadź wartość w polu Wartość domyślna. Ta wartość zwykle odzwierciedla jedną z wartości w kolumnie określonych w podpunkcie 4 punktu 5. Gdy strona składników Web Part zostanie wyświetlona po raz pierwszy, za pomocą tej wartości domyślnej będzie wyświetlana początkowa lista wartości w składniku Web Part Widok danych.

   • Aby pozwolić użytkownikom na filtrowanie według wartości pustej, zaznacz pole wyboru Pokaż wartość (Puste). Użytkownicy mogą na przykład wymagać wyświetlenia wszystkich wartości z kolumny, która nie zawiera żadnego wpisu.

   • Aby włączyć oczyszczanie filtru, co pozwoli wyświetlać wszystkie wartości w składniku Web Part Widok danych, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele zaznaczeń.

    W oknie dialogowym Wybieranie wartości filtru zostaną wyświetlone pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

    Uwaga: Tej funkcji nie można stosować do wyświetlania przefiltrowanych wyników z dwóch lub większej liczby zaznaczeń, ponieważ składnik Web Part Widok danych nie obsługuje wielu zaznaczeń. Jeśli użytkownik dokona wielu zaznaczeń, zostanie użyte tylko pierwsze z nich.

  7. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Tworzenie i Dostosowywanie składnika Web Part Widok danych:   

 1. Utwórz i dostosuj składnik Web Part Widok danych w programie Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie widoku danych.

  Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W przeglądarce sieci Web wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku danych do którego chcesz utworzyć łącze.

   2. Kliknij przycisk Konfiguruj, w polu listy zaznacz kolumnę, którą chcesz filtrować w składniku Web Part Widok danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   3. Aby zamknąć tryb edycji strony sieci Web Part i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku listy rozwijanej kliknij pozycję Zamknij tryb edycji.

  2. Połącz składniki Web Part i wyświetl podgląd strony składników Web Part w programie Office SharePoint Designer 2007.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie dwóch widoków danych.

 3. Aby dynamicznie zmienić wyniki skoroszytu w widoku składnika Web Part danych, w strony sieci Web Filtr listy programu SharePoint, kliknij pozycję Filtr Ikona zastosowanego filtru , kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli zaznaczono właściwość Zezwalaj na wiele zaznaczeń, w celu ponownego wyświetlenia wszystkich wartości w składniku Web Part Widok danych należy wyczyścić wszystkie pola wyboru, a następnie kliknąć przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×