Łączenie składnika Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy z innym składnikiem Web Part

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kliknij łącze, które są wyświetlane strony składników Web Part za pomocą składnika Web Part Filtr (adres URL ciągu kwerendy), a które automatycznie filtruje innych składników Web Part na tej stronie. Na przykład można utworzyć strony składników Web Part wyświetlane innego zestawu klientów (standardowy, preferowane Elite i wszystkie), zawsze użytkownik kliknie łącze różnych (klientów standardowych wyświetlaniawyświetlania preferowany klient, elite wyświetlania Klienci i Wyświetlanie wszystkich odbiorców ) *.

* Łącza nie działają i są tylko do celów próbki.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o składniku Web Part Filtr (adres URL ciągu kwerendy)

Łączenie składnika Web Part Filtr (adres URL ciągu kwerendy) do innego składnika Web Part

Więcej informacji o składniku Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy

Składnik Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy to filtr kontekstowy niewidoczny dla użytkownika strony składników Web Part. W tym składniku użytkownik nie może wprowadzać danych. Za pomocą składnika Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy można filtrować dane w połączonych składnikach Web Part na stronie składników Web Part. W tym celu należy użyć co najmniej jednej pary nazwa/wartość w ciągu kwerendy adresu URL. Ciąg kwerendy adresu URL jest często zdefiniowany i umieszczony w łączu na innej stronie sieci Web (chociaż łącze może także znajdować się na tej samej stronie). Para nazwa/wartość pełni rolę nazwy i wartości filtru w innych składnikach Web Part na stronie składników Web Part. Ta para ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi nazwami z wartościami domyślnymi zdefiniowanymi we właściwościach składnika Web Part lub przekazanymi za pośrednictwem innych połączeń na stronie składników Web Part.

Ciąg kwerendy adresu URL

Po połączeniu składnika Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy z innym składnikiem Web Part należy zdefiniować łącze, w którym będzie używany parametr ciągu kwerendy, na przykład:

1 2 3 4 5 ----------------URL------------------?<Name>=<Val> http://Fabercom/SalesData/Elites.aspx?Status=Elite

1

Adres URL

Adres URL to łącze do strony składników Web Part zawierającej składnik Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy i jeden lub więcej połączonych składników Web Part.

2

?

Znak zapytania (?) rozpoczyna ciąg zapytania adresu URL.

3

<Nazwa>

W tym przykładzie nazwa to Status.

4

=

Znak równości (=) rozdziela nazwę i wartość.

5

<Wartość>

W tym przykładzie wartość to Elitarny.

W przypadku przekazywania dwóch lub większej liczby par nazwa/wartość należy oddzielić je znakiem handlowego „i” (&), na przykład:

1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Status=Elite&Status=Preferred

1

<Nazwa>=<Wartość>

Pierwsza para nazwa/wartość to Status=Elitarny.

2

&

Znak handlowego „i” (&) rozdziela każdą parę nazwa/wartość.

3

<Nazwa>=<Wartość>

Druga para nazwa/wartość to Status=Preferowany.

Tworzenie łączy

Łącze można umieścić w dowolnym miejscu, w którym będzie obsługiwane: na stronie sieci Web, w składniku Web Part edytora zawartości, w składniku Web Part Moje łącza, na liście Łącza, a nawet we wspólnej właściwości Adres URL tytułu składnika Web Part. Składnik Web Part Łącze do podsumowania może być także przydatny, ponieważ ułatwia dostosowywanie łączy, dodawanie różnych stylów, grupowanie i porządkowanie, wyświetlanie etykietek narzędzi, jak również otwieranie strony składników Web Part w nowym oknie. W wielu przypadkach warto udostępnić dodatkowe łącze bez pary nazwa/wartość, aby wyświetlić wszystkie dane na stronie składników Web Part.

Najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania i obsługi stron składników Web Part

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych wskazówek dotyczących projektowania i obsługi stron składników Web Part:

 • Uważne wybieranie szablonu strony składników Web Part    Na stronie składników Web Part można przenosić składniki Web Part i rozmieszczać je w dowolnej kolejności w wybranej strefie składników Web Part. Jednak przed utworzeniem strony składników Web Part należy zastanowić się nad wyborem szablonu — powinien on umożliwiać rozmieszczanie filtru i składników Web Part Widok listy w wymagany sposób. Po utworzeniu strony składników Web Part nie można zmienić wybranego szablonu przy użyciu przeglądarki sieci Web. Strukturę strony składników Web Part może zmieniać użytkownik dysponujący programem do projektowania zawartości sieci Web, takim jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

 • Usuwanie połączeń z wyłączonymi właściwościami składników Web Part    W trybie edycji strony informacje o tym, które składniki Web Part filtrów są obecnie połączone i w jaki sposób, zawiera komunikat wyświetlany pod składnikiem Web Part filtru.

  W niektórych przypadkach może być konieczne usunięcie połączenia w celu wprowadzenia zmiany w wyłączonej właściwości składnika Web Part filtru. Wówczas w okienku narzędzi jest wyświetlany następujący komunikat przypominający:

  „Aby wprowadzić zmiany w wyłączonych właściwościach, należy usunąć połączenie między składnikami Web Part”.

 • Usuwanie nieużywanych składników Web Part ze strony składników Web Part    Jeśli przypadkowo Zamknij składnik Web Part, zamiast ją usunąć, pozostaje składnika Web Part na stronie ukrytego składnika Web Part. Aby znaleźć ukryte składniki Web Part, Znajdź stronę składników Web Part w bibliotece dokumentów, w której jest przechowywany, wskaż nazwę pliku składnika Web Part, kliknij wyświetloną strzałkę, kliknij polecenie Edytuj właściwości, a następnie kliknij łącze Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji składników Web Part zobacz Dostosowywanie składników Web Part.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy z innym składnikiem Web Part

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że strona składników Web Part jest tworzona w witrynie zespołu. W innych witrynach polecenia i instrukcje mogą się różnić.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować istniejące strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. W strefie składników Web Part, w której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodaj składnik Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy i inny składnik Web Part do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania składnika Web Part do strony zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy:   

 4. W składniku Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy przejdzie w tryb edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Przeprowadź edycję niestandardowych właściwości składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

  2. Wprowadź nazwę w polu tekstowym Nazwa parametru ciągu kwerendy. Ta nazwa musi dokładnie odpowiadać nazwie zdefiniowanej w ciągu kwerendy adresu URL w kroku 11.

  3. Opcjonalnie wpisz wartość domyślną w polu Wartość domyślna, aby wprowadzić wartość początkową pola tekstowego składnika Web Part Filtr (adres URL) ciągu kwerendy. Ta wartość zwykle odzwierciedla jedną z wartości w kolumnie określonej w kroku 9. Gdy strona składników Web Part zostanie wyświetlona po raz pierwszy, za pomocą tej wartości domyślnej będzie wyświetlana początkowa lista wartości w składniku Web Part widoku listy.

  4. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

   • Aby pozwolić użytkownikom na filtrowanie według wartości pustej, zaznacz pole wyboru Wyślij wartość Puste, jeśli brak wartości. Można na przykład sprawdzić, czy istnieje użytkownik, dla którego nie wprowadzono wartości profilu w kolumnie.

   • Aby określić sposób obsługi wielu wartości, w obszarze Obsługa wielu wartości wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby za pośrednictwem połączenia składników Web Part przekazywać tylko jedną wartość parametru, zaznacz opcję Wyślij tylko pierwszą wartość.

    • Aby za pośrednictwem połączenia składników Web Part przekazywać dwie lub więcej wartości parametrów, zaznacz opcję Wyślij wszystkie wartości.

    • Aby za pośrednictwem połączenia składników Web Part przekazywać dwie lub więcej rozdzielonych wartości, zaznacz opcję Połącz je w jedną wartość i rozdziel za pomocą, a następnie wprowadź jeden lub kilka znaków w polu tekstowym.

     Wartości muszą być już rozdzielone znakiem (na przykład: Preferowany, Elitarny, Status) — można jednak użyć innego znaku.

  5. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK w dolnej części okienka narzędzi składnika Web Part.

   Dostosowywanie składnika Web Part:   

 6. Kliknij menu składników Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part, który chcesz filtrować, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 7. Dostosuj drugi składnik Web Part odpowiednio do wymagań. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących dostosowywania składników Web Part znajdują się w sekcji Zobacz też.

  Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 8. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr (adres URL ciągu kwerendy), wskaż pozycję połączenia, kliknij polecenie Wyślij filtr wartości, a następnie kliknij nazwę drugiej strony sieci Web, do którego chcesz utworzyć łącze.

 9. Kliknij pozycję Konfiguruj, w polu listy wybierz pole, które chcesz filtrować w drugim składniku Web Part, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby wyjść z trybu Edytowanie i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij przycisk Zamknij tryb edycji.

 11. Na stronie sieci Web utwórz łącze do strony składników Web Part i dodaj parametr ciągu kwerendy, na przykład:

  1. Jeśli jest przekazywany tylko jeden parametr, utwórz następujące łącze:

http://Fabercom/Sprzedaz/DaneWydzialu/Elitarni.aspx?Status=Elitarny

 1. Jeśli są przekazywane dwa parametry, utwórz następujące łącze:

http://Fabercom/Sprzedaz/DaneWydzialu/Elitarni.aspx?Status=Elitarny&Status=Preferowany

Uwaga: W parze nazwa/wartość nie należy używać cudzysłowów („”), ponieważ są one interpretowane jako znaki literałowe.

 1. Aby dynamicznie zmieniać wyniki widoczne w innych połączonych składnikach Web Part, wyświetl stronę składników Web Part, klikając łącze zdefiniowane w kroku 11.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×