Łączenie składników Web Part filtrowania z programem Excel Web Access

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podobnie jak w innych składnikach Web Part włączenie połączeń, możesz można użyć składniki Web Part filtrów w celu przekazania wartości do Microsoft Office Excel Web Access składnika Web Part, a następnie zmień widok danych w skoroszycie, na podstawie wartości. Na przykład, można wybrać z listy najlepiej sprzedających się produktów w składniku Web Part filtru, a jednocześnie wyświetlać bieżącego poziomu zapasów jako tabelę programu Microsoft Office Excel w jednym Microsoft Office Excel Web Access składnik Web Part wykresu słupkowego przychód ze sprzedaży w ciągu ostatnich pięciu lat w drugim programu Excel Web Access składniku Web Part i podsumowanie sprzedaży w ciągu ostatnich pięciu lat w raporcie tabeli przestawnej w trzecim Web Part programu Excel Web Access. A wszystko to na podstawie wartości wybranej w składniku Web Part Filtr.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o składniki Web Part filtrów

Łączenie składnika Web Part Filtr wyboru składniku Web Part programu Excel Web Access

Nawiązywanie połączenia programu SQL Server 2005 Analysis Services Web Part Filtr z składniku Web Part programu Excel Web Access

Dowiedz się więcej o składnikach Web Part filtrowania

Składniki Web Part filtrowania są bardzo wydajnym i elastycznym narzędziem, które umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Filtrowanie według wartości stałej przez wprowadzanie tekstu, liczb lub dat lub wybierać odpowiedni element z listy wartości.

 • Pochodzić wartości, aby odfiltrować przez wprowadzanie danych ręcznie lub z zewnętrznego źródła danych, takich jak listy Windows SharePoint Services, wykazu danych biznesowych, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services lub innego składnika Web Part na tej samej stronie.

 • Filtrowanie raportu tabeli przestawnej w programu Excel Web Access Web Part opartej na danych w wymiarze SQL Server 2005 Analysis Services i hierarchii.

 • Filtrowanie danych na podstawie wartości we właściwościach profilu Windows SharePoint Services dla bieżącego użytkownika, takie jak nazwa logowania bieżącego użytkownika lub nazwisko osoby, do której użytkownik raportów.

 • Wyświetl krótkie informacje o bieżących połączeń składnika Web Part Filtr w składniku Web Part w trybie edycji.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Praca ze składnikami Web Part filtrów.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr wyboru składniku Web Part programu Excel Web Access

Poniższa procedura używa składnik Web Part Filtr wyboru do łączenia do programu Excel Web Access składnika Web Part, aby przekazać wartość parametru i dynamicznej zmiany widoku danych w skoroszycie.

Przygotowanie   

Przed rozpoczęciem, wykonaj następujące czynności:

 • Utwórz skoroszyt programu Excel, która ma jedną lub więcej komórek, każda definicja jako nazwany zakres, zaprojektowaną w celu akceptowania wartości, takich jak Kalkulator hipoteki obliczające miesięczną ratę spłaty opartym na długości pożyczki w latach.

 • Publikowanie skoroszytu Usługi programu Excel i upewnij się, definiowania parametr dla każdej komórki, która przyjmuje wartości.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel.

Procedura   

 1. Do modyfikowania strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. Dodawanie składnika Web Part Filtr wyboru i składnik Web Part programu Excel Web Access do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

 3. Na początkowym ekranie składnika Web Part filtru wyboru kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr wyboru wprowadza tryb edycji, a zostanie wyświetlona okienko narzędzi składnika Web Part.

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

  • Wprowadź listę wartości, które użytkownik ma mieć możliwość wybierz z listy przewijania i opcjonalny opis. Na przykład jeśli jest otwarty skoroszyt, który oblicza spłatę kredytu hipotecznego, a komórki, która zawiera długość pożyczki w latach jest definiowana jako parametr, można wprowadzić 10, 15, 20, 25 i 30 listę wartości, każdej wartości w osobnym wierszu.

   Porada: Masz również odpowiednią opcję, aby dodać opis dla każdej wartości w każdym wierszu. Na przykład:

   10; 10 lat
   15; 15 lat

   i tak dalej.

  • Opcjonalnie wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna w sekcji Opcje filtru zaawansowanego.

  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składników Web Part.

 5. Na początkowym ekranie programu Excel Web Access kliknij łącze Kliknij tutaj, aby otworzyć okienko narzędzi.

  Składnik Web Part programu Excel Web Access przechodzi do trybu edycji, a zostanie wyświetlona okienko narzędzi składnika Web Part.

 6. Wprowadź lokalizację skoroszytu zawierającego obliczeń hipotecznych w polu tekstowym skoroszytu.

  Aby łatwo odszukać skoroszytu w bibliotece programu SharePoint, kliknij pozycję Wybierz Link Przycisk Konstruktor , a za pomocą okna dialogowego Wybierz Link.

 7. Z programu Excel Web Access składnika Web Part kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Pobierz wartości filtru z, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part Filtr wyboru.

 8. Kliknij przycisk Konfiguruj.

 9. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia wybierz parametr z listy Parametr filtru, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby zamknąć tryb edycji strony sieci Web Part i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku listy rozwijanej kliknij pozycję Zamknij tryb edycji.

 11. Aby dynamicznie zmienić wyniki skoroszytu w programie Excel Web Access WebPart w składniku Web Part Filtr wyboru kliknij Filtr Ikona zastosowanego filtru , kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Składnik Web Part Filtr wyboru ma limit 1000 elementów.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia programu SQL Server 2005 Analysis Services Web Part Filtr z składniku Web Part programu Excel Web Access

Poniższa procedura łączy do programu Excel Web Access składnika Web Part, w celu przekazania wartości parametru i dynamicznej zmiany widoku danych w skoroszycie za pomocą filtru raportu za pośrednictwem programu SQL Server 2005 Analysis Services Web Part Filtr.

Przygotowanie   

Przed rozpoczęciem, wykonaj następujące czynności:

 • W skoroszycie programu Excel należy utworzyć raport tabeli przestawnej, połączony z modułu w bazie danych programu SQL Server 2005 Analysis Services.

 • Dodawanie filtru w raporcie tabeli przestawnej utworzony, a następnie utworzyć zdefiniowaną nazwę komórki, w której znajduje się filtru raportu.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel.

 • Zapisz informacje o połączeniu jako plik połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) do biblioteki połączeń danych programu SharePoint, którą zdefiniowano jako zaufane przez administratora.

 • Publikowanie skoroszytu w usługach programu Excel i upewnij się, że Definiowanie parametrów dla każdego filtru raportu.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz system pomocy programu Microsoft Office Excel i tego artykułu Przewodnik po publikowaniu skoroszytu programu Excel jako "jednej wersji prawdy".

Procedura   

 1. Do modyfikowania strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Strona składników Web Part zostanie wyświetlona w trybie edycji.

 2. Dodaj składnik Web Part filtru usług SQL Server 2005 Analysis Services i programu Excel Web Access Web Part w sieci Web część strony.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

 3. Program SQL Server 2005 Analysis Services Web Part Filtr kliknij łącze, Otwórz okienko narzędzi.

  SQL Server 2005 Analysis Services Web Part filtr przechodzi do trybu edycji, a zostanie wyświetlona okienko narzędzi składnika Web Part.

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa filtru wprowadź nazwę identyfikującą składnik Web Part.

  • W obszarze Wybierz połączenie danych wybierz Biblioteka połączeń danych programu SharePoint.

   Uwaga: Można również wybierz połączenie danych z klucza wskaźnik wydajności (KPI) listy składnika Web Part na stronie, wybierając Składnik Web Part na tej stronie, a następnie wpisując nazwę składnika Web Part listy wskaźników KPI i jego plik ODC w polach Składnika Web Part listy wskaźników KPI i plik połączenia danych pakietu Office.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizuj plik biblioteki i połączenia, który został wcześniej zapisany w oknie dialogowym Wybieranie łącza.

  • Wybierz wymiar i hierarchię wymiarów i hierarchii pól.

   Ważne: Po zaznaczeniu tego samego wymiaru i hierarchii, które są używane w filtrze raportu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz system pomocy programu Microsoft Office Excel.

   Uwaga: Opcjonalnie możesz wybrać kodowanie wybrane wartości jako zestaw. Zaznaczenie tego pola wyboru przekazuje członka unikatowych nazw delimitted wartości wybranej średnikami (;) jako jeden ciąg znaków do użytku z formuł programu Excel, których użyto funkcji modułu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz system Office Excel — Pomoc.

  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składników Web Part.

 5. Na początkowym ekranie programu Excel Web Access kliknij łącze Kliknij tutaj, aby otworzyć okienko narzędzi.

  Składnik Web Part programu Excel Web Access przechodzi do trybu edycji, a zostanie wyświetlona okienko narzędzi składnika Web Part.

 6. Wprowadź lokalizację skoroszyt, który zawiera raport tabeli przestawnej w polu tekstowym skoroszytu.

  Aby łatwo odszukać skoroszytu w bibliotece programu SharePoint, kliknij przycisk Wybierz łącze Przycisk Konstruktor , a następnie użyj okna dialogowego Wybieranie łącza.

 7. Z programu Excel Web Access składnika Web Part kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, kliknij polecenie Pobierz filtr wartości, a następnie kliknij nazwę programu SQL Server 2005 Analysis Services Web Part Filtr.

 8. Kliknij przycisk Konfiguruj.

 9. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia wybierz parametr, którą zdefiniowano dla filtr raportu z listy Parametr filtru, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby zamknąć tryb edycji strony sieci Web Part i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku listy rozwijanej kliknij pozycję Zamknij tryb edycji.

 11. Aby dynamicznie zmienić wyniki skoroszytu programu Excel Web Access WebPart w programu SQL Server 2005 Analysis Services Web Part Filtr, wybierz element z menu Filtr.

  Uwaga: SQL Server 2005 Analysis Services Web Part filtr ma limit 1000 elementów.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×