Łączenie się z bazą danych OLAP (importowanie jej)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do łączenia się z bazą danych OLAP (Online Analytical Processing — przetwarzanie analityczne online) można używać pliku połączenia danych pakietu Office (odc).

 1. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Z innych źródeł, a następnie kliknij polecenie Z usług analiz.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych. Ten kreator zawiera trzy ekrany.

  Ekran 1: Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych   

 2. W kroku 1 wpisz nazwę serwera OLAP w polu tekstowym Nazwa serwera.

  Uwaga : Aby określić plik modułu trybu offline, wpisz pełną ścieżkę do pliku, nazwę pliku i rozszerzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia plików modułu trybu offline Zobacz Tworzenie pliku modułu offline z bazy danych OLAP.

 3. W kroku 2 w obszarze Poświadczenia logowania wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby użyć bieżącej nazwy użytkownika i hasła systemu Windows, kliknij opcję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło bazy danych, kliknij opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła, a następnie wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach tekstowych Nazwa użytkownika i Hasło.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń : 

   • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

   • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

   Ekran 2: Wybieranie bazy danych i tabeli   

 4. W obszarze Wybierz bazę danych zawierającą żądane dane wybierz bazę danych.

 5. Aby połączyć się z określonym moduł w bazie danych, upewnij się, że pole wyboru Połącz z określonym modułem lub tabelą jest zaznaczone, a następnie wybierz moduł z listy.

  Ekran 3: Zapisywanie danych pliku i połączenia   

 6. W polu tekstowym Nazwa pliku zmień opcjonalnie domyślną nazwę pliku. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zmienić domyślną lokalizację pliku w folderze Moje źródła danych, lub odszukaj istniejące nazwy plików.

 7. Wpisz opcjonalnie opis pliku, przyjazną nazwę i często używane słowa wyszukiwania w polach tekstowych Opis, Przyjazna nazwa i Słowa kluczowe wyszukiwania.

 8. Aby zagwarantować, że plik połączenia będzie zawsze używany podczas odświeżania tabeli przestawnej, kliknij pole wyboru Zawsze próbuj używać tego pliku w celu odświeżenia danych. Zaznaczenie tego pola wyboru daje pewność, że aktualizacje pliku połączenia będą zawsze używane przez wszystkie skoroszyty, w których jest stosowany ten plik połączenia.

 9. Aby określić sposób uzyskiwania dostępu do tabeli przestawnej, gdy skoroszyt został zapisany w usługach programu Excel i jest otwierany za pomocą usług programu Excel, kliknij pozycję Ustawienia uwierzytelniania i zaznacz jedną z następujących opcji, aby zalogować się do źródła danych:

  • Uwierzytelnianie systemu Windows    Zaznacz tę opcję, aby używać nazwy użytkownika systemu Windows i hasła bieżącego użytkownika. Jest to najbezpieczniejsza metoda, lecz może mieć wpływ na wydajność, jeśli istnieje wielu użytkowników.

  • Rejestracja pojedyncza (SSO)    Zaznacz tę opcję, aby używać funkcji rejestracji pojedynczej, a następnie wprowadź odpowiedni ciąg identyfikacyjny w polu tekstowym Identyfikator rejestracji jednokrotnej. Administrator witryny może skonfigurować witrynę programu SharePoint w celu używania bazy danych rejestracji pojedynczej, w której mogą być przechowywane nazwa użytkownika i hasło. Ta metoda może być najbardziej efektywna, jeśli istnieje wielu użytkowników.

  • Brak    Zaznacz tę opcję, aby zapisać nazwę i hasło użytkownika w pliku połączenia.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Należy unikać zapisywania informacji logowania podczas łączenia się ze źródłami danych. Te informacje mogą być przechowywane jako zwykły tekst i złośliwy użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczeń źródła danych.

 10. Uwaga : Ustawienie uwierzytelniania jest używane tylko w usługach programu Excel, a nie w programie Microsoft Office Excel. Aby upewnić się, że otwarcie skoroszytu w programie Excel i usługach programu Excel spowoduje dostęp do tych samych danych, należy sprawdzić, czy ustawienie uwierzytelniania w programie Excel jest takie samo.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Kreatora połączenia danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie danych.

 13. W obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć tylko raport tabeli przestawnej, kliknij opcję Raport tabeli przestawnej.

  • Aby utworzyć raport tabeli przestawnej i raport wykresu przestawnego, kliknij opcję Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

  • Aby przechować wybrane połączenie w skoroszycie do późniejszego użycia, kliknij pole wyboru Utwórz tylko połączenie. To pole wyboru gwarantuje, że połączenie będzie używane przez formuły zawierające tworzone funkcje modułu i że nie będzie tworzony raport tabeli przestawnej.

 14. W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w istniejącym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie wpisz adres pierwszej komórki zakresu komórek, w którym ma zostać umieszczony raport tabeli przestawnej.

   Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, a następnie naciśnij klawisz Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 15. Aby umieścić raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu tak, aby zaczynał się w komórce A1, kliknij przycisk Nowy arkusz.

 16. Opcjonalnie można zmienić właściwości połączenia, klikając przycisk Właściwości, dokonując zmian w oknie dialogowym Właściwości połączenia , a następnie klikając przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

Porada : Jeśli używasz skoroszytu połączony z bazą danych programu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, może być konieczne dodatkowe informacje w odpowiedzi na pytania dotyczące określonego produktu, takie jak informacje na temat wyrażeń wielowymiarowych (MDX) lub procedury konfiguracji serwera przetwarzania analitycznego online (OLAP).

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SQL Server 2005 Analysis Services możesz wykonać następujące czynności:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×