Łączenie formularzy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W przypadku długich formularzy wieloelementowych czasami istnieje potrzeba szybkiego przejścia do szczegółów określonego elementu w celu uzyskania dodatkowych informacji na jego temat. W programie Access można to zrobić, łącząc formularz wieloelementowy z formularzem jednoelementowym. Po kliknięciu elementu w formularzu wieloelementowym zostanie otwarty formularz jednoelementowy zawierający szczegółowe informacje.

Kliknięcie identyfikatora w formularzu wieloelementowym w celu otwarcia formularza jednoelementowego.

Uwagi: 

 • Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access — odpowiadającą typowi bazy danych, projektowanie przy użyciu programu Access i opublikowania w trybie online.

 • Jeśli szukasz jeszcze łącząc"", zobacz inne sposoby łączenia formularzy na końcu tego artykułu.

Tworzenie formularzy

Zazwyczaj dwa formularze w konfiguracji hierarchicznej opierają się na tej samej tabeli lub kwerendzie. Jeśli masz już parę formularzy, których chcesz użyć (z których jeden jest arkuszem danych lub formularzem wieloelementowym, a drugi formularzem jednoelementowym lub „szczegółowym”), możesz pominąć tę sekcję. W innym przypadku skorzystaj z poniższych procedur, aby je utworzyć:

Tworzenie arkusza danych lub formularza wieloelementowego:

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz umieścić w formularzu arkusza danych.

 2. Kliknij przycisk Utwórz > Więcej formularzy, a następnie kliknij pozycję Wiele elementów lub Arkusz danych w zależności od tego, jaki typ formularza jest potrzebny.

 3. Wprowadź wymagane zmiany w projekcie formularza. Rozważ usunięcie jak największej liczby kolumn, pozostawiając tylko informacje niezbędne do identyfikacji elementów.

 4. Zapisz i zamknij formularz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy wieloelementowych zobacz Tworzenie formularza za pomocą narzędzia wiele elementów.

Tworzenie formularza jednoelementowego lub „szczegółowego”:

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które ma zawierać formularz szczegółowy. Najprawdopodobniej będzie to ta sama tabela, która została użyta w przypadku pierwszego formularza.

 2. Kliknij przycisk Utwórz > Formularz.

 3. Wprowadź wymagane zmiany w projekcie, a następnie zapisz i zamknij formularz.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz.

Dodawanie wyrażenia logicznego otwierającego formularz szczegółowy

Dodajmy teraz niewielkie makro do formularza wieloelementowego lub arkusza danych. Makro będzie otwierać formularz szczegółowy i sprawdzać, czy wyświetlany jest prawidłowy element.

Nie przejmuj się, jeśli nie masz doświadczenia w pracy z makrami; możesz po prostu skopiować i wkleić kod XML, który znajdziesz w tej procedurze.

 1. Jeśli używasz formularza arkusza danych, kliknij formularz dwukrotnie w okienku nawigacji, aby go otworzyć. W przypadku formularza wieloelementowego, kliknij go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie kliknij pozycję Widok układu.

 2. Naciśnij klawisz F4, aby otworzyć Arkusz właściwości, jeśli nie został jeszcze otwarty.

 3. Kliknij kolumnę, w której chcesz dodać makro. Będzie to kolumna, której kliknięcie spowoduje otwarcie formularza szczegółowego po zakończeniu wykonywania makra. Na powyższym obrazie makro zostało dodane do kolumny identyfikatora formularza frmListaKontaktów.

Porada:  Makro możesz wstawić w wielu kolumnach.

 1. Na karcie zdarzenie w arkuszu właściwości kliknij w polu właściwości Wybierz polecenie lub Przy kliknięciu dwukrotnym (w zależności od tego, czy chcesz formularz, aby otworzyć pojedyncze kliknięcie lub dwukrotne kliknięcie pola), a następnie kliknij przycisk Konstruuj_z0z _.

 2. Jeśli w programie Access zostanie wyświetlony monit o wybranie konstruktora, wybierz pozycję Konstruktor makr i kliknij przycisk OK.

 3. Zaznacz ten blok kodu XML, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + C, aby skopiować go do Schowka:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Kliknij pusty obszar Konstruktora makr (poniżej listy rozwijanej Dodaj nową akcję), a następnie naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić akcje makra. Jeśli nie wystąpią problemy, kod XML nie będzie w ogóle widoczny w Konstruktorze makr — zostanie rozwinięty w formie bardziej czytelnych bloków makra przedstawionych w kolejnym kroku.

 5. W razie potrzeby zamień nazwę formularza (frmContactDetails) oraz łączenie nazwa kolumny (identyfikator) o nazwie formularza i kolumny, którego używasz, aby połączyć dwa formularze. Na poniższym obrazie przedstawiono, może być konieczne zmiany edycyjne własne nazwy identyfikatorów:

  Miejsca, w których należy edytować przykładowe makro, wprowadzając własne nazwy identyfikatorów.

 6. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 7. Jeśli chcesz, aby kolumny, które można kliknąć, były wyświetlane w postaci hiperłącza, ułatwiając użytkownikom zorientowanie się, że można je kliknąć, upewnij się, że kolumna jest nadal zaznaczona, w arkuszu właściwości kliknij kartę Formatowanie i ustaw wartość właściwości Wyświetl jako hiperłącze na Zawsze.

 8. Zapisz i zamknij formularz, a następnie otwórz go ponownie i przetestuj działanie makra, klikając pojedynczo lub dwukrotnie zmodyfikowaną kolumnę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat makr w bazach danych dla komputerów stacjonarnych zobacz Dodawanie logiki do kontrolki w bazie danych pulpitu.

Inne sposoby łączenia formularzy

Aby utworzyć formularze/podformularze i połączyć je razem, zobacz Tworzenie formularza zawierającego podformularz (formularz jeden do wielu).

Aby utworzyć formularz połączony ze źródłem danych, takim jak tabela lub kwerenda, zobacz Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×