Łączenie danych w składnikach Web Part

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W wielu produktach i technologiach łączenie zestawów danych z różnych źródeł danych może być trudne i wymaga umiejętności programowania. Jednak można użyć menu i przycisków w składnik Web Part do tworzenia połączeń danych bez pisania niestandardowych kodów. Na przykład za pomocą połączenia składników Web Part, możesz można prezentować dane z dwóch składników Web Part w alternatywnych widokach, wykonywać powiązane obliczenia między dwoma składnikami Web Part i filtrować składnik Web Part przy użyciu wartości z innym składnikiem Web Part — wszystko w jednym strona składników Web Part.

W tym artykule

Omówienie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie lub zmienianie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Kończenie połączenia składnika Web Part w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Często używanych typów połączeń składników Web Part

Omówienie połączeń między składnikami Web Part

Za pomocą połączenia składników Web Part, można utworzyć lub ulepszanie stron składników Web Part. Łączenie składników Web Part, tak aby po wykonaniu akcji w jednym składniku Web Part zmienił zawartość innego składnika Web Part.

Na przykład można połączyć Web Part widoku listy pracowników do składnika Web Part obrazu, przekazując dane między dwoma składnikami Web Part. Zawsze zaznacz wiersz w pracowników Web Part widoku listy zawierający kolumnę ze zdjęciem pracownika, widać obraz wyświetlany w składniku Web Part obrazu.

Podstawowe połączenie składników Web Part

1. połączenie składnika Web Part jest umożliwia przekazywanie danych między składnikami Web Part do innego składnika Web Part i ich synchronizowanie.

2. jeden składnik Web Part znajdują się dane.

3. danych może być listy, wiersze, komórki lub wartości parametrów.

4. w składniku Web Part pobiera dane.

Możesz utworzyć połączenie składników Web Part z obu składnika Web Part przy użyciu podmenu typu połączenia z polecenia połączenia w menu składnika Web Part. Na przykład jeśli polecenie podmenu typu połączenia jednej strony sieci Web zawiera wpis Dostarczanie wiersza do, polecenie podmenu typu połączenia innego składnika Web Part z opisem Pobierz wiersza z.

Nie tylko można tworzyć połączenia składników Web Part na tej samej stronie składników Web Part, ale można także tworzyć połączenia między składnikami Web Part na dwóch różnych stron składników Web Part w tej samej witrynie najwyższego poziomu za pomocą programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Usługi, takie jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Tworzenie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie strony składników Web Part przy użyciu połączenia składników Web Part jest trzy kroki.

Krok 1: Określ, jakie dane, które mają być dostępne na strony składników Web Part

Często są co najmniej jeden widok składników Web Part listy dostarczających dane, które mają. Listy prezentowanie danych w formacie tabelarycznym i ułatwiają modyfikowanie i odświeżanie danych, zmienianie kolejności sortowania, filtrowanie listy oraz agregowanie danych. Przy użyciu selektora widoku w okienku narzędzi, możesz zmienić widok Web Part widoku listy, do pracy z tylko kolumny, które są potrzebne.

Krok 2: Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part

Większość list są dostępne jako składniki Web Part widoku listy w galerii składników Web Part witryny. Inne składniki Web Part są zwykle dostępne w innych galerii składników Web Part, które mają dostęp do. Czasami może być konieczne importowanie składnika Web Part z innej witryny, która ma interesujące lub użyteczne wystąpienie składnika Web Part. Możesz również wyszukać składników Web Part na zewnętrznych witryn sieci Web i Utwórz żądanie ich zainstalowania w witrynie sieci Web przez administratora witryny. Na przykład można znaleźć składniki Web Part w Microsoft Office SharePoint Server 2007 katalogu składników sieci Web lub w witrynie sieci Web innego producenta oprogramowania. Czasem galerii składników Web Part będą powiększanie i dostosować do potrzeb i wymagań danej organizacji.

Krok 3: Łączenie składników Web Part w celu uzyskania wyników, które mają

Możesz tworzyć połączenia tylko między składnikami Web Part, które obsługują połączenia składników Web Part. Składniki Web Part, które obsługują połączenia składników Web Part zawiera składnik Web Part widoku listy, składnik Web Part formularza i składnik Web Part obrazu. Podmenu połączenia w menu Składnika Web Part zawiera tylko typ połączenia, które można utworzyć, a podmenu dostępnych składników Web Part są wyświetlane tylko zgodne składniki Web Part. Po ukończeniu kroki 1 i 2 podejmowanie decyzji jest proste i żadnych informacji na temat obsługi skryptów ani kodowania jest wymagane do nawiązania połączenia składników Web Part.

Uwaga: Możesz tworzyć połączenia tylko między składnikami Web Part, które znajdują się na tej samej stronie składników Web Part. Aby połączyć składnik Web Part z danymi z innej witryny lub źródła danych, należy dodać widok danych za pomocą programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takich jak Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Tworzenie lub zmienianie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Korzystając z menu i okna dialogowe, łączenie składników Web Part, przekazywać dane między nimi, a ich synchronizowanie.

 1. Otwórz stronę składników Web Part.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. Zdecyduj, które dwa składniki Web Part chcesz się połączyć. Możesz utworzyć lub zmianę tego samego połączenia, korzystając z obu składnika Web Part.

 4. W jednym ze składników Web Part, kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, wskaż typ połączenia, który chcesz utworzyć lub zmienić, na przykład Dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru z, a następnie kliknij nazwę Składnik Web Part, dla którego chcesz utworzyć lub zmienić połączenia.

  Polecenia w podmenu Połączenia

  Polecenie w połączenia podmenu.

  Opis

  Dostarczanie wiersza

  Umożliwia połączenie składnika Web Part Widok listy z innym składnikiem Web Part przez przekazanie do niego wybranego wiersza danych. Drugi składnik Web Part w zależności od tego, jak został utworzony i jak pobiera dane, może wyświetlać wiersz danych albo używać go jako filtru bądź wartości parametru.

  Podczas tworzenia połączenia ze składnikiem Web Part widoku listy w widoku standardowym jest automatycznie dodawana kolumna Wybierz element, zawierająca przyciski opcji, aby można było wskazać, który wiersz ma być przekazywany do innego składnika Web Part. W widoku standardowym można wybrać tylko jeden wiersz. Niektórych kolumn, na przykład kolumny Edytuj, nie można używać w połączeniu składników Web Part.

  W widoku arkusza danych można wybrać wiele wierszy, ale tylko jeden jest przekazywany do drugiego składnika Web Part. Jeśli zostanie wybranych wiele wierszy, do drugiego składnika Web Part zostanie przekazany wiersz zawierający komórkę aktywną, a pozostałe zostaną zignorowane. Danych z wiersza sumy ani z nowego wiersza nie można przekazywać do innego składnika Web Part.

  W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć wiele składników Web Part.

  Dostarczanie danych

  Składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part używającym danych listy. W takim przypadku składnik Web Part Widok listy jest źródłem danych dla innego składnika Web Part.

  W widoku standardowym i arkusza danych do innego składnika Web Part są dostarczane tylko dane z widoku.

  W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć wiele składników Web Part.

  Pobieranie kolejności sortowania/filtru

  W widoku standardowym i arkusza danych składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part, który może dostarczać następujące informacje:

  1. jedną lub więcej kolumn pary nazwa i wartość danych filtrowania danych ze składnika Web Part widoku listy.

  2. kolumnę danych, aby posortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej w składniku Web Part widoku listy.

  W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć tylko jeden składnik Web Part.

  Menu Składnika Web Part może być niedostępne lub niewidoczne na stronie składników Web Part z kilku powodów, w tym składniku Web Part lub strefa nie obsługuje połączeń, używasz przeglądarki, która nie jest zgodny z programem Windows SharePoint Services lub połączenia są wyłączone w witrynie.

 5. W przypadku niektórych połączeń składników Web Part może być konieczne wybierz dodatkowe informacje w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia. Na przykład może być konieczne wybierz typ połączenia, który ma być używany lub kolumnę, które chcesz filtrować. Ponadto w zależności od sposobu utworzenia jedną lub obie składników Web Part, można zobaczyć dodatkowe okna dialogowe unikatowe dla połączenia składników Web Part. Aby uzyskać więcej informacji zobacz informacje pomocy dla niestandardowego składnika Web Part.

  Porada: Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

  Uwagi: 

  • Podmenu typu połączenia może się różnić od strony składników Web Part do strony składników Web Part i ze składnika Web Part do składnika Web Part, z kilku powodów, w tym różnice między ustawienia właściwości strony składników Web Part, składnik Web Part lub składnik Web Part w strefie, typ lub zgodność składników Web Part na stronie , i tego, czy składniki Web Part mają zgodne typy połączeń.

  • W podmenu dostępnych składników Web Part są wyświetlane tylko składniki Web Part, które można łączyć. Niektóre składniki Web Part na stronie sieci Web Part mogą nie być przeznaczone do nawiązywania połączeń, niektóre składniki Web Part może nie obsługiwać połączenia z bieżącego składnika Web Part lub pewne ograniczenia dotyczące połączeń obecnie może zostać przekroczona.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Kończenie połączenia składnika Web Part w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia

Okno dialogowe Konfigurowanie połączenia umożliwia dopasowanie kolumn między składnikiem Web Part, który pobiera dane i składnika Web Part, który udostępnia dane.

Uwaga: Umożliwia połączenie, które jest poprawny, ale nie opisową. Na przykład składnika Web Part, który udostępnia dane może być kolumny Identyfikator produktu i składnika Web Part, który pobiera dane może być kolumny Identyfikator pracownika. Mimo że można dopasować te kolumny, wyniki nie będą miały znaczenie.

W polu listy kolumny wybierz kolumnę w składniku Web Part, który pobiera dane składnika Web Part, który zawiera dane lub oba.

Poniżej przedstawiono typowe przykłady:

 • Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do komórki lub pola danych w innym składniku Web Part   

  Składnik Web Part, który nawiązywane jest składnika Web Part widoku listy kontaktów. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca hiperłącze zdjęcia, zawierające adres URL obrazu kontaktu. Należy utworzyć połączenie ze składnikiem Web Part obrazu, której mogą być wyświetlane tylko adres URL, który zawiera obraz. Należy wybrać kolumnę zdjęcie ze składnika Web Part kontaktów o podanie prawidłowego dopasowania do składnika Web Part obrazu.

 • Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do kolumny danych w innym składniku Web Part tak, aby można go filtrować   

  Składnik Web Part, który nawiązywane jest składnika Web Part widoku listy zawierający danymi dotyczącymi zamówienia. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca pozycji o nazwie IdSzczegółówZamówienia. Możesz nawiązać połączenie do innej Web Part widoku listy zawierającym kilka kolumn zawierający szczegóły zamówienia, z których jedna jest pasującą kolumnę o nazwie IdSzczegółówZamówienia. Aby połączyć dwa składniki Web Part, tak, aby po wybraniu porządek w jeden składnik Web Part wyświetla każdej pozycji danego zamówienia w składniku Web Part, należy dopasować kolumny IdSzczegółówZamówienia w poszczególnych składników Web Part.

  Uwaga: Nazwy kolumn nie musi być taka sama, ale muszą być zgodne i mieć taką samą wartość w danych źródłowych.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

 1. Otwórz stronę składników Web Part.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W jednym ze składników Web Part, z którego chcesz usunąć połączenie, kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, wskaż typ połączenia, które chcesz usunąć — na przykład Dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru Z — a następnie kliknij nazwę składnika Web Part, z którego chcesz usunąć połączenie.

  Uwaga: W podmenu połączenia dla każdego składnika z włączonym połączeniem pojawia się znacznik wyboru. Jeśli pole wyboru jest niewidoczne, połączenie jest włączone.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia kliknij pozycję Usuń połączenie.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz usunąć połączenie między składnikami Web Part, kliknij przycisk OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Często używanych typów połączeń składników Web Part

Istnieje wiele sposobów zestawienia i połączenia składników Web Part na stronie składników Web Part. Możesz utworzyć wiele z tych połączeń składników Web Part na stronie składników Web Part. W poniższych scenariuszach opisano typowe rodzaje połączeń danych między składnikami Web Part.

Wzorzec i szczegóły

Masz główna lista danych i konieczne jest wyświetlenie szczegółowych informacji związanych z tej listy.

Wzorzec i szczegóły — przykład

1. składnika Web Part Podstawowe informacje o pracownikach zawiera dane podstawowe, często używanych pracownika, takie jak identyfikator, nazwę oraz stanowisko.

2. Aby sprawdzić szczegółowe dane pracownika, należy zaznaczyć wiersz.

3 wiersz jest przekazywany do innego składnika Web Part.

4. w składniku Web Part Szczegóły pracowników wszystkie szczegółowe dane pracownika są wyświetlane w widoku formularza.

W składniku Web Part widoku listy można nawet sortować i filtrować, ułatwiające znalezienie pracownika, zanim wybierzesz pozycję wiersz. W przypadku rozległa dane szczegółowe, można nawet wyświetlić składnik Web Part Szczegóły pracowników na innej stronie składników Web Part.

Podsumowanie i szczegóły

Masz listę wszystkich danych i trzeba wyświetlić szczegółowe informacje, które tworzy dane podsumowania.

Podsumowanie i szczegóły — przykład

1 roku do daty płatności składnik Web Part zawiera informacje rekompensaty.

2. Możesz wybrać informacje podsumowujące o skumulowanego czasu urlopu i zwolnienia lekarskie dni.

3 sumaryczne informacje są przekazywane do innego składnika Web Part.

4. w zapłacić Web Part szczegółów wyświetlane dane tygodniowe możesz sprawdzić tygodni zostały zarejestrowane te dni, aby odświeżanie pamięci i potwierdzenie tych terminów.

Elementy nadrzędne i podrzędne

Wyświetlanie listy danych (nadrzędnych), a dla każdego wiersza jest jeden lub więcej powiązanych wierszy (podrzędnych), które mają być wyświetlane na innej liście.

Elementy nadrzędne i podrzędne — przykład

1. w składniku Web Part lista ostatnich zamówień klienta.

2. możesz kliknąć pozycję wiersz zawierający kolejności, w jakiej chcesz sprawdzić.

3 wiersz jest przekazywany do innego składnika Web Part.

4. w składniku Web Part Szczegóły zamówienia są wyświetlane wszystkie pozycje danego zamówienia.

Wyszukiwanie i filtrowanie

Chcesz wprowadzić dane, takie jak kryteria wyszukiwania lub filtrowania, jednego składnika Web Part, aby wyświetlić wyniki w innym składniku Web Part.

Wyszukiwanie i filtrowanie — przykład

1. w składniku Web Part wyszukiwania książki wprowadzane informacje dotyczące książki, takie jak tytuł, autor i temat, w celu znalezienia książki lub zbioru książek.

2. Kliknij przycisk Prześlij.

3. kryteria wyszukiwania są przekazywane do innego składnika Web Part.

4. w składniku Web Part listy książki Wyświetla co najmniej jeden książek, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Obliczenia

Mimo że często można obliczać dane w składniku Web Part, czasami może chcesz połączyć dwa składniki Web Part obliczeń bardziej elastyczne.

Obliczenia — przykład

1. wpisuje się w składniku Web Part liczb hipotecznych.

2. Kliknij przycisk Przejdź.

3. liczby hipotecznych są przekazywane do innego składnika Web Part.

4. w składniku Web Part kalkulator pożyczki hipotecznej jest obliczany kredyt i wyświetla miesięczny harmonogram płatności.

Alternatywne widoki danych

Wyświetlanie danych na różne sposoby może ułatwić zrozumienie skutków, trendy i relacje. Można przekazywać list, wiersze i komórki (lub pola i parametry) między składnikami Web Part i wyświetlać dane w widoku alternatywnym.

Alternatywny widok listy

Chcesz wyświetlić wszystkich pracowników firmy na wykresie hierarchii.

Alternatywny widok danych listy

1 pracowników składnik Web Part wyświetla identyfikator pracownika, nazwisko pracownika, stanowisko i identyfikator menedżera wszystkich osób pracujących w firmie.

2. Ponieważ używasz wszystkie dane, wymagany jest żadnego zaznaczenia.

3. wszystkie dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

4. składnika Web Part wykresu organizacji są wyświetlane relacje między pracownikami oraz można wyświetlić alternatywne widoki tej hierarchii.

Alternatywny widok wiersza

Chcesz wyświetlić wiersz dane demograficzne na wykresie, takich jak wykres kołowy lub wykres słupkowy.

Alternatywny widok danych wiersza

1. składnika Web Part statystyk populacji są wyświetlane dane demograficzne, takie jak wiek, dochody i majątek.

2. Możesz wybrać demograficzne danych w wierszu.

3. te dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

4. składnika Web Part wykresu wyświetla wiersz danych w wykresie kołowym, a także wykresu słupkowego.

Alternatywny widok komórki.

Chcesz śledzić ogólny postęp akcji zbierania funduszy.

Alternatywny widok danych komórki

1. w składniku Web Part każdy członek grupy wprowadza kwotę pieniędzy, które dana osoba podniesione.

2 suma bieżąca jest wyświetlana w polu sumy.

3 pole sumy są przekazywane do innego składnika Web Part.

4. możesz sprawdzić ogólny postęp grupy w składniku Web Part celów organizacji charytatywnej.

Rozszerzanie danych

Użytkownik chce uzupełnić podstawowe dane dotyczące osób i miejsc, aby była bardziej interesujące, atrakcyjne i przydatne.

Rozszerzenie danych — przykład

1. składnika Web Part kontaktów są wyświetlane informacje potrzebne do śledzenia kontaktów biznesowych, takie jak nazwa, adres i zdjęcie.

2. Możesz wybrać kontakt.

3. wiersz danych jest przekazywany do innego składnika Web Part.

4. użytkownik zdjęcie kontaktu jest wyświetlane w składniku Web Part obraz, a następnie znajdź adres służbowy kontaktu w składniku Web Part mapy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×