Łączenie danych w składnikach Web Part

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W wielu produktach i technologiach łączenie zbiorów danych z różnych źródeł może być trudne i wymaga umiejętności programowania. Jednak można użyć menu i przycisków w składniku składnik Web Part do tworzenia połączeń danych bez pisania niestandardowych kodów. Na przykład, łącząc składniki Web Part, można przedstawiać dane z dwóch składników Web Part w widokach alternatywnych, wykonywać odpowiednie obliczenia między dwoma składnikami Web Part i filtrować składnik Web Part na podstawie wartości pochodzących z innego składnika Web Part  — wszystkie te czynności można wykonywać na jednej strona składników Web Part.

W tym artykule

Omówienie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie lub zmienianie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Kończenie połączenia składnika Web Part w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Często używanych typów połączeń składników Web Part

Przegląd połączeń składników Web Part

Połączenia składników Web Part umożliwiają tworzenie lub ulepszanie Stron składników Web Part. Utworzenie połączenia składników Web Part powoduje, że wykonanie akcji w jednym składniku Web Part zmienia zawartość innego składnika Web Part.

Na przykład można połączyć składnik Web Part widoku listy pracowników ze składnikiem Web Part obrazu, przekazując dane między dwoma składnikami Web Part. Każdorazowe wybranie wiersza w składniku Web Part widoku listy pracowników zawierającym kolumnę ze zdjęciem pracownika powoduje wyświetlenie obrazu w składniku Web Part obrazu.

Podstawowe połączenie składników Web Part

1. Połączenie składników Web Part umożliwia przekazywanie danych pomiędzy dwoma składnikami Web Part oraz synchronizowanie ich zachowania.

2.  Dane są dostarczane przez jeden składnik Web Part.

3. Dane mogą być wartościami list, wierszy, komórek lub parametrów.

4. Inny składnik Web Part pobiera dane.

Podmenu typu połączenia polecenia Połączenia w menu składnika Web Part umożliwia utworzenie połączenia jednego składnika Web Part z drugim. Na przykład, jeśli polecenie podmenu typu połączenia jednego składnika Web Part brzmi Dostarczanie wiersza, to polecenie podmenu typu połączenia drugiego składnika Web Part brzmi Pobieranie wiersza.

Na jednej stronie składników Web Part nie tylko można tworzyć połączenia składników Web Part, ale także można tworzyć połączenia pomiędzy różnymi składnikami Web Part na dwóch różnych stronach składników Web Part w tej samej witrynie sieci Web najwyższego poziomu za pomocą programu do projektowania sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Początek strony

Tworzenie połączenia między składnikami Web Part

Tworzenie strony składników Web Part z połączeniami składników Web Part jest procesem składającym się z trzech kroków.

Krok 1: Określenie, które dane mają być dostępne na stronie składnika Web Part

Często występuje przynajmniej jeden składnik Web Part widoku listy, który udostępnia żądane dane. Listy przedstawiają dane w postaci tabeli i ułatwiają modyfikowanie i odświeżanie danych, zmianę kolejności sortowania, filtrowanie listy oraz agregowanie danych. Funkcja wyboru widoku dostępna w okienku narzędzi umożliwia zmianę widoku składnika Web Part widoku listy w taki sposób, aby dostępne były tylko potrzebne kolumny.

Krok 2: Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part

Większość list jest dostępna jako składniki Web Part widoku listy w galerii składników Web Part witryny. Niektóre składniki Web Part są zwykle dostępne w innych dostępnych galeriach składników Web Part. Czasami może zaistnieć konieczność zaimportowania składnika Web Part z innej interesującej witryny lub użytecznego wystąpienia składnika Web Part. Istnieje również możliwość wyszukania składników Web Part w zewnętrznych witrynach sieci Web, a następnie zażądania od administratora witryny ich zainstalowania w witrynie sieci Web. Na przykład można znaleźć składniki Web Part w katalogu składników sieci Web programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub w witrynie sieci Web innego producenta oprogramowania. Z upływem czasu galerie składników Web Part będą się powiększać i dostosowywać do potrzeb organizacji.

Krok 3: Łączenie składników Web Part w celu uzyskania żądanych wyników

Połączenia można tworzyć jedynie pomiędzy składnikami Web Part obsługującymi połączenia składników Web Part. Do składników Web Part obsługujących połączenia składników Web Part należy składnik Web Part widoku listy, składnik Web Part formularza oraz składnik Web Part obrazu. W podmenu Połączenia menu składników Web Part jest wyświetlany tylko utworzony typ połączenia, natomiast w podmenu dostępnych składników Web Part są wyświetlane wyłącznie zgodne składniki Web Part. Po wykonaniu czynności opasanych w krokach 1 i 2 podejmowanie decyzji jest proste, a utworzenie połączenia składników Web Part nie wymaga żadnej wiedzy na temat obsługi skryptów ani kodowania.

Uwaga: Połączenia można tworzyć jedynie pomiędzy składnikami Web Part znajdującymi się na tej samej stronie składników Web Part. W celu połączenia składnika Web Part z danymi pochodzącymi z innej witryny lub innego źródła danych można dodać widok danych za pomocą programu do projektowania sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak Office SharePoint Designer 2007.

Początek strony

Tworzenie lub zmiana połączenia między dwoma składnikami Web Part

Za pośrednictwem menu i okien dialogowym można łączyć składniki Web Part, przekazywać dane między nimi oraz synchronizować ich zachowanie.

 1. Otwórz stronę składników Web Part.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. Zdecyduj, które dwa składniki Web Part mają zostać połączone. Tworzenie lub zmianę tego samego połączenia można rozpocząć z dowolnego z tych składników Web Part.

 4. W jednym ze składników Web Part kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, wskaż typ połączenia, który chcesz utworzyć lub zmienić, na przykład Dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru z, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part, dla którego chcesz utworzyć lub zmienić połączenia.

  Polecenia w podmenu Połączenia

  Polecenie w połączenia podmenu.

  Opis

  Dostarczanie wiersza

  Umożliwia połączenie składnika Web Part Widok listy z innym składnikiem Web Part przez przekazanie do niego wybranego wiersza danych. Drugi składnik Web Part w zależności od tego, jak został utworzony i jak pobiera dane, może wyświetlać wiersz danych albo używać go jako filtru bądź wartości parametru.

  Podczas tworzenia połączenia ze składnikiem Web Part widoku listy w widoku standardowym jest automatycznie dodawana kolumna Wybierz element, zawierająca przyciski opcji, aby można było wskazać, który wiersz ma być przekazywany do innego składnika Web Part. W widoku standardowym można wybrać tylko jeden wiersz. Niektórych kolumn, na przykład kolumny Edytuj, nie można używać w połączeniu składników Web Part.

  W widoku arkusza danych można wybrać wiele wierszy, ale tylko jeden jest przekazywany do drugiego składnika Web Part. Jeśli zostanie wybranych wiele wierszy, do drugiego składnika Web Part zostanie przekazany wiersz zawierający komórkę aktywną, a pozostałe zostaną zignorowane. Danych z wiersza sumy ani z nowego wiersza nie można przekazywać do innego składnika Web Part.

  W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć wiele składników Web Part.

  Dostarczanie danych

  Składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part używającym danych listy. W takim przypadku składnik Web Part Widok listy jest źródłem danych dla innego składnika Web Part.

  W widoku standardowym i arkusza danych do innego składnika Web Part są dostarczane tylko dane z widoku.

  W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć wiele składników Web Part.

  Pobieranie kolejności sortowania/filtru

  W widoku standardowym i arkusza danych składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part, który może dostarczać następujące informacje:

  1. jedną lub więcej kolumn pary nazwa i wartość danych filtrowania danych ze składnika Web Part widoku listy.

  2. kolumnę danych, aby posortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej w składniku Web Part widoku listy.

  W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć tylko jeden składnik Web Part.

  Menu składników Web Part może nie być dostępne lub wyświetlane na stronie składników Web Part z kilku powodów: składnik Web Part lub strefa nie obsługuje połączeń, używana przeglądarka nie jest zgodna z programem Windows SharePoint Services lub połączenia są wyłączone w witrynie.

 5. W przypadku niektórych połączeń składników Web Part może zaistnieć konieczność wyboru dodatkowych informacji w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia. Na przykład konieczne może być wybranie typu połączenia, który ma być używany lub kolumny, która ma być filtrowana. Ponadto w zależności od sposobu utworzenia jednego lub obydwu ze składników Web Part mogą być wyświetlane dodatkowe okna dialogowe unikatowe dla połączenia składników Web Part. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje Pomocy dostępne dla niestandardowego składnika Web Part.

  Porada: Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

  Uwagi: 

  • Podmenu typu połączenia może zmieniać się w zależności od stron składników Web Part oraz składników Web Part z kilki powodów: różnic w ustawieniach właściwości strony składników Web Part, składnika Web Part lub strefy składnika Web Part, typu lub zgodności składników Web Part na stronie oraz zgodności typów połączeń składników Web Part.

  • W podmenu składników Web Part są dostępne wyłącznie składniki Web Part, które można łączyć. Niektóre składniki Web Part na stronie składników Web Part mogą nie być przeznaczone do łączenia, niektóre składniki Web Part mogą nieobsługiwać połączeń z bieżącym składnikiem Web Part lub mogą być przekroczone pewne ograniczenia połączeń.

Początek strony

Kończenie połączenia składnika Web Part w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia

Okno dialogowe Konfigurowanie połączenia służy do dopasowywania kolumn między składnikiem Web Part, który pobiera dane, a składnikiem Web Part, który udostępnia dane.

Uwaga: Utworzone połączenie może być prawidłowe, ale bezużyteczne. Na przykład składnik Web Part, który udostępnia dane może mieć kolumnę identyfikatorów produktów, a składnik Web Part, który pobiera dane może mieć kolumnę identyfikatorów pracowników. Mimo że można dopasować te kolumny, wyniki będą bezużyteczne.

W polu listy Kolumna wybierz kolumnę składnika Web Part, który pobiera dane i/lub składnika Web Part, który udostępnia dane.

Oto typowe przykłady:

 • Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do komórki lub pola danych w innym składniku Web Part   

  Składnik Web Part widoku listy kontaktów jest składnikiem Web Part, z którego tworzone jest połączenie. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca hiperłącze Zdjęcie z adresem URL do zdjęcia kontaktu. Tworzone jest połączenie ze składnikiem Web Part obrazu, który może wyświetlić tylko adres URL zawierający zdjęcie. W celu prawidłowego dopasowania do składnika Web Part obrazu konieczne jest wybranie kolumny Zdjęcie ze składnika Web Part kontaktów.

 • Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do kolumny danych w innym składniku Web Part tak, aby można go filtrować   

  Składnik Web Part widoku listy zawierającym dane dotyczące zamówienia jest składnikiem Web Part, z którego tworzone jest połączenie. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca pozycję wiersza OrdersDetailsID. Tworzone jest połączenie z innym składnikiem Web Part widoku listy zawierającym kilka kolumn ze szczegółami dotyczącymi zamówienia, z których jedna jest pasującą kolumną OrdersDetailsID. W celu połączenia dwóch składników Web Part, dzięki czemu wybranie zamówienia w jednym składniku Web Part spowoduje wyświetlenie wszystkich pozycji wierszy dla tego zamówienia w drugim składniku Web Part, konieczne jest dopasowanie kolumn OrdersDetailsID w tych składnikach Web Part.

  Uwaga: Nazwy kolumn nie muszą być jednakowe, ale należące do nich dane muszą być zgodne i mieć tą samą wartość.

Początek strony

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

 1. Otwórz stronę składników Web Part.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W jednym ze składników Web Part, z którego chcesz usunąć połączenie, kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, wskaż typ połączenia, które chcesz usunąć — na przykład Dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru z — a następnie kliknij nazwę składnika Web Part, z którego chcesz usunąć połączenie.

  Uwaga: W podmenu połączeń dla każdego składnika z włączonym połączeniem zostanie wyświetlony znak wyboru. Jeśli nie jest wyświetlany znak wyboru, oznacza to, że żadne połączenie nie jest włączone.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia kliknij polecenie Usuń połączenie.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia połączenia między składnikami Web Part, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Typowe typy połączeń składników Web Part

Istnieje wiele sposobów łączenia składników Web Part na stronie składników Web Part. Kilka z tych połączeń składników Web Part można utworzyć na własnej stronie Web Part. Poniższe scenariusze przedstawiają typowe typy połączeń danych między składnikami Web Part.

Wzorzec i szczegóły

Użytkownik dysponuje nadrzędną listą danych i musi wyświetlać szczegółowe informacje dotyczące elementów z tej listy.

Wzorzec i szczegóły — przykład

1.  Składnik Web Part podstawowych danych pracownika zawiera podstawowe, często używane dane, takie jak identyfikator, nazwisko i stanowisko.

2.  Aby wyszukać szczegóły dotyczące pracownika, wybierany jest wiersz.

3.  Wiersz ten jest przekazywany do innego składnika Web Part.

4.  W składniku Web Part szczegółowych danych pracownika wszystkie szczegółowe dane pracownika są wyświetlane w widoku formularza.

Przed wybraniem wiersza w składniku Web Part widoku listy można nawet posortować i odfiltrować dużą listę, co ułatwi znalezienie pracownika. Jeśli dane szczegółowe są obszerne, dodatkowo można wyświetlić składnik Web Part szczegółowych danych pracownika na innej stronie składników Web Part.

Podsumowanie i szczegóły

Użytkownik dysponuje listą podsumowań danych i musi wyświetlać szczegółowe informacje, na podstawie których powstają dane podsumowujące.

Podsumowanie i szczegóły — przykład

1.  Składnik Web Part wypłat od początku roku zawiera informacje na temat wynagrodzenia.

2.  Wybierane są informacje zestawieniowe dotyczące zbiorczego czasu urlopu i zwolnień lekarskich.

3.  Informacje zestawieniowe są przekazywane do innego składnika Web Part.

4.  W składniku Web Part szczegółów płatności zawierającym dane z tygodnia są weryfikowane tygodnie, w których zostały zarejestrowane te dni, co ma na celu przypomnienie i potwierdzenie tych terminów.

Elementy nadrzędne i podrzędne

Jest wyświetlana lista danych (nadrzędna), a z każdym wierszem jest związanych jeden lub więcej wierszy (podrzędnych), które powinny być wyświetlone na innej liście.

Elementy nadrzędne i podrzędne — przykład

1.  Składnik Web Part zamówień udostępnia listę najnowszych zamówień klienta.

2.  Klikany jest wiersz, zawierający zamówienie, które ma zostać sprawdzone.

3.  Wiersz ten jest przekazywany do innego składnika Web Part.

4.  W składniku Web Part szczegółów zamówienia są wyświetlane wszystkie pozycje wierszy dla wybranego zamówienia.

Wyszukiwanie i filtrowanie

Użytkownik chce wprowadzić dane, takie jak kryteria wyszukiwania lub filtrowania w jednym składniku Web Part w celu wyświetlenia wyników w drugim składniku Web Part.

Wyszukiwanie i filtrowanie — przykład

1.  W składniku Web Part wyszukiwania książek są wprowadzane informacje dotyczące książki, takie jak tytuł, autor i temat, w celu znalezienia książki lub zbioru książek.

2.  Klikany jest przycisk PRZEŚLIJ.

3.  Te kryteria wyszukiwania są przekazywane do innego składnika Web Part.

4.  W składniku Web Part listy książek jest wyświetlana jedna lub większa liczba książek odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.

Obliczenia

Dane można obliczać wewnątrz składnika Web Part, czasem jednak warto połączyć dwa składniki Web Part i zaprojektować bardziej elastyczne rozwiązanie do obliczeń.

Obliczenia — przykład

1.  W składniku Web Part kredytu hipotecznego są wprowadzane parametry kredytu.

2.  Klikany jest przycisk PRZEJDŹ.

3.  Parametry kredytu są przekazywane do innego składnika Web Part.

4.  Składnik Web Part kalkulatora kredytu hipotecznego oblicza raty kredytu i wyświetla miesięczny harmonogram płatności.

Alternatywne widoki danych

Wyświetlanie danych na kilka różnych sposobów może pomóc w zrozumieniu różnych implikacji, tendencji czy zależności. Można przekazywać listy, wiersze i komórki (albo pola i parametry) z jednego składnika Web Part i wyświetlać dane w widoku alternatywnym.

Alternatywny widok listy

Należy umożliwić wyświetlanie wszystkich pracowników firmy na hierarchicznym diagramie.

Alternatywny widok danych listy

1.  W składniku Web Part pracowników jest wyświetlany identyfikator pracownika, nazwisko pracownika, stanowisko oraz identyfikator menedżera wszystkich osób pracujących w firmie.

2.  Ponieważ są używane wszystkie dane, nie jest konieczne dokonywanie żadnego wyboru.

3.  Wszystkie dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

4.  W składniku Web Part schematu organizacyjnego są wyświetlane relacje między pracownikami oraz można wyświetlić alternatywne widoki tej hierarchii.

Alternatywny widok wiersza

Należy wyświetlić wiersz danych demograficznych na wykresie, na przykład kołowym lub słupkowym.

Alternatywny widok danych wiersza

1.  W składniku Web Part statystyk populacji są wyświetlane dane demograficzne, takiej jak wiek, przychody i pochodzenie.

2.  Wybierany jest wiersz danych demograficznych.

3.  Te dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

4.  W składniku Web Part wykresu jest wyświetlany wiersz danych na wykresie kołowym i opcjonalnie na wykresie słupkowym.

Alternatywny widok komórki

Należy śledzić ogólny postęp pewnego projektu zbierania funduszy.

Alternatywny widok danych komórki

1.  W składniku Web Part kwesty każdy członek grupy wprowadza zebraną kwotę.

2.  Bieżąca suma jest wyświetlana w polu sumy.

3.  Pole sumy jest przekazywane do innego składnika Web Part.

4.  Całkowity postęp grupy jest sprawdzany w składniku Web Part celów charytatywnych .

Rozszerzanie danych

Należy rozbudować podstawowe dane na temat osób i miejsc, tak aby stały się bardziej interesujące, atrakcyjne i użyteczne.

Rozszerzenie danych — przykład

1.  W składniku Web Part kontaktów są wyświetlane informacje potrzebne do rejestrowania kontaktów biznesowych, np. nazw, adresów, a także zdjęć.

2.  Wybierany jest kontakt.

3.  Ten wiersz danych jest przekazywany do innego składnika Web Part.

4.  Zdjęcie kontaktu jest wyświetlane w składniku Web Part obrazu, a adres służbowy kontaktu znajduje się w składniku mapy.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×