Łączenie danych w składnikach Web Part

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Umożliwia przyciski i menu w składniku Web Part programu SharePoint tworzenie połączeń danych bez pisania niestandardowych kodów. Na przykład za pomocą połączenia składników Web Part, może być alternatywnych widoków danych z dwóch składników Web Part. Ponadto możesz wykonywać powiązane obliczenia między dwoma składnikami Web Part lub filtrować składnik Web Part przy użyciu wartości z innym składnikiem Web Part. Za pomocą tych połączeń na jednej stronie. Można także tworzyć połączenia między składnikami Web Part na różnych stronach w tej samej witrynie najwyższego poziomu za pomocą programu zgodnego z witryną, takim jak SharePoint Designer.

W tym artykule

Omówienie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie lub zmienianie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Kończenie połączenia składników Web Part

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Typowe rodzaje połączeń między składnikami Web Part

Wzorzec i szczegóły

Podsumowanie i szczegóły

Elementy nadrzędne i podrzędne

Wyszukiwanie i filtrowanie

Obliczenia

Widoki danych alternatywny

Rozszerzanie danych

Omówienie połączeń między składnikami Web Part

Za pomocą połączenia składników Web Part, można utworzyć lub poprawić stron witryny. Łączenie składników Web Part, tak aby po wykonaniu akcji w jednym składniku Web Part zmienił zawartość innego składnika Web Part.

Na przykład można połączyć Web Part widoku listy pracowników do składnika Web Part obrazu, przekazując dane między dwoma składnikami Web Part. Podczas wybierania wiersza pracowników Web Part widoku listy zawierający kolumnę ze zdjęciem pracownika, widać obraz wyświetlany w składniku Web Part obrazu.

Podstawowe połączenie składników Web Part

Połączenie składników Web Part to sposób przekazywania danych między składnikami Web Part do innego składnika Web Part i ich synchronizowanie.

Jeden składnik Web Part znajdują się dane.

Dane można list, wierszy, komórek lub wartości parametrów.

Składnik Web Part pobiera dane.

Możesz utworzyć połączenie składników Web Part z obu składnika Web Part przy użyciu menu Typ połączenia z polecenia połączenia w menu składnika Web Part.

Uwaga: Możesz tworzyć połączenia tylko między składnikami Web Part, które znajdują się na tej samej stronie. Aby połączyć składnik Web Part z danymi z innej witryny lub źródła danych, należy dodać widok danych za pomocą programu do projektowania sieci Web, takim jak SharePoint Designer.

Na przykład polecenia menu z jednego typu połączenia składników Web Part może zostać pokazany Dostarczanie wiersza do, a następnie polecenia menu z docelowej typu połączenia składników Web Part może wyświetlić Pobieranie wiersza. W poniższej tabeli opisano typowe polecenia, które może zostać wyświetlony w menu połączenia.

Polecenie w menu połączenia

Opis

Wiersz danych do

Składnika Web Part widoku listy można połączyć z innym składnikiem Web Part, przekazując wybranego wiersza danych do składnika Web Part.

W widoku standardowym Wybieranie elementu kolumny zostaną automatycznie dodane po połączeniu składnika Web Part widoku listy. Zawiera opcje umożliwiające wskazać, który wiersz w celu przekazania do innego składnika Web Part. Możesz wybrać tylko w jednym wierszu naraz w widoku standardowym. Niektóre kolumny, takie jak Edytowanie kolumny, są niedostępne do użycia w połączenie składników Web Part.

W widoku arkusza danych można wybrać wiele wierszy, ale tylko jeden wiersz jest przekazywany do innego składnika Web Part. Jeśli zaznaczono wiele wierszy wiersza zawierającego aktywnej komórki są przekazywane do innego składnika Web Part, a wszystkie inne wiersze są ignorowane. Nie zawiera dane w Wiersz sumy lub nowego wiersza do innego składnika Web Part.

Z tego typu połączenia możesz mieć więcej niż jeden składnik Web Part do składnika Web Part widoku listy.

Bierz wartości parametru

Ta opcja dotyczy parametry z jednej kolumny w składniku Web Part dostawcy kolumny w składniku Web Part.

Uzyskiwanie wartości filtru z

W widoku standardowym i arkusza danych składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part, który może dostarczać następujące informacje:

 • Jeden lub więcej kolumn pary nazwa i wartość danych filtrowania danych ze składnika Web Part widoku listy

 • Usunięto kolumnę danych, aby posortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej w składniku Web Part widoku listy

Z tego typu połączenia tylko jeden innego składnika Web Part może być połączony z składnika Web Part widoku listy.

Można także tworzyć połączenia między składnikami Web Part na dwóch różnych stron składników Web Part za pomocą programu do projektowania sieci Web, takim jak SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Tworzenie połączeń między składnikami Web Part

Zanim spróbujesz utworzyć połączenie między składnikami Web Part, należy wykonać następujące trzy kroki.

Krok 1: Zdecydować, czy mają być dostępne na stronie danych   
często istnieje jeden lub więcej list w witrynie, które dostarczają dane, które mają. List prezentowanie danych w formacie tabelarycznym. Ich ułatwiają modyfikowanie i odświeżanie danych, zmienianie kolejności sortowania, filtrowanie listy oraz agregowanie danych. Możesz utworzyć widok, w którym są wyświetlane tylko Zaznaczanie danych w formacie, który ma być. Przy użyciu selektora widoku w okienku narzędzi, możesz zmienić widok Web Part widoku listy, do pracy z tylko kolumny, które mają. Aby utworzyć widok, z listy na Wstążce w obszarze Narzędzia List kliknij listę, kliknij przycisk Utwórz widok, wybierz odpowiedni format widoku, a następnie zaznacz dane, które mają być wyświetlane.

Krok 2: Dodawanie składników Web Part widoku listy do strony   
możesz dodać listę do strony przez dodanie go jako składnika Web Part do strony.

Krok 3: Łączenie składników Web Part w celu uzyskania wyników, które mają   
możesz tworzyć połączenia tylko między składnikami Web Part, które obsługują połączenia składników Web Part. Składniki Web Part, które obsługują połączenia składników Web Part zawiera składnik Web Part widoku listy, składnik Web Part formularza i składnik Web Part obrazu.

Menu połączeń, w menu Składnika Web Part są wyświetlane tylko rodzaj połączenia, którą można utworzyć, a menu dostępnych składników Web Part są wyświetlane tylko zgodne składniki Web Part. Po zakończeniu kroki 1 i 2, umożliwia połączenie składników Web Part bez użycia skryptów lub kodowania.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Tworzenie lub zmienianie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Korzystając z menu i okna dialogowe, łączenie składników Web Part, przekazywać dane między nimi, a ich synchronizowanie.

 1. Przejdź do strony, która zawiera dwa składniki Web Part chcesz się połączyć.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W jednym ze składników Web Part kliknij menu składnika Web Part. Następnie wskaż pozycję połączenia, a następnie wskaż wybrany rodzaj połączenia, który chcesz utworzyć lub zmienić, na przykład dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru. Kliknij nazwę składnika Web Part, dla którego chcesz utworzyć lub zmienić połączenia.

  Uwaga: Menu Składnika Web Part może nie być dostępne lub wyświetlane na stronie z kilku powodów. Należą składnika Web Part lub strefy, która nie obsługuje połączeń, niezgodna przeglądarka lub połączeń, które są wyłączone na usługi

  witryna. Podmenu typu połączenia może być różna od strony składników Web Part do strony składników Web Part i ze składnika Web Part do składnika Web Part. Może się to zdarzyć ze względu na różnice między ustawienia właściwości strony składników Web Part, składnik Web Part lub strefy składników Web Part, zgodności składników Web Part na stronie lub czy składniki Web Part mają zgodne typy połączeń.

W przypadku niektórych połączeń składników Web Part może być konieczne wybierz dodatkowe informacje w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia. Na przykład może być konieczne wybierz typ połączenia, który ma być używany lub kolumnę, które chcesz filtrować. Ponadto w zależności od sposobu utworzenia jedną lub obie składników Web Part, można zobaczyć dodatkowe okna dialogowe unikatowe dla połączenia składników Web Part.

Porada: Porada można ukrywać składnik Web Part. Na przykład może być używany do dostarczania danych do innego składnika Web Part, ale nie ma być wyświetlana.

Uwaga: W menu dostępnych składników Web Part są wyświetlane tylko składnik Web Part, który można łączyć. Innych składników Web Part na stronie może nie obsługiwać połączenia lub może nie obsługiwać połączenia z bieżącego składnika Web Part. Ponadto witryny może być ograniczenia dotyczące konkretnego połączenia, które są przekroczony.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Kończenie połączenia składników Web Part

Po nawiązaniu początkowego połączenia między składnikami Web Part, zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfigurowanie połączenia. Z tego okna dialogowego można dopasować kolumny między składnikiem Web Part, który pobiera dane i składnika Web Part, który udostępnia dane.

Uwaga: Umożliwia połączenie, które jest poprawny, ale nie opisową. Na przykład składnika Web Part, który udostępnia dane może być kolumny Identyfikator produktu i składnika Web Part, który pobiera dane może być kolumny Identyfikator pracownika. Mimo że może być możliwe zgodnie z tych różnych wartości identyfikatorów, wyniki nie będą miały znaczenie.

Poniższa lista zawiera kilka typowych przykładów połączenia składników Web Part:

Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do komórki lub pola danych w innym składniku Web Part   
składnik Web Part, który nawiązywane jest składnika Web Part widoku listy kontaktów. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca hiperłącze zdjęcia, zawierające adres URL obrazu kontaktu. Łączenie z składnika Web Part obrazu, której mogą być wyświetlane tylko adres URL, który zawiera obraz. Należy wybrać kolumnę zdjęcie ze składnika Web Part kontaktów o podanie prawidłowego dopasowania do składnika Web Part obrazu.

Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do kolumny danych w innym składniku Web Part tak, aby można go filtrować   
składnik Web Part, który nawiązywane jest składnika Web Part widoku listy zawierający dane w kolejności. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca pozycji o nazwie IdSzczegółówZamówienia. Łączenie z innym Web Part widoku listy zawierającym kilka kolumn zawierający szczegóły zamówienia. Jedną z nich jest pasującą kolumnę o nazwie IdSzczegółówZamówienia. Aby połączyć dwa składniki Web Part, tak aby po wybraniu porządek w jeden składnik Web Part, zostanie wyświetlona w składniku Web Part każdej pozycji danego zamówienia. Musi odpowiadać kolumn IdSzczegółówZamówienia w poszczególnych składników Web Part.

Uwaga: Nazwy kolumn nie mają być taka sama. Jednak danych źródłowych muszą być zgodne i mieć taką samą wartość.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

 1. Otwórz stronę.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. Wybierz jeden ze składników Web Part, z którego chcesz usunąć połączenie.

 4. Kliknij menu składnika Web Part, wskaż pozycję połączenia, a następnie wskaż typ połączenia, który chcesz usunąć, takich jak Dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru.

 5. Następnie kliknij nazwę składnika Web Part, z którego chcesz usunąć połączenie.

  Uwaga: W podmenu połączenia dla każdego składnika z włączonym połączeniem pojawia się znacznik wyboru. Jeśli pole wyboru jest niewidoczne, połączenie jest włączone.

 6. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia kliknij pozycję Usuń połączenie.

 7. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz usunąć połączenie między składnikami Web Part, kliknij przycisk OK.

Typowe rodzaje połączeń między składnikami Web Part

Istnieje wiele sposobów łączenia i połączenia składników Web Part na stronie. Możesz utworzyć wiele z tych połączeń składników Web Part na stronie. W poniższych scenariuszach opisano typowe rodzaje połączeń danych między składnikami Web Part.

Wzorzec i szczegóły

Masz główna lista danych i trzeba wyświetlić szczegółowe informacje związane z tej listy.

Wzorzec i szczegóły — przykład

 1. Składnika Web Part Podstawowe informacje o pracownikach zawiera dane podstawowe, często używanych pracownika, takie jak identyfikator, nazwę oraz stanowisko.

 2. Aby wyszukać szczegółowe dane pracownika, należy zaznaczyć wiersz.

 3. Wiersz są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part Szczegóły pracowników wszystkie szczegółowe dane pracownika są wyświetlane w formularzu.

W składniku Web Part widoku listy można nawet sortować i filtrować, ułatwiające znalezienie pracownika, zanim wybierzesz pozycję wiersz. W przypadku rozległa dane szczegółowe, można nawet wyświetlić składnik Web Part Szczegóły pracowników na innej stronie.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Podsumowanie i szczegóły

Masz listę wszystkich danych i trzeba wyświetlić szczegółowe informacje, które tworzy dane podsumowania.

Podsumowanie i szczegóły — przykład

 1. Rok do daty płatności składnik Web Part zawiera informacje rekompensaty.

 2. Zaznacz informacje podsumowujące o skumulowanego czasu urlopu i zwolnienia lekarskie dni.

 3. Podsumowanie informacje są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. W zapłacić Web Part szczegółów wyświetlane dane tygodniowe możesz Sprawdź, czy dane, które zobaczysz został zapisany.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Elementy nadrzędne i podrzędne

Wyświetlanie listy danych (nadrzędnych), a dla każdego wiersza jest jeden lub więcej powiązanych wierszy (podrzędnych), które mają być wyświetlane na innej liście.

Elementy nadrzędne i podrzędne — przykład

 1. Składnik Web Part zamówień udostępnia listę najnowszych zamówień klienta.

 2. Kliknij wiersz, który zawiera kolejności, w jakiej chcesz sprawdzić.

 3. Wiersz są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part Szczegóły zamówienia są wyświetlane wszystkie pozycje danego zamówienia.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Wyszukiwanie i filtrowanie

Chcesz wprowadzić dane, takie jak kryteria wyszukiwania lub filtrowania, jednego składnika Web Part, aby wyświetlić wyniki w innym składniku Web Part.

Wyszukiwanie i filtrowanie — przykład

 1. W składniku Web Part wyszukiwania książki wprowadzane informacje dotyczące książki, takie jak tytuł, autor i temat, w celu znalezienia książki lub zbioru książek.

 2. Możesz kliknąć pozycję Prześlij.

 3. Kryteria wyszukiwania są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. Składnik Web Part listy książki Wyświetla co najmniej jeden książek, które spełniają kryteria wyszukiwania.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Obliczenia

Mimo że często można obliczać dane w składniku Web Part, czasami może chcesz połączyć dwa składniki Web Part obliczeń bardziej elastyczne.

Obliczenia — przykład

 1. Wpisuje się w składniku Web Part liczb hipotecznych.

 2. Kliknij przycisk Przejdź.

 3. Parametry kredytu są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. Kalkulator pożyczki hipotecznej składnik Web Part jest obliczany kredyt i wyświetla miesięczny harmonogram płatności.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Widoki danych alternatywny

Wyświetlanie danych na różne sposoby może ułatwić zrozumienie skutków, trendy i relacje. Można przekazywać list, wiersze i komórki (lub pola i parametry) między składnikami Web Part i wyświetlać dane w widoku alternatywny.

Alternatywny widok listy

Chcesz wyświetlić wszystkich pracowników firmy na wykresie hierarchii.

Alternatywny widok danych listy

 1. Składnik Web Part pracowników jest wyświetlany identyfikator pracownika, nazwisko pracownika, stanowisko i identyfikator menedżera wszystkich osób pracujących w firmie.

 2. Ponieważ używasz wszystkie dane, wymagany jest żadnego zaznaczenia.

 3. Wszystkie dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. Składnik Web Part wykresu organizacji wyświetla relacje między pracownikami i można wyświetlić alternatywne widoki tej hierarchii.

  Alternatywny widok wiersza

Chcesz wyświetlić wiersz dane demograficzne na wykresie, takich jak wykres kołowy lub wykres słupkowy.

Alternatywny widok danych wiersza

 1. Składnik Web Part statystyk populacji są wyświetlane dane demograficzne, takie jak wiek, dochody i majątek.

 2. Zaznacz wiersz dane demograficzne.

 3. Dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. Składnik Web Part wykresu wyświetla wiersz danych w wykresie kołowym, a także wykresu słupkowego.

  Alternatywny widok komórki.

Chcesz śledzić ogólny postęp akcji zbierania funduszy.

Alternatywny widok danych komórki

 1. W składniku Web Part każdy członek grupy wprowadza ile pieniędzy podniesiona dana osoba.

 2. Suma bieżąca jest wyświetlana w polu sumy.

 3. Pole sumy są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. Możesz sprawdzić ogólny postęp grupy w składniku Web Part celów organizacji charytatywnej.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Rozszerzanie danych

Użytkownik chce uzupełnić podstawowe dane dotyczące osób i miejsc, aby była bardziej interesujące, atrakcyjne i przydatne.

Rozszerzenie danych — przykład

 1. Składnik Web Part kontaktów są wyświetlane informacje potrzebne do śledzenia kontaktów biznesowych, takie jak nazwa, adres i zdjęcie.

 2. Wybierz kontakt.

 3. Wiersz danych jest przekazywany do innego składnika Web Part.

 4. Zdjęcie kontaktu jest wyświetlane w składniku Web Part obraz, a następnie znajdź adres służbowy kontaktu w składniku Web Part mapy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×