Łączenie danych w składnikach Web Part

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu menu i przycisków w składniku Web Part programu SharePoint można tworzyć połączenia danych bez pisania niestandardowych kodów. Na przykład, łącząc składniki Web Part, można przedstawiać dane z dwóch składników Web Part w widokach alternatywnych, wykonywać odpowiednie obliczenia między dwoma składnikami Web Part i filtrować składnik Web Part na podstawie wartości pochodzących z innego składnika Web Part — wszystkie te czynności można wykonywać na jednej stronie. Połączenia między składnikami Web Part można również tworzyć na dwóch stronach tej samej witryny najwyższego poziomu przy użyciu programu do projektowania witryn sieci Web, który jest zgodny z daną witryną, takiego jak SharePoint Designer.

W tym artykule

Omówienie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie połączeń między składnikami Web Part

Tworzenie lub zmienianie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Kończenie połączenia składników Web Part

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

Typowe rodzaje połączeń między składnikami Web Part

Wzorzec i szczegóły

Podsumowanie i szczegóły

Elementy nadrzędne i podrzędne

Wyszukiwanie i filtrowanie

Obliczenia

Widoki danych alternatywny

Rozszerzanie danych

Omówienie połączeń składników Web Part

Połączenia składników Web Part umożliwiają tworzenie i ulepszanie stron w witrynach. Dzięki połączeniu składników Web Part wykonanie akcji w jednym składniku Web Part powoduje zmianę zawartości innego składnika Web Part.

Na przykład składnik Web Part widoku listy pracowników można połączyć ze składnikiem Web Part obrazu, przekazując dane między dwoma składnikami Web Part. Każdorazowe wybranie wiersza w składniku Web Part widoku listy pracowników zawierającym kolumnę ze zdjęciem pracownika powoduje wyświetlenie obrazu w składniku Web Part obrazu.

Podstawowe połączenie składników Web Part

Połączenie składników Web Part umożliwia przekazywanie danych między dwoma składnikami Web Part oraz synchronizowanie zachowania tych składników.

Dane są dostarczane przez jeden składnik Web Part.

Dane mogą być wartościami list, wierszy, komórek lub parametrów.

Dane są pobierane przez inny składnik Web Part.

Połączenie jednego składnika Web Part z drugim można utworzyć przy użyciu menu typu połączenia polecenia Połączenia w menu składnika Web Part.

Uwaga: Możesz tworzyć połączenia tylko między składnikami Web Part, które znajdują się na tej samej stronie. Aby połączyć składnik Web Part z danymi z innej witryny lub źródła danych, należy dodać widok danych za pomocą programu do projektowania sieci Web, takim jak SharePoint Designer.

Na przykład polecenia menu z jednego typu połączenia składników Web Part może zostać pokazany Dostarczanie wiersza do, a następnie polecenia menu z docelowej typu połączenia składników Web Part może wyświetlić Pobieranie wiersza. W poniższej tabeli opisano typowe polecenia, które może zostać wyświetlony w menu połączenia.

Polecenie w menu połączenia

Opis

Wyślij wiersz danych do

Umożliwia połączenie składnika Web Part Widok listy z innym składnikiem Web Part przez przekazanie do niego wybranego wiersza danych.

W widoku standardowym Wybieranie elementu kolumny zostaną automatycznie dodane po połączeniu składnika Web Part widoku listy. Zawiera opcje umożliwiające wskazać, który wiersz w celu przekazania do innego składnika Web Part. Możesz wybrać tylko w jednym wierszu naraz w widoku standardowym. Niektóre kolumny, takie jak Edytowanie kolumny, są niedostępne do użycia w połączenie składników Web Part.

W widoku arkusza danych można wybrać wiele wierszy, ale tylko jeden wiersz jest przekazywany do innego składnika Web Part. Jeśli zaznaczono wiele wierszy wiersza zawierającego aktywnej komórki są przekazywane do innego składnika Web Part, a wszystkie inne wiersze są ignorowane. Nie zawiera dane w Wiersz sumy lub nowego wiersza do innego składnika Web Part.

W połączeniach tego rodzaju z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć wiele składników Web Part.

Bierz wartości parametru

Ta opcja umożliwia zastosowanie parametrów z jednej kolumny składnika Web Part dostawcy w kolumnie składnika Web Part odbiorcy.

Pobierz wartości filtru z

W widoku standardowym i arkusza danych składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part, który może dostarczać następujące informacje:

 • Pary nazw kolumn i wartości zawierające dane używane do filtrowania danych ze składnika Web Part widoku listy.

 • Kolumna danych używana do sortowania danych w składniku Web Part widoku listy w kolejności rosnącej lub malejącej.

W połączeniach tego rodzaju z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć tylko jeden składnik Web Part.

Można także tworzyć połączenia między składnikami Web Part na dwóch różnych stron składników Web Part za pomocą programu do projektowania sieci Web, takim jak SharePoint Designer.

Początek strony

Tworzenie połączeń składników Web Part

Przed podjęciem próby utworzenia połączenia między składnikami Web Part należy wykonać następujące trzy kroki:

Krok 1: Zdecydować, czy mają być dostępne na stronie danych   
często istnieje jeden lub więcej list w witrynie, które dostarczają dane, które mają. List prezentowanie danych w formacie tabelarycznym. Ich ułatwiają modyfikowanie i odświeżanie danych, zmienianie kolejności sortowania, filtrowanie listy oraz agregowanie danych. Możesz utworzyć widok, w którym są wyświetlane tylko Zaznaczanie danych w formacie, który ma być. Przy użyciu selektora widoku w okienku narzędzi, możesz zmienić widok Web Part widoku listy, do pracy z tylko kolumny, które mają. Aby utworzyć widok, z listy na Wstążce w obszarze Narzędzia List kliknij listę, kliknij przycisk Utwórz widok, wybierz odpowiedni format widoku, a następnie zaznacz dane, które mają być wyświetlane.

Krok 2: Dodawanie składników Web Part widoku listy do strony   
możesz dodać listę do strony przez dodanie go jako składnika Web Part do strony.

Krok 3: Łączenie składników Web Part w celu uzyskania wyników, które mają   
możesz tworzyć połączenia tylko między składnikami Web Part, które obsługują połączenia składników Web Part. Składniki Web Part, które obsługują połączenia składników Web Part zawiera składnik Web Part widoku listy, składnik Web Part formularza i składnik Web Part obrazu.

W menu Połączenia w menu składników Web Part jest wyświetlany tylko utworzony rodzaj połączenia, natomiast w menu dostępnych składników Web Part są wyświetlane wyłącznie zgodne składniki Web Part. Po wykonaniu czynności opasanych w krokach 1 i 2 utworzenie połączenia składników Web Part nie wymaga żadnej wiedzy na temat obsługi skryptów ani kodowania.

Początek strony

Tworzenie lub zmiana połączenia między dwoma składnikami Web Part

Za pośrednictwem menu i okien dialogowym można łączyć składniki Web Part, przekazywać dane między nimi oraz synchronizować ich zachowanie.

 1. Przejdź do strony zawierającej składniki Web Part, które chcesz połączyć.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W jednym ze składników Web Part kliknij menu składnika Web Part. Następnie wskaż pozycję połączenia, a następnie wskaż wybrany rodzaj połączenia, który chcesz utworzyć lub zmienić, na przykład dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru. Kliknij nazwę składnika Web Part, dla którego chcesz utworzyć lub zmienić połączenia.

  Uwaga: Menu Składnika Web Part może nie być dostępne lub wyświetlane na stronie z kilku powodów. Należą składnika Web Part lub strefy, która nie obsługuje połączeń, niezgodna przeglądarka lub połączeń, które są wyłączone na usługi

  Podmenu typu połączenia może zmieniać się w zależności od stron składników Web Part oraz składników Web Part z kilku powodów, takich jak różnice w ustawieniach właściwości strony składników Web Part, składnika Web Part lub strefy składnika Web Part, zgodności składników Web Part na stronie oraz zgodności typów połączeń składników Web Part.

W przypadku niektórych połączeń składników Web Part może się okazać konieczne wybranie dodatkowych informacji w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia. Na przykład może być konieczne wybranie typu połączenia, które ma być używane, lub kolumny, która ma być filtrowana. Ponadto w zależności od sposobu utworzenia jednego lub obu składników Web Part mogą być wyświetlane dodatkowe okna dialogowe unikatowe dla danego połączenia składników Web Part.

Porada: Porada można ukrywać składnik Web Part. Na przykład może być używany do dostarczania danych do innego składnika Web Part, ale nie ma być wyświetlana.

Uwaga: W menu dostępnych składników Web Part znajdują się tylko te składniki Web Part, które można połączyć. Inne składniki Web Part na stronie mogą nie obsługiwać wszystkich połączeń lub połączeń z bieżącym składnikiem Web Part. Ponadto w witrynie mogą występować ograniczenia dotyczące określonych połączeń.

Początek strony

Ustanawianie połączenia między składnikami Web Part

Po ustanowieniu początkowego połączenia między składnikami Web Part zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfigurowanie połączenia. To okno dialogowe umożliwia dopasowywanie kolumn między składnikiem Web Part, który pobiera dane, a składnikiem Web Part, który udostępnia dane.

Uwaga: Utworzone połączenie może być prawidłowe, ale bezużyteczne. Na przykład składnik Web Part, który udostępnia dane może mieć kolumnę identyfikatorów produktów, a składnik Web Part, który pobiera dane może mieć kolumnę identyfikatorów pracowników. Mimo że można dopasować te wartości identyfikatorów, wyniki będą bezużyteczne.

Poniżej znajduje się przykładowa lista typowych połączeń składników Web Part:

Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do komórki lub pola danych w innym składniku Web Part   
składnik Web Part, który nawiązywane jest składnika Web Part widoku listy kontaktów. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca hiperłącze zdjęcia, zawierające adres URL obrazu kontaktu. Łączenie z składnika Web Part obrazu, której mogą być wyświetlane tylko adres URL, który zawiera obraz. Należy wybrać kolumnę zdjęcie ze składnika Web Part kontaktów o podanie prawidłowego dopasowania do składnika Web Part obrazu.

Dopasowywanie wiersza danych w jednym składniku Web Part do kolumny danych w innym składniku Web Part tak, aby można go filtrować   
składnik Web Part, który nawiązywane jest składnika Web Part widoku listy zawierający dane w kolejności. Jedną z kolumn w widoku listy jest kolumna zawierająca pozycji o nazwie IdSzczegółówZamówienia. Łączenie z innym Web Part widoku listy zawierającym kilka kolumn zawierający szczegóły zamówienia. Jedną z nich jest pasującą kolumnę o nazwie IdSzczegółówZamówienia. Aby połączyć dwa składniki Web Part, tak aby po wybraniu porządek w jeden składnik Web Part, zostanie wyświetlona w składniku Web Part każdej pozycji danego zamówienia. Musi odpowiadać kolumn IdSzczegółówZamówienia w poszczególnych składników Web Part.

Uwaga: Nazwy kolumn nie muszą być jednakowe, ale należące do nich dane muszą być zgodne lub mieć tę samą wartość.

Początek strony

Usuwanie połączenia między dwoma składnikami Web Part

 1. Otwórz stronę.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. Wybierz jeden z połączonych składników Web Part, których połączenie chcesz usunąć.

 4. Kliknij menu składnika Web Part, wskaż pozycję połączenia, a następnie wskaż typ połączenia, który chcesz usunąć, takich jak Dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru.

 5. Następnie kliknij nazwę składnika Web Part, z którego chcesz usunąć połączenie.

  Uwaga: W podmenu połączeń dla każdego składnika z włączonym połączeniem zostanie wyświetlony znak wyboru. Jeśli nie jest wyświetlany znak wyboru, oznacza to, że żadne połączenie nie jest włączone.

 6. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia kliknij polecenie Usuń połączenie.

 7. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia połączenia między składnikami Web Part, kliknij przycisk OK.

Najczęściej spotykane rodzaje połączeń składników Web Part

Składniki Web Part na stronie można łączyć na wiele sposobów. Kilka z tych połączeń składników Web Part można utworzyć na własnej stronie. W ramach poniższych scenariuszy przedstawiono najczęściej spotykane rodzaje połączeń danych między składnikami Web Part.

Wzorzec i szczegóły

Dostępna jest główna lista danych. Konieczne jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących tej listy głównej.

Wzorzec i szczegóły — przykład

 1. Składnik Web Part podstawowych danych pracownika zawiera podstawowe, często używane dane, takie jak identyfikator, nazwisko i stanowisko.

 2. Aby wyszukać szczegóły dotyczące pracownika, wybierany jest wiersz.

 3. Wiersz ten jest przekazywany do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part szczegółowych danych pracownika wszystkie dane pracownika są wyświetlane w formularzu.

Przed wybraniem wiersza w składniku Web Part widoku listy można nawet posortować i odfiltrować dużą listę, co ułatwi znalezienie odpowiedniego pracownika. Jeśli dane szczegółowe są obszerne, składnik Web Part szczegółowych danych pracownika można nawet wyświetlić na innej stronie.

Początek strony

Podsumowanie i szczegóły

Dostępna jest lista podsumowująca dane. Konieczne jest wyświetlenie szczegółowych informacji stanowiących dane podsumowujące.

Podsumowanie i szczegóły — przykład

 1. Składnik Web Part wypłat od początku roku zawiera informacje na temat wynagrodzenia.

 2. Wybierane są informacje podsumowujące na temat zbiorczego czasu urlopu i zwolnień lekarskich.

 3. Informacje podsumowujące są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part szczegółów płatności zawierającym dane z tygodnia w celu zweryfikowania zarejestrowanych danych.

Początek strony

Elementy nadrzędne i podrzędne

Wyświetlana jest lista danych (nadrzędnych), a dla każdego z wierszy występuje przynajmniej jeden wiersz (podrzędny), który ma zostać wyświetlony na innej liście.

Elementy nadrzędne i podrzędne — przykład

 1. Składnik Web Part zamówień udostępnia listę najnowszych zamówień klienta.

 2. Klikany jest wiersz zawierający zamówienie, które ma zostać sprawdzone.

 3. Wiersz ten jest przekazywany do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part szczegółów zamówienia są wyświetlane wszystkie elementy wierszy dla wybranego zamówienia.

Początek strony

Wyszukiwanie i filtrowanie

Użytkownik chce wprowadzić dane, takie jak kryteria wyszukiwania lub filtrowania w jednym składniku Web Part w celu wyświetlenia wyników w drugim składniku Web Part.

Wyszukiwanie i filtrowanie — przykład

 1. W składniku Web Part wyszukiwania książek są wprowadzane informacje dotyczące książki, takie jak tytuł, autor i temat, w celu znalezienia książki lub zbioru książek.

 2. Klikany jest przycisk PRZEŚLIJ.

 3. Kryteria wyszukiwania są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part listy książek jest wyświetlana jedna lub więcej książek, które spełniają podane kryteria wyszukiwania.

Początek strony

Obliczenia

Mimo że obliczeń często dokonuje się w składniku Web Part, niekiedy może zaistnieć potrzeba połączenia dwóch składników Web Part w celu zwiększenia elastyczności obliczeń.

Obliczenia — przykład

 1. W składniku Web Part kredytu hipotecznego są wprowadzane parametry kredytu.

 2. Klikany jest przycisk PRZEJDŹ.

 3. Parametry kredytu są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. Składnik Web Part kalkulatora kredytu hipotecznego oblicza raty kredytu i wyświetla miesięczny harmonogram płatności.

Początek strony

Alternatywne widoki danych

Wyświetlanie danych na różne sposoby pozwala zrozumieć skutki, trendy i relacje. Istnieje możliwość przekazywania list, wierszy i komórek (lub pól i parametrów) z jednego składnika Web Part i wyświetlania danych w widoku alternatywnym.

Alternatywny widok listy

Użytkownik chce wyświetlić listę wszystkich pracowników organizacji według hierarchii.

Alternatywny widok danych listy

 1. W składniku Web Part pracowników dla każdego pracownika zatrudnionego w firmie jest wyświetlany jego identyfikator, nazwisko, stanowisko oraz identyfikator menedżera.

 2. Ponieważ są używane wszystkie dane, nie jest konieczne dokonywanie żadnego wyboru.

 3. Wszystkie dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part schematu organizacyjnego są wyświetlane relacje między pracownikami oraz mogą być wyświetlane alternatywne widoki tej hierarchii.

  Alternatywny widok wiersza

Użytkownik chce wyświetlić wiersz danych demograficznych w tym schemacie, np. na wykresie kołowym lub wykresie słupkowym.

Alternatywny widok danych wiersza

 1. W składniku Web Part statystyk populacji są wyświetlane dane demograficzne, takie jak wiek, dochód i pochodzenie.

 2. Wybierany jest wiersz danych demograficznych.

 3. Dane są przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. W składniku Web Part wykresu jest wyświetlany wiersz danych na wykresie kołowym i opcjonalnie na wykresie słupkowym.

  Alternatywny widok komórki.

Użytkownik chce śledzić całkowity postęp prowadzenia kwesty.

Alternatywny widok danych komórki

 1. W składniku Web Part kwesty każdy członek grupy wprowadza zebraną kwotę.

 2. Bieżąca suma jest wyświetlana w polu sumy.

 3. Pole sumy jest przekazywane do innego składnika Web Part.

 4. Ogólny postęp pracy grupy jest sprawdzany w składniku Web Part celów charytatywnych.

Początek strony

Rozszerzenie danych

Użytkownik chce uzupełnić podstawowe dane dotyczące osób i zwiększyć ich ciekawość, atrakcyjność i użyteczność.

Rozszerzenie danych — przykład

 1. W składniku Web Part kontaktów są wyświetlane informacje potrzebne do rejestrowania kontaktów biznesowych, takie jak nazwy, adresy, a nawet zdjęcia.

 2. Wybierany jest kontakt.

 3. Wiersz danych jest przekazywany do innego składnika Web Part.

 4. Zdjęcie kontaktu jest wyświetlane w składniku Web Part obrazu, a adres służbowy kontaktu można znaleźć w składniku Web Part mapy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×