Yammer-gebruikers controleren in netwerken die zijn verbonden met Office 365

Het is mogelijk dat het Yammer-netwerk van uw bedrijf nog gebruikers bevat die niet meer voor uw bedrijf werken. Het kan ook zijn dat sommige gebruikers van Yammer zich aanmelden met hun e-mailadres en wachtwoord omdat ze geen bijbehorend Office 365-account hebben. Om dergelijke situaties goed te kunnen analyseren en vervolgens actie te ondernemen, kunt u gebruikers van Yammer controleren. Dit doet u door een lijst met Yammer-gebruikers te exporteren, te zoeken naar de status van deze Yammer-gebruikers in Office 365, de resultaten te analyseren en de juiste actie te ondernemen.

Afgezien van het controleren van Yammer-gebruikers, is het misschien handig om meer te weten over de manier waarop de Yammer-service naadloos kan worden beheerd vanuit Office 365. Zo kunt u bijvoorbeeld Yammer-gebruikers vanuit Office 365 gedurende de volledige levenscyclus beheren en afdwingen dat Yammer-gebruikers zich aanmelden met hun Office 365-identiteit.

De lijst met Yammer-gebruikers exporteren

Voordat u het controlescript kunt uitvoeren, maakt u een invoerbestand met de lijst met gebruikersaccounts voor het script. U maakt het invoerbestand met de functie Gebruikers exporteren in Yammer.

 1. Ga naar Yammer en kies in het linkerdeelvenster Beheerder > Gebruikersbeheer.

  Menu Beheerder in Yammer met Gebruikersbeheer gemarkeerd
 2. Klik op de pagina Gebruikers uitnodigen, in het linkerdeelvenster, op de optie Gebruikers exporteren.

  Menu in Yammer voor het exporteren van gebruikers
 3. Selecteer op de pagina Gebruikers exporteren Alle gebruikers exporteren en kies vervolgens Exporteren.

  Opties voor het exporteren van Yammer-gebruikers: Alle gebruikers exporteren of Alle gebruikers exporteren sinds (datum)
 4. Sla het geëxporteerde bestand op. Het bestand wordt opgeslagen als een gecomprimeerd bestand met de extensie .zip.

 5. Ga naar de locatie waar u het gecomprimeerde bestand hebt opgeslagen en pak het bestand uit.

  Opmerking: Zoals u ziet, bevat het gecomprimeerde bestand verschillende bestanden. U hebt alleen het bestand users.csv nodig.

Status van Yammer-gebruikers vaststellen vanuit Office 365

 1. Installeer en configureer de Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Lees het volgende document voor instructies: Azure AD Help.

 2. Kopieer de onderstaande voorbeeldcode, plak deze in een teksteditor zoals Kladblok en sla het bestand vervolgens op als UserMatchToAzureAD.ps1.

  U kunt het bestand desgewenst aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. Ga naar een opdrachtvenster van Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell en voer de onderstaande opdracht uit. Geef de opslaglocatie op van het invoerbestand dat u hebt geëxporteerd uit Yammer en een locatie voor de uitvoer.

  Voorbeeld van syntaxis:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Bekijk het bovenstaande PS1-bestand voor meer informatie over het uitvoeren van het script.

De resultaten analyseren en actie ondernemen

 1. Open het CSV-bestand met de uitvoer van het script en geef alleen de rijen weer waarin de kolom exists_in_azure_ad de waarde FALSE bevat.

  Dit zijn de accounts die aanwezig zijn in Yammer, maar niet in Office 365 / Azure AD. Bepaal per rij wat er met het account moet gebeuren:

  • Het gebruikersaccount tijdelijk intrekken in Yammer als de gebruiker geen toegang mag hebben.

  • De gebruiker toevoegen in Office 365 / Azure AD.

 2. Als u alle gevonden accounts op deze manier hebt verwerkt, is het raadzaam om het script nog een keer uit te voeren om te controleren of alle gebruikers nu worden gevonden in Office 365 en Azure AD.

Als aanmelden met de Office 365-identiteit vereist is, kunt u na een volledige controle alle huidige gebruikers geforceerd afmelden. U weet dan zeker dat iedereen nu wordt aangemeld met hun Office 365-referenties en niet met referenties die in de cache zijn opgeslagen. Als u hiervoor kiest, moet u dit wel eerst melden aan uw gebruikers. Lees voor meer informatie het artikel Office 365-identiteit voor gebruikers van Yammer afdwingen.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×