Woordenlijst Infopath

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Naar boven

actie

Dat deel van een regel dat in combinatie met voorwaarden wordt gebruikt voor het automatisch weergeven van dialoogvensters, instellen van waarden, opvragen en indienen van gegevens en openen van formulieren.

actief veld

Het veld op een formulier waarin de cursor is geplaatst.

ActiveX-besturingselement

Een aangepast besturingselement. Formulierontwerpers kunnen ActiveX-besturingselementen toevoegen of verwijderen via het taakvenster Besturingselementen.

door de beheerder goedgekeurde formuliersjabloon

Een voor browsers compatibele formuliersjabloon die door een beheerder is geüpload naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Een door de beheerder goedgekeurde formuliersjabloon kan code bevatten.

kenmerkveld

Een veld in de gegevensbron dat gegevens kan bevatten en dat een kenmerk is (in tegenstelling tot een element). Kenmerkvelden kunnen geen andere velden bevatten.

B

Naar boven

binden

Een besturingselement afhankelijk maken van een veld of groep in de gegevensbron, waardoor de gegevens worden opgeslagen die in dat besturingselement worden ingevoerd. Als een besturingselement niet-afhankelijk is, is het niet gekoppeld aan een veld of groep en worden de gegevens die worden ingevoerd in het besturingselement niet opgeslagen.

browsercompatibele formuliersjabloon

Een formuliersjabloon die met een bepaalde compatibiliteitsmodus is gemaakt in Microsoft Office InfoPath. Een browsercompatibele formuliersjabloon kan worden ingeschakeld in een browser wanneer de sjabloon wordt gepubliceerd naar een InfoPath Forms Services-server.

voor browsers geschikte formuliersjabloon

Een browsercompatibele formuliersjabloon die gepubliceerd is naar een InfoPath Forms Services-server, en die geschikt is voor gebruik in de browser, zodat gebruikers het formulier kunnen weergeven en invullen in een webbrowser.

C

Naar boven

cabinetbestand (.cab)

Een bestandsindeling waarmee op een efficiënte manier meerdere bestanden als één bestand worden verpakt, voor eenvoudiger opslag of overdracht. InfoPath Form-formuliersjabloonbestanden zijn CAB-bestanden met de extensie .xsn.

trapsgewijze keuzelijst

Twee of meer keuzelijsten die op een zodanige manier met elkaar zijn verbonden dat het selecteren van een waarde in de ene lijst leidt tot het veranderen van de keuzen in de andere lijst.

onderliggend element

In een XML-boomstructuur is dit een element dat is opgenomen in het bovenliggende element.

keuzegroep

Een besturingselement dat verschillende keuzemogelijkheden biedt die elkaar uitsluiten. Standaard bevat een keuzegroep twee keuzesecties, waarvan er een als standaardkeuze in het formulier wordt weergegeven.

keuzesectie

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en wordt gebruikt om één optie binnen een set met elkaar uitsluitende opties te presenteren. Gebruikers kunnen een keuzesectie vervangen door een andere tijdens het invullen van een formulier.

COM

Zie Component Object Model.

keuzelijst met invoervak

Een besturingselement dat een combinatie is van een tekstvak en een keuzelijst, zodat gebruikers hun keuze kunnen typen of in de lijst kunnen selecteren.

Component Object Model (COM)

Een door Microsoft ontwikkelde specificatie voor het samenstellen van softwarecomponenten die kunnen worden gecombineerd tot programma's of die functionaliteit kunnen toevoegen aan bestaande programma's die worden uitgevoerd op Microsoft Windows-besturingssystemen.

voorwaardelijke opmaak

Het proces van het wijzigen van de weergave van een besturingselement, zoals de zichtbaarheid en de lezen-schrijvenstatus, op basis van waarden die in het formulier worden ingevoerd.

aangepast besturingselement

Een formulieronderdeel, zoals een sjabloononderdeel of ActiveX-besturingselement, dat niet standaard is opgenomen in InfoPath. Formulierontwerpers kunnen aangepaste besturingselementen toevoegen of verwijderen via het taakvenster Besturingselementen.

aangepast geïnstalleerd formulier

Een formulier dat wordt geïnstalleerd met een aangepast installatieprogramma en dat normaal gesproken toegang heeft tot bestanden en instellingen op de computer.

aangepast taakvenster

Een .html-bestand waarvan de inhoud wordt weergegeven in een venster naast een formulier. Aangepaste taakvensters kunnen formulierspecifieke opdrachten en Help-inhoud bieden.

D

Naar boven

gegevensverbinding

De verbinding tussen een InfoPath-formulier en een externe gegevensbron, zoals een database, webservice, SharePoint-bibliotheek of XML-bestand. Gegevensverbindingen worden gebruikt voor het ophalen en indienen van gegevens.

gegevensverbindingsbibliotheek

Een documentbibliotheek op een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site, die een verzameling universal data connection-bestanden (.udcx) en Office-gegevensbestanden (.odc) bevat.

gegevensveld

Een veld dat het resultaat van een query naar een externe gegevensbron bevat.

gegevensbron

De verzameling velden en groepen die de gegevens voor een InfoPath-formulier definiëren en opslaan. De besturingselementen in het formulier zijn afhankelijk van de velden en groepen in de gegevensbron.

gegevenstype

De eigenschap van een veld die bepaalt welk type gegevens in het veld kan worden opgeslagen. Voorbeelden van gegevenstypen zijn tekst, tekst met opmaak, geheel getal, decimaal, waar/onwaar, hyperlink, datum en tijd, en afbeelding.

gegevensvalidatie

Het testen van de nauwkeurigheid van gegevens; een verzameling regels die u kunt toepassen op een besturingselement om het type en het bereik op te geven voor gegevens die kunnen worden ingevoerd door gebruikers.

standaardrol

Een instelling die gekoppeld is aan een bepaalde gebruikersrol. Gebruikers die niet zijn toegewezen aan een bestaande rol, krijgen automatisch de rol toegewezen die is ingesteld als standaardrol.

ontwerpmodus

De ontwerpomgeving van InfoPath waarin u een formuliersjabloon kunt maken en wijzigen.

waarschuwing in dialoogvenster

Een waarschuwing naar aanleiding van gegevensvalidatie waardoor een dialoogvenster wordt geopend met een aangepast foutbericht wanneer ongeldige gegevens worden ingevoerd in een besturingselement.

digitale handtekening

Een elektronische, versleutelde verificatiestempel bij een formulier of een onderdeel van een formulier. De digitale handtekening wordt gebruikt als bewijs dat het formulier of de sectie afkomstig is van de ondertekenaar en dat de macro niet is gewijzigd.

documentbibliotheek

Een map waarin een verzameling bestanden wordt gedeeld die vaak dezelfde sjabloon gebruiken. Bij elk bestand in een bibliotheek hoort door de gebruiker opgegeven informatie die wordt weergegeven in de inhoudsopgave voor de desbetreffende bibliotheek.

Document Object Model (DOM)

Een specificatie van het World Wide Web Consortium die de structuur van dynamische HTML- en XML-documenten beschrijft, waardoor ze kunnen worden bewerkt via een webbrowser.

DOM

Zie Document Object Model.

E

Naar boven

gebeurtenis

Een bewerking die wordt herkend door een object, zoals een muisklik of het indrukken van een toets, en waarvoor u een antwoord kunt definiëren. Een gebeurtenis kan het gevolg zijn van een gebruikersactie of een Visual Basic-instructie, of worden geactiveerd door het systeem.

gebeurtenis-handler

De programmacode in een InfoPath-formuliersjabloon die reageert op een gebruikersactie of een wijziging in de XML-gegevens in een formulier.

expressievak

Een besturingselement op een formulier waarin gegevens van het type alleen-lezen worden weergegeven die het resultaat zijn van een opzoekactie of berekening van de gegevens. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een XPath-expressie.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Een opmaaktaal die HTML uitbreidt en opnieuw formuleert als XML.

Extensible Markup Language (XML)

Een taal die voldoet aan de industriestandaard en is bedoeld voor het beschrijven, rangschikken en uitwisselen van gegevens. In InfoPath worden formuliersjablonen gebaseerd op XML-technologieën en worden formuliergegevens in XML-indeling opgeslagen of ingediend.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Een XML-vocabulaire dat wordt gebruikt voor het transformeren van XML-gegevens naar een andere vorm, zoals HTML-code, door middel van een opmaakmodel waarin presentatieregels zijn gedefinieerd.

F

Naar boven

veld

Een element of kenmerk in de gegevensbron waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Als het veld een element is, kan het kenmerkvelden bevatten. In velden worden de gegevens opgeslagen die in besturingselementen worden ingevoerd.

bestandsbijlage

Een besturingselement waarmee gebruikers bestanden bijvoegen aan een formulier dat ze invullen. De formulierontwerper bepaalt welke typen bestanden kunnen worden bijgevoegd.

filter

Een reeks voorwaarden die wordt toegepast op gegevens om een subset van de gegevens weer te geven.

filterpictogram

Het pictogram naast de gefilterde gegevens in een formulier.

formulier

In InfoPath is dit een document met een verzameling besturingselementen waarin gebruikers gegevens kunnen opgeven. InfoPath-formulieren kunnen voorzieningen als RTF-vakken, datumkiezers, optionele en herhalende secties, gegevensvalidatie en voorwaardelijke opmaak bevatten.

formulierdefinitiebestand (.xsf)

Een XML-bestand met de extensie .xsf dat informatie bevat over alle andere bestanden en onderdelen die worden gebruikt in een formulier, met inbegrip van aanpassingen van de gebruikersinterface, XML-schema's, weergaven, bedrijfslogica, gebeurtenissen en gebruiksinstellingen.

formulierbestanden

Een verzameling bestanden waarmee een InfoPath-formulier wordt geïmplementeerd. Mogelijke bestandstypen zijn .html, .xml, .xsd, .xslt, script en andere bestandstypen die vereist zijn voor de ondersteuning van de functionaliteit van het formulier.

formulierbibliotheek

Een map waarin een verzameling formulieren op basis van dezelfde sjabloon is opgeslagen en wordt gedeeld. Bij elk formulier in een formulierbibliotheek hoort door de gebruiker opgegeven informatie die wordt weergegeven in de inhoudsopgave voor de desbetreffende bibliotheek.

formuliersjabloon

In InfoPath is dit een bestand of verzameling bestanden waarmee de gegevensstructuur, het uiterlijk en het gedrag van een formulier worden gedefinieerd.

formuliersjabloonbibliotheek

De locatie in het bovenste niveau van een siteverzameling, waar de formuliersjablonen worden opgeslagen die door de beheerder zijn geactiveerd.

formule

Een XPath-expressie die bestaat uit waarden, velden of groepen, functies en operators. Formules kunnen worden gebruikt om wiskundige waarden te berekenen en datums, tijden en referentievelden weer te geven.

functie

Een vooraf gedefinieerde XPath-expressie die een waarde geeft die is gebaseerd op de uitkomst van een berekening.

G

Naar boven

groep

Een element in de gegevensbron dat velden en andere groepen kan bevatten. Besturingselementen die andere besturingselementen bevatten, zoals herhalende tabellen en herhalende secties, zijn afhankelijk van groepen.

H

Naar boven

hostomgeving

Een web- of -bureaubladtoepassing, zoals een Windows Forms-toepassing, met een ingesloten InfoPath-formulier.

hyperlink

Gekleurde en onderstreepte tekst of een afbeelding waarop kan worden geklikt om naar een bestand, een locatie in een bestand, een webpagina op het World Wide Web of een webpagina op een intranet te gaan. Hyperlinks kunnen ook naar nieuwsgroepen en naar Gopher-, Telnet- en FTP-sites gaan.

I

Naar boven

IME

Zie Input Method Editor.

InfoPath-formuliermap

Een map in Outlook 2007 waarin een verzameling verwante InfoPath 2007-formulieren is opgeslagen. In de InfoPath-formuliermap kunt u kolommen gebruiken om gegevens uit meerdere formulieren te groeperen, filteren en sorteren.

initiatiefnemerrol

Een optionele instelling die gekoppeld is aan een bepaalde gebruikersrol. Gebruikers die een nieuw formulier openen, krijgen automatisch deze rol toegewezen, waarbij eventuele andere roltoewijzingen worden overschreven.

inkt

Het schrijven of tekenen van lijnen met een tabletpen of de muis.

modus voor handgeschreven invoer

De omgeving waarin u een formulier kunt invullen met behulp van een pen. Op een Tablet PC wordt InfoPath automatisch in de modus voor handgeschreven invoer geopend.

penhulplijn

Een gearceerd gebied dat groter wordt tijdens het schrijven in een formulierveld met een tabletpen.

inktsectie

Een gebied in een RTF-vak waarin gebruikers kunnen tekenen of schrijven met een tabletpen. InfoPath slaat handgeschreven notities en tekeningen in een inktsectie op als inkt.

inline waarschuwing

Een gegevensvalidatiewaarschuwing die besturingselementen markeert met een rode stippelrand of een rood sterretje wanneer ze ongeldige of ontbrekende gegevens bevatten. Gebruikers kunnen aangepaste foutberichten weergeven door met de rechtermuisknop op het besturingselement te klikken of op een koppeling te klikken voor meer informatie.

Input Method Editor (IME)

Een programma voor het invoeren van Oost-Aziatische tekst (Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans en Koreaans) in programma's door toetsaanslagen te converteren naar complexe Oost-Aziatische tekens. De IME wordt behandeld als een alternatief type toetsenbordindeling.

internet

Een wereldwijd netwerk van duizenden kleinere computernetwerken en miljoenen personal computers, commerciële computers en computers van het onderwijs en regeringen.

intranet

Een netwerk binnen een organisatie waarin internettechnologie wordt gebruikt (zoals het HTTP- of FTP-protocol). Door hyperlinks te gebruiken kunnen objecten, documenten, pagina's en andere bestemmingen in het intranet worden bekeken.

J

Naar boven

JScript

Een geïnterpreteerde, objectgebaseerde scripttaal die voortbouwt op C, C++ en Java. JScript is de Microsoft-implementatie van de taalspecificatie ECMA 262.

K

Naar boven

sleutelveld

Een veld in de gegevensbron dat verwante gegevens koppelt in hoofd- en detailbesturingselementen.

L

Naar boven

indelingstabel

Een verzameling cellen waarin formulierinhoud, zoals tekst of besturingselementen, wordt geordend.

ingesloten object

Een object dat is gemaakt in een bronbestand en is ingevoegd in een doelbestand, waarbij een verbinding tussen de twee bestanden wordt behouden. Het gekoppelde object in het doelbestand kan worden bijgewerkt wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt.

keuzelijst

Een besturingselement dat een lijst met keuzen biedt. Een keuzelijstbesturingselement bestaat uit een lijst en een optioneel label.

lijstbesturingselement

Een besturingselement op een formulier dat kan worden opgemaakt als een lijst met opsommingstekens, een genummerde lijst of een normale lijst. Gebruikers kunnen in een lijstbesturingselement tekst opgeven, die wordt herhaald wanneer dit nodig is.

M

Naar boven

Microsoft Developer Network (MSDN)

Een Microsoft-website (en abonnementsprogramma) waarmee ontwikkelaars worden voorzien van de meest recente hulpprogramma’s en informatie, voorbeelden van programmacode en trainingmateriaal voor ontwikkelprogramma's van Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Een programmeringsomgeving waarin programmacode van Microsoft JScript of Microsoft VBScript in een InfoPath-formulier kan worden gemaakt en bewerkt, en waarin fouten in deze programmacode kunnen worden opgespoord.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Een programmeeromgeving met beheerde code die wordt gebruikt voor het maken en bewerken van, en opsporen van fouten in, Visual Basic- of C#-code in een InfoPath-formuliersjabloon.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Een hulpprogramma waarmee installatiepakketten worden gemaakt voor software die moet worden ingezet op Windows-besturingssystemen.

MSDN

Zie Microsoft Developer Network.

MSE

Zie Microsoft Script Editor.

MSI

Zie Microsoft Windows Installer.

keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

Een besturingselement waarmee gebruikers een of meer items uit een lijst met mogelijkheden kunnen kiezen. Gebruikers kunnen items opgeven door selectievakjes in te schakelen of door hun eigen items aan de lijst toe te voegen.

N

Naar boven

naamruimte

Een mechanisme waarmee namen van elementen en relaties uniek worden aangeduid zodat naamconflicten worden voorkomen voor elementen die dezelfde naam hebben maar afkomstig zijn van verschillende bronnen.

O

Naar boven

objectmodel

Een hiërarchische bibliotheek met objecten en collecties die de inhoud en de functionaliteit van een toepassing vormen. Objecten en collecties beschikken over eigenschappen, methoden en gebeurtenissen die worden gebruikt voor de manipulatie van en interactie met een toepassing.

diagram van objectmodel

Een grafische weergave van de objecten en collecties in een opgegeven objectmodel.

offlinegegevensbron

Een secundaire gegevensbron die toegankelijk is voor gebruikers die offline formulieren invullen. Wanneer een gebruiker online is, worden de gegevens uit de gegevensbron opgeslagen op de computer van de gebruiker, zodat ze kunnen worden weergegeven in besturingselementen wanneer het formulier offline is.

operator

Een teken of symbool dat het type berekening aangeeft dat in een expressie moet worden uitgevoerd. Er zijn rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren, logische operatoren en verwijzingsoperatoren.

optionele sectie

Een besturingselement dat op een formulier is geplaatst en dat andere besturingselementen bevat. Een optionele sectie wordt meestal standaard niet weergegeven. Gebruikers kunnen optionele secties invoegen en verwijderen wanneer zij het formulier invullen.

P

Naar boven

parameter

Een waarde die wordt toegewezen aan een variabele aan het begin van een bewerking of voordat een expressie wordt geëvalueerd door een programma. Een parameter kan bestaan uit tekst, een getal of de naam van een argument dat is toegewezen aan een andere waarde.

bovenliggend element

In XML is dit een element waarvan een bepaald element een onderliggend item is.

PNG

Zie Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Een bestandsindeling voor grafische bestanden die wordt ondersteund door sommige webbrowsers. PNG staat voor Portable Network Graphics en ondersteunt variabele transparantie van afbeeldingen en controle over de helderheid van afbeeldingen op verschillende computers. PNG-bestanden zijn gecomprimeerde bitmaps.

verwerkingsinstructies

Informatie in het voorwoord van een XML-document. Deze informatie wordt door de XML-parser doorgegeven aan andere toepassingen die het XML-document gebruiken.

eigenschap

Een benoemd kenmerk van een besturingselement, een veld of een object dat wordt ingesteld om een van de kenmerken van het object (zoals grootte, kleur of schermlocatie) of een gedragsaspect van het object (bijvoorbeeld, of het object verborgen is) te definiëren.

publiceren

Een formuliersjabloon beschikbaar maken zodat anderen het kunnen invullen in InfoPath of een webbrowser. U kunt een formuliersjabloon publiceren door het bijvoorbeeld in een e-mailbericht te verzenden of op te slaan op een SharePoint-site of een andere gedeelde locatie.

Q

Naar boven

queryveld

Een veld dat een waarde kan bevatten die wordt gebruikt in een query.

stil

Het geleidelijk offline zetten van een farm, service of formuliersjabloon door geen nieuwe gebruikerssessies te accepteren en door actieve sessies te laten voltooien.

R

Naar boven

recursieve sectie

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat, in zichzelf kan worden ingevoegd en verbonden is met geneste referentievelden.

verwijzingsveld

Een veld dat is verbonden met een ander veld zodat de eigenschappen altijd overeenkomen. Als de eigenschappen in één veld worden gewijzigd, worden de eigenschappen in het andere veld automatisch bijgewerkt.

verwijzingsgroep

Een groep die is verbonden met een andere groep zodat de eigenschappen van deze twee groepen, en van de groepen en velden in deze twee groepen, altijd overeenkomen. Als de eigenschappen van één groep worden gewijzigd, wordt de andere groep automatisch bijgewerkt.

herhalend veld

Een veld in de gegevensbron dat meermaals kan voorkomen. Van herhalende velden kunnen besturingselementen afhankelijk zijn, zoals lijsten met opsommingstekens, genummerde en normale lijsten, herhalende secties en herhalende tabellen.

herhalende groep

Een groep in de gegevensbron die meer dan één keer kan voorkomen. Besturingselementen zoals herhalende secties en herhalende tabellen zijn verbonden met herhalende groepen.

herhalende sectie

Een besturingselement dat op een formulier is geplaatst en dat andere besturingselementen bevat. Dit besturingselement kan naar behoefte worden herhaald. Gebruikers kunnen meerdere secties invoegen wanneer zij het formulier invullen.

herhalende tabel

Een besturingselement dat op een formulier is geplaatst en dat andere besturingselementen bevat in een tabelindeling. Dit besturingselement kan naar behoefte worden herhaald. Gebruikers kunnen meerdere rijen invoegen wanneer zij het formulier invullen.

bronbestand

Een bestand dat is gemaakt buiten InfoPath, zoals een HTML-, XML- of XSD-bestand, en is toegevoegd aan een formuliersjabloon ter ondersteuning van de functionaliteit van het formulier.

S

Naar boven

schuifbalkgebied

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en verticale of horizontale schuifbalken kan weergeven. Schuifbalkgebieden worden alleen gebruikt voor indelingsdoeleinden en zijn niet afhankelijk van velden of groepen in de gegevensbron.

secundaire gegevensbron

Een XML-gegevensbestand, een database of een webservice die door een formulier werden gebruikt voor de vermeldingen in een keuzelijst of voor scriptacties.

sneltoets

Een functietoets of toetsencombinatie, zoals F5 of CTRL+A, waarmee een opdracht in een menu kan worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot een toegangstoets: dat is een toetsencombinatie, zoals ALT+F, waarmee de focus naar een menu, opdracht of besturingselement wordt geplaatst.

snelmenu

Een menu waarin verschillende opdrachten zijn opgenomen die relevant zijn voor een bepaald item. U geeft een snelmenu weer door met de rechtermuisknop op een item te klikken of door op SHIFT+F10 te drukken.

siteverzameling

Een verzameling websites op een virtuele server die dezelfde eigenaar hebben en instellingen voor sitebeheer delen. Elke siteverzameling bevat een website op het hoogste niveau en kan een of meer subsites bevatten.

T

Naar boven

sjabloononderdeel

Een deel van een formuliersjabloon dat kan worden opgeslagen voor gebruik in meerdere formuliersjablonen. Een typisch sjabloononderdeel bestaat uit besturingselementen en een gegevensbron en kan ook functies bevatten zoals gegevensverbindingen, gegevensvalidatie en regels.

tekstvak

Een besturingselement waarin een gebruiker tekst kan invoeren. RTF-vakken kunnen worden gebruikt voor gegevensinvoer met mogelijkheden voor tekstopmaak.

U

Naar boven

Uniform Resource Locator (URL)

Een adres dat een protocol (zoals HTTP of FTP) en een locatie van een object, document, webpagina of andere bestemming op het internet of een intranet specificeert, bijvoorbeeld: http://www.microsoft.com/.

URL

Zie Uniform Resource Locator.

gebruikersformuliersjabloon

Een browsercompatibele formuliersjabloon die vanuit InfoPath is gepubliceerd, en die niet door een beheerder hoeft te worden geüpload naar een InfoPath Forms Services-server.

gebruikersfunctie

Een vooraf gedefinieerde categorie die kan worden toegewezen aan gebruikers van formulieren op basis van hun taak in de organisatie of een ander criterium. Rollen worden meestal gebruikt om aangepaste versies van een formulier te presenteren aan verschillende soorten gebruikers.

V

Naar boven

geldig

Zonder fouten of acceptabel volgens een geaccepteerde verzameling regels of normen. Zo zijn gegevens die worden ingevoerd in een formulier, geldig als ze voldoen aan de criteria die zijn opgegeven bij de regels voor gegevensvalidatie.

geldige XML

Een juist opgemaakt XML-document dat aan een specifieke reeks beperkingen voldoet, meestal gedefinieerd in een XML-schema.

VBScript

Zie Visual Basic Scripting Edition.

weergave

Een afbeeldingsinstelling voor een specifiek formulier dat samen met een formuliersjabloon kan worden opgeslagen en dat kan worden toegepast op formuliergegevens wanneer het formulier wordt ingevuld. Gebruikers kunnen schakelen tussen weergaven om te bepalen welke gegevens worden weergegeven in het formulier.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Een geïnterpreteerde, objectgebaseerde scripttaal. VBScript is een subset van de programmeertaal Microsoft Visual Basic.

VSTA

Zie Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Naar boven

webbrowser

Software die HTML-bestanden interpreteert en als opgemaakte webpagina's weergeeft. Een webbrowser, zoals Windows Internet Explorer, kan hyperlinks volgen, bestanden overbrengen en audio- of videobestanden afspelen die zijn ingesloten in webpagina's.

juist opgemaakte XML

Een XML-document dat voldoet aan de minimale criteria voor een XML-document met de juiste opmaak.

werkstroom

De geautomatiseerde beweging van documenten of items die een specifieke reeks fasen doorlopen. Deze fasen bestaan uit bewerkingen of taken die deel uitmaken van een bedrijfsproces. Workflows kunnen worden gebruikt om veelvoorkomende bedrijfsprocessen, zoals het goedkeuren of corrigeren van documenten, op een consistente manier te beheren.

X

Naar boven

XHTML

Zie Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Zie Extensible Markup Language.

XML-kenmerk

Een naamwaardepaar dat is gescheiden door een gelijkteken en is opgenomen in een gelabeld element, dat de functies van een element wijzigt. Alle XML-kenmerkwaarden zijn tekenreeksen tussen aanhalingstekens.

XML-gegevens

Gegevens die zijn opgeslagen in een XML-indeling. InfoPath-formulieren worden opgeslagen als XML-gegevensbestanden.

XML-element

Een XML-structuur die bestaat uit een begincode, een eindcode en de gegevens tussen deze codes. Elementen kunnen kenmerken hebben en andere elementen bevatten.

XML Path Language (XPath)

Een taal die wordt gebruikt om delen van een XML-document te adresseren. XPath biedt tevens basisfuncties voor het bewerken van tekenreeksen, getallen en Booleans.

XML-schema

Een formele specificatie die is geschreven in XML en de structuur van een XML-document definieert, zoals de namen van elementen en uitgebreide gegevenstypen, welke elementen in combinatie kunnen worden gebruikt en welke kenmerken beschikbaar zijn voor elk element.

XML-sjabloonbestand

Een XML-bestand dat de voorbeeldgegevens bevat die in de velden van een formulier worden weergegeven voordat een gebruiker het formulier invult.

XPath

Zie XML Path-taal.

XSL

Zie Extensible Stylesheet Language.

XSL-transformatie (XSL Transformation, XSLT)

Een taal die wordt gebruikt voor het transformeren van XML-documenten in andere soorten documenten, zoals HTML of XML. Deze taal is ontworpen voor gebruik als onderdeel van XSL.

XSLT

Zie XSL-transformatie.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×