Woordenlijst Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

EEN

A

KATOEN

W

IE

F

S

H

I

Japanse

K

L

M

STIK

A

VO

LETTER

R

ITEMS

N

MAATEENHEIDSCHEMA

L

LETTER

KRUISJE

SPREIDINGS

M

A

Naar boven

absolute of vaste positionering

Hiermee wordt het element bepaald ten opzichte van het bovenliggende element van het element of, als dat niet het geval is, de hoofd tekst. De waarden voor de linker -en bovenste eigenschappen van het element zijn relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van het bovenliggende element.

Access-werk ruimte

EEN werk ruimte die de Access-data base-engine gebruikt om toegang te krijgen tot een gegevens bron. De gegevens bron kan een Access-database bestand zijn, een ODBC-Data Base, zoals een Paradox-of micro soft SQL Server-Data Base, of een ISAM-data base.

actie

De elementaire bouw steen van een macro; een op zichzelf staande instructie die kan worden gecombineerd met andere acties om taken te automatiseren. Dit wordt soms ook wel een opdracht genoemd in andere macro talen.

actieargument

Aanvullende informatie die nodig is voor bepaalde macro acties. Bijvoorbeeld het object dat wordt beïnvloed door de actie of speciale voor waarden waaronder de actie wordt uitgevoerd.

actielijst

De lijst die wordt weer gegeven wanneer u op de pijl klikt in de kolom actie van het tabblad macro-object.

actiequery

EEN query waarmee gegevens worden gekopieerd of gewijzigd. Actie query's omvatten toevoeg-, verwijder-, tabelmaakquery-en bijwerk query's. Ze worden aangeduid met een uitroep teken (!) naast hun naam in het navigatie deel venster.

actierij

Een rij in het bovenste gedeelte van het tabblad macro-object waarin u macro namen, acties, argumenten en opmerkingen invoert die zijn gekoppeld aan een bepaalde macro of macro groep.

ADE-bestand

Een Access-project (ADP-bestand) waarin alle modules zijn gecompileerd en alle Bewerk bare bron code is verwijderd.

venster Geavanceerde filter-/sorteeropties

EEN venster waarin u een filter helemaal kunt maken. U voert criterium expressies in het raster van het filter ontwerp in om de records in het geopende formulier of gegevens blad te beperken tot een subset van records die voldoen aan de criteria.

statistische functie

Een functie, zoals som, Count, AVGof var, die u gebruikt om totalen te berekenen.

anonieme replica

In een Access-Data Base (alleen mdb-bestands indeling), een speciaal type replica waarin u geen afzonderlijke gebruikers kunt bijhouden. De anonieme replica is vooral handig in een Internet situatie waarin u verwacht dat veel gebruikers replica's downloaden.

ANSI SQL-querymodus

Een van de twee typen SQL-syntaxis: ANSI-89 SQL (ook wel micro soft Jet SQL en ANSI SQL genoemd), de traditionele Jet SQL-syntaxis. en ANSI-92 SQL, met nieuwe en andere gereserveerde woorden, syntaxis regels en Joker tekens.

toevoegquery

Een actie query waarmee de records in de resultaatset van een query worden toegevoegd aan het einde van een bestaande tabel.

achtergrond van de toepassing

Het achtergrond gebied van een toepassings venster.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 7-bits tekenset die wordt gebruikt voor de weer gave van letters en symbolen die worden aangetroffen op een standaard Amerikaans toetsen bord.

auto filter

Gegevens filteren in een draai tabel-of draai grafiek weergave door een of meer items te selecteren in een veld dat kan worden gefilterd.

AutoOpmaak

EEN verzameling indelingen waarmee het uiterlijk van de besturings elementen en secties in een formulier of rapport wordt bepaald.

automatische koppeling

EEN koppeling van een OLE-object in Access naar een OLE-server waarmee het object automatisch wordt bijgewerkt in Access als de gegevens in het object bestand worden gewijzigd.

gegevenstype AutoNumber

Een veld gegevens type in een Access-Data Base waarin automatisch een uniek nummer wordt opgeslagen voor elke record die wordt toegevoegd aan een tabel. Er kunnen drie soorten getallen worden gegenereerd: sequentiële, wille keurige en replicatie-ID.

B

Naar boven

basis tabel

EEN tabel in een Access-Data Base. U kunt de structuur van een basis tabel manipuleren met behulp van de SQL-instructies DAO-objecten of Data Definition (DDL) en u kunt gegevens in een basis tabel wijzigen met behulp van Recordset-objecten of actie query's.

bigint, gegevens type

In een Access-project is dit een gegevens type van 8 bytes (64 bits) waarin hele getallen worden opgeslagen in het bereik van-2 ^ 63 (-9223372036854775808) tot en met 2 ^ 63-1 (9.223.372.036.854.775.807).

binair gegevens type

Een gegevens type met een vaste lengte in een Access-project met Maxi maal 8.000 bytes binaire gegevens.

gegevens type bit

Een gegevens type in een Access-project waarin de waarde 1 of 0 wordt opgeslagen. Andere integerwaarden dan 1 of 0 worden geaccepteerd, maar worden altijd beschouwd als 1.

bitmasker

EEN waarde die wordt gebruikt met bitsgewijze opera toren (en, Eqv, Imp, not of en XOR) om de status van afzonderlijke bits in een bitsgewijze veld waarde te testen, in te stellen of opnieuw in te stellen.

bitsgewijze vergelijking

EEN vergelijking van bit voor bit tussen twee numerieke expressies in twee numerieke expressies.

Bladwijzer

EEN eigenschap van een Recordset-object of een formulier die een binaire teken reeks bevat die de huidige record aangeeft.

afhankelijke kolom

De kolom in een keuze lijst, een keuze lijst met invoervak of een vervolg keuzelijst die is gekoppeld aan het veld dat is opgegeven met de eigenschap Besturingselementbron van het besturings element.

afhankelijk besturingselement

EEN besturings element op een formulier, rapport of Data Access-pagina om gegevens uit een tabel, query of SQL-instructie weer te geven of te wijzigen. De eigenschap Besturingselementbron van het besturings element bevat de naam van het veld waaraan het besturings element is gebonden.

besturings element afhankelijke Hyper Link

EEN besturings element dat op een Data Access-pagina wordt gebruikt om een koppeling, een intranet adres of een Internet adres te koppelen aan een onderliggend tekst veld. U kunt op de Hyper link klikken om naar de doel locatie te gaan.

kader voor afhankelijk object

EEN besturings element in een formulier of rapport dat wordt gebruikt voor het weer geven en bewerken van OLE-objecten die zijn opgeslagen in tabellen.

afhankelijke afbeelding

EEN besturings element dat in een formulier, rapport of Data Access-pagina wordt gebruikt om een afbeelding te koppelen aan een veld met het gegevens type OLE-object in een Access-Data Base of een kolom van het type afbeelding in een Access-project.

besturings element afhankelijk bereik

EEN besturings element dat op een Data Access-pagina wordt gebruikt om HTML-code te koppelen aan een tekst-of Memo veld in een Access-Data Base of aan een kolom van het type Text, Ntext of Varchar in een Access-project. U kunt de inhoud van een besturings element afhankelijk bereik niet bewerken.

bouw

Een Access-hulp middel waarmee een taak wordt vereenvoudigd. U kunt bijvoorbeeld snel een complexe expressie maken met de opbouw functie voor expressies.

ingebouwde werkbalk

In Access 2003 en eerder, een werk balk die deel uitmaakt van de Access-gebruikers interface wanneer deze is geïnstalleerd op uw computer. Een aangepaste werk balk daarentegen is een aangepaste werk balk die u maakt voor uw eigen database toepassing. In Access 2007 worden werk balken vervangen door het lint, waarmee opdrachten in gerelateerde groepen op tabbladen worden gerangschikt. Daarnaast kunt u opdrachten toevoegen die u vaak gebruikt voor de werk balk snelle toegang.

gegevenstype Byte

Een gegevens type in een Access-Data Base dat wordt gebruikt voor het vasthouden van kleine positieve integers van 0 tot 255.

C

Naar boven

berekend besturingselement

EEN besturings element dat in een formulier, rapport of Data Access-pagina wordt gebruikt om het resultaat van een expressie weer te geven. Het resultaat wordt telkens opnieuw berekend wanneer er een wijziging is in een van de waarden waarop de expressie is gebaseerd.

berekend veld

EEN veld dat is gedefinieerd in een query, waarmee het resultaat van een expressie wordt weer gegeven in plaats van dat opgeslagen gegevens worden weer gegeven. De waarde wordt telkens opnieuw berekend wanneer een waarde in de expressie wordt gewijzigd.

oproep structuur

Alle modules die kunnen worden aangeroepen door een procedure in de module waarin de code momenteel wordt uitgevoerd.

bijschrift sectie

De sectie op een gegroepeerde Data Access-pagina waarin bijschriften voor kolommen met gegevens worden weer gegeven. Deze wordt direct vóór de groepskop tekst weer gegeven. Het is niet mogelijk om een afhankelijk besturings element toe te voegen aan een bijschrift sectie.

Cartesisch product

Het resultaat van het uitvoeren van een SQL SELECT-instructie die twee of meer tabellen bevat in de FROM-component, maar waarmee wordt aangegeven hoe de tabellen moeten worden samengevoegd.

trapsgewijs

Het proces van één actie die een andere actie activeert. Wanneer er bijvoorbeeld een trapsgewijze bijwerk relatie is gedefinieerd voor twee of meer tabellen, activeert de primaire sleutel in de primaire tabel automatisch wijzigingen in de refererende tabel.

trapsgewijs verwijderen

Voor relaties die referentiële integriteit tussen tabellen afdwingen, worden alle gerelateerde records in de gerelateerde tabel of tabellen verwijderd wanneer een record in de primaire tabel wordt verwijderd.

trapsgewijze gebeurtenis

EEN reeks gebeurtenissen die door een gebeurtenis procedure wordt veroorzaakt, direct of indirect wordt opgeroepen; Dit wordt ook wel een getrapte gebeurtenis of een recursie genoemd. Wees voorzichtig met het gebruik van trapsgewijze gebeurtenissen, omdat ze vaak resulteren in stack overloop of andere runtime fouten.

trapsgewijs bijwerken

Voor relaties die referentiële integriteit tussen tabellen afdwingen, wordt het bijwerken van alle gerelateerde records in de gerelateerde tabel of tabellen bijgewerkt wanneer een record in de primaire tabel wordt gewijzigd.

categorie veld

EEN veld dat wordt weer gegeven in het gebied categorie van de draai grafiek weergave. Items in een categorie veld worden weer gegeven als labels op de categorieas.

kanaalnummer

Een geheel getal dat overeenkomt met een open DDE-kanaal (Dynamic Data Exchange). Kanaal nummers worden toegewezen door micro soft Windows 95 of hoger, dat is gemaakt met behulp van de functie DDEInitiate en die worden gebruikt door andere DDE-functies en-instructies.

char-gegevens type

Een gegevens type met een vaste lengte in een Access-project met een maximum van 8.000 ANSI-tekens.

tekencode

EEN getal dat een bepaald teken in een set vertegenwoordigt, zoals de ANSI-tekenset.

grafiek

EEN grafische weer gave van gegevens in een formulier, rapport of Data Access-pagina.

Selectievakje

EEN besturings element waarmee wordt aangegeven of een optie is geselecteerd. Er wordt een vinkje weer gegeven in het vak wanneer de optie is geselecteerd.

CONTROLE beperking

Hiermee kunnen bedrijfs regels worden verdeeld die meerdere tabellen omvatten. De tabel Order kan bijvoorbeeld een controle beperking hebben waarmee wordt voor komen dat orders voor een klant een krediet limiet overschrijden die is gedefinieerd voor de klant in de tabel klanten.

klassemodule

EEN module die de definitie voor een nieuw object kan bevatten. Elk exemplaar van een klasse maakt een nieuw object. Procedures die zijn gedefinieerd in de module, worden eigenschappen en methoden van het object. Klassemodules kunnen zelfstandig zijn of met formulieren en rapporten.

naam van de klas

De naam die wordt gebruikt om te verwijzen naar een klassen module. Als de klassen module een formulier-of rapport module is, wordt de klassen naam voorafgegaan door het type module, bijvoorbeeld Form_OrderForm.

class name (OLE)

EEN vooraf gedefinieerde naam die wordt gebruikt om te verwijzen naar een OLE-object in Visual Basic. Het bevat de naam van de toepassing waarmee het OLE-object is gemaakt, het type van het object en eventueel het versie nummer van de toepassing. Voor beeld: Excel. Sheet.

code Souche

EEN segment van Visual Basic-code die het begin en einde van een procedure definieert.

na

EEN conflict dat optreedt tijdens een batch update. EEN client leest gegevens van de server en probeert deze gegevens te wijzigen in een batch update, maar voordat de update poging wordt uitgevoerd, wijzigt een andere client de oorspronkelijke server gegevens.

kolom

EEN locatie in een database tabel waarin een bepaald type gegevens wordt opgeslagen. Het is ook de visuele weer gave van een veld in een gegevens blad en in een Access-Data Base het queryontwerpraster of het filter ontwerp raster.

kolom gebied

Het deel van een draai tabel weergave dat kolom velden bevat.

kolomveld

EEN veld in het kolom gebied van de draai tabel weergave. Items in kolom velden worden boven aan een draai tabel lijst weer gegeven. Binnenste kolom velden bevinden zich het dichtst bij het detail gebied; de buitenste kolom velden worden weer gegeven boven de binnenste kolom velden.

kolom kiezer

De horizontale balk boven aan een kolom. U kunt op een kolom kiezer klikken om een hele kolom te selecteren in het queryontwerpraster of in het queryontwerpraster.

keuzelijst met invoervak

EEN besturings element dat in een formulier wordt gebruikt en waarmee de functionaliteit van een keuze lijst en een tekstvak kan worden gecombineerd. U kunt een waarde in een keuze lijst met invoervak typen of u kunt op het besturings element klikken om een lijst weer te geven en vervolgens een item uit die lijst te selecteren.

opdrachtknop

EEN besturings element waarmee een macro wordt uitgevoerd, een Visual Basic-functie wordt aangeroepen of een gebeurtenis procedure wordt uitgevoerd. EEN opdracht knop wordt soms een druk knop genoemd in andere Program ma's.

vergelijkingsoperator

Een operator die wordt gebruikt voor het vergelijken van twee waarden of expressies. Bijvoorbeeld < (kleiner dan), > (groter dan) en = (gelijk aan).

samengesteld besturings element

EEN besturings element en een bijgevoegd label, zoals een tekstvak met een bijgevoegd label.

voorwaardelijk filteren

Een veld filteren om de bovenste of onderste n items weer te geven op basis van een totaal. U kunt bijvoorbeeld filteren op de drie steden die de hoogste verkoop hebben gegenereerd of de vijf producten die het minst winstgevend zijn.

voorwaardelijke opmaak

De inhoud van een besturings element in een formulier of rapport opmaken op basis van een of meer voor waarden. EEN voor waarde kan verwijzen naar een ander besturings element, het besturings element met de focus of een door de gebruiker gedefinieerde Visual Basic for Applications-functie.

overeenkom

EEN voor waarde die zich voordoet als de gegevens in dezelfde record van twee leden van een replicaset zijn gewijzigd. Wanneer er sprake is van een conflict, wordt een winnende wijziging geselecteerd en toegepast in alle replica's, en wordt de verliezende wijziging geregistreerd als een conflict in alle replica's.

verbindingstekenreeks

EEN teken reeks expressie die wordt gebruikt voor het openen van een externe data base.

beperking

EEN beperking voor de waarde die kan worden ingevoerd in een kolom of rij. Waarden in de kolom leeftijd mogen bijvoorbeeld niet kleiner dan 0 of groter dan 110 zijn.

doorlopend formulier

EEN formulier dat meer dan één record in het scherm weergeeft in de formulier weergave.

besturings element dat een Hyper link bevat

EEN besturings element waarmee een gebruiker naar een document, webpagina of object kan gaan. Een voor beeld is een tekstvak dat is gekoppeld aan een veld dat Hyper links bevat.

kruistabelquery

EEN query waarmee een som, gemiddelde, aantal of een ander type totaal wordt berekend voor records en vervolgens het resultaat wordt gegroepeerd met twee typen informatie: de linkerkant van het gegevens blad en het andere boven.

gegevenstype Valuta

Een gegevens type in een Access-Data Base dat handig is voor berekeningen met geld of voor berekeningen met vaste komma, waarbij nauw keurigheid zeer belang rijk is.

huidige record

De record in een recordset van waaruit u gegevens kunt wijzigen of ophalen. Er kan slechts één huidige record in een recordset op een bepaald moment zijn, maar een recordset kan geen huidige record hebben, bijvoorbeeld nadat een record is verwijderd uit een recordset van het type dynaset.

cursor gegevens type

Een gegevens type in een Access-project kan alleen worden gebruikt voor het maken van een cursor variabele. Dit gegevens type kan niet worden gebruikt voor kolommen in een tabel. EEN cursor is een mechanisme dat wordt gebruikt voor het werken met één rij tegelijk in de resultatenset van een SELECT-instructie.

aangepaste groep

Een item van een aangepast groeps veld. EEN aangepaste groep bevat twee of meer items uit een rij-of kolom veld.

aangepast groeps veld

EEN veld in het rij-of kolom gebied dat aangepaste groepen bevat als items.

aangepaste volg orde

Door de gebruiker gedefinieerde sorteer volgorde. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste sorteer volgorde definiëren om waarden weer te geven in de kolom EmployeeTitle op basis van de anciënniteit van de titel.

het dialoog venster aangepaste eigenschappen

EEN aangepast eigenschappen venster waarmee gebruikers eigenschappen voor een ActiveX-besturings element kunnen instellen.

aangepaste werkbalk

In Access 2003 en eerdere versies wordt een werk balk gemaakt die u voor uw toepassing maakt. Een ingebouwde werk balk daarentegen maakt deel uit van Access wanneer deze op uw computer is geïnstalleerd.

D

Naar boven

DAO-object

Een object dat is gedefinieerd door de DAO-bibliotheek (Data Access Objects). U kunt DAO-objecten, zoals Data Base, TableDefen Recordset, gebruiken om objecten weer te geven die worden gebruikt voor het organiseren en manipuleren van gegevens, zoals tabellen en query's, in code.

objecten voor gegevens toegang

EEN programmeer interface die u kunt gebruiken om database objecten te openen en te manipuleren.

Data Access Objects (DAO)

Data Access-pagina

EEN webpagina die is ontworpen voor het weer geven van en werken met gegevens van Internet of een intranet. De gegevens worden doorgaans opgeslagen in een Access-Data Base.

eigenschappen van Data Access-pagina

Kenmerken van een Data Access-pagina die de data base aanduiden waarmee de pagina is verbonden en waarmee het uiterlijk en gedrag van de pagina wordt gedefinieerd.

gegevens gebied

Het gedeelte van een draai tabel-of draai grafiek weergave dat samenvattings gegevens bevat. Waarden in het gegevens gebied worden weer gegeven als records in de draai tabel weergave en als gegevens punten in de draai grafiek weergave.

gegevens verzamelen

EEN methode om informatie van gebruikers te verzamelen door het verzenden en ontvangen van HTML-formulieren of InfoPath 2007-formulieren vanuit Access 2007. In Access maakt u een aanvraag voor het verzamelen van gegevens en stuurt u deze naar gebruikers in een formulier dat deel uitmaakt van een e-mail bericht. Gebruikers vullen vervolgens een formulier in en brengen het naar u terug.

gegevens definitie

De velden in onderliggende tabellen en query's, en de expressies waaruit de record bron voor een Data Access-pagina is opgemaakt.

DDL (Data Definition Language)

De taal die wordt gebruikt om de kenmerken van een Data Base te beschrijven, met name tabellen, velden, indexen en opslag strategie. In ANSI wordt dit gedefinieerd om tokens te maken, te verwijderen en te wijzigen. DDL is een subset van SQL (Structured Query Language).

datumdefinitiequery

Een SQL-specifieke query waarmee u een tabel kunt maken, wijzigen of verwijderen, of een index in een Data Base kunt maken of verwijderen. Met ANSI worden deze query's als DDL-query's gedefinieerd en worden de tokens CREATE, DROP en ALTER gebruikt.

gegevensveld

EEN veld dat samengevatte gegevens bevat in de draai tabel-of draai grafiek weergave. EEN gegevens veld bevat meestal numerieke gegevens.

gegevensitem

Een toepassingsspecifiek gegevens item dat kan worden overgebracht via een DDE-kanaal (Dynamic Data Exchange).

gegevenslabel

EEN label met aanvullende informatie over een gegevens markering, die één gegevens punt of waarde vertegenwoordigt.

DML (data manipulatie Language)

De taal die wordt gebruikt om gegevens in een Data Base op te halen, in te voegen, te verwijderen en bij te werken. DML is een subset van SQL (Structured Query Language).

gegevensmarkering

EEN staaf, gebied, punt, segment of ander symbool in een grafiek die één gegevens punt of waarde vertegenwoordigt. Gerelateerde gegevens markeringen in een grafiek vormen een gegevens reeks.

gegevensreeks

Gerelateerde gegevens punten die in een grafiek zijn uitgezet. Elke gegevens reeks in een grafiek heeft een unieke kleur of patroon. U kunt een of meer gegevens reeksen in een grafiek uitzetten.

besturings element voor gegevens bronnen

De engine achter Data Access-pagina's en micro soft Office Web Components waarmee de verbinding met de onderliggende gegevens bron wordt beheerd. Het besturings element voor gegevens bronnen heeft geen visuele representatie.

database toepassing

EEN verzameling objecten die tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's en code modules kunnen bevatten die samen werken om een Data Base gemakkelijker te kunnen gebruiken. EEN database toepassing wordt meestal gebruikt voor een groep gebruikers.

databasediagram

EEN grafische weer gave van een gedeelte van een database schema. Het kan een hele of gedeeltelijke afbeelding zijn van de structuur van de data base. De tabel bevat tabellen, de kolommen die ze bevatten en de relaties tussen de tabellen.

Databasedocumentatie

EEN hulp middel waarmee u een rapport maakt dat gedetailleerde informatie bevat over de objecten in een Data Base.

databaseobjecten

Een Access-Data Base bevat objecten zoals tabellen, query's, formulieren, rapporten, pagina's, macro's en modules. Een Access-project bevat objecten zoals formulieren, rapporten, pagina's, macro's en modules.

database replicatie

Het proces voor het maken van twee of meer speciale kopieën (replica's) van een Access-Data Base. Replica's kunnen worden gesynchroniseerd, wijzigingen die zijn aangebracht in gegevens in één replica of ontwerp wijzigingen die zijn aangebracht in het ontwerp model, worden verzonden naar andere replica's.

Database venster

In Access 2003 en eerder, het venster dat wordt weer gegeven wanneer u een Access-Data Base of een Access-project opent. Er worden sneltoetsen weer gegeven voor het maken van nieuwe database objecten en het openen van bestaande objecten. In Access 2007 wordt het database venster vervangen door het navigatie deel venster.

definitiequery

Een SQL-specifieke query die DDL-instructies (Data Definition Language) bevat. Met deze instructies kunt u objecten in de data base maken of wijzigen.

gegevensblad

Gegevens uit een tabel, formulier, query, weer gave of opgeslagen procedure die in een rij-en kolom opmaak worden weer gegeven.

Gegevensbladweergave

EEN weer gave waarin gegevens uit een tabel, formulier, query, weer gave of opgeslagen procedure in een rij-en kolom opmaak worden weer gegeven. In de gegevens blad weergave kunt u velden bewerken, gegevens toevoegen en verwijderen en gegevens zoeken. In Access 2007 kunt u ook velden wijzigen en toevoegen aan een tabel in de gegevens blad weergave.

datumexpressie

Een expressie die kan worden geïnterpreteerd als een datum, met inbegrip van datum notaties, getallen die eruitzien als datums, teken reeksen die eruitzien als datums en datums die het resultaat zijn van functies.

letterlijke datum

Een reeks tekens met een geldige notatie die wordt omgeven door hekjes (#). Geldige notaties zijn de datum notatie die is opgegeven in de land instellingen voor uw code of de universele datum notatie.

datumscheidingstekens

Tekens die worden gebruikt om de dag, de maand en het jaar van elkaar te scheiden wanneer datum waarden worden opgemaakt. De tekens worden bepaald door systeem instellingen of met de functie Format .

gegevenstype Datum/tijd

Een gegevens type in een Access-Data Base dat wordt gebruikt om datum-en tijd gegevens op te slaan.

datetime-gegevens type

In een Access-project is dit het gegevens type datum en tijd van 1 januari 1753, tot 31 december 9999, tot een nauw keurigheid van drie honderden seconden of meer.

DBCS

EEN teken reeks waarin 1 of 2 bytes worden gebruikt om een teken aan te geven, zodat meer dan 256 tekens worden weer gegeven.

Decimal-gegevens type (Access-Data Base)

Een exact numeriek gegevens type dat waarden bevat van-10 ^ 28-1 tot en met 10 ^ 28-1. U kunt de schaal (maximum aantal cijfers) en de precisie (Maxi maal het totale aantal cijfers rechts van het decimaal teken) opgeven.

Decimal-gegevens type (Access-project)

Een exact numeriek gegevens type dat waarden bevat van-10 ^ 38-1 tot en met 10 ^ 38-1. U kunt de schaal (maximum totaal aantal cijfers) en de precisie (maximum aantal cijfers rechts van het decimaal teken) opgeven.

declaratie

Niet-uitvoer bare code die een constante, variabele of procedure benoemt en de kenmerken ervan aangeeft, zoals gegevens type. Voor DLL-procedures geven declaraties namen, Bibliotheken en argumenten op.

Sectie Declaraties

De sectie van een module die declaraties bevat die van toepassing zijn op elke procedure in de module. Het kan declaraties bevatten voor variabelen, constanten, door de gebruiker gedefinieerde gegevens typen en externe procedures in een dll (Dynamic Link Library).

standaardstijl van besturingselement

De standaard instelling van de eigenschap van een type besturings element. U kunt een type besturings element aanpassen voordat u twee of meer vergelijk bare besturings elementen maakt om te voor komen dat elk besturings element afzonderlijk wordt aangepast.

standaard eigenschap

EEN eigenschap die u kunt instellen voor een besturings element, zodat elke keer dat er een nieuw besturings element van dat type wordt gemaakt, dezelfde waarde wordt gebruikt.

standaardwaarde

EEN waarde die automatisch wordt ingevoerd in een veld of besturings element wanneer u een nieuwe record toevoegt. U kunt de standaard waarde accepteren of deze overschrijven door een waarde te typen.

verwijderquery

EEN query (SQL-instructie) waarmee u rijen kunt verwijderen die overeenkomen met de criteria die u opgeeft in een of meer tabellen.

ontwerpraster

Het raster waarmee u een query of filter kunt ontwerpen in de ontwerp weergave voor query's of in het venster Geavanceerde filter-/sorteeropties. Voor query's was dit raster voorheen bekend als het QBE raster.

Ontwerp model

Het enige lid van de replicaset waarin u wijzigingen kunt aanbrengen in de database structuur die kan worden door gegeven aan andere replica's.

Ontwerpweergave

EEN weer gave waarin het ontwerp van deze database objecten wordt getoond: tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's. In de ontwerp weergave kunt u nieuwe database objecten maken en het ontwerp van bestaande objecten wijzigen.

detail gebied

Het gedeelte van een draai tabel weergave dat detail-en totaal velden bevat.

detail veld

EEN veld waarin alle rijen of records van de onderliggende record bron worden weer gegeven.

detailsectie

Wordt gebruikt om de hoofd tekst van een formulier of rapport te bevatten. Deze sectie bevat meestal besturings elementen die afhankelijk zijn van de velden in de record bron, maar kan ook niet-afhankelijke besturings elementen bevatten, zoals labels waarmee de inhoud van een veld wordt aangeduid.

directe synchronisatie

EEN methode waarmee gegevens worden gesynchroniseerd tussen replica's die rechtstreeks zijn verbonden met het lokale netwerk en die beschikbaar zijn via gedeelde netwerk mappen.

uitgeschakeld besturings element

EEN besturings element dat lichter gekleurd wordt weer gegeven in een formulier. EEN uitgeschakeld besturings element kan de focus niet krijgen en reageert niet op muis klikken.

document eigenschappen

Eigenschappen, zoals titel, onderwerp en auteur, die worden opgeslagen bij elke Data Access-pagina.

domein

EEN set records die is gedefinieerd door een tabel, een query of een SQL-expressie. Statistische domein functies retour neren statistische gegevens over een specifiek domein of een set records.

statistische domeinfunctie

Een functie, zoals DAvg of DMax, die wordt gebruikt voor het berekenen van statistieken voor een set records (een domein).

dubbele precisie

Kenmerken van een getal dat is opgeslagen in twee keer de hoeveelheid (twee woorden; meestal 8 bytes) van het computer geheugen dat is vereist voor het opslaan van een minder nauw keurig (enkele precisie) getal. Wordt meestal verwerkt door een computer in een zwevende-komma formulier.

neerzet gebied

Een gebied in een draai tabel-of draai grafiek weergave waarin u velden uit de lijst met velden kunt verwijderen om de gegevens in het veld weer te geven. De labels in elk neerzet gebied geven het type velden aan dat u in de weer gave kunt maken.

vervolgkeuzelijst

EEN besturings element op een Data Access-pagina waarop, wanneer erop wordt geklikt, een lijst wordt weer gegeven waarin u een waarde kunt selecteren. U kunt geen waarde typen in een vervolg keuzelijst.

dll (Dynamic Link Library)

EEN set routines die kan worden aangeroepen vanuit Visual Basic-procedures en die tijdens runtime wordt geladen en gekoppeld aan uw toepassing.

E

Naar boven

echo

Het proces van het bijwerken of opnieuw tekenen van het scherm tijdens het uitvoeren van een macro.

besturings element bewerken

Een bewerkings besturings element dat ook wel een tekstvak wordt genoemd, is een rechthoekig gebied waarin een gebruiker tekst kan invoeren en bewerken.

insluiten

Een kopie van een OLE-object uit een andere toepassing invoegen. De bron van het object, de OLE-server, kan elke toepassing zijn die OLE (object linking and Embedding) ondersteunt. Wijzigingen in een Inge sloten object worden niet doorgevoerd in het oorspronkelijke object.

ingeschakelde data base

EEN Data Base van een eerdere versie die is geopend in Access 2000 of hoger zonder de indeling te converteren. Als u het ontwerp van de Data Base wilt wijzigen, moet u deze openen in de versie van Access waarin het is gemaakt.

foutnummer

Een geheel getal in het bereik 0-65.535 dat overeenkomt met de instelling van de eigenschap Number van het Err -object. In combi natie met de eigenschap Beschrijving van het Err -object vertegenwoordigt dit nummer een bepaald fout bericht.

exclusief

EEN toegangs modus voor gegevens in een Data Base die wordt gedeeld via een netwerk. Wanneer u een Data Base opent in de exclusieve modus, voor komt u dat anderen de data base openen.

besturings element uitvouwen

EEN besturings element op een Data Access-pagina waarop u kunt klikken om een gegroepeerde record uit te vouwen of samen te vouwen om de detail records weer te geven of te verbergen.

Uitvouw teken

EEN knop die wordt gebruikt voor het uitvouwen of samen vouwen van groepen records; het plus teken (+) of minteken (-) wordt weer gegeven.

exporteren

Gegevens en database objecten kopiëren naar een andere data base, een ander werk blad of een andere bestands indeling, zodat een andere data base of een ander programma de gegevens of database objecten kan gebruiken. U kunt gegevens exporteren naar een groot aantal ondersteunde data bases, Program ma's en bestands indelingen.

Opbouwfunctie voor expressies

Een Access-hulp middel waarmee u een expressie kunt maken. De sjabloon bevat een lijst met veelgebruikte expressies die u kunt selecteren.

externe database

De bron van de tabel die moet worden gekoppeld aan of geïmporteerd in de huidige Data Base, of de bestemming van een tabel die moet worden geëxporteerd.

externe tabel

EEN tabel buiten de geopende Access-Data Base of het geopende Access-project.

F

Naar boven

veld gegevens typen

EEN kenmerk van een veld waarmee wordt bepaald welk type gegevens er in de winkel kunnen worden opgeslagen. Bijvoorbeeld: een veld waarvan het gegevens type tekst is, kan gegevens opslaan die bestaan uit tekst-of numerieke tekens, maar een numeriek veld kan alleen numerieke gegevens opslaan.

Het deelvenster Lijst met velden

EEN deel venster waarin alle velden in de onderliggende record bron of het onderliggende database object worden weer gegeven.

veld kiezer

EEN klein vak of een balk waarop u kunt klikken om een hele kolom in een gegevens blad te selecteren.

bestandsnummer

Een getal dat wordt gebruikt in de instructie openen om een bestand te openen. Gebruik bestands nummers in het bereik 1-255, inclusief, voor bestanden die niet toegankelijk zijn voor andere Program ma's. Gebruik bestands nummers in het bereik 256-511 voor bestanden die toegankelijk zijn vanuit andere Program ma's.

Opvulling

EEN vergroting van het rapport waarmee het venster van de moment opname wordt gevuld door de breedte of de hoogte van een pagina aan te passen, afhankelijk van of het rapport de afdruk stand Staand of liggend heeft.

filterwebonderdeel

EEN set criteria die is toegepast op gegevens om een subset van de gegevens weer te geven of om de gegevens te sorteren. In Access kunt u filter technieken, zoals selectie filter en formulier filter, gebruiken om gegevens te filteren.

filter gebied

Het deel van een draai tabel-of draai grafiek weergave dat filter velden bevat.

Formulier filter

EEN techniek voor het filteren van gegevens waarbij een versie van het huidige formulier of gegevens blad wordt gebruikt met lege velden waarin u de waarden kunt typen die u wilt gebruiken voor de gefilterde records.

Selectie filter

EEN techniek voor het filteren van records in een formulier of gegevens blad waarin u alleen records ophaalt die de geselecteerde waarde bevatten.

Negatief selectie filter

EEN methode waarbij records in een formulier of gegevens blad worden gefilterd om alleen de records op te halen die de geselecteerde waarde niet bevatten.

filter veld

EEN veld in het filter gebied dat u kunt gebruiken om gegevens te filteren die worden weer gegeven in de draai tabel-of draai grafiek weergave. Filter velden voeren dezelfde functies uit als pagina velden in micro soft Excel-draai tabel rapporten.

Invoer filter

EEN techniek voor het filteren van records waarbij een waarde of expressie wordt gebruikt die u invoert om alleen records te zoeken die de waarde bevatten of die aan de expressie voldoen.

tekstbestand met vaste breedte

EEN bestand met gegevens waarin elk veld een vaste breedte heeft.

float-gegevens type

Een numeriek gegevens type in een Access-project met een precisie van 15 cijfers. Het gegevens type float kan positieve waarden bevatten van ongeveer 2.23 E-308 tot en met 1.79 E + 308, negatieve waarden van ongeveer-2.23 E-308 tot-1.79 E + 308 of nul.

flexibele

Kan worden verplaatst in de vorm van een afzonderlijk venster. EEN zwevend venster is altijd boven aan het venster. De opbouw functie voor expressies, de functie database documentatie, de werkset en paletten kunnen zwevend zijn.

refererende sleutel

Een of meer tabel velden (kolommen) die verwijzen naar het veld of de velden van de primaire sleutel in een andere tabel. EEN refererende sleutel geeft aan hoe de tabellen zijn gerelateerd.

refererende tabel

EEN tabel (zoals klant orders) die een refererende-sleutel veld (zoals CustomerID) bevat dat het primaire-sleutel veld in een andere tabel (zoals klanten) bevat in de data base en dat zich meestal aan de ' veel'-kant van een een-op-veel-relatie bevindt

formulier

Een Access-database object waarop u besturings elementen kunt plaatsen voor het uitvoeren van acties of voor het invoeren, weer geven en bewerken van gegevens in velden.

formulier voet tekst

Wordt gebruikt om instructies weer te geven voor het gebruik van een formulier, opdracht knoppen of niet-afhankelijke besturings elementen om invoer te accepteren. Wordt weer gegeven onderaan in het formulier in de formulier weergave en aan het einde van een afdruk.

formulierkop tekst

Wordt gebruikt om een titel voor een formulier weer te geven, instructies voor het gebruik van het formulier, of opdracht knoppen waarmee gerelateerde formulieren worden geopend of andere taken worden uitgevoerd. De formulierkop tekst wordt weer gegeven boven aan het formulier in de formulier weergave en aan het begin van een afdruk.

formuliermodule

EEN module die VBA-code (Visual Basic for Applications) bevat voor alle gebeurtenis procedures die worden geactiveerd door gebeurtenissen die zich voordoen op een specifiek formulier of de besturings elementen.

Tabblad formulier object

Het tabblad object waarin u met formulieren werkt in de ontwerp weergave, de formulier weergave, de gegevens blad weergave of het afdruk voorbeeld.

formuliereigenschappen

Kenmerken van een formulier die van invloed zijn op het uiterlijk of gedrag van het formulier. De eigenschap DefaultView is bijvoorbeeld een formulier eigenschap waarmee wordt bepaald of een formulier automatisch wordt geopend in de formulier weergave of de gegevens blad weergave.

formulier kiezer

Het vak waarin de linialen elkaar ontmoeten, in de linkerbovenhoek van een formulier in de ontwerp weergave. Gebruik het vak om bewerkingen op formulier niveau uit te voeren, zoals het selecteren van het formulier.

Afbeelding van pictogram

EEN weer gave waarin een formulier wordt weer gegeven dat u gebruikt om gegevens weer te geven of te accepteren. De formulier weergave is de belangrijkste manier om gegevens in tabellen toe te voegen en te wijzigen. U kunt het ontwerp van een formulier ook wijzigen in deze weer gave.

format

Hiermee geeft u op hoe gegevens worden weer gegeven en afgedrukt. Een Access-Data Base bevat standaard indelingen voor specifieke gegevens typen, zoals een Access-project voor de equivalente SQL-gegevens typen. U kunt ook aangepaste notaties maken.

front-end-/back-endtoepassing

EEN database toepassing die bestaat uit een ' reserve-end '-database bestand met tabellen, en kopieën van een front-end-database bestand dat alle andere database objecten bevat met koppelingen naar de ' reserve-end '-tabellen.

functie

EEN query die invoer parameters accepteert en een resultaat als een opgeslagen procedure retourneert. Typen: scalair (multistateing; geeft één waarde als resultaat), inline (één instructie; een bijwerkbare tabel waarde) en tabel (meerdere instructies; tabel waarde).

Functieprocedure

In Visual Basic for Applications (VBA) is dit een procedure die een waarde retourneert en die kan worden gebruikt in een expressie. U declareert een functie met behulp van de functie-instructie en beëindigt deze met behulp van de End Function-instructie.

G

Naar boven

Algemene sorteer volgorde

De standaard volgorde bepaalt hoe tekens worden gesorteerd in de hele data base, zoals in tabellen, query's en rapporten. U moet de algemene sorteer volgorde definiëren als u van plan bent om een Data Base te gebruiken met meerdere taal versies van Access.

globale menubalk

In Access 2003 en eerder, een speciale aangepaste menu balk die de ingebouwde menu balk vervangt in alle vensters in uw database toepassing, tenzij u een aangepaste menu balk hebt opgegeven voor een formulier of rapport.

globale replica

EEN replica waarin wijzigingen volledig worden bijgehouden en die kunnen worden uitgewisseld met een globale replica in de set. EEN globale replica kan ook wijzigingen uitwisselen met lokale of anonieme replica's waarvoor de replica de spil wordt.

globaal snelmenu

EEN aangepast snelmenu waarmee het ingebouwde snelmenu voor de volgende objecten wordt vervangen: velden in tabel-en query gegevens bladen; formulieren en formulier besturings elementen in de formulier weergave, de gegevens blad weergave en het afdruk voorbeeld; en rapporten in het afdruk voorbeeld.

GUID (Globally Unique Identifier)

EEN veld in een Access-Data Base dat uit 16 bytes bestaat om een unieke id voor replicatie in te stellen. GUID'S worden gebruikt voor het aanduiden van replica's, replica sets, tabellen, records en andere objecten. In een Access-Data Base worden GUID'S replicatie-Id's genoemd.

raster (gegevens blad weergave)

Verticale en horizontale lijnen waarmee rijen en kolommen met gegevens visueel worden verdeeld in cellen in een tabel, query, formulier, weer gave of opgeslagen procedure. U kunt deze raster lijnen weer geven en verbergen.

raster (ontwerp weergave)

Een rang schikking van verticale en horizontale stippel lijnen en effen lijnen die u helpen bij het bepalen van besturings elementen bij het ontwerpen van een formulier of rapport.

groeps account

EEN verzameling gebruikers accounts in een werk groep, aangeduid met de groeps naam en de persoonlijke ID (PID). Machtigingen die zijn toegewezen aan een groep, zijn van toepassing op alle gebruikers in de groep.

besturings element voor groeps filter

Het besturings element vervolg keuzelijst op een Data Access-pagina waarmee records worden opgehaald uit een onderliggende recordset op basis van de waarde die u selecteert in de lijst. Op een gegroepeerde pagina haalt het besturings element een specifieke groep records op.

groepsvoettekst

Wordt gebruikt om gegevens, zoals groeps naam of groeps totaal, aan het einde van een groep records in te voegen.

groepskoptekst

Wordt gebruikt om gegevens, zoals de groeps naam of het groeps totaal, aan het begin van een groep records in te voegen.

groepsniveau

De diepte waarmee een groep in een rapport of Data Access-pagina is genest binnen andere groepen. Groepen worden genest wanneer een set records wordt gegroepeerd op meer dan één veld, expressie of groeps record bron.

gegroepeerde besturings elementen

Twee of meer besturings elementen die als één eenheid kunnen worden behandeld tijdens het ontwerpen van een formulier of rapport. U kunt de groep selecteren in plaats van elk afzonderlijk besturings element te selecteren tijdens het rangschikken van besturings elementen of het instellen van eigenschappen.

gegroepeerde Data Access-pagina

EEN Data Access-pagina met twee of meer Groepeer niveaus.

GUID-gegevens type

EEN unieke identificatie teken reeks die wordt gebruikt voor externe procedure-oproepen. In elke interface en object klasse wordt een GUID (Globally Unique Identifier) gebruikt voor de identificatie. EEN GUID is een 128 bits-waarde.

H

Naar boven

hosttoepassing

Elke toepassing die het gebruik van Visual Basic for Applications ondersteunt.

bak

EEN globale replica waarnaar de wijzigingen in alle replica's in de replicaset worden gesynchroniseerd. De hub fungeert als de hoofd replica.

hyperlinkadres

Het pad naar een doel, zoals een object, document of webpagina. EEN hyperlink adres kan een URL (adres van een Internet-of intranet site) zijn of een UNC-netwerkpad (adres op een LAN-bestand).

gegevenstype Hyperlink

EEN gegevens type voor een Access-database veld waarin hyperlink adressen worden opgeslagen. Een adres kan Maxi maal vier onderdelen bevatten en is geschreven met de volgende indeling: weergave tekst # adres # subadres #.

hyperlink veld

EEN veld waarin hyperlink adressen worden opgeslagen. In een Access-Data Base is dit een veld met het gegevens type Hyper link. In een Access-project is dit een veld waarvan de eigenschap IsHyperlink is ingesteld op waar.

besturings element voor afbeelding van Hyper Link

EEN besturings element dat op een Data Access-pagina wordt gebruikt om een niet-afhankelijke afbeelding weer te geven die een Hyper Link naar een bestand of webpagina vertegenwoordigt. In de Blader modus kunt u op de afbeelding klikken om naar de doel locatie te gaan.

I

Naar boven

IDC/HTX-bestanden

In micro soft Internet Information Server worden een IDC-bestand en een HTX-bestand gebruikt om gegevens op te halen uit een ODBC-gegevens bron en op te maken als een HTML-document.

id (expressies)

Een element van een expressie dat verwijst naar de waarde van een veld, besturings element of eigenschap. Bijvoorbeeld formulieren! [Orders]! [Order nummer] is een id die verwijst naar de waarde in het besturings element order nummer in het formulier Orders.

id (Visual Basic)

EEN gegevenslid in een Visual Basic-code module. Een id kan een sub, function of Property-procedure zijn, een variabele, een constante, een DECLARe-instructie of een door de gebruiker gedefinieerd gegevens type.

besturingselement Afbeelding

EEN besturings element dat wordt gebruikt om een afbeelding in een formulier of rapport weer te geven.

afbeeldings gegevens type

Een gegevens type met een variabele lengte in een Access-project dat Maxi maal 2 ^ 31-1 (2.147.483.647) bytes van binaire gegevens kan bevatten. Het wordt gebruikt voor het opslaan van Binary Large Objects (BLOB'S), zoals afbeeldingen, documenten, geluiden en gecompileerde code.

importeren

Gegevens uit een tekst bestand, spread sheet-bestand of database tabel kopiëren naar een Access-tabel. U kunt de geïmporteerde gegevens gebruiken om een nieuwe tabel te maken of u kunt deze toevoegen aan een bestaande tabel met een overeenkomende gegevens structuur.

import-/exportspecificatie

EEN specificatie waarmee de informatie wordt opgeslagen die Access nodig heeft om een import-of export bewerking uit te voeren op een tekst bestand met vaste breedte of met scheidings tekens.

index

EEN functie waarmee het zoeken en sorteren in een tabel wordt versneld op basis van sleutel waarden en kan uniekheid afdwingen voor de rijen in een tabel. De primaire sleutel van een tabel wordt automatisch geïndexeerd. Sommige velden kunnen niet worden geïndexeerd vanwege hun gegevens type, zoals OLE-object of bijlage.

venster Indexen

Een venster in een Access-Data Base waarin u de indexen van een tabel kunt bekijken of bewerken of meervoudige indexen kunt maken.

indirecte synchronisatie

EEN synchronisatie methode die wordt gebruikt in een niet-verbonden omgeving, zoals wanneer u onderweg bent met een draag bare computer. U moet Replication Manager gebruiken om indirecte synchronisatie te configureren.

intern activeren

Activering van de OLE-server van een OLE-object in een veld of besturings element. U kunt bijvoorbeeld een Wave-Audio bestand (. wav) afspelen dat is opgenomen in een besturings element door te dubbel klikken op het besturings element.

invoermasker

EEN notatie die bestaat uit letterlijke weergave tekens (zoals haakjes, punten en afbreek streepjes) en masker tekens die aangeven waar gegevens moeten worden ingevoerd en welk type gegevens moeten worden ingevoerd en hoeveel tekens worden toegestaan.

Installeer bare ISAM

EEN stuur programma dat u kunt opgeven om toegang tot externe database notaties, zoals dBASE, Excel en Paradox, mogelijk te maken. De micro soft Access-data base-engine installeert (laadt) deze ISAM-Stuur Programma's wanneer hiernaar wordt verwezen door de toepassing.

exemplaar

Een object dat is gemaakt op basis van de klasse die de definitie bevat. Meerdere exemplaren van een formulier klasse hebben bijvoorbeeld dezelfde code en worden geladen met de besturings elementen die werden gebruikt om de formulier klasse te ontwerpen.

gegevens type int

In een Access-project is dit een gegevens type van 4 bytes (32 bits) waarin hele getallen worden opgeslagen in het bereik van-2 ^ 31 (-2.147.483.648) tot en met 2 ^ 31-1 (2.147.483.647).

gegevenstype Integer

EEN fundamenteel gegevens type voor het opslaan van gehele getallen. Een variabele van het type geheel getal wordt opgeslagen als een 16-bits (2-byte) getal in de waarde van-32.768 tot 32.767.

Internet synchronisatie

Wordt gebruikt om replica's te synchroniseren in een niet-verbonden omgeving waarin een Internet server is geconfigureerd. U moet Replication Manager gebruiken voor het configureren van Internet synchronisatie.

intrinsieke constante

EEN constante die wordt geleverd door Access, VBA, ADO of DAO. Deze constanten zijn beschikbaar in het objecten overzicht door te klikken op globalen in elk van deze bibliotheken.

item

EEN uniek gegevens element in een veld. Wanneer er een lager niveau van items beschikbaar is voor weer gave in een draai tabel lijst of de lijst met velden, wordt er een Uitvouw teken (+) naast het item weer gegeven.

J

Naar boven

Jet-en Replication-objecten

EEN set automatiserings interfaces die u kunt gebruiken om acties uit te voeren die specifiek zijn voor micro soft Jet-data bases. Met JRO kunt u data bases comprimeren, gegevens uit de cache vernieuwen en gerepliceerde data bases maken en muteren.

K

Naar boven

toetsenbord handler

Code die bepaalt welke toetsen of toetsen combinaties door de gebruiker worden ingedrukt en hoe deze worden gereageerd.

L

Naar boven

label

EEN besturings element waarin beschrijvende tekst wordt weer gegeven, zoals een titel, een bijschrift of instructies, in een formulier of rapport. Labels kunnen al dan niet aan een ander besturings element worden gekoppeld.

Indelings weergave

In Access 2007, een weer gave waarin u veel typen ontwerp wijzigingen kunt aanbrengen in formulieren en rapporten terwijl u Live gegevens bekijkt.

left outer join

Een outer join waarbij alle records vanaf de linkerkant van de LEFT JOIN-bewerking in de SQL-instructie van de query worden toegevoegd aan de resultaten van de query, zelfs als het gekoppelde veld in de tabel aan de rechter kant geen overeenkomende waarden bevat.

legenda

EEN vak waarin de patronen of kleuren worden aangeduid die zijn toegewezen aan gegevens reeksen of categorieën in een grafiek.

bibliotheekdatabase

EEN verzameling procedures en database objecten die u vanuit een wille keurige toepassing kunt bellen. Als u de items in de bibliotheek wilt gebruiken, moet u eerst een verwijzing maken van de huidige Data Base naar de bibliotheek database.

koppeling (tabellen)

Een actie waarmee een verbinding wordt gemaakt met gegevens uit een ander programma, zodat u de gegevens in het oorspronkelijke programma en in Access kunt bekijken en bewerken.

gekoppelde tabel

EEN tabel die is opgeslagen in een bestand buiten de geopende Data Base waaruit Access records kan openen. U kunt records in een gekoppelde tabel toevoegen, verwijderen en bewerken, maar u kunt de structuur niet wijzigen.

lijst index

De volg orde van de getallen voor items in een lijst, te beginnen met 0 voor het eerste item, 1 voor het tweede item, enzovoort.

lokaal object

EEN tabel, query, formulier, rapport, macro of module die overblijft in de replica of het ontwerp model waarin de tabel is gemaakt. Het object en de wijzigingen in het object worden niet naar andere leden in de replicaset gekopieerd.

lokale replica

EEN replica waarmee gegevens worden uitgewisseld met de spil of een globale replica, maar niet met andere replica's in de replicaset.

landinstellingen

De set informatie die overeenkomt met een bepaalde taal en een bepaald land.

vergrendeld

De voor waarde van een record, recordset of data base waardoor deze alleen-lezen is voor alle gebruikers behalve de gebruiker die de gebruiker momenteel wijzigt.

opzoekveld

EEN veld dat wordt gebruikt in een formulier of rapport in een Access-Data Base, waarmee een lijst met waarden wordt weer gegeven die uit een tabel of query zijn opgehaald, of waar een statische verzameling waarden wordt opgeslagen.

M

Naar boven

ACCDE-bestand

Een Access 2007-data base (. ACCDB)-bestand waarin alle modules zijn gecompileerd en alle Bewerk bare bron code is verwijderd.

Access-data base-engine

Het deel van het Access-database systeem waarmee gegevens worden opgehaald en opgeslagen in gebruikers-en systeem databases. De engine kan worden beschouwd als gegevens beheer waarop database systemen, zoals Access, zijn ingebouwd.

macro

Een actie of een reeks acties die u kunt gebruiken om taken te automatiseren.

Opbouwfunctie voor macro's

Het object tabblad waarin u macro's maakt en wijzigt. U kunt de opbouw functie voor macro's starten vanaf verschillende locaties, zoals een formulier of rapport, of rechtstreeks vanaf het tabblad maken op het lint.

macrogroep

EEN verzameling verwante macro's die samen worden opgeslagen onder één macro naam. De collectie wordt vaak gewoon als een macro genoemd.

hoofdformulier

EEN formulier dat een of meer subformulieren bevat.

tabelmaakquery

EEN query (SQL-instructie) die een nieuwe tabel maakt en vervolgens records (rijen) in die tabel maakt door records uit een bestaande tabel of query resultaten te kopiëren.

hand matige koppeling

EEN koppeling waarvoor u actie moet ondernemen om de gegevens bij te werken nadat de gegevens in het bron document zijn gewijzigd.

veel-op-veel-relatie

Een koppeling tussen twee tabellen waarin één record in een van beide tabellen kan betrekking hebben op veel records in de andere tabel. Als u een veel-op-veel-relatie wilt instellen, maakt u een derde tabel en voegt u de primaire-sleutel velden uit de andere twee tabellen toe aan deze tabel.

rand

Het verplaatsen van tekst die op een Data Access-pagina wordt gebruikt om de aandacht van de gebruiker te vestigen op een specifiek pagina-element, zoals een kop of een belang rijke aankondiging. Als u een selectie kader op een pagina wilt plaatsen, maakt u een besturings element voor lichtkrant tekst.

maximale record limiet

Als u de prestaties wilt verbeteren, kunt u opgeven hoeveel records er Maxi maal moeten worden opgehaald uit een micro soft SQL Server-Data Base voor een formulier of gegevens blad in een Access-project.

MDE-bestand

Een Access 2003-data base (. mdb) waarin alle modules zijn gecompileerd en alle Bewerk bare bron code is verwijderd.

gegevenstype Memo

Dit is het gegevens type van een veld in een Access-Data Base. Memo velden kunnen Maxi maal 65.535 tekens bevatten.

Microsoft Access-gegevensbestand

Een Access-Data Base of een Access-project bestand. In een Access 2007-Data Base worden database objecten en gegevens opgeslagen in een ACCDB-bestand en in eerdere versies van Access wordt de MDB-indeling gebruikt. EEN project bestand bevat geen gegevens en wordt gebruikt om verbinding te maken met een micro soft SQL Server-Data Base.

Microsoft Access-database

EEN verzameling gegevens en objecten (zoals tabellen, query's of formulieren) die zijn gerelateerd aan een bepaald onderwerp of doel.

Microsoft Access-object

Een object dat door Access is gedefinieerd en dat betrekking heeft op toegang, de interface of de formulieren en rapporten van een toepassing. Daarnaast kunt u een micro soft Access-object gebruiken om de elementen van de interface te Program meren die wordt gebruikt om gegevens in te voeren en weer te geven.

Microsoft Access-project

Een Access-bestand dat wordt gekoppeld aan een micro soft SQL Server-Data Base en wordt gebruikt voor het maken van client-en server toepassingen. EEN project bestand bevat geen gegevens of objecten die zijn gebaseerd op een definitie, zoals tabellen en weer gaven.

Micro soft Data Engine

EEN client/server-gegevens engine die lokale gegevens opslag biedt op een kleiner computer systeem, zoals een computer met één gebruiker of een kleine werk groep, en die compatibel is met micro soft SQL Server 6,5, SQL Server 7,0 en SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server-database

EEN data base in micro soft SQL Server, die bestaat uit tabellen, weer gaven, indexen, opgeslagen procedures, functies en triggers. U kunt een Access-Data Base verbinden met SQL Server-gegevens met behulp van ODBC of door een bestand met het Access-project (*. ADP) te maken.

module niveau

Beschrijft een variabele of constante die is gedeclareerd in de sectie Declaraties van een VBA-module (Visual Basic for Applications) of buiten een procedure. Variabelen of constanten die zijn gedefinieerd op module niveau, zijn beschikbaar voor alle procedures in een module.

variabele op module niveau

Een variabele die is gedeclareerd in de declaratie sectie van een VBA-module (Visual Basic for Applications) met behulp van het sleutel woord Private . Deze variabelen zijn beschikbaar voor alle procedures in de module.

Money-gegevens type

In een Access-project is dit een gegevens type waarin de monetaire waarden in het bereik-922.337.203.685.477,5707 tot en met 922.337.203.685.477,5807 worden opgeslagen, met een nauw keurigheid tot een thousandth van een monetaire eenheid.

verplaatsings greep

Het grote vier kant dat wordt weer gegeven in de linkerbovenhoek van het geselecteerde besturings element of de indeling van het besturings element in de ontwerp weergave of de indelings weergave. U kunt de greep slepen om de indeling van het besturings element of de besturingselementindeling naar een andere locatie te verplaatsen.

verplaatsingsmodus

De modus waarin u een kolom kunt verplaatsen in de gegevens blad weergave met behulp van de pijl-rechts en pijl-rechts.

veld met meerdere waarden

EEN opzoek veld waarin meer dan één waarde kan worden opgeslagen.

database voor meerdere gebruikers (gedeelde database)

EEN Data Base die meer dan één gebruiker toestaat dezelfde gegevens te openen en te wijzigen.

N

Naar boven

Automatische naam correctie

EEN functie waarmee u automatisch veelvoorkomende neven effecten kunt corrigeren die optreden wanneer u de naam van formulieren, rapporten, tabellen, query's, velden of besturings elementen in formulieren en rapporten wijzigt. In automatische naam correctie kunnen echter niet alle verwijzingen naar objecten met een andere naam worden hersteld.

navigatieknoppen

De knoppen die u kunt gebruiken om records te door lopen. Deze knoppen bevinden zich in de linkerbenedenhoek van de gegevens blad weergave en de formulier weergave. De knoppen zijn ook beschikbaar in de afdruk weergave, zodat u de pagina's van het document kunt door lopen.

navigatiedeelvenster

Het deel venster dat wordt weer gegeven wanneer u een Access-Data Base of een Access-project opent. In het navigatie deel venster worden de objecten in de Data Base weer gegeven en kan worden aangepast om objecten op verschillende manieren te sorteren en te groeperen.

nchar-gegevens type

Een gegevens type met een vaste lengte in een Access-project met Maxi maal 4.000 Unicode-tekens. Unicode-tekens gebruiken 2 bytes per teken en ondersteunen alle internationale tekens.

normaliseren

Om het dupliceren van gegevens in een relationele data base tot een minimum te beperken door middel van efficiënt tabel ontwerp. Met de wizard Tabel analyse kunt u de data base normaliseren.

ntext-gegevens type

Een gegevens type met een variabele lengte in een Access-project dat Maxi maal 2 ^ 30-1 (1.073.741.823) tekens kan bevatten. In kolommen met het gegevens type ntext wordt een pointer van 16 bytes in de gegevensrij opgeslagen en worden de gegevens afzonderlijk opgeslagen.

Null

EEN waarde die u kunt invoeren in een veld of gebruiken in expressies of query's om ontbrekende of onbekende gegevens aan te geven. In Visual Basic verwijst het sleutel woord Null naar een null-waarde. Sommige velden, zoals primaire-sleutel velden, kunnen geen Null-waarden bevatten.

Null-veld

EEN veld met een null-waarde. EEN Null-veld is niet hetzelfde als een veld dat een teken reeks met de lengte nul ("") of een veld met de waarde 0 bevat.

gegevenstype Getal

Een gegevens type voor velden in een Access-Data Base, ontworpen voor numerieke gegevens die in wiskundige berekeningen worden gebruikt. Gebruik het gegevens type valuta echter om valuta waarden weer te geven of te berekenen.

numeriek gegevens type

Een exact numeriek gegevens type in een Access-project dat waarden bevat van-10 ^ 38-1 tot en met 10 ^ 38-1. U kunt de schaal (maximum totaal aantal cijfers) en de precisie (maximum aantal cijfers rechts van het decimaal teken) opgeven.

gegevens type nvarchar (n)

Een gegevens type met een variabele lengte in een Access-project met Maxi maal 4.000 Unicode-tekens. Unicode-tekens gebruiken 2 bytes per teken en ondersteunen alle internationale tekens.

O

Naar boven

Gegevens type object

EEN fundamenteel gegevens type dat een object vertegenwoordigt dat kan worden herkend door Visual Basic. Hoewel u een object variabele kunt declareren als type-object, is het raadzaam object variabelen te declareren op basis van hun specifieke type.

Deel venster object afhankelijkheden

Geeft objecten weer die afhankelijk zijn van het geselecteerde object en ook objecten waarvoor het geselecteerde object afhankelijkheden heeft.

object bibliotheek

EEN bestand met definities van objecten en de bijbehorende methoden en eigenschappen. Het bestand dat een object bibliotheek bevat, heeft meestal de bestands extensie. olb.

objecttype

EEN type object dat door een programma wordt weer gegeven via automatisering; bijvoorbeeld toepassing, bestand, bereik en blad. Gebruik het objecten overzicht in de Visual Basic editor of Raadpleeg de documentatie bij het programma voor een compleet overzicht van de beschik bare objecten.

objectvariabele

EEN variabele die een verwijzing naar een object bevat.

Opbouw functie voor ODBC-verbindings reeksen

Een Access-hulp middel dat u kunt gebruiken om verbinding te maken met een SQL-data base bij het maken van een Pass Through-query. Als u de query opslaat, wordt de verbindings reeks met de query opgeslagen.

ODBC-gegevensbron

Gegevens en de gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot die gegevens in Program ma's en data bases die het ODBC-protocol (Open Data Base Connectivity) ondersteunen.

ODBC-database

EEN Data Base waarvoor een ODBC-stuur programma (Open Data Base Connectivity) wordt geleverd (een stuur programma dat u kunt gebruiken voor het importeren, koppelen of exporteren van gegevens).

ODBCDirect

EEN technologie waarmee u ODBC-gegevens bronnen rechtstreeks kunt openen door middel van DAO-functies die de micro soft Jet-data base-engine negeren.

OLE-container

EEN programma dat een gekoppeld of Inge sloten OLE-object uit een ander programma bevat. Als een OLE-object in een Access-Data Base bijvoorbeeld een Excel-werk blad bevat, is Access de OLE-container.

OLE DB

EEN architectuur van een onderdeel database die efficiënte netwerk-en Internet toegang biedt tot veel typen gegevens bronnen, waaronder relationele gegevens, e-mail bestanden, platte bestanden en spread sheets.

OLE DB-provider

EEN programma in de OLE DB-architectuur dat native toegang mogelijk maakt tot gegevens, in plaats van toegang te krijgen tot gegevens met behulp van ODBC-of IISAM-Stuur Programma's, die externe manieren hebben om toegang te krijgen tot de gegevens.

OLE-object

Een object dat het OLE-protocol ondersteunt voor het koppelen en insluiten van objecten. Een OLE-object van een OLE-server (bijvoorbeeld een Windows Paint-afbeelding of een Excel-werk blad) kan worden gekoppeld of Inge sloten in een veld, formulier of rapport.

gegevenstype OLE-object

EEN veld gegevens type dat wordt gebruikt voor objecten die zijn gemaakt in andere Program ma's en die kunnen worden gekoppeld of Inge sloten (ingevoegd) in een Access-Data Base.

OLE-server

EEN programma of DLL waarmee een gekoppeld of Inge sloten OLE-object wordt geleverd aan een ander programma. Als een OLE-object in een Access-Data Base bijvoorbeeld een Excel-werk blad bevat, is Excel de OLE-server.

OLE-/DDE-koppeling

EEN verbinding tussen een OLE-object en de OLE-server ervan, of tussen een DDE-bron document (Dynamic Data Exchange) en een doel document.

een-op-veel-relatie

Een koppeling tussen twee tabellen waarin de primaire-sleutel waarde van elke record in de primaire tabel overeenkomt met de waarde in het overeenkomende veld of de velden van een groot aantal records in de gerelateerde tabel.

een-op-een-relatie

Een koppeling tussen twee tabellen waarin de primaire-sleutel waarde van elke record in de primaire tabel overeenkomt met de waarde in het overeenkomstige veld of de overeenkomende velden van één, en slechts één, record in de gerelateerde tabel.

keuzerondje

EEN besturings element, ook wel een keuze rondje genoemd, dat doorgaans wordt gebruikt als onderdeel van een groepsvak om alternatieven in een formulier of rapport te geven. EEN gebruiker kan niet meer dan één optie selecteren.

groepsvak

EEN frame dat selectie vakjes, wissel knoppen en keuze rondjes in een formulier of rapport kan bevatten. U gebruikt een groepsvak om alternatieven te geven waaruit de gebruiker één optie kan selecteren.

outer join

EEN join waarbij elke overeenkomende record uit twee tabellen wordt gecombineerd in één record in de query resultaten en ten minste één tabel alle records bijdraagt, zelfs als de waarden in het gekoppelde veld niet overeenkomen met de waarden in de andere tabel.

reder

Als de beveiliging wordt gebruikt, heeft het gebruikers account dat de controle heeft over een Data Base of database object. Standaard is het gebruikers account dat een Data Base of database object heeft gemaakt, de eigenaar.

P

Naar boven

pagina (gegevensopslag)

EEN deel van het database bestand waarin record gegevens worden opgeslagen. Afhankelijk van de grootte van de records, kan een pagina (met een grootte van 4 KB) meer dan één record bevatten.

paginavoettekst

Wordt gebruikt om pagina overzichten, datums of pagina nummers weer te geven onder aan elke pagina in een formulier of rapport. In een formulier wordt de pagina voet tekst alleen weer gegeven wanneer u het formulier afdrukt.

paginakoptekst

Wordt gebruikt voor het weer geven van een titel, kolom koppen, datums of pagina nummers boven aan elke pagina in een formulier of rapport. In een formulier wordt de paginakop tekst alleen weer gegeven wanneer u het formulier afdrukt.

parameterquery

EEN query waarin een gebruiker interactief een of meer criterium waarden opgeeft. EEN parameter query is geen afzonderlijk type query; in plaats daarvan wordt de flexibiliteit van een query uitgebreid.

gedeeltelijke replica

EEN Data Base die slechts een subset bevat van de records in een volledige replica. Met een gedeeltelijke replica kunt u filters instellen en relaties aangeven waarmee wordt bepaald welke subset van de records in de volledige replica moet worden opgenomen in de data base.

Pass Through-query

Een SQL-specifieke query die u gebruikt om opdrachten rechtstreeks naar een ODBC-database server te verzenden. Met pass through-query's werkt u rechtstreeks met de tabellen op de server, in plaats van de gegevens die worden verwerkt door de Access-data base-engine.

machtigingen

EEN set kenmerken die aangeeft welk type toegang een gebruiker heeft tot gegevens of objecten in een Data Base.

permanent object

Een object dat is opgeslagen in de data base; bijvoorbeeld een database tabel of een QueryDef -object. Recordset-objecten van het type dynaset of moment opname worden niet als persistente objecten beschouwd omdat ze in het geheugen worden gemaakt.

persoonlijke ID

EEN hoofdletter gevoelige alfanumerieke teken reeks die 4 tot 20 tekens lang is en die in Access wordt gebruikt in combi natie met de account naam om een gebruiker of groep in een Access-werk groep aan te duiden.

pessimistische

Een vergrendelings type waarbij de pagina met een of meer records, inclusief de record die wordt bewerkt, niet beschikbaar is voor andere gebruikers wanneer u de bewerkings methode gebruikt en niet meer beschikbaar blijft totdat u de methode Update gebruikt.

Klik op Afspelen

EEN wiskundige constante die overeenkomt met ongeveer 3.1415926535897932.

Draai grafiek weergave

EEN weer gave met een grafische analyse van gegevens in een gegevens blad of formulier. U kunt verschillende detail niveaus zien of de indeling opgeven door velden en items te slepen of door items weer te geven of te verbergen in de vervolg keuzelijsten voor de velden.

Draai tabel formulier

Een interactieve tabel waarin grote hoeveel heden gegevens worden samengevat met behulp van opmaak-en berekenings methoden die u kiest. U kunt de rij-en kolom koppen draaien om de gegevens op verschillende manieren weer te geven, vergelijkbaar met een draai tabel rapport in Excel.

Draai tabel lijst

EEN micro soft Office-webOnderdeel dat wordt gebruikt om gegevens interactief te analyseren op een webpagina. Gegevens die in een rij-en kolom opmaak worden weer gegeven, kunnen worden verplaatst, gefilterd, gesorteerd en berekend op een manier die voor uw publiek zinvol is.

Draaitabelweergave

EEN weer gave waarin gegevens in een gegevens blad of formulier worden samengevat en geanalyseerd. U kunt verschillende detail niveaus gebruiken of gegevens ordenen door de velden en items te slepen of door items weer te geven of te verbergen in de vervolg keuzelijsten voor de velden.

plusaanwijzer

De aanwijzer die wordt weer gegeven wanneer u de aanwijzer naar de linkerrand van een veld in een gegevens blad verplaatst. Wanneer de plus aanwijzer wordt weer gegeven, kunt u op het hele veld klikken om het hele veld te selecteren.

pop-upformulier

EEN formulier dat boven op andere vensters blijft staan. EEN pop-upformulier kan modaal of niet-modaal zijn.

primaire sleutel

Een of meer velden (kolommen) waarvan de waarden elke record in een tabel uniek onderscheiden. EEN primaire sleutel kan geen Null-waarden toestaan en moet altijd een unieke index hebben. EEN primaire sleutel wordt gebruikt om een tabel te koppelen aan refererende sleutels in andere tabellen.

primaire tabel

De ' een'-kant van twee gerelateerde tabellen in een een-op-veel-relatie. EEN primaire tabel moet een primaire sleutel hebben en elke record moet uniek zijn.

modulegebonden procedure

Een sub-of Function-procedure wordt als privé gedeclareerd met behulp van het sleutel woord Private in een Declare -instructie. Privé procedures zijn alleen beschikbaar voor gebruik door andere procedures in dezelfde module.

procedure

EEN reeks declaraties en instructies in een module die als eenheid wordt uitgevoerd. Procedures in een VBA-module (Visual Basic for Applications) bevatten zowel Sub-als Function-procedures.

procedure niveau

Hiermee worden variabelen of constanten beschreven die in een procedure zijn gedeclareerd. Variabelen en constanten die in een procedure worden gedeclareerd, zijn alleen beschikbaar voor die procedure.

variabele op procedure niveau

EEN variabele die in een procedure is gedeclareerd. Variabelen op procedure niveau zijn altijd persoonlijk voor de procedure waarin ze zijn gedeclareerd.

project

De set alle code modules in een Data Base, inclusief standaard modules en klassemodules. Het project heeft standaard dezelfde naam als de data base.

eigenschappenvenster

EEN deel venster dat wordt gebruikt om de eigenschappen van diverse objecten weer te geven of te wijzigen, zoals tabellen, query's, velden, formulieren, rapporten, Data Access-pagina's en besturings elementen.

pseudo-index

EEN dynamische Kruis verwijzing van een of meer tabel gegevens velden (kolommen) waarmee een ODBC-tabel (Server tabel) zonder unieke index kan worden bewerkt.

openbare variabele

Een variabele die u declareert met het tref woord Public in de declaratie sectie van een VBA-module (Visual Basic for Applications). EEN open bare variabele kan worden gedeeld door alle procedures in elke module in een Data Base.

publicaties

In een Access-project kan een publicatie een of meer gepubliceerde tabellen of artikelen van een opgeslagen procedure bevatten uit één gebruikers database. Elke gebruikers database kan een of meer publicaties hebben. Een artikel is een groep gegevens die als eenheid wordt gerepliceerd.

publiceren

Een Data Base opslaan op een server voor document beheer, zoals een server met Windows share Point services.

Q

Naar boven

query

EEN vraag over de gegevens die zijn opgeslagen in uw tabellen, of een aanvraag om een actie uit te voeren op de gegevens. EEN query kan gegevens uit meerdere tabellen samen voegen, zodat deze fungeren als de gegevens bron voor een formulier of rapport.

queryvenster

EEN venster waarin u kunt werken met query's in de ontwerp weergave, de gegevens blad weergave, de SQL-weer gave of het afdruk voorbeeld.

QueryDef

een opgeslagen definitie van een query in een Access-Data Base of een tijdelijke definitie van een query in een ODBCDirect-werk ruimte.

R

Naar boven

reëel gegevens type

Een numeriek gegevens type in een Access-project met een precisie van zeven cijfers. Het kan positieve waarden bevatten vanaf ongeveer 1.18 E-38 tot en met 3.40 E + 38, negatieve waarden van ongeveer-1.18 E-38 tot-3.40 E + 38 of nul.

besturings element record navigatie

EEN besturings element dat op een Data Access-pagina wordt gebruikt om een record navigatiebalk weer te geven. Op een gegroepeerde pagina kunt u een navigatie werkbalk aan elk Groepeer niveau toevoegen. U kunt het besturings element record navigatie aanpassen door de eigenschappen te wijzigen.

recordnummervak

EEN klein vakje waarmee het huidige record nummer wordt weer gegeven in de linkerbenedenhoek in de gegevens blad weergave en de formulier weergave. Als u naar een bepaalde record wilt gaan, typt u het record nummer in het vak en drukt u op ENTER.

recordkiezer

EEN kleine doos of balk aan de linkerkant van een record waarop u kunt klikken om de hele record te selecteren in de gegevens blad weergave en de formulier weergave.

recordbron

De onderliggende gegevens bron voor een formulier, rapport of Data Access-pagina. In een Access-Data Base kan dit een tabel, query of SQL-instructie zijn. In een Access-project kan dit een tabel, weer gave, SQL-instructie of opgeslagen procedure zijn.

recordset

De collectieve naam die wordt gegeven aan Recordset-objecten van het type tabel, dynaset en moment opname, die sets records zijn die zich gedragen als objecten.

data base waarnaar wordt verwezen

De Access-Data Base waarnaar de gebruiker een verwijzing heeft gemaakt in de huidige data base. De gebruiker kan een verwijzing naar een Data Base maken en vervolgens procedures oproepen binnen standaard modules in die data base.

verwijzen naar data base

De huidige Access-Data Base waaruit de gebruiker een verwijzing naar een andere Access-Data Base heeft gemaakt. De gebruiker kan een verwijzing naar een Data Base maken en vervolgens procedures oproepen binnen standaard modules in die data base.

referentiële integriteit

Regels die u volgt om de gedefinieerde relaties tussen tabellen te behouden wanneer u records toevoegt, bijwerkt of verwijdert.

vernieuwen

Als u in een Access-Data Base de records in een formulier of gegevens blad opnieuw wilt weer geven om wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht, weer te geven. In een Access-project kunt u de onderliggende query van het actieve formulier of gegevens blad opnieuw uitvoeren om wijzigingen in records door te voeren.

relatie

Een koppeling tussen gemeen schappelijke velden (kolommen) in twee tabellen. EEN relatie kan een een-op-een-, een-op-veel-of veel-op-veel-relatie zijn.

Tabblad object relaties

Het tabblad object waarin u relaties tussen tabellen en query's weergeeft, maakt en wijzigt.

relatieve of inline positionering

Hiermee wordt het element in de natuurlijke HTML-stroom van het document geplaatst, maar wordt de positie van het element op basis van de voor gaande inhoud verschoven.

scherm bijwerken

Om het scherm opnieuw te tekenen. Met de Repaint-methode worden alle wachtende scherm updates voor een opgegeven formulier voltooid.

kopie

EEN kopie van een Data Base die deel uitmaakt van een replicaset en kan worden gesynchroniseerd met andere replica's in de set. Wijzigingen in de gegevens in een gerepliceerde tabel in de ene replica worden verzonden naar en toegepast op de andere replica's.

replicaset

Het ontwerp model en alle replica's die hetzelfde database ontwerp en dezelfde unieke replicaset-id hebben.

topologie van replica sets

De volg orde waarin wijzigingen worden doorgevoerd van replica in replica. De topologie bepaalt hoe snel wijzigingen in een andere replica worden weer gegeven in uw replica.

replicatie

Het proces waarbij een Data Base wordt gekopieerd, zodat er in twee of meer exemplaren updates van gegevens of gerepliceerde objecten kunnen worden uitgewisseld. Deze uitwisseling wordt synchronisatie genoemd.

rapport

Een Access-database object dat u kunt afdrukken met informatie die op basis van uw specificaties is opgemaakt en geordend. Voor beelden van rapporten zijn verkoop overzichten, telefoon lijsten en adres etiketten.

rapportvoettekst

EEN rapport sectie die wordt gebruikt voor het plaatsen van gegevens die normaal gesp roken onder aan de pagina wordt weer gegeven, zoals pagina nummers, datums en totalen.

rapportkoptekst

EEN rapport sectie die wordt gebruikt om gegevens (zoals een titel, datum of rapport Inleiding) aan het begin van een rapport in te voegen.

rapportmodule

EEN module met VBA-code (Visual Basic for Applications) voor alle gebeurtenis procedures die worden geactiveerd door gebeurtenissen die zich voordoen in een specifiek rapport of de besturings elementen.

Tabblad rapport object

Het tabblad object waarin u kunt werken met rapporten in de ontwerp weergave, het rapport voorbeeld of het afdruk voorbeeld.

rapport kiezer

Het vak waarin de linialen elkaar ontmoeten in de linkerbovenhoek van een rapport in de ontwerp weergave. Gebruik het vak om bewerkingen op rapport niveau uit te voeren, zoals het selecteren van het rapport.

moment opname van rapport

EEN bestand (. SNP-bestands extensie) dat een high fidelity-kopie bevat van elke pagina van een Access-rapport. De tweedimensionale indeling, graphics en andere Inge sloten objecten van het rapport blijven behouden.

query opnieuw uitvoeren

Een query opnieuw uitvoeren op het actieve formulier of gegevens blad om wijzigingen in de records weer te geven, nieuwe toegevoegde records weer te geven en verwijderde records te verwijderen.

gereserveerd woord

EEN woord dat deel uitmaakt van een taal, zoals Visual Basic. Gereserveerde woorden omvatten de namen van verklaringen, vooraf gedefinieerde functies en gegevens typen, methoden, opera toren en objecten.

right outer join

Een outer join waarbij alle records vanaf de rechter kant van de RIGHT JOIN-bewerking in de SQL-instructie van de query worden toegevoegd aan de resultaten van de query, zelfs als het gekoppelde veld in de tabel aan de linkerkant geen overeenkomende waarden bevat.

terugdraaiactie

Het proces waarbij een openstaande trans actie wordt beëindigd of geannuleerd zonder de wijzigingen op te slaan.

rijgebied

Het deel van een draai tabel weergave dat rijvelden bevat.

rijveld

EEN veld in het rijgebied van de draai tabel weergave. Items in rijvelden worden links in de weer gave weer gegeven. De velden binnenste rij zijn het dichtst bij het detail gebied. de buitenste rijvelden bevinden zich linksonder in de binnenste rijvelden.

rijkiezer

EEN klein vak of een balk waarop u kunt klikken om een hele rij te selecteren in de tabel-of macro-ontwerp weergave of wanneer u records sorteert en groepeert in de ontwerp weergave van het rapport.

S

Naar boven

sectie

EEN deel van een formulier of rapport, zoals een koptekst, voet tekst of detail sectie.

sectiekop

De horizontale balk boven een formulier-of rapport sectie in de ontwerp weergave. Op de sectie balk worden het type en de naam van de sectie weer gegeven. De sectie gebruiken om toegang te krijgen tot het eigenschappen venster van de sectie.

sectie kiezer

Het vak aan de linkerkant van een sectie balk wanneer een object is geopend in de ontwerp weergave. Gebruik het vak om bewerkingen op sectie niveau uit te voeren, zoals het selecteren van de sectie.

beveiligde werk groep

Een Access-werk groep waarin gebruikers zich aanmelden met een gebruikers naam en wacht woord, en waarin toegang tot database objecten wordt beperkt op basis van machtigingen die zijn verleend aan specifieke gebruikers accounts en groepen.

seed

Een begin waarde die wordt gebruikt om Pseudorandom-nummers te genereren. Met de instructie wille keurig maakt u bijvoorbeeld een Seed-nummer dat door de functie Rnd wordt gebruikt om unieke nummer reeksen voor Pseudorandom te maken.

selectiequery

EEN query die een vraag stelt over de gegevens die zijn opgeslagen in uw tabellen en die een resultaatset retourneert in de vorm van een gegevens blad, zonder de gegevens te wijzigen.

selectierechthoek

De rechthoek die wordt gevormd door de momenteel geselecteerde rijen (records) en kolommen (velden) in de gegevens blad weergave.

self-join

EEN join waarbij een tabel aan zichzelf is gekoppeld. Records uit de tabel worden gecombineerd met andere records uit dezelfde tabel als de gekoppelde velden overeenkomen met de waarden in de gekoppelde velden.

scheidingsteken

EEN teken waarmee de tekst of getallen van elkaar worden gescheiden.

reeks veld

EEN veld dat wordt weer gegeven in het reeks gebied van een grafiek en dat items van het type reeks bevat. EEN reeks is een groep gerelateerde gegevens punten.

reeks punt

Een afzonderlijke gegevens waarde die wordt weer gegeven in een grafiek en die wordt weer gegeven door een kolom-, staaf-, lijn-, cirkel-of ring segment of een ander type gegevens markering.

serverformulierfilter

EEN techniek waarbij een versie van het huidige formulier of gegevens blad wordt gebruikt met lege velden waarin u waarden kunt typen die de gefilterde records moeten bevatten. De gegevens worden op de server gefilterd voordat deze uit de Data Base worden opgehaald.

door de server gegenereerde HTML

Een ASP-bestand (Active Server Pages) of IDC/HTX-bestand dat wordt uitgevoerd vanuit een tabel, query of formulier, dat is verbonden met een ODBC-gegevens bron en wordt verwerkt door de Internet Information Server om dynamisch alleen-lezen-HTML-bestanden te maken.

door de server gegenereerde HTML: een Active Server Pages

vergadering

EEN reeks bewerkingen die worden uitgevoerd door de Access-data base-engine die begint wanneer een gebruiker zich aanmeldt en eindigt wanneer de gebruiker zich afmeldt. Alle bewerkingen tijdens een sessie vormen één transactie bereik en zijn onderhevig aan de aanmeldings machtigingen van de gebruiker.

Smalldatetime, gegevens type

Een gegevens type voor datum en tijd in een Access-project dat kleiner is dan het gegevens type datetime. Gegevens waarden variëren van 1 januari 1900 tot en met 6 juni 2079 tot een nauw keurigheid van één minuut.

gegevens type smallint

In een Access-project is dit een gegevens type van 2 bytes (16 bits) waarin hele getallen worden opgeslagen in het bereik van-2 ^ 15 (-32.768) tot en met 2 ^ 15-1 (32.767).

smallmoney, gegevens type

In een Access-project is dit een gegevens type voor het opslaan van de monetaire waarden van-214.748,3648 tot 214.748,3647, met een nauw keurigheid van een thousandth van een monetaire eenheid. Wanneer smallmoney-waarden worden weer gegeven, worden ze afgerond op twee decimalen.

gemaakt

EEN statische afbeelding van een set gegevens, zoals de records die worden weer gegeven als het resultaat van een query. Recordset-objecten van het type moment opname kunnen worden gemaakt op basis van een basis tabel, een query of een andere recordset.

Snap shot viewer

EEN programma waarmee u een moment opname, zoals een moment opname van een rapport, kunt weer geven, afdrukken of verzenden. Snap shot Viewer bestaat uit een zelfstandig uitvoerbaar programma, een besturings element snap shot Viewer (Snapview. ocx) en andere gerelateerde bestanden.

Besturings element snap shot viewer

Een ActiveX-besturings element (Snapview. ocx) dat u gebruikt om een momentopname rapport weer te geven vanuit micro soft Internet Explorer 3,0 of hoger, of vanuit een programma dat ActiveX-besturings elementen ondersteunt, zoals Access of micro soft Visual Basic.

SQL-data base

EEN Data Base die is gebaseerd op Structured Query Language (SQL).

SQL-reeks/instructie

Een expressie die een SQL-opdracht definieert, zoals selecteren, bijwerken of verwijderen, en bevat componenten zoals WHERE en ORDER BY. SQL-teken reeksen/instructies worden meestal gebruikt in query's en in statistische functies.

gegevens type SQL-variant

In een Access-project is dit een gegevens type voor het opslaan van waarden van verschillende gegevens typen, met uitzonde ring van de gegevens typen Text, ntext, Image, Time Stamp en sql_variant. Het gegevens type SQL variant wordt in een kolom, para meter, variabele of retour waarde van een door de gebruiker gedefinieerde functie gebruikt.

SQL-weergave

Het tabblad object waarop de SQL-instructie voor de huidige query wordt weer gegeven of die wordt gebruikt voor het maken van een SQL-specifieke query (Union, Pass Through of gegevens definitie). Wanneer u een query maakt in de ontwerp weergave, maakt Access de SQL-equivalent in de SQL-weer gave.

SQL-query

EEN query die bestaat uit een SQL-instructie. Subquery's en Pass Through-query's, samenvoeg query's en gegevens definitie query's zijn SQL-specifieke query's.

standaarddeviatie

EEN para meter die de manier aangeeft waarop een waarschijnlijkheids functie rond het gemiddelde wordt gecentreerd en die gelijk is aan de vierkantswortel van het begin punt van de afwijking van het gemiddelde.

standaardmodule

EEN VBA-module (Visual Basic for Applications) waarin u sub-en Function-procedures kunt plaatsen die u beschikbaar wilt maken voor andere procedures in de data base.

opgeslagen procedure

EEN vooraf gecompileerde verzameling SQL-instructies en optionele besturings-en-stroom instructies die zijn opgeslagen onder een naam en worden verwerkt als een eenheid. De verzameling wordt opgeslagen in een SQL-data base en kan worden uitgevoerd met één gesprek vanuit een programma.

teken reeks scheidings teken

Tekst tekens die een teken reeks bevatten die is inge sloten in een teken reeks. Enkele aanhalings tekens (') en dubbele aanhalings tekens (") zijn teken reeks scheidings tekens.

Sub-procedure

EEN VBA-procedure (Visual Basic for Applications) waarmee een bewerking wordt uitgevoerd. In tegens telling tot een functie procedure wordt er geen waarde geretourneerd door een Sub-procedure. U begint een Sub-procedure met een Sub -instructie en eindigt met een End Sub -instructie.

subgegevensblad

EEN gegevens blad dat is genest in een ander gegevens blad en dat gegevens bevat die zijn gerelateerd aan of gekoppeld zijn aan het eerste gegevens blad.

subformulier

EEN formulier dat is opgenomen in een ander formulier of rapport.

besturingselement subformulier/subrapport

EEN besturings element waarmee een subformulier wordt weer gegeven in een formulier of in een subformulier of subrapport in een rapport.

subquery

Een SQL SELECT-instructie die zich in een andere selectie-of actie query bevindt.

subrapport

EEN rapport dat deel uitmaakt van een ander rapport.

aangemeld

Om te accepteren dat u een publicatie ontvangt in een Access-Data Base of een Access-project. EEN abonnee database abonneert zich op gerepliceerde gegevens uit een publicatiedata base.

abonnement

De data base die tabellen en gegevens ontvangt die worden gerepliceerd uit een publicatiedata base in een Access-project.

synchronisatie

Het proces voor het bijwerken van twee leden van een replicaset door alle bijgewerkte records en objecten in elk lid uit te wisselen. Twee leden van een replicaset worden gesynchroniseerd wanneer de wijzigingen in elke groep zijn toegepast op de andere.

SysName-gegevens type

In een Access-project, een speciaal door het systeem geleverd, door de gebruiker gedefinieerd gegevens type dat wordt gebruikt voor tabel kolommen, variabelen en para meters voor opgeslagen procedures waarin object namen worden opgeslagen.

systeemobject

Database objecten die door het systeem zijn gedefinieerd, zoals de tabel MSysIndexes of door de gebruiker. U kunt een systeem object maken door de naam van het object te wijzigen in USys als de eerste vier tekens in de object naam.

N

Naar boven

tabbesturingselement

EEN besturings element dat u kunt gebruiken om één formulier of dialoog venster te maken met verschillende pagina's, elk met een tabblad en elk besturings element dat gelijksoortige besturings elementen bevat, zoals tekst vakken of keuze rondjes. Als een gebruiker op een tabblad klikt, wordt die pagina actief.

tabel

EEN database object waarmee gegevens worden opgeslagen in records (rijen) en velden (kolommen). De gegevens zijn meestal over een bepaalde categorie zaken, zoals werk nemers of orders.

tabel gegevens type

Een speciaal gegevens type in een Access-project dat wordt gebruikt voor het opslaan van een resultatenset in een lokale variabele of retour waarde van een door de gebruiker gedefinieerde functie voor latere verwerking. Het kan worden gebruikt in plaats van een tijdelijke tabel die is opgeslagen in de tempdb-data base.

Het tabblad tabel object

Een object in een Access-Data Base waarin u met tabellen werkt in de ontwerp weergave of de gegevens blad weergave.

tabeleigenschappen

In een Access-Data Base worden kenmerken van een tabel gewijzigd die van invloed zijn op het uiterlijk of gedrag van de tabel als geheel. Tabel eigenschappen worden ingesteld in de ontwerp weergave voor tabellen, evenals veld eigenschappen.

tekstvak

EEN besturings element, dat ook wel een bewerkings veld wordt genoemd, dat in een formulier of rapport wordt gebruikt om tekst weer te geven of gegevens invoer te accepteren. Er kan een label aan een tekstvak zijn gekoppeld.

tekst gegevens type

Een gegevens type met een variabele lengte in een Access-project dat Maxi maal 2 ^ 31-1 (2.147.483.647) tekens kan bevatten; de standaard lengte is 16.

gegevenstype Text

Dit is het gegevens type van een veld in een Access-Data Base. Tekst velden kunnen Maxi maal 255 tekens bevatten of het aantal tekens dat is opgegeven met de eigenschap veld lengte , afhankelijk van wat er kleiner is.

gegevens type time stamp

Een gegevens type in een Access-project dat automatisch wordt bijgewerkt telkens wanneer een rij wordt ingevoegd of bijgewerkt. Waarden in de time stamp-kolommen zijn geen datetime-gegevens, maar binary (8) of varbinary (8), die de volg orde van gegevens wijzigingen aangeven.

tinyint, gegevens type

In een Access-project is dit een gegevens type van 1 byte (8 bits) waarin hele getallen worden opgeslagen in het bereik 0 tot en met 255.

wisselknop

EEN besturings element dat wordt gebruikt om opties in of uit te geven aan een formulier of rapport. De tekst kan tekst of een afbeelding weer geven en kan zelfstandig zijn of een deel van een groepsvak zijn.

Toolbox

EEN set hulp middelen die beschikbaar zijn in de ontwerp weergave voor het toevoegen van besturings elementen aan een formulier of rapport.

Knop Info

Korte beschrijvingen van de namen van opdrachten en knoppen op het lint. Er wordt een knop Info weer gegeven wanneer de muis aanwijzer op deze opdrachten en knoppen is geplaatst.

topologie

De volg orde waarin wijzigingen worden doorgevoerd van replica in replica. Topologie is belang rijk omdat deze bepaalt hoe snel wijzigingen in een andere replica in uw replica worden weer gegeven.

totaal veld

EEN veld waarin gegevens uit de onderliggende record bron worden samengevat. In een totaal veld kan een samenvattings functie worden gebruikt, zoals som of aantal, of een expressie gebruiken om overzichts waarden te berekenen.

Rij Totaal

EEN rij in een gegevens blad waarin u de gewenste overzichts gegevens voor elk veld kunt weer geven, gebaseerd op het type gegevens in het veld.

totalenquery

EEN query waarmee een overzichts berekening wordt weer gegeven, zoals een gemiddelde of som, voor waarden in verschillende velden uit een tabel of tabellen. EEN totalen query is geen afzonderlijk type query. in plaats daarvan wordt de flexibiliteit van selectie query's uitgebreid.

transactie

EEN reeks wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens of het schema van een Data Base. Als er elementen van de trans actie mislukken, mislukt de hele trans actie en worden de gegevens ' hersteld '.

trigger

EEN speciale vorm van een opgeslagen procedure die automatisch wordt uitgevoerd wanneer gegevens in een opgegeven tabel worden gewijzigd. Triggers worden vaak gemaakt voor het afdwingen van referentiële integriteit of consistentie tussen logisch gerelateerde gegevens in verschillende tabellen.

U

Naar boven

niet-afhankelijk besturingselement

EEN besturings element dat niet is verbonden met een veld in een onderliggende tabel, query of SQL-instructie. Een niet-afhankelijk besturings element wordt vaak gebruikt om informatieve tekst of decoratieve afbeeldingen weer te geven.

niet-afhankelijk formulier of rapport

EEN formulier of rapport dat niet is verbonden met een record bron, zoals een tabel, query of SQL-instructie. (De eigenschap record source van het formulier of rapport is leeg.)

kader voor niet-afhankelijk object

EEN besturings element dat u in een formulier of rapport plaatst om een niet-afhankelijk object te bevatten. Een niet-afhankelijk object is een object, zoals een afbeelding, waarvan de waarde niet is afgeleid van gegevens die in een tabel zijn opgeslagen.

samenvoegquery

EEN query waarbij de operator UNION wordt gebruikt om de resultaten van twee of meer selectie query's te combi neren.

unieke index

Een index die is gedefinieerd door de eigenschap geïndexeerd van een veld in te stellen op Ja (geen duplicaten). In een unieke index zijn geen dubbele vermeldingen toegestaan in het geïndexeerde veld. Als u een veld instelt als primaire sleutel, wordt het veld automatisch gedefinieerd als uniek.

uniqueidentifier-gegevens type

Een GUID (Globally Unique Identifier) van 16 bytes in een Access-project.

bijwerken

Wijzigingen in gegevens in een record accepteren. De wijzigingen worden in de data base opgeslagen wanneer u naar een andere record in een formulier of gegevens blad gaat, of wanneer u de record expliciet opslaat.

bijwerkquery

Een actie query (SQL-instructie) waarmee een set records wordt gewijzigd op basis van criteria (zoek voorwaarden) die u opgeeft.

updateable snap shot

EEN type recordset dat efficiënt werkt in een client/server-omgeving door gegevens op de client in de cache op te sorteren en de ronde Retouren naar de server te beperken om gegevens te openen en bij te werken.

gebruikers account

Een account dat wordt aangeduid met een gebruikers naam en persoonlijke ID (PID) die wordt gemaakt om de machtigingen van de gebruiker voor toegang tot database objecten in een Access-werk groep te beheren.

door gebruiker gedefinieerd gegevens type

In een micro soft SQL Server-Data Base, een definitie van het type gegevens dat een kolom kan bevatten. Het is gedefinieerd door de gebruiker en gebaseerd op bestaande SQL Server-gegevens typen. Regels en standaard waarden kunnen alleen worden gebonden aan door de gebruiker gedefinieerde gegevens typen.

door gebruiker gedefinieerd type

In Visual Basic for Applications (VBA), elk gegevens type dat is gedefinieerd met de instructie type . Door de gebruiker gedefinieerde gegevens typen kunnen een of meer elementen van elk gegevens type bevatten. Matrices van door de gebruiker gedefinieerde en andere gegevens typen worden gemaakt met behulp van de instructie Dim .

door de gebruiker gedefinieerde verzameling

Een verzameling die u maakt door objecten toe te voegen aan een collectie object. Items in een verzameling die door het collectie object is gedefinieerd, worden geïndexeerd, beginnend bij 1.

door gebruiker gedefinieerde functie

EEN query die invoer parameters accepteert en een resultaat retourneert, vergelijkbaar met een opgeslagen procedure. Typen: scalair (multistateing; geeft één waarde als resultaat), inline (één instructie; een bijwerkbare tabel waarde) en tabel (meerdere instructies; tabel waarde).

door gebruiker gedefinieerd object

EEN aangepast object dat is gedefinieerd in de klassen module van een formulier of rapport. In een klassen module kunt u eigenschappen en methoden voor een nieuw object maken, een nieuw exemplaar van het object maken en het object manipuleren met behulp van de eigenschappen en methoden.

beveiliging op gebruikers niveau

Bij het gebruik van beveiliging op gebruikers niveau in een Access-Data Base kan een database beheerder of de eigenaar van een object afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers machtigen voor het toewijzen van specifieke machtigingen aan tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's.

Groep gebruikers

Het groeps account dat alle gebruikers accounts bevat. In Access worden gebruikers accounts automatisch toegevoegd aan de groep gebruikers wanneer u deze maakt.

V

Naar boven

validatie

Het proces waarbij wordt gecontroleerd of ingevoerde gegevens voldoen aan bepaalde voor waarden of beperkingen.

validatieregel

EEN eigenschap die geldige invoer waarden definieert voor een veld of record in een tabel of voor een besturings element in een formulier. In Access wordt het bericht weer gegeven dat in de eigenschap ValidationText is opgegeven wanneer de regel wordt geschonden.

varbinary, gegevens type

Een gegevens type met een variabele lengte in een Access-project met Maxi maal 8.000 bytes binaire gegevens.

varchar

Een gegevens type met een variabele lengte in een Access-project met Maxi maal 8.000 ANSI-tekens.

variantie

Het kwadraat van de standaard deviatie. Het is een meting van de hoeveelheid waarmee alle waarden in een groep verschillen van de gemiddelde waarde van de groep.

variant-expressie

Een expressie die numerieke gegevens, teken reeksen of datum gegevens kan opleveren, naast de speciale waarden Empty en null.

bekijken

Een type query in een Access-project dat een virtuele tabel is op basis van een SQL SELECT-instructie. Een weer gave kan bijvoorbeeld slechts drie van de tien beschik bare kolommen in een join van twee tabellen bevatten, zodat u de toegang tot bepaalde gegevens kunt beperken.

zichtbaarheid

EEN eigenschap van een replica die aangeeft met welke leden van de replicaset kan worden gesynchroniseerd en welke regels voor conflict oplossing van toepassing zijn. Replica's worden ingedeeld in drie zichtbaarheids typen: globaal, lokaal en anoniem.

W

Naar boven

WHERE-component

Het deel van een SQL-instructie waarmee wordt opgegeven welke records moeten worden opgehaald.

jokertekens

Tekens die in query's en expressies worden gebruikt om alle records, bestands namen of andere items op te nemen die beginnen met specifieke tekens of die overeenkomen met een bepaald patroon.

X

Naar boven

XML-kenmerk

Informatie die aan een label wordt toegevoegd om meer informatie over het label te geven, zoals < ingrediënt Quantity = "2" units = "kopje" > meel </ingrediënt >. In dit voor beeld zijn aantal en eenheden kenmerken.

XML-element

Gegevens die worden gescheiden door een begin-en eind code in een XML-document (Extended Markup Language). Een voor beeld van een XML-element is < LastName > Veninga </achterNaam >.

XML-entiteiten

Combi Naties van tekens en symbolen waarmee andere tekens worden vervangen wanneer een XML-document wordt geparseerd, meestal de tekens die andere betekenissen hebben in XML. Bijvoorbeeld & lt; vertegenwoordigt het symbool <, dat ook de vier Kante haak openen voor een tag is.

y

Naar boven

gegevenstype Ja/nee

EEN veld gegevens type dat wordt gebruikt voor velden die slechts één van twee waarden bevatten, zoals Ja of Nee en waar of onWaar. Null-waarden zijn niet toegestaan.

Z

Naar boven

tekenreeks met lengte 0

EEN teken reeks die geen tekens bevat. U kunt een teken reeks met lengte nul gebruiken om aan te geven dat u weet dat er geen waarde bestaat voor een veld. U voert een teken reeks met lengte nul in door twee dubbele aanhalings tekens te typen zonder spatie ertussen ("").

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×