Wijzigingen bijhouden in Word

Als u wilt zien wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw document, schakelt u de functie Wijzigingen bijhouden in.

 • Ga naar het tabblad Controleren en kies Wijzigingen bijhouden in de groep Bijhouden.

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden nieuwe wijzigingen die zijn aangebracht in het document in Word gemarkeerd.

Als u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, worden nieuwe wijzigingen niet meer gemarkeerd in Word. Alle wijzigingen die eerder zijn bijgehouden, blijven echter gemarkeerd in het document totdat u deze verwijdert.

Wijzigingen bijhouden op het lint van Word

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden eventuele wijzigingen die iemand doorvoert in het document, gemarkeerd en weergegeven in Word.

Prominente afbeelding van revisies in tekst in Word

 1. Kies op het tabblad Controleren, in de groep Bijhouden, een weergaveoptie in de lijst Weergeven ter revisie.

  • Eenvoudige markering is de standaardoptie en hiermee worden wijzigingen aangegeven met een rode lijn in de marge.

   de lijn in de marge geeft aan dat zich op die positie een bijgehouden wijziging bevindt

  • Bij Geen markeringen worden markeringen verborgen, zodat u kunt zien hoe de geïntegreerde wijzigingen eruitzien.

   Opmerking : U kunt de markeringen opnieuw weergeven door Eenvoudige markering of Alle markeringen te kiezen.

  • Bij Alle markeringen worden alle bewerkingen aangegeven met tekst en strepen in verschillende kleuren.

  • Bij Origineel ziet u het document in de oorspronkelijke vorm.

 2. Geef in de lijst Markeringen weergeven aan welke revisies u wilt zien: Opmerkingen, Inkt, Invoegen en verwijderen, Opmaak, Ballonnen, Specifieke personen.

U kunt voorkomen dat iemand anders de functie Wijzigingen bijhouden uitschakelt door de optie Bijhouden vergrendelen in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Wanneer Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kunt u de functie niet uitschakelen en kunt u de wijzigingen niet accepteren of weigeren.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en kies Bijhouden vergrendelen in de lijst Wijzigingen bijhouden.

  Opdracht Bijhouden vergrendelen in het menu Wijzigingen bijhouden

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Typ een wachtwoord in het dialoogvenster Bijhouden vergrendelen en herhaal dit wachtwoord in het vak Geef ter bevestiging het wachtwoord nogmaals op. Kies vervolgens OK.

   Opmerking : Het invoeren van een wachtwoord is niet verplicht. Het is geen beveiligingsfunctie. Het is meer bedoeld om andere gebruikers van het document te ontmoedigen om Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

  • Kies Annuleren in het dialoogvenster Bijhouden vergrendelen.

Bijhouden vergrendelen uitschakelen

 1. Kies Bijhouden vergrendelen in de lijst Wijzigingen bijhouden.

 2. Als u een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en kiest u vervolgens OK.

  Opmerking : Wijzigingen bijhouden is nog steeds ingeschakeld, maar u kunt nu wijzigingen accepteren en weigeren.

De enige manier om bijgehouden wijzigingen uit een document te verwijderen, is door ze te accepteren of te weigeren. Als u Geen markeringen kiest in het vak Weergeven ter revisie, ziet u hoe het document eruit komt te zien, maar hiermee worden bijgehouden wijzigingen slechts tijdelijk verborgen. De wijzigingen worden niet verwijderd en worden opnieuw weergegeven wanneer iemand het document opnieuw opent. Als u de bijgehouden wijzigingen permanent wilt verwijderen, moet u ze accepteren of weigeren.

Afzonderlijke bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 1. Open het document.

 2. Kies op het tabblad Controleren, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

 3. Kies Accepteren of Weigeren.

  de knoppen accepteren, negeren en volgende

Alle bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 1. Open het document.

 2. Ga op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies Alle wijzigingen accepteren in de lijst Accepteren.

   of

  • Kies Alle wijzigingen weigeren in de lijst Weigeren.

De wijziging wordt geaccepteerd door Word of verwijderd, waarna de volgende wijziging wordt weergegeven.

Opmerkingen weergeven

 • Er wordt een ballon weergegeven in Word waar iemand een opmerking heeft toegevoegd. Kies de ballon om de opmerking te bekijken.

  het pictogram voor opmerkingen in eenvoudige markering

 • Als u de wijzigingen wilt zien, klikt u op de lijn bij de marge. Hiermee wordt de weergave Alle markeringen geactiveerd in Word.

  wijzigingen bijhouden in de weergave alle markeringen

Eén opmerking verwijderen

 • Kies een opmerking en kies vervolgens op het tabblad Controleren, in de groep Opmerkingen, de knop Verwijderen.

Alle opmerkingen verwijderen

 • Ga op het tabblad Controleren naar de groep Opmerkingen en kies Alle opmerkingen in document verwijderen in de lijst Verwijderen.

Tips : Het wordt aangeraden Documentcontrole uit te voeren voordat u de definitieve versie van het document deelt. Dit hulpmiddel controleert op bijgehouden wijzigingen en opmerkingen, verborgen tekst, persoonsnamen in eigenschappen en andere gegevens die u mogelijk niet wilt delen.

 • Kies op het tabblad BestandInfo > Controleren op problemen > Document controleren.

Zie Opmerkingen invoegen en verwijderen voor meer informatie over opmerkingen.

Zie ook

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verwijderen

Wat wilt u doen?

 • Ga naar het tabblad Controleren en kies Wijzigingen bijhouden in de groep Bijhouden.

  De knop Wijzigingen bijhouden is gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Groep voor bijhouden van wijzigingen met Wijzigingen bijhouden ingeschakeld

Opmerking : Als de functie Wijzigingen bijhouden niet beschikbaar is, moet u documentbeveiliging mogelijk uitschakelen. Ga hiervoor naar het tabblad Controleren en klik in de groep Beveiligen op Bewerking beperken. Klik vervolgens onderaan het taakvenster Document beveiligen op Beveiliging stoppen. (Mogelijk moet u het wachtwoord van het document weten.)

U kunt ook een indicator voor de functie Wijzigingen bijhouden toevoegen aan de statusbalk.

 • Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk en kies Wijzigingen bijhouden.

  Statusbalk waarop Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld

  Opmerking : U kunt nu de indicator Wijzigingen bijhouden op de statusbalk gebruiken om de functie in of uit te schakelen.

Als u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, kunt u het document wijzigen zonder dat er wordt bijgehouden wat u wijzigt. Het uitschakelen van de functie betekent echter niet dat eerder bijgehouden wijzigingen worden verwijderd.

 • Ga naar het tabblad Controleren en kies de knop Wijzigingen bijhouden in de groep Bijhouden.

  De knop Wijzigingen bijhouden is niet meer gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Groep Bijhouden

Belangrijk : Als u bijgehouden wijzigingen wilt verwijderen, gebruikt u de opdrachten Accepteren en Weigeren op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen.

Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over het werken met opmerkingen en bijgehouden wijzigingen:

Opmerkingen of bijgehouden wijzigingen weergeven of verbergen

Een opmerking invoegen of verwijderen

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen controleren

Wat wilt u doen?

U kunt eenvoudig wijzigingen bijhouden en bijgehouden wijzigingen en opmerkingen bekijken terwijl u aan een document werkt. In Microsoft Office Word 2007 worden standaard ballonnen gebruikt om verwijderde tekst, opmerkingen, opmaakwijzigingen en verplaatste inhoud weer te geven. Als u alle wijzigingen in de tekst wilt zien, kunt u de instellingen wijzigen en aangeven dat bijgehouden wijzigingen en opmerkingen op die manier worden weergegeven.

Wijzigingen bijhouden met ballonnen

In ballonnen (1) worden opmaakwijzigingen, opmerkingen en verwijderde tekst weergegeven.

Opmerking : Om te voorkomen dat u per ongeluk documenten distribueert die bijgehouden wijzigingen en opmerkingen bevatten, worden bijgehouden wijzigingen en opmerkingen standaard in Word weergegeven. Uiteindelijke weergegeven opmaak is de standaardoptie in het vak Weergeven ter revisie.

 1. Open het document dat u wilt reviseren.

 2. Ga naar het tabblad Controleren en klik in de groep Bijhouden op de knop Wijzigingen bijhouden. De knop Wijzigingen bijhouden is nu gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  De knop Wijzigingen bijhouden ingeschakeld

 3. Optioneel. Voeg een indicator voor de functie Wijzigingen bijhouden toe aan de statusbalk. Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk en klik op Wijzigingen bijhouden. Klik op de indicator Wijzigingen bijhouden op de statusbalk om de functie in of uit te schakelen.

  Wijzigingen bijhouden-indicator

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan door tekst of afbeeldingen in te voegen, te verwijderen, te verplaatsen of op te maken. U kunt ook opmerkingen toevoegen.

Opmerking : Als u de functie voor het bijhouden van wijzigingen gebruikt en uw document vervolgens als webpagina opslaat (in HTM- of HTML-indeling), worden de bijgehouden wijzigingen op de webpagina weergegeven.

U kunt bijgehouden wijzigingen of opmerkingen op verschillende manieren verbergen, maar alle wijzigingen die zijn aangebracht terwijl de functie Wijzigingen bijhouden was ingeschakeld en alle opmerkingen die zijn ingevoegd, blijven deel uitmaken van het document totdat de wijzigingen worden geaccepteerd of geweigerd en de opmerkingen worden verwijderd.

Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen worden niet uit het document verwijderd als u bijgehouden wijzigingen verbergt, bijvoorbeeld door onder Markeringen weergeven het vinkje bij Invoegingen en verwijderingen weg te halen. Door bijgehouden wijzigingen te verbergen, kunt u het document echter wel bekijken zonder hinderlijke doorgestreepte tekst, onderstreepte tekst en ballonnen.

 • Ga naar het tabblad Controleren en klik in de groep Bijhouden op de knop Wijzigingen bijhouden.

  De knop Wijzigingen bijhouden is niet meer gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Afbeelding van Word-lint

Als u de indicator Wijzigingen bijhouden hebt toegevoegd aan de statusbalk, wordt deze indicator ook uitgeschakeld wanneer u in de groep Bijhouden op Wijzigingen bijhouden klikt.

Opmerking : Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt, worden de bijgehouden wijzigingen in het document niet verwijderd. Als u er zeker van wilt zijn dat uw document geen bijgehouden wijzigingen meer bevat, geeft u alle wijzigingen weer en kiest u de opdracht Accepteren of Weigeren voor elke wijziging in het document.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen kunnen op verschillende manieren worden verborgen, waardoor u zou kunnen denken dat het document geen bijgehouden wijzigingen en opmerkingen bevat. Bijvoorbeeld:

 • Het vak Weergeven ter revisie    In de groep Bijhouden, op het tabblad Controleren, wordt in het vak Weergeven ter revisie weergegeven in welke weergavemodus u op dat moment werkt. Bovendien voorziet dit vak in aanvullende opties om uw document te bekijken. Als u op Uiteindelijk of Oorspronkelijk klikt, worden bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verborgen. Als u deze wilt weergeven, selecteert u Uiteindelijke weergegeven opmaak of Oorspronkelijke weergegeven opmaak.

  Afbeelding van Word-lint

 • Markeringen weergeven    In de groep Bijhouden, op het tabblad Controleren, kunt u de lijst Markeringen weergeven gebruiken om opmerkingen en bijgehouden wijzigingen te verbergen. De items met een vinkje onder Markeringen weergeven worden weergegeven. Items zonder vinkje worden verborgen. Als u een item wilt weergeven, bijvoorbeeld Invoegingen en verwijderingen, selecteert u dit in het menu Markeringen weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt de weergave echter aanpassen om opmerkingen in de tekst weer te geven en alle verwijderde tekst als doorgehaalde tekst weer te geven in plaats van in ballonnen.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Ballonnen in de groep Bijhouden.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekst weer te geven als doorgestreepte tekst en opmerkingen in de tekst zelf te plaatsen.

Er zijn verschillende opties om de weergave van bijgehouden wijzigingen (markeringen) te bepalen.

 • Als u de kleur en andere opmaak wilt wijzigen die door Word wordt gebruikt om gewijzigde tekst en afbeeldingen te markeren, klikt u eerst op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Opties voor bijhouden van wijzigingen.

  Opmerking : Hoewel u geen specifieke kleuren kunt toewijzen aan wijzigingen die door verschillende revisoren zijn gemaakt, verschijnen de wijzigingen van elke revisor in een andere kleur in het document, zodat u verschillende revisoren kunt volgen.

 • U kunt alle wijzigingen, inclusief verwijderde tekst, in de tekst weergeven in plaats van in ballonnen in de marges van uw document. Als u wijzigingen in de tekst wilt weergeven, klikt u in de groep Bijhouden op Ballonnen en klikt u vervolgens op Alle revisies in de tekst weergeven.

  Als u op Alle revisies in de tekst weergeven klikt, worden wijzigingen en opmerkingen in het document in de tekst weergegeven.

 • Als u het margegebied wilt markeren waarin alle ballonnen worden weergegeven, klikt u op Markering van kanttekeningengebied onder Markeringen weergeven.

 1. Klik op het tabblad Controleren, in de groep Bijhouden, op de pijl naast Markeringen weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het type wijziging dat u wilt weergeven.

   Opmerking : Zelfs als u een type markering verbergt door de bijbehorende optie uit te schakelen in het menu Markeringen weergeven, wordt de markering automatisch weergegeven wanneer u of een revisor het document opnieuw opent.

  • Wijs Revisoren aan en schakel vervolgens alle selectievakjes uit, behalve bij de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen en opmerkingen wilt zien.

   Opmerking : Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in- of uitschakelen, klikt u op Alle revisoren.

Gebruik de lijst Weergeven ter revisie, in de groep Bijhouden, om de verschillende fasen van het bewerkingsproces te bekijken voor een document. Elk van de vier opties in de lijst biedt een andere weergave van het document. Uiteindelijke weergegeven opmaak is de weergave die standaard wordt gebruikt wanneer u een document opent.

Afbeelding van Word-lint

 • Uiteindelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u het document met alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Dit is de standaardweergave voor alle documenten die in Word worden geopend.

 • Uiteindelijk    In deze weergave ziet u het uiteindelijke document, dus met alle wijzigingen doorgevoerd in de tekst en zonder markeringen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

 • Oorspronkelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u de oorspronkelijke tekst met bijgehouden wijzigingen en opmerkingen.

 • Origineel    In deze weergave ziet u het oorspronkelijke document zonder bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen in het document die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

Een editor of revisor wil meestal ook zien hoe een document wordt weergegeven nadat de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Met deze procedure kan een editor of revisor het document weergeven zoals het er uiteindelijk uit komt te zien.

 • Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden en klik in de lijst Weergeven ter revisie op Uiteindelijke weergegeven opmaak.

Opmerking : Als u opmerkingen en bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in ballonnen, moet u de Afdrukweergave of weergave volgens weblay-out kiezen.

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt opmerkingen echter ook in de tekst weergeven. Opmerkingen die in de tekst staan, kunt u bekijken door de indicator voor een opmerking aan te wijzen.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Ballonnen in de groep Bijhouden.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekst weer te geven als doorgestreepte tekst en opmerkingen in de tekst zelf te plaatsen.

 3. Wijs een opmerking aan in het document. De opmerking wordt weergegeven als scherminfo.

  Inline-opmerking

Zie Opmerkingen invoegen en verwijderen voor meer informatie over opmerkingen.

Office Word 2007 voorziet in de functie Documentcontrole. Met deze functie kunt u elk document controleren op bijgehouden wijzigingen, opmerkingen, verborgen tekst en overige persoonlijke gegevens. Ga als volgt te werk als u een document wilt controleren:

 1. Open het document dat u wilt controleren op bijgehouden wijzigingen en opmerkingen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs Voorbereiden aan en klik op Document controleren.

 3. Klik in het dialoogvenster Documentcontrole op Inspecteren.

 4. Bekijk de resultaten van de controle. Als met de functie Documentcontrole opmerkingen en bijgehouden wijzigingen worden gevonden, wordt u gevraagd naast Opmerkingen, revisies, versie-informatie en aantekeningen op Alles verwijderen te klikken.

 5. Klik op Opnieuw controleren of Sluiten.

Activeer de Afdrukweergave voordat u het document afdrukt en geef de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen weer op de manier waarop u deze wilt weergeven in het afgedrukte document. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende opties.

 • Afdrukken met alle markeringen    Klik op het tabblad Controleren, in de groep Bijhouden, op Markeringen weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

  Opmerking : Als u op Markeringen weergeven klikt, worden alle opmerkingen in het document weergegeven of verborgen voor de geselecteerde revisoren. Wanneer u alle markeringen weergeeft, zijn alle typen markeringen geselecteerd in het menu Markeringen weergeven.

 • Afdrukken met wijzigingen en opmerkingen per type of revisor    Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden, klik op Markeringen weergeven en selecteer vervolgens het type wijziging dat u wilt weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

 • Wijzigingen en opmerkingen afdrukken voor een editor of andere revisor    Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden en klik in de lijst Weergeven ter revisie op Uiteindelijke weergegeven opmaak.

  Afbeelding van Word-lint

Wanneer de markeringen op de gewenste manier worden weergegeven, kunt u het document gaan afdrukken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken, in de lijst Afdrukken, op Document met opmaak en klik vervolgens op OK.

  Notities : 

  • Het zoomniveau en de afdrukstand worden automatisch aangepast om de bijgehouden wijzigingen op de beste manier weer te geven in het afgedrukte document.

  • Als tekstballon zijn ingeschakeld, wordt het document verkleind om de ballonnen ook te kunnen afdrukken. U kunt de afdruk beter leesbaar maken door de ballonnen uit te schakelen. Klik hiervoor op Ballonnen in de groep Bijhouden en klik vervolgens op Alle revisies in de tekst weergeven. U kunt ook de afdrukstand Liggend instellen om de ballonnen en tekst in een beter leesbare indeling af te drukken. Ga hiervoor naar het tabblad Pagina-​​indeling en klik onder Pagina-instelling achtereenvolgens op Afdrukstand en Liggend.

Een andere indeling kiezen voor het afdrukken van bijgehouden wijzigingen

 1. Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden, klik op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Opties voor bijhouden van wijzigingen.

 2. Selecteer een van de volgende opties in de lijst Afdrukstand onder Ballonnen:

  • Automatisch     Als u deze optie selecteert, wordt automatisch de afdrukstand gekozen die de beste indeling oplevert voor uw document.

  • Handhaven     Als u deze optie selecteert, wordt het document afgedrukt met de afdrukstand die is opgegeven in het dialoogvenster Pagina-instelling.

  • Liggend afdrukken forceren     Als u deze optie selecteert, wordt de afdrukstand Liggend gebruikt en is er de meeste ruimte voor tekstballon.

Een lijst afdrukken met de wijzigingen in een document

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Afdrukken.

 2. Klik op Lijst van opmaak in de lijst Afdrukken.

Als u wijzigingen verbergt, worden deze niet verwijderd uit het document. Gebruik de opdrachten Accepteren en Weigeren in de groep Wijzigingen om markeringen te verwijderen uit een document.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Afdrukken.

 2. Klik in de lijst Afdrukken op Document (in plaats van Document met opmaak).

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×