Webonderdeel Paginaviewer

U kunt het webonderdeel Paginaviewer gebruiken om een webpagina, bestand of map weer te geven op een pagina met webonderdelen. U voert een hyperlink, bestandspad of mapnaam in voor een koppeling naar de inhoud.

Notities: 

 • U kunt het webonderdeel Paginaviewer alleen in een browser gebruiken die het HTML IFRAME-element ondersteunt.

 • U hebt Microsoft Internet Explorer nodig voor het weergeven van een bestand of map.

In dit artikel

Manieren waarop u het webonderdeel Paginaviewer kunt gebruiken

Hoe het webonderdeel Paginaviewer een webpagina binnen een pagina met webonderdelen weergeeft

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Paginaviewer

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Manieren waarop u het webonderdeel Paginaviewer kunt gebruiken

U kunt het webonderdeel Paginaviewer gebruiken om het volgende weer te geven:

 • Een favoriete nieuwsbron op internet in een speciale nieuwsoverzichtsectie van een pagina met webonderdelen.

 • Een lijst met actieve werkgroepbestanden op een netwerkserver die u regelmatig wilt bekijken.

 • Veelgebruikte documenten of spreadsheets.

Naar boven

Hoe het webonderdeel Paginaviewer een webpagina binnen een pagina met webonderdelen weergeeft

De gekoppelde inhoud van het webonderdeel Paginaviewer is gescheiden van andere inhoud op de pagina met webonderdelen door het gebruik van het HTML IFRAME-element. Dit element zorgt ervoor dat eventuele HTML-elementen die als inhoud worden weergegeven in het webonderdeel Paginaviewer niet strijdig zijn met andere HTML-elementen op de pagina met webonderdelen. De pagina met webonderdelen kan bijvoorbeeld al een HTML FORM-element bevatten en de pagina zou niet goed worden weergegeven als de gekoppelde inhoud ook een HTML FORM-element bevat dat zich niet binnen het HTML IFRAME-element bevindt.

In het webonderdeel Paginaviewer wordt inhoud asynchroon van de rest van de pagina weergegeven. Dit betekent dat u andere webonderdelen op de pagina kunt bekijken en gebruiken als het lang duurt voordat de inhoud wordt weergegeven nadat u op de koppeling hebt geklikt.

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Paginaviewer

Hieronder ziet u de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Paginaviewer.

Opmerking: U kunt geen van deze aangepaste eigenschappen bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap

Beschrijving

Groep Webpagina, Map of Bestand

Hiermee geeft u het type inhoud op dat u wilt weergeven in het webonderdeel Paginaviewer.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Webpagina     Selecteer deze optie als u een webpagina als de inhoud van het webonderdeel Paginaviewer wilt weergeven. Met deze optie wordt automatisch het Hypertext Transfer Protocol (http://) in het tekstvak Koppeling ingevoerd en wordt de knop Bladeren verborgen als deze zichtbaar is. Dit is de standaardwaarde.

 • Map     Selecteer deze optie als u een lijst met bestanden in een map wilt weergeven. Met deze optie wordt de knop Bladeren verborgen als deze zichtbaar is.

 • Bestand     Selecteer deze optie om de inhoud van een bestand weer te geven. Met deze optie wordt ook de knop Bladeren weergegeven onder het tekstvak Koppeling. Het bestand wordt geopend in een afzonderlijk browservenster of binnen het webonderdeel als de toepassing waarmee het bestand wordt geopend inline-activering voor dat bestand in het browservenster ondersteunt.

Koppeling

Hiermee wordt een hyperlink, map of bestand opgegeven om te koppelen aan de inhoud die u wilt weergeven in het webonderdeel Paginaviewer:

 • Als u Webpagina selecteert, moet u een geldige hyperlink invoeren. De twee geldige hyperlinkprotocollen die u kunt gebruiken zijn:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol met geheimhouding, waarbij gebruik wordt gemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer) (https://)

   U kunt een absolute URL of een relatieve URL gebruiken. U kunt echter geen bestandspad gebruiken.

 • Als u Map selecteert, moet u een geldige lokale map of netwerkmap invoeren. Voor het weergeven van een map is Microsoft Internet Explorer vereist.

 • Als u Bestand selecteert, moet u een geldig bestandspad invoeren. Voor het weergeven van een bestand is Microsoft Internet Explorer vereist. U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken.

Naar boven

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen van het webonderdeel zijn mogelijk door enkele instellingen voor machtigingen en eigenschappen uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×