Verschillende soorten formules maken

Excel ondersteunt veel soorten eenvoudige en complexe formule waarmee u de gewenste berekeningsresultaten kunt bereiken. Afhankelijk van het soort formule dat u maakt, kan een formule functies, celverwijzing, constante en operator bevatten. U kunt één functie, geneste functies of matrix gebruiken die één of meerdere resultaten berekenen.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een eenvoudige formule maken met constanten en berekeningsoperators

 1. Klik op de cel waar u de formule wilt invoeren.

 2. Typ = (gelijkteken).

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de formule in te voeren:

  • Typ de constanten en operators die u in de berekening wilt gebruiken.

Formule

Beschrijving

=5+2

Telt 5 en 2 bij elkaar op

=5-2

Trekt 2 af van 5

=5/2

Deelt 5 door 2

=5*2

Vermenigvuldigt 5 met 2

=5^2

Verheft 5 tot de macht 2

 • Klik op de cel die de waarde bevat die u in de formule wilt gebruiken, typ de operator die u wilt gebruiken en klik vervolgens op een andere cel die een waarde bevat.

Formule

Beschrijving

=A1+A2

Telt de waarden in cellen A1 en A2 bij elkaar op

=A1-A2

Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in cel A1

=A1/A2

Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2

=A1*A2

Vermenigvuldigt de waarde in cel A1 met de waarde in A2

=A1^A2

Verheft de waarde in A1 tot de exponentiële waarde in A2

 1. Tip : U kunt zoveel constanten en operators in een formule invoeren als u wilt, tot een limiet van 8192 tekens, om de berekeningsuitkomst te verkrijgen die u nodig hebt.

 2. Druk op RETURN.

Een formule maken met celverwijzingen en namen

De voorbeeldformules aan het einde van deze sectie bevatten relatieve verwijzingen naar andere cellen oftewel relatieve celverwijzing. De cel die de formule bevat, heet een doelcel als de waarde ervan afhankelijk is van de waarden in andere cellen. Cel B2 is bijvoorbeeld een doelcel als hij de formule =C2 bevat.

 1. Klik op de cel waar u de formule wilt invoeren.

 2. Typ, in de formulebalk, het gelijkteken =.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verwijzing wilt maken, selecteert u een cel, een cellenbereik, een locatie in een ander werkblad of een locatie in een andere werkmap. U kunt de rand van een celselectie slepen om de selectie te verplaatsen of de hoek van een rand om de selectie uit te breiden.

  • Als u de verwijzing naar een naam bereik wilt invoeren, wijst u in het menu Invoegen de opdracht Naam aan en klikt u vervolgens op Plakken. In het vak Naam plakken selecteert u de gewenste naam en klikt u op OK.

Formule

Beschrijving

=C2

Gebruikt de waarde in cel C2

=Blad2!B2

Gebruikt de waarde in cel B2 in Blad2

=Activa-Passiva

Trekt de waarde in een cel met de naam Passiva af van de waarde in een cel met de naam Activa

 1. Druk op RETURN.

Een formule maken met een functie

 1. Klik op de cel waar u de formule wilt invoeren.

 2. Als u de formule wilt beginnen met de, klikt u, op het tabblad Formules, bij Functie op Invoegen en selecteert u vervolgens de functie die u wilt gebruiken.

  Opmerking : Als u niet zeker weet welke functie u wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Formule bij Functie op Verwijzing om door de beschikbare functies te bladeren.

 3. Geef de argument op.

  Tip : Als u celverwijzingen wilt opgeven als een argument, selecteert u de cellen op het werkblad.

Formule

Beschrijving

=SOM(A:A)

Telt alle getallen in kolom A bij elkaar op

=GEMIDDELDE(A1:B4)

Geeft het gemiddelde van alle getallen in dit bereik

 1. Als u de formule hebt voltooid, drukt u op RETURN.

Een formule maken met geneste functies

Geneste functie gebruiken een functie als een van de argumenten van een andere functie. U kunt tot 64 niveaus van functies nesten. De volgende formule telt een set getallen (G2:G5) bij elkaar op mits het gemiddelde van een andere set getallen (F2:F5) groter is dan 50. Anders is de uitkomst 0.

 1. Klik op de cel waar u de formule wilt invoeren.

 2. Als u de formule wilt beginnen met de functie, klikt u op het tabblad Formule bij Functie op Invoegen en selecteert u vervolgens de functie die u wilt gebruiken.

  Opmerking : Als u niet zeker weet welke functie u wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Formule bij Functie op Verwijzing om door de beschikbare functies te bladeren.

 3. Geef de argument op door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u celverwijzingen wilt opgeven als een argument, selecteert u de cellen op het werkblad.

  • Als u nog een functie wilt opgeven als een argument, geeft u deze functie op in het gewenste argumentvak. U kunt bijvoorbeeld SOM(G2:G5) toevoegen in het invoervak Waarde_als_waar van de functie ALS

  • De onderdelen van de formule die worden weergegeven bij Argumenten hebben betrekking op de functie die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld op ALS hebt geklikt, worden in de sectie Argumenten de argumenten voor de functie ALS weergegeven.

 4. Als u de formule hebt voltooid, drukt u op RETURN.

Een matrixformule maken die één uitkomst berekent

U kunt een matrixformule gebruiken om verschillende berekeningen te doen die één uitkomst opleveren. Matrixformules gebruiken de normale formulesyntaxis. Ze beginnen allemaal met een gelijkteken (=) en u kunt alle ingebouwde Excel-functies in uw matrixformules gebruiken. Met dit soort matrixformules kan een werkbladmodel worden vereenvoudigd doordat meerdere verschillende formules worden vervangen door één matrixformule.

 1. Klik op de cel waar u de formule wilt invoeren.

 2. Typ de formule die u wilt gebruiken.

  De volgende formule berekent bijvoorbeeld de totale waarde van een matrix met beurskoersen en aandelen zonder dat er een rij met cellen gebruikt hoeft te worden om de totale waarden voor elk aandeel te berekenen en weer te geven.

  Wanneer u de formule {=SOM(B2:C2*B3:C3)} invoert als een matrixformule, vermenigvuldigt Excel het aantal aandelen met de koers voor elk aandeel (500*10 en 300*15) en worden de uitkomsten van die berekeningen bij elkaar opgeteld om een totale waarde van 9500 te verkrijgen.

 3. Druk op Command + RETURN om de formule in te voeren als een matrixformule.

  Excel voegt de formule automatisch in tussen { } (accolade openen en accolade sluiten).

  Notities : 

  • Als u alleen accolades om een formule heen typt, wordt de formule niet omgezet in een matrixformule. U moet op Command + RETURN drukken om een matrixformule te maken.

  • Zodra u de matrixformule bewerkt, verdwijnen de accolades ({ }) uit de matrixformule en moet u weer op Command + RETURN drukken om de wijzigingen op te nemen in de matrixformule en de accolades weer toe te voegen.

Een matrixformule maken waarmee meerdere uitkomsten worden berekend

Sommige werkbladfuncties geven als uitkomst een matrix van waarden of gebruiken een matrix van waarden als een argument. Als u meerdere uitkomsten wilt berekenen met behulp van een matrixformule, moet u de matrix invoeren in een cellenbereik met hetzelfde aantal rijen en kolommen als de matrixargumenten rijen en kolommen hebben.

 1. Selecteer het cellenbereik waarin u de matrixformule wilt invoeren.

 2. Typ de formule die u wilt gebruiken.

  Bijvoorbeeld: op basis van een reeks van drie getallen voor verkoopcijfers (kolom B) voor een reeks van drie maanden (kolom A), bepaalt de functie TREND de lineaire waarde voor de verkoopcijfers. Als u alle uitkomsten van de formule wilt weergeven, wordt deze in drie cellen in kolom C (C1:C3) ingevoerd.

  Wanneer u de formule =TREND(B1:B3;A1:A3) invoert als een matrixformule, levert dit drie aparte uitkomsten op (22196, 17079 en 11962), op basis van de drie verkoopcijfers en de drie maanden.

 3. Druk op Command + RETURN om de formule in te voeren als een matrixformule.

  Excel voegt de formule automatisch in tussen { } (accolade openen en accolade sluiten).

  Notities : 

  • Als u alleen accolades om een formule heen typt, wordt de formule niet omgezet in een matrixformule. U moet op Command + RETURN drukken om een matrixformule te maken.

  • Zodra u de matrixformule bewerkt, verdwijnen de accolades ({ }) uit de matrixformule en moet u weer op Command + RETURN drukken om de wijzigingen op te nemen in de matrixformule en de accolades weer toe te voegen.

Tips en trucs om formules te maken

Het soort verwijzing gemakkelijk wijzigen

U schakelt als volgt tussen relatieve, absolute en gemengde verwijzingen heen en weer:

 1. Selecteer de cel die de formule bevat.

 2. Selecteer de verwijzing die u wilt wijzigen in de formulebalk.

 3. Klik op het tabblad Formules bij Functie op Verwijzing wisselen.

AutoAanvullen gebruiken in formules

Het maken en bewerken van formules wordt gemakkelijker en de kans op type- en syntaxisfouten neemt af als u AutoAanvullen gebruikt voor formules. Als u een gelijkteken (=) en een paar beginletters typt (de beginletters activeren de weergave), geeft Excel onder de cel een dynamische lijst weer van geldige functies en namen. Als u de functie of naam in de formule invoert door een invoegtrigger te gebruiken (het indrukken van de TAB-toets of het dubbelklikken op een item in de lijst), geeft Excel alle bijbehorende argumenten weer. Als u bezig bent met het invullen van de formule, fungeert het typen van een puntkomma (;) ook als een weergavetrigger. Excel geeft dan wellicht aanvullende argumenten weer. U kunt aanvullende functies of namen in uw formule invoegen en terwijl u de beginletters daarvan typt, geeft Excel opnieuw een dynamische lijst weer waaruit u kunt kiezen.

Snel formules kopiëren

U kunt dezelfde formule snel in een bereik van cellen invoeren. Selecteer het bereik waar u de berekende uitkomsten wilt weergeven, kopieer de formule in de formulebalk en druk vervolgens op CONTROL + RETURN . Als u bijvoorbeeld =SOM(A1:B1) typt in het bereik C1:C15 en vervolgens op CONTROL + RETURN drukt, werkt Excel de gekopieerde formule bij in elke cel van het bereik, waarbij A1 wordt gebruikt als relatieve verwijzing.

Help-informatie voor functies en argumenten gebruiken

Als u niet bekend bent met de argumenten van een functie, kunt u de Help-informatie bij functies gebruiken die verschijnt zodra u een gelijkteken (=), de functienaam en een haakje openen typt. Klik op de functienaam om het Help-onderwerp over de functie te lezen. U kunt ook op een argument klikken in de formule om het overeenkomstige argument in uw werkblad te selecteren.

Voorkom gangbare fouten bij het maken van formules

In de volgende tabel worden een aantal van de meest voorkomende fouten gemeld die u kunt maken bij het invoeren van formules en wordt uitgelegd hoe u deze fouten kunt corrigeren:

Zorg ervoor dat u het volgende doet…

Meer informatie

Voor elk haakje openen een haakje sluiten typen

Zorg ervoor dat alle haakjes paren vormen. Wanneer u een formule maakt, geeft Excel haakjes in kleur weer terwijl ze worden ingevoerd.

Een dubbele punt gebruiken om een bereik aan te geven

Wanneer u verwijst naar een cellenbereik, moet u een dubbele punt gebruiken om de verwijzing naar de eerste cel in het bereik te scheiden van de laatste cel in het bereik. Bijvoorbeeld: A1:A5.

Alle vereiste argumenten invoeren

Sommige functies hebben verplichte argumenten. Zorg er ook voor dat u niet teveel argumenten hebt ingevoerd.

Niet meer dan 64 functies nesten

U kunt niet meer dan 64 niveaus van functies binnen een functie invoeren, oftewel nesten.

Andere werkbladnamen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen

Als de formule verwijst naar waarden of cellen in andere werkbladen of werkmappen en de naam van de andere werkmap of het andere werkblad een niet-alfanumeriek teken bevat, moet u de naam tussen enkele aanhalingstekens ( ' ) plaatsen.

Het pad naar externe werkmappen vermelden

Zorg ervoor dat elke externe verwijzing zowel een werkmapnaam bevat als het pad naar de werkmap.

Getallen invoeren zonder opmaak

Maak getallen niet op als u ze in formules invoert. Zelfs als de waarde die u wilt invoeren € 10.000 is, voert u alleen 10000 in de formule in.

Zie ook

Formules invoeren

Rekenkundige operators en de volgorde van bewerkingen

Schakelen tussen relatieve en absolute verwijzingen

AutoAanvullen gebruiken bij de invoer van formules

Gestructureerde verwijzingen gebruiken in formules

Namen in formules gebruiken

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×