Verschillende rollen in het formulierontwerpproces

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Verschillende afdelingen werken vaak samen om nieuwe InfoPath-formulieren voor werknemers te ontwerpen, te testen en te implementeren. De HR-afdeling kan bijvoorbeeld een formulier voor zakelijke onkostendeclaraties maken, terwijl de IT-afdeling de formuliersjabloon onderhoudt, problemen oplost die worden gemeld door gebruikers, het ontwerp bijwerkt wanneer de behoeften van gebruikers veranderen, enzovoort.

In dit artikel worden de standaardrollen beschreven van de verschillende werknemers die formuliersjablonen definiëren, ontwerpen, publiceren en gebruiken. De functieomschrijvingen en verantwoordelijkheden in uw organisatie kunnen afwijken van wat hier wordt beschreven, maar als InfoPath nieuw voor u is, kunt u deze informatie gebruiken om een idee te krijgen van wie wat doet in het algemene formulierontwerpproces.

In dit artikel

De formulieranalist

De formulierontwerper

De formulierontwikkelaar

De farmbeheerder

De siteverzamelingsbeheerder

De formuliergebruiker

De formulieranalist

Een formulieranalist bestudeert de werkstroom en de bedrijfsvereisten van een bepaalde formuliersjabloon. De persoon die deze functie vervult, beschikt meestal over ervaring met projectmanagement, analytische vaardigheden en enige bekendheid met de basisbeginselen van formulierontwerp.

In plaats van een formulieranalist kan uw bedrijf een bedrijfssysteemanalist of een projectmanager hebben. Hoewel de naam varieert, blijft de functie gelijk. De formulieranalist bepaalt het algemene ontwerp van de formuliersjabloon na een zorgvuldige analyse van de bedrijfsbehoeften, en beheert het project vervolgens.

De planningsfase voor een complexe formuliersjabloon is meestal een formeel en ingewikkeld proces, en de formulieranalist kan overleggen met veel belanghebbenden. Als een formuliersjabloon bijvoorbeeld uiteindelijk moet worden geïntegreerd in een groter systeem voor het hele bedrijf, zoals een onkostendeclaratiesysteem, schrijft de formulieranalist vaak een functionele specificatie of een ander planningsdocument.

Bovendien voert de formulieranalist alle volgende handelingen uit, of een aantal hiervan:

 • Het bedrijfsscenario voor de formuliersjabloon bepalen.

 • De gebruikersinterface en de onderdelen van het gebruikersproces definiëren.

 • Opgeven hoe en waar de formuliergegevens moeten worden opgeslagen.

 • Beveiligingsproblemen identificeren voor de formuliersjabloon.

 • Een plan maken om de formuliersjabloon te implementeren.

 • Strategieën definiëren voor het archiveren en behouden van gegevens in overeenstemming met bestaande wetten, branchespecifieke regelgeving, bedrijfsbeleid of andere vereisten.

 • Samenwerken met formuliergebruikers, formulierontwerpers, IT-personeel en andere groepen om problemen met de formuliersjabloon op te lossen.

Naar boven

De formulierontwerper

Een formulierontwerper werkt in de ontwerpmodus van InfoPath om de formuliersjabloon te maken. Dit is een bestand met een XSN-bestandsnaamextensie. In het XSN-bestand zijn de gegevensstructuur, de weergave en het gedrag van voltooide formulieren (XML-bestanden) gedefinieerd.

De formulierontwerper voert alle volgende handelingen uit, of een aantal hiervan:

 • Opgeven of de formuliersjabloon compatibel is met desktop- of mobiele webbrowsers.

 • Opgeven of de formuliersjabloon compatibel is met InfoPath 2003.

 • De formuliersjabloonindeling ontwerpen.

 • Besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegen en deze aanpassen.

 • gegevensvalidatie, voorwaardelijke opmaak, regels en andere soorten geautomatiseerde gedrag toevoegen.

 • Verbinding tot stand brengen tussen de formuliersjabloon en bestaande gegevensbronnen zoals Microsoft SQL Server-databases.

 • Samenwerken met ontwikkelaars om script- of beheerde code toe te voegen aan de formuliersjabloon.

 • De formuliersjabloon publiceren op een gedeelde netwerklocatie, in een e-maildistributielijst of op een server waarop InfoPath Forms Services of Windows SharePoint Services actief is.

 • Werken met farmbeheerders door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd.

 • Het formulier testen om te controleren of het correct werkt.

Naar boven

De formulierontwikkelaar

Een formulierontwikkelaar schrijft aangepaste code voor de formuliersjabloon. InfoPath ondersteunt twee scripttalen: Microsoft JScript en Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), en twee talen voor beheerde code: Microsoft Visual C# en Microsoft Visual Basic.

De formulierontwikkelaar voert alle volgende handelingen uit, of een aantal hiervan:

 • Helpen bij het ontwerpen van het formulier, zoals beschreven in de vorige sectie.

 • Een programmeertaal opgeven voor een bepaalde formuliersjabloon.

 • Code schrijven om te reageren op formulier- en gegevensvalidatiegebeurtenissen, het onderliggende XML-document van een formulier te openen en te bewerken, aangepaste functies voor het indienen en samenvoegen van gegevens te implementeren voor een formulier en toegang tot externe gegevensbronnen te bieden.

 • De XML-ondersteuningsbestanden voor de formuliersjabloon ophalen en vervolgens de elementen, kenmerken en waarden hiervan handmatig wijzigen in een bepaald type standaardteksteditor.

 • Aangepaste foutafhandeling toevoegen aan de formuliersjabloon.

 • Aangepaste taak- en dialoogvensters openen en bewerken.

 • De code voor de formuliersjabloon onderhouden.

 • De publicatiewizard gebruiken om een installatiebestand te maken waarmee de formuliersjabloon kan worden geïnstalleerd.

 • De InfoPath-bewerkingsomgeving hosten in een aangepaste Windows-toepassing of -webpagina (.ASPX).

 • Een COM-invoegtoepassing maken en registreren (dit is een aanvullend programma waarmee u aangepaste opdrachten of gespecialiseerde functies kunt toevoegen aan de InfoPath-gebruikersinterface).

Naar boven

De farmbeheerder

U kunt formuliersjablonen publiceren op veel locaties, bijvoorbeeld op servers waarop InfoPath Forms Services actief is. InfoPath Forms Services is een servertechnologie waarmee gebruikers in staat worden gesteld InfoPath-formulieren in te vullen met een webbrowser in plaats van of in aanvulling op het clientprogramma van InfoPath. Zie voor meer informatie over InfoPath Forms Services het vak Zie ook.

Farmbeheerders voeren veel van de beheertaken uit voor de server waarop InfoPath Forms Services actief is, meestal door opdrachten te selecteren op een speciale beheersite met de naam Centraal beheer van SharePoint. In sommige gevallen moeten farmbeheerders eerst controleren of een voor browsers ingeschakelde formuliersjabloon vrij is van fouten voordat ze deze uploaden.

Als een formulierontwerper of farmbeheerder een voor browsers compatibele formuliersjabloon wil publiceren op een server waarop InfoPath Forms Services actief is, moet deze mogelijk maken dat het formulier wordt ingevuld met behulp van een browser. De formulierontwerper voert deze stap meestal uit tijdens het publicatieproces door een selectievakje in te schakelen in de publicatiewizard in InfoPath. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de formuliersjabloon beheerde code bevat, moet een farmbeheerder de formuliersjabloon echter inschakelen voor gebruik in een browser. Bij dit proces hoort het controleren of de formuliersjabloon vrij is van fouten en waarschuwingen, het uploaden hiervan naar een locatie op de serverfarm en het vervolgens activeren hiervan in een siteverzameling op de server. Veel van deze activiteiten vinden plaats op de pagina's van Centraal beheer van SharePoint.

Meestal voert de farmbeheerder alle volgende handelingen uit, of een aantal hiervan:

 • Samenwerken met de siteverzamelingsbeheerder, formuliersjabloonontwerper en eventuele andere belanghebbenden om door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen te implementeren.

 • Een door een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon uploaden op de server.

 • Upgrades uitvoeren voor nieuwe, door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen.

 • Door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen activeren voor een siteverzameling door de formuliersjabloon toe te voegen aan een siteverzameling.

 • De activering van door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen naar een siteverzameling opheffen.

 • Stilleggen door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen.

 • Door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen verwijderen.

 • Strategieën ontwikkelen om een onjuist gebruik van formuliersjablonen te minimaliseren, om DoS-aanvallen (Denial of Service) te voorkomen en potentiële prestatieproblemen te identificeren.

Naar boven

De siteverzamelingsbeheerder

Een siteverzameling is een set SharePoint-sites met dezelfde eigenaar en dezelfde beheerinstellingen. Elke siteverzameling bevat een website op het hoogste niveau en een of meer subsites. Siteverzamelingsbeheerders beschikken over het machtigingsniveau Volledig beheer voor alle websites en inhoud van een siteverzameling.

Terwijl de farmbeheerder worden beheerd door een of meer servers met InfoPath Forms Services, beheert beheerder van de siteverzameling de sites zelf. Beheerders van siteverzamelingen beheren vanuit het niveau van de siteverzameling, instellingen (zoals onderdelen van de siteverzameling, controle-instellingen voor siteverzameling en beleid voor het verzamelen van sites) uit de pagina Site-instellingen voor de site op het hoogste niveau. Relatieve naar InfoPath, beheerders van siteverzamelingen formuliersjablonen activeren en dus beschikbaar maken voor gebruik als inhoudstypen in een bibliotheek.

De siteverzamelingsbeheerder voert alle volgende handelingen uit, of een aantal hiervan:

 • Samenwerken met de farmbeheerder, formuliersjabloonontwerper en eventuele andere belanghebbenden om door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen te implementeren.

 • Beheertaken uitvoeren voor een of meer sites in de siteverzameling.

 • Een strategie maken om formulieren indien nodig offline te plaatsen om deze bij te werken of buiten werking te stellen.

 • Een formuliersjabloon activeren voor de siteverzameling.

 • Een formuliersjabloon deactiveren voor de siteverzameling.

 • Een bepaald formulier zo instellen dat het alleen kan worden geopend in een browser, of InfoPath nu wel of niet is geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.

 • Extra sites en documentbibliotheken maken in een siteverzameling.

 • Machtigingen verlenen aan gebruikers.

Naar boven

De formuliergebruiker

De formuliergebruiker is de persoon die het formulier invult. Formuliergebruikers moeten tevreden zijn over het algemene formulierontwerp en de werkstroom. Als het formulier lastig te gebruiken is, gebruiken formuliergebruikers het niet effectief of efficiënt. Formuliergebruikers bepalen uiteindelijk veel van de verbeteringen die moeten worden doorgevoerd in een formuliersjabloon.

De formuliergebruiker voert alle volgende handelingen uit, of een aantal hiervan, afhankelijk van het ontwerp van de formuliersjabloon:

 • Het formulier invullen in InfoPath (in het geval van een normale formuliersjabloon) of in een webbrowser (in het geval van een voor browsers ingeschakelde formuliersjabloon).

 • Deelnemen aan formuliertests voordat het formulier officieel wordt gedeeld in de hele organisatie.

 • Constructieve feedback geven over het ontwerp van het formulier.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×