Office
Aanmelden

Verschillen tussen een werkmap gebruiken in Excel en in Excel Services

Excel Services is voornamelijk bedoeld als een op het web gebaseerd systeem voor gegevensonderzoek en rapportage voor Excel-werkmappen en ondersteunt slechts een deel van de functies van Microsoft Office Excel 2007. In de volgende secties wordt een overzicht gegeven van de Office Excel 2007-functies die wel en die niet worden ondersteund in Excel Services.

Belangrijk: De mogelijkheid om een Excel-werkmap naar Excel Services te publiceren, is alleen beschikbaar in Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 en Microsoft Office Excel 2007.

In dit artikel

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het laden van een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies het weergeven van een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het interactief werken met een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het laden van een werkmap

U kunt op drie manieren een werkmap in Excel Services met de bestandsindeling voor een Office Excel 2007-werkmap (.XLSX) of een binaire werkmap (.XLSB) laden als een alleen-lezen werkmap:

 • Geef een URL- of UNC-pad op in de eigenschap Werkmap van het webonderdeel Excel Web Access.

 • Verbind het webonderdeel met lijstweergave van een documentbibliotheek met het webonderdeel Excel Web Access en geef vervolgens de URL op van de in de documentbibliotheek opgeslagen werkmap zodat deze kan worden weergegeven in Microsoft Office Excel Web Access.

 • Geef een in een documentbibliotheek opgeslagen werkmap weer in de browser. (Wijs het item aan, klik op de pijl ernaast en klik vervolgens op Weergeven in webbrowser.)

Andere Microsoft Office Excel-bestandsindelingen worden niet ondersteund, ook niet Office Excel 2007-werkmap met ondersteuning voor macro's (.XLSM) en Office Excel 2007 97-2003-werkmap (.XLS).

Opmerking: Met de juiste machtiging kunt u een werkmap in Office Excel 2007 ook openen op uw clientcomputer vanuit het menu Openen op de Office Excel Web Access-werkbalk. U kunt de werkmap openen als een volledige werkmap (lezen/schrijven) of als een momentopname (alleen-lezen). Zie Een werkmap of momentopname in Excel openen vanuit Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund wanneer u een werkmap laadt.

Functie

Opmerkingen

Functies    

Op enkele uitzonderingen na worden alle werkbladfuncties van Excel ondersteund. Zie de volgende sectie, Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties, voor meer informatie.

Datums    

De datumsystemen van Windows en Macintosh.

Excel-tabellen    

Tabelgegevens, kolomkoppen, berekende kolommen, totaalrijen en tabelnamen van Excel.

Cellen    

Celwaarden, inclusief samengevoegde cellen en overloop van celinhoud.

Namen    

Gedefinieerde namen en benoemde bereiken.

Berekening    

Instellingen voor berekening en herberekening, inclusief de instellingen Automatisch, Automatisch behalve tabellen, Handmatig en instellingen voor iteratieve berekeningen van bereiken of hele werkbladen. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Grafieken    

Grafieken, grafiekbereiken en draaigrafiekrapporten. Zie Grafieken en draaigrafiekrapporten gebruiken in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Opmaak    

Opmaken van cellen en celbereiken, voorwaardelijke opmaak (behalve met gebruik van gegevensbalken en pictogrammen) en getalnotaties.

Verbindingen    

Verbindingen met externe gegevensbronnen, waaronder OLAP-draaitabellen.

'Wat als'-analyse    

De resultaten van de hulpmiddelen voor 'wat als'-analyse, waaronder Doelzoeken, Gegevenstabellen, Scenario's, Oplosser en Reeks.

Samenvoeging    

Samengevoegde gegevens in bereiken.

Gegevensbronnen    

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB-providers en ODBC-stuurprogramma's.

Niet-ondersteunde functies

Werkmappen met een van de volgende niet-ondersteunde functies worden niet geladen of weergegeven in Excel Services. Voor het beste resultaat moet u een werkmap in Office Excel 2007 altijd opslaan met de opdracht Excel Services (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , klik op de pijl naast Publiceren en klik op Excel Services onder Het document distribueren naar anderen). U kunt controleren of een functie wordt ondersteund door het selectievakje Deze werkmap na opslaan openen in browser in te schakelen in het dialoogvenster Opslaan voor Excel Services zodat u kunt zien of de werkmap in de browser wordt weergegeven. Als een functie niet wordt ondersteund, wordt in Excel Services een waarschuwing weergegeven.

De volgende functies worden niet ondersteund, waardoor het niet mogelijk is een werkmap te laden:

Functie

Opmerkingen

VBA    

Programmacode, macro's, invoegtoepassingen en UDF's (User Defined Functions) van VBA (Visual Basic for Applications).

Opmerking:  Een programmeur kan Excel Services op veel manieren aanpassen, inclusief door het maken van een door de gebruiker gedefinieerde functie (UDF). Zie de Software Development Kit (SDK) van Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Macrotalen uit eerdere versies    

Macrofuncties van Microsoft Excel 4.0 en dialoogbladen van Microsoft 5.0.

Besturingselementen    

Besturingselementen van de werkbalk Formulieren, werksetbesturingselementen en alle ActiveX-besturingselementen.

XML    

XML-toewijzingen en ingesloten infolabels.

Beveiliging en privacy    

Beveiligde werkmappen, werkbladen of bereiken, en werkmappen met Information Rights Management (IRM).

Opmerking: Gebruik voor de beveiliging van werkmappen in Excel Services de rechten en machtigingen van Microsoft Windows SharePoint Services.

Afbeeldingen en objecten     

Gekoppelde of ingesloten objecten of afbeeldingen, ingevoegde afbeeldingen, AutoVormen, WordArt en grafieken zoals organigrammen.

Inkt    

Alle inktfuncties, waaronder tekenen, schrijven en aantekeningen.

OLE en DDE     

OLE-objecten (Object Linking- en Embedding) en DDE-koppelingen (Dynamic Data Exchange).

Weergegeven formules    

Werkmappen die zijn opgeslagen met formules die worden weergegeven.

Gegevensvalidatie    

Voorkomen van invoer van ongeldige gegevens en het maken van vervolgkeuzelijsten.

Gegevensbronnen     

Services voor het ophalen van gegevens voor Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lijsten, Microsoft SQL Server, externe gegevensbereiken (ook querytabellen genoemd) en tabellen die zijn gekoppeld aan Windows SharePoint Services-lijst.

Query's    

Webquery's en tekstquery's.

Externe verwijzingen naar gekoppelde werkmappen    

Externe verwijzingen (ook koppelingen genoemd) maken naar een bepaald celbereik, naar een gedefinieerde naam voor het opgegeven celbereik of als onderdeel van een naamdefinitie.

Opmerkingen    

Opmerkingen weergeven en wijzigen.

Samenvoeging    

Samengevoegde gegevens in draaitabelrapporten.

Gedeelde werkmappen    

Werkmappen delen en strijdige wijzigingen oplossen.

Digitale handtekeningen    

Zichtbare en onzichtbare handtekeningen in een werkmap.

Gekoppelde werkbalken    

Aangepaste werkbalken die met Office Excel 2003 aan de werkmap zijn gekoppeld voordat de werkmap naar Excel 2007 werd geconverteerd.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties

Alle functies worden volledig ondersteund als u een werkmap laadt en herberekent, met de volgende uitzonderingen: HYPERLINK, RTG en SQL.Request. Voor deze functies is de ondersteuning beperkt.

Als de functie als volgt luidt:

Geeft Excel als resultaat:

En geeft Excel Services als resultaat:

HYPERLINK    

Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken.

Een van de volgende items:

 • Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken als de eigenschappen van Office Excel Web Access Alle interactiviteit in werkmappen en Navigatie in werkmap zijn ingesteld.

 • Een actieve hyperlink naar een andere webpagina of een document die u kunt volgen door erop te klikken, maar geen locatie binnen de werkmap als de eigenschap van Office Excel Web Access Alle interactiviteit in werkmappen is ingesteld en de eigenschap Navigatie in werkmap niet is ingesteld.

 • Een niet-actieve hyperlinktekstreeks die u niet kunt volgen als de eigenschappen van Office Excel Web Access Alle interactiviteit in werkmappen en Navigatie in werkmap niet zijn ingesteld.

RTG    

Realtime gegevens uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt.

Het volgende:

 • Alle waarden die als resultaat worden gegeven door de RTG-functie en momenteel zijn opgeslagen in de werkmap worden weergegeven.

 • Als er op dat moment geen waarden als resultaat worden gegeven, wordt een #N/B-fout als resultaat gegeven.

 • Als in Excel Services de werkmap opnieuw wordt berekend en de RTG-functie of de SQL.Request-functie wordt uitgevoerd, wordt een #N/B-fout als resultaat gegeven.

Als u wilt, kunt u de functie ISFOUT of ALS.FOUT gebruiken om op de resultaatwaarde te testen.

SQL.Request    

De resultaten van een query die is verbonden met een externe gegevensbron.

Het volgende:

 • Alle waarden die het resultaat zijn van de SQL.Request-functie en die momenteel zijn opgeslagen in de werkmap worden weergegeven.

 • Als er momenteel geen waarden als resultaat zijn, krijgt u de fout #N/B als resultaat.

 • Als in Excel Services de werkmap opnieuw wordt berekend en wordt geprobeerd de RTG-functie of de SQL.Request-functie uit te voeren, wordt als resultaat een #N/B-fout weergegeven.

Als u wilt, kunt u de functie ISFOUT of ALS.FOUT gebruiken om op de resultaatwaarde te testen.

TEKEN    

Een teken dat wordt aangegeven door een getal en een blokteken voor een niet-afdrukbaar teken.

Een teken dat wordt aangegeven door een getal, en een lege waarde voor een niet-afdrukbaar teken.

CEL    

Informatie over de opmaak, locatie of inhoud van de cel linksboven in een verwijzing.

Een #WAARDE!-fout.

INFO    

Het pad naar de huidige map op de clientcomputer.

Een #WAARDE!-fout.

De volgende vluchtige functies kunnen bij berekening in Excel Services op een servercomputer andere waarden geven dan bij berekening in Excel op een clientcomputer.

Als de functie als volgt luidt:

Geeft Excel als resultaat:

En geeft Excel Services als resultaat:

NU    

De datum en tijd op de clientcomputer.

De datum en tijd op de servercomputer.

VANDAAG    

De datum op de clientcomputer.

De datum op de servercomputer.

ASELECT, ASELECTTUSSEN    

Een willekeurig getal en daarom bij elke uitvoering anders.

Een willekeurig getal en daarom bij elke uitvoering anders.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies het weergeven van een werkmap

Het weergeven van een werkmap in Excel Services op een servercomputer is bijna hetzelfde als het weergeven van een werkmap in Excel op een clientcomputer, maar er zijn verschillen. Het al dan niet ondersteund worden van functies heeft geen invloed op de mogelijkheid de werkmap te laden: de functies blijven bewaard in de werkmap zodat ze in Excel normaal blijven werken.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund maar worden misschien anders weergegeven op een server:

Functie

Opmerkingen

Hyperlinks    

Ondersteund, maar beheerd door Office Excel Web Access-eigenschappen op de volgende manier:

 • Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken als de eigenschappen Office Excel Web Access Alle interactiviteit in werkmappen en Navigatie in werkmap zijn ingesteld.

 • Een actieve hyperlink naar een andere webpagina of een document die u kunt volgen door erop te klikken, maar geen locatie binnen de werkmap als de eigenschap Office Excel Web Access Alle interactiviteit in werkmappen is ingesteld en de eigenschap Navigatie in werkmap niet is ingesteld.

 • Een niet-actieve hyperlinktekstreeks die u niet kunt volgen als de eigenschappen van Office Excel Web Access Alle interactiviteit in werkmappen en Navigatie in werkmap niet zijn ingesteld.

Lettertypen    

Lettertypen worden op de server gewoonlijk in dezelfde stijl en grootte weergegeven als op de client. Maar als een bepaald lettertype niet beschikbaar is op de server, wordt mogelijk een vervangend lettertype gebruikt. Ook kunt u tekenstijlen en lettergrootten negeren in een browser, zoals Internet Explorer.

Grafieken en draaigrafiekrapporten     

Grafieken en draaigrafiekrapporten zijn statische afbeeldingen die worden vernieuwd en opnieuw weergegeven als u interactieve bewerkingen uitvoert (filteren, sorteren enzovoort) op de gegevens waarop de grafiek is gebaseerd of op de gegevens in het gekoppelde draaitabelrapport. Zie Grafieken en draaigrafiekrapporten gebruiken in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Randlijnen     

De volgende randlijnen worden volledig ondersteund: alle lijnkleuren, ononderbroken en dubbele lijnen, gevulde, ruitvormige en onderbroken lijnen, dunne, gemiddelde en dikke lijnen.

Opmerking: De volgende randlijnen worden gedeeltelijk ondersteund: driedubbele en dubbele lijnen, de lijntypen ononderbroken, ruitvormig, vierkante stip, streepje-kort-streepje, lang-kort-streepje en streepje-kort-streepje-kort-streepje.

Richting van de kleurovergang    

Horizontale en verticale richting van de kleurovergang.

Opvulkleuren voor cellen     

Alle opvulkleuren.

Celuitlijning    

Alle celuitlijningen worden ondersteund, met de volgende uitzonderingen: verticaal uitvullen en verticaal verdeeld. Deze worden beide vervangen door verticaal centreren.

Tekstdraaiing    

Het draaien van tekst wordt ondersteund, naast inhoudsoverloop van cellen en kolomkoppen, horizontale of verticale uitlijning links voor positieve draaiing (+) en horizontale of verticale uitlijning rechts voor negatieve draaiing (-).

Bidirectionele tekst    

Volledig ondersteund als een tekenset van één taal wordt weergegeven.

Voorwaardelijke AS-opmaak     

Voorwaardelijke opmaak van Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) is beperkt tot: lettertypekleur, opvulkleur, lettertypeopmaak zoals vet, cursief, onderstreept en doorgehaald, en tekenreeksnotaties, zoals getalnotaties.

Schuiven door een werkblad    

Het aantal rijen en kolommen waarin u kunt schuiven op een werkblad is beperkt tot maximaal 500. De volgende set rijen of kolommen voorbij de huidige limiet geeft u weer met navigatieknoppen. Zie Navigeren in een werkmap in Excel Services in de Help van Excel Web Access.

Niet-ondersteunde functies

De volgende functies worden niet ondersteund:

Functie

Opmerkingen

Hyperlinks in grafieken    

Hyperlinks in grafieken volgen door erop te klikken.

Tabellen    

Kolomkoppen in werkbladen worden vervangen door Excel-tabelkoppen wanneer koppen uit het zicht raken in een schuifbalkgebied.

Opvulpatronen voor cellen    

Alle opvulpatronen.

Richting van de kleurovergang    

Richting van de kleurovergang: diagonaal omhoog, diagonaal omlaag en hoek-naar-midden.

Tekstdraaiing    

De celopvulling of het celpatroon worden niet meegedraaid met de tekst, diagonale randen worden weergegeven alsof de tekst niet is gedraaid en horizontale en verticale uitlijning anders dan links uitgelijnd voor positieve draaiing (+) en rechts uitgelijnd voor negatieve draaiing (-).

Bidirectionele tekst    

Het mengen van bidirectionele teksttekens van rechts naar links en van links naar rechts die een verschillende symboolrichting (of tekenvorm) hebben, zoals ( (haakje openen) en ) (haakje sluiten), wordt in verticale tekst niet ondersteund.

Randlijnen     

De volgende randlijnen worden gedeeltelijk niet ondersteund: driedubbele en dubbele lijnen, de lijntypen ononderbroken, ruitvormig, vierkante stip, streepje-kort-streepje, lang-kort-streepje en streepje-kort-streepje-kort-streepje.

Grafieken    

Grafische 3D-effecten in Office 2007-versie zoals schaduw, gloed, vervorming, schuine randen, vloeiende randen, andere kleuren en weerspiegeling. Deze effecten zijn verwijderd of geconverteerd naar een ander effect.

De volgende 3D-grafieken worden niet ondersteund:

 • 3D-oppervlak

 • Draadmodel met 3D-oppervlak

 • Omtrekoppervlak

 • Draadframe met omtrekoppervlak

Tekst met opmaak in een object, zoals opsommingstekens en verschillende lettertypen of tekengrootten. Dit wordt geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

Verticale tekstuitlijning.

Opmerking: Ingesloten grafieken op werkbladen en oorspronkelijke grafieken op grafiekbladen worden ondersteund voor weergave in Excel Services, maar het weergeven van een ingesloten grafiek die door de ontwerper van de werkmap is gekopieerd of verplaatst van een werkblad naar een grafiekblad, wordt niet ondersteund.

Rijkoppen en kolomkoppen    

De volgende opmaak in rijkoppen en kolomkoppen: dubbel financieel, dubbel onderstrepen, superscript en subscript.

Niet-afdrukbare tekens    

Tekst met een 7-bits ASCII-waarde (een subset van de ANSI-tekenset) van 0 tot en met 32 en tekens die niet worden ondersteund door XML (Extensible Markup Language) versie 1.0.

Afdrukken    

Pagina-indeling en paginakop- en voetteksten.

Knopinfo    

Knopinfo voor lideigenschappen in Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML    

XML-uitbreidingspakketten.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het interactief werken met een werkmap

Wanneer u een werkmap laadt in Excel Services, kunt u op een aantal manieren interactief met de werkmap werken, maar een aantal bewerkingen wordt niet ondersteund.

Opmerking: Een andere manier om interactief te werken die alleen in Excel Services bestaat, is het maken en wijzigen van parameters waardoor de celwaarden in een werkmap tijdelijk worden gewijzigd. Hiervoor gebruikt u een parametertaakvenster in Excel Services of geeft u gegevens door aan het webonderdeel Excel Web Access vanuit een verbonden webonderdeel, zoals een filterwebonderdeel. Zie Werkmapparameters wijzigen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund maar hebben soms wel een ander effect.

Functie

Opmerkingen

Draaitabelrapporten     

Rapporten filteren, lidselectie, gegevensniveaus uitvouwen (gegevens op lagere niveaus weergeven) en samenvouwen (gegevens op hogere niveaus weergeven), sorteren, filteren en subtotalen weergeven en verbergen.

Zoeken     Knopafbeelding

Tekst, getallen en datums zoeken met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters, en zoeken op een deel van de inhoud van een cel.

Enkelvoudige selectie    

Een enkele cel, rij of kolom selecteren.

Filteren en sorteren    

Het menu Filteren gebruiken, filteren op tekst, getallen, datums en tijden, meerdere criteria opgeven, en sorteren. Zie Gegevens filteren in Excel Services en Gegevens sorteren in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Overzicht maken    

Overzichten maken, inclusief het weergeven en verbergen van details. Zie Een overzicht maken van de gegevens in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Scenario's    

Een vooraf gedefinieerd scenario uitvoeren.

Vernieuwen    

Externe gegevensbronnen vernieuwen, inclusief alle gegevensbronnen in de huidige werkmap, een specifieke gegevensbron, periodiek vernieuwen, handmatig vernieuwen en vernieuwen bij het laden van de werkmap. Zie Externe gegevens vernieuwen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Berekening    

Automatische en handmatige berekening. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Opmerking:  Excel Services ondersteunt het laden van een werkmap die kringverwijzingen bevat, maar de detectie van kringverwijzingen bij het laden of herberekenen van een werkmap werkt anders. Als de kringverwijzing in Excel Services niet kan worden opgelost, wordt onder bepaalde omstandigheden een waarschuwingsbericht gegeven dat er sprake is van een kringverwijzing. De waarden die worden berekend, zijn gelijk aan de waarden die het resultaat zouden zijn als u de bewerking op de Excel-client zou annuleren. In feite wordt in Excel Services de kringverwijzing automatisch geannuleerd, zodat de serverprestaties niet worden verminderd door de berekening.

Niet-ondersteunde functies

De volgende functies worden niet ondersteund.

Functie

Opmerkingen

Draaitabelrapporten     

De opties voor detailanalyse van OLAP-gegevens, zoeken naar leden, AS-bewerkingen (Microsoft SQL Server Analysis Services) of de veldenlijst gebruiken voor het toevoegen, ordenen of verwijderen van velden.

Draaigrafiekrapporten     

Direct interactief werken met een draaigrafiek (omdat het een statische afbeelding is).

Asynchrone evaluatie van kubusfuncties    

Asynchroon ophalen van gegevens tijdens de berekening met een kubusfunctie en de weergave van het bericht #GEGEVENS_OPHALEN voordat alle gegevens zijn opgehaald. Alle gegevens worden synchroon opgehaald voordat de weergave met het resultaat (opnieuw) wordt weergegeven.

Zoeken     Knopafbeelding

Zoeken op basis van de onderliggende gegevens (in tegenstelling tot op basis van opgemaakte gegevens en op identieke hoofdletters/kleine letters).

Vervangen    

Tekst en waarden vervangen na het gebruik van Zoeken Knopafbeelding .

Het formaat van rijen en kolommen wijzigen.    

De hoogte en breedte van rijen en kolommen aanpassen.

Geavanceerd selecteren    

Een aangrenzend en niet-aangrenzend celbereik of het hele werkblad selecteren.

Berekening    

De berekeningsinstellingen van de werkmap wijzigen nadat deze is geladen. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Filteren en sorteren    

Sorteren en filteren op kleur en een filter- of sorteerbewerking opslaan in de werkmap in Excel Services. Zie Gegevens filteren in Excel Web Access en Gegevens sorteren in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Ga naar     

Alle bewerkingen van het type Ga naar.

Deelvensters beheren    

Deelvensters splitsen en titels blokkeren.

In- en uitzoomen    

De weergave van een werkblad instellen op een percentage van de werkelijke grootte.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×