Tabellen of indexen maken of wijzigen met een definitiequery

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt tabellen, beperkingen, indexen en relaties maken en wijzigen door definitiequery's te maken in de SQL-weergave.

In dit artikel wordt uitgelegd wat definitiequery's zijn en hoe u deze kunt gebruiken om tabellen, beperkingen, indexen en relaties te maken. Dit artikel helpt u ook te bepalen wanneer u het beste een definitiequery kunt gebruiken.

Opmerking: U kunt deze procedures niet gebruiken in een webdatabase.

In dit artikel

Overzicht

Maken of wijzigen van een tabel

Een index maken

Een beperking of een relatie maken

Overzicht

In tegenstelling tot andere query's dient een definitiequery niet voor het ophalen van gegevens. In een definitiequery wordt DDL (Data Definition Language) gebruikt voor het maken, wijzigen of verwijderen van databaseobjecten.

Opmerking: Data Definition Language (DDL) maakt deel uit van Structured Query Language (SQL).

Definitiequery's kunnen zeer handig zijn, vooral als u geregeld delen van uw databaseschema verwijdert en opnieuw maakt. Alles wat u hoeft te doen, is een paar query's uitvoeren. U kunt het gebruik van definitiequery's overwegen als u vertrouwd bent met SQL-instructies en als u van plan bent tabellen, beperkingen, indexen of relaties te verwijderen en opnieuw te maken.

Waarschuwing: Het wijzigen van databaseobjecten met definitiequery's kan riskant zijn, omdat er geen bevestigingsdialoogvensters voor de acties worden weergegeven. Als u een vergissing maakt, kunt u gegevens verliezen of per ongeluk het ontwerp van een tabel veranderen. Wees dus voorzichtig wanneer u een definitiequery gebruikt om objecten in uw database te wijzigen. Als u niet verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de database die u gebruikt, moet u contact opnemen met de beheerder van de database voordat u een definitiequery uitvoert.

Belangrijk: Maak een back-up van alle tabellen die in de bewerking zijn opgenomen, voordat u een definitiequery uitvoert.

DDL-sleutelwoorden

Sleutelwoord

Gebruik

CREATE

Hiermee maakt u een index of tabel die nog niet bestaat.

ALTER

Hiermee wijzigt u een bestaande tabel of kolom.

DROP

Hiermee verwijdert u een bestaande tabel, kolom of beperking.

ADD

Hiermee voegt u een kolom of beperking toe aan een tabel.

COLUMN

Gebruik dit woord in combinatie met ADD, ALTER of DROP.

CONSTRAINT

Gebruik dit woord in combinatie met ADD, ALTER of DROP.

INDEX

Gebruik dit woord in combinatie met CREATE.

TABLE

Gebruik dit woord in combinatie met ALTER, CREATE of DROP.

Naar boven

Tabellen maken of wijzigen

Als u een tabel wilt maken, gebruikt u de opdracht CREATE TABLE. De syntaxis van deze opdracht is als volgt:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

De enige vereiste elementen van de opdracht CREATE TABLE zijn de opdracht zelf (CREATE TABLE) en de naam van de tabel, maar gewoonlijk zult u ook enkele velden of andere aspecten van de tabel willen definiëren. Bekijk dit eenvoudige voorbeeld.

Stel dat u een tweedehands auto wilt kopen en dat u een tabel wilt maken met de naam, het jaar en de prijs van de occasions die u op het oog hebt. U wilt maximaal 30 tekens voor de naam en 4 cijfers voor het jaar toestaan. Ga als volgt te werk als u de tabel met behulp van een definitiequery wilt maken:

Opmerking: Voordat u een definitiequery kunt uitvoeren, moet u mogelijk eerst de inhoud van de database inschakelen:

 • Klik op de Berichtenbalk op Inhoud inschakelen.

Een tabel maken

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Definitiequery.

  Het ontwerpraster wordt verborgen en u ziet het objecttabblad van de SQL-weergave.

 4. Typ de volgende SQL-instructie:

  CREATE TABLE Auto's (Naam TEXT(30), Jaar TEXT(4), Prijs CURRENCY)

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Een tabel wijzigen

Als u een tabel wilt wijzigen, gebruikt u de opdracht ALTER TABLE. Met deze opdracht kunt u kolommen of beperkingen toevoegen, wijzigen of verwijderen. De syntaxis van de opdracht ALTER TABLE is als volgt:

ALTER TABLE table_name predicate

waar zijn predikaat een van de volgende handelingen uit:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Stel dat u een tekstveld van 10 tekens wilt toevoegen voor het opslaan van informatie over de toestand van elke auto. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Definitiequery.

  Het ontwerpraster wordt verborgen en u ziet het objecttabblad van de SQL-weergave.

 4. Typ de volgende SQL-instructie:

  ALTER TABLE Auto's ADD COLUMN Toestand TEXT(10)

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Naar boven

Indexen maken

Als u een index voor een bestaande tabel wilt maken, gebruikt u de opdracht CREATE INDEX. De syntaxis van deze opdracht is als volgt:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

De enige vereiste elementen zijn de opdracht zelf (CREATE INDEX), de naam van de index, het argument ON, de naam van de tabel met de velden die u wilt indexeren, en de lijst met velden die u in de index wilt opnemen.

 • Het argument DESC zorgt ervoor dat de index in aflopende volgorde wordt gemaakt, wat nuttig kan zijn als u vaak query's uitvoert waarmee top-waarden voor het geïndexeerde veld worden opgezocht of waarmee het geïndexeerde veld in aflopende volgorde wordt gesorteerd. Standaard wordt een index in oplopende volgorde gemaakt.

 • Het argument WITH PRIMARY duidt het geïndexeerde veld of de geïndexeerde velden aan als de primaire sleutel van de tabel.

 • Het argument WITH DISALLOW NULL zorgt dat voor het geïndexeerde veld verplicht een waarde moet worden ingevoerd,  wat wil zeggen dat Null-waarden niet zijn toegestaan.

Stel dat u de tabel Auto's hebt met velden waarin de volgende gegevens zijn opgeslagen voor tweedehands auto's die u op het oog hebt: naam, jaar, prijs en toestand. De tabel is groot geworden en u voegt vaak het jaarveld aan query's toe. Voor snellere queryresultaten kunt u een index voor het veld Jaar maken door de volgende procedure uit te voeren:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Definitiequery.

  Het ontwerpraster wordt verborgen en u ziet het objecttabblad van de SQL-weergave.

 4. Typ de volgende SQL-instructie:

  CREATE INDEX Jaarindex ON Auto's (Jaar)

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Naar boven

Beperkingen of relaties maken

Een beperking definieert een logische voorwaarde waaraan een veld of combinatie van velden moet voldoen wanneer waarden worden ingevoegd. De beperking UNIQUE verhindert bijvoorbeeld dat voor een veld een waarde wordt ingevoerd waardoor een bestaande waarde voor dat veld zou worden gedupliceerd.

Een relatie is een type beperking die verwijst naar de waarden van een veld of combinatie van velden in een andere tabel om te bepalen of een waarde kan worden ingevoegd in het veld of de combinatie van velden waarvoor de relatie is opgegeven. U hoeft geen speciaal sleutelwoord te gebruiken om aan te geven dat een beperking een relatie is.

Als u een beperking wilt maken, gebruikt u een CONSTRAINT-component in de opdracht CREATE TABLE of ALTER TABLE. Er zijn twee soorten CONSTRAINT-componenten: een om een beperking voor één veld in te stellen en een om een beperking voor meerdere velden in te stellen.

Beperkingen voor één veld

Een CONSTRAINT-component voor één veld volgt direct op de definitie van het veld dat erdoor wordt beperkt en heeft de volgende syntaxis:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Stel dat u de tabel Auto's hebt met velden waarin de volgende gegevens zijn opgeslagen voor tweedehands auto's die u op het oog hebt: naam, jaar, prijs en toestand. U vergeet vaak een waarde voor de toestand van de auto in te voeren en u wilt deze informatie altijd registreren. U kunt een beperking voor het veld Toestand maken die u belet het veld leeg te laten. Hiervoor voert u de volgende procedure uit:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Definitiequery.

  Het ontwerpraster wordt verborgen en u ziet het objecttabblad van de SQL-weergave.

 4. Typ de volgende SQL-instructie:

  ALTER TABLE Auto's ALTER COLUMN Toestand TEXT CONSTRAINT ToestandVereist NOT NULL

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Stel dat u na enige tijd opmerkt dat er veel vergelijkbare waarden in het veld Toestand staan die dezelfde moeten zijn. Enkele auto's hebben bijvoorbeeld een waarde voor Toestand matig en andere hebben een waarde slecht.

Opmerking: Als u de resterende procedures wilt volgen moet u een aantal niet-bestaande gegevens toevoegen aan de tabel Auto's die u in de voorgaande stappen hebt gemaakt.

Nadat u de waarden hebt opgeschoond zodat ze consistenter zijn, kunt u de tabel Autotoestand maken met één veld, genaamd Toestand, dat alle waarden bevat die u voor de toestand van auto's wilt gebruiken. Dit doet u als volgt:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Definitiequery.

  Het ontwerpraster wordt verborgen en u ziet het objecttabblad van de SQL-weergave.

 4. Typ de volgende SQL-instructie:

  CREATE TABLE Autotoestand (Toestand TEXT(10))

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

 6. Maak een primaire sleutel voor de tabel met gebruik van een ALTER TABLE-instructie:

  TABEL CarCondition ALTER KOLOM voorwaarde TEKST BEPERKING CarConditionPK PRIMAIRE SLEUTEL WIJZIGEN

 7. Typ de volgende SQL-instructie op het objecttabblad van de SQL-weergave om de waarden uit het veld Toestand van de tabel Auto's in te voegen in de nieuwe tabel Autotoestand:

  INSERT INTO Autotoestand SELECT DISTINCT Toestand FROM Auto's;

  Opmerking: De SQL-instructie in deze stap is een toevoegquery. In tegenstelling tot een definitiequery eindigt een toevoegquery met een puntkomma.

 8. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Een relatie maken met een beperking

Als u wilt vereisen dat elke nieuwe waarde die in het veld Toestand van de tabel Auto's wordt ingevoegd, overeenkomt met een waarde van het veld Toestand in de tabel Autotoestand, maakt u een relatie tussen Autotoestand en Auto's voor het veld Toestand. Hiervoor voert u de volgende procedure uit:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Definitiequery.

  Het ontwerpraster wordt verborgen en u ziet het objecttabblad van de SQL-weergave.

 4. Typ de volgende SQL-instructie:

  ALTER TABLE Auto's ALTER COLUMN Toestand TEXT CONSTRAINT RSleutelToestand REFERENCES Autotoestand (Toestand)

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Beperkingen voor meerdere velden

Een CONSTRAINT-component voor meerdere velden kan alleen buiten een velddefinitiecomponent worden gebruikt en heeft de volgende syntaxis:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Hier volgt een ander voorbeeld waarin de tabel Auto's wordt gebruikt. Stel dat u wilt voorkomen dat meerdere records in de tabel Auto's dezelfde reeks waarden voor naam, jaar, toestand en prijs hebben. U kunt een UNIQUE-beperking maken die op deze velden van toepassing is door de volgende procedure uit te voeren:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Definitiequery.

  Het ontwerpraster wordt verborgen en u ziet het objecttabblad van de SQL-weergave.

 4. Typ de volgende SQL-instructie:

  ALTER TABLE Auto's ADD CONSTRAINT GeenDubbele UNIQUE (naam, jaar, toestand, prijs)

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×