Sneltoetsen voor Microsoft Office InfoPath

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit Help-onderwerp worden sneltoetsen beschreven voor veelvoorkomende taken in Microsoft Office InfoPath 2007, zoals taken de verband houden met het ontwerpen van formuliersjablonen. Deze sneltoetsen hebben betrekking op de US-toetsenbordindeling. De locatie van de toetsen op andere toetsenborden wijkt in meer of mindere mate af van de locatie van toetsen volgens de US-toetsenbordindeling.

Bij sneltoetsen waarbij u twee of meer toetsen gelijktijdig indrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Bij sneltoetsen waarbij u één toets indrukt en onmiddellijk daarna een volgende toets indrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op TAB om Alles weergeven te selecteren. Druk vervolgens op ENTER en daarna op CTRL+P.

In dit artikel

Ontwerpen van formuliersjablonen

Help opvragen

Klik in het Help-venster

Menu's, werkbalken en taakvensters gebruiken

Dialoogvensters gebruiken

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Formuliersjablonen ontwerpen

Het ontwikkelen van formuliersjablonen

Actie

Drukt u op

Een nieuwe formuliersjabloon ontwerpen

Ctrl+Shift+D

Opmerking: Als het dialoogvenster Aan de slag open is, drukt u op TAB tot Formuliersjabloon ontwerpen is geselecteerd en drukt u vervolgens op ENTER.

Het dialoogvenster Openen in ontwerpmodus openen

Ctrl+O of Ctrl+F12

Het taakvenster Ontwerptaken weergeven

Alt+N

Een voorbeeld weergeven van de huidige formuliersjabloon

Ctrl+Shift+B

Een woord of woordgroep zoeken

Ctrl+F

Een woord of woordgroep vervangen

Ctrl+H

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+C

Tekst of een item plakken

Ctrl+V

De huidige formuliersjabloon afdrukken

Ctrl+P

De eigenschappen van het geselecteerde besturingselement weergeven

Alt+Enter

Een besturingselement invoegen

ALT+I, C

Het vorige besturingselement selecteren

CTRL+< of SHIFT+TAB

Het volgende besturingselement selecteren

CTRL+> of TAB

MSE (Microsoft Script Editor) openen

ALT+SHIFT+F11

De website Microsoft Office Developer Center openen in een webbrowser

ALT+H, I

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Items selecteren tot het begin van de alinea

Ctrl+Shift+Pijl-omhoog

Items selecteren tot het einde van de alinea

Ctrl+Shift+Pijl-omlaag

De tekst, de afbeelding of het veld één regel hoger of lager selecteren

Shift+Pijl-omhoog of Shift+Pijl-omlaag

Een regeleinde invoegen

Shift+Enter

Het euroteken invoegen

Ctrl+Alt+E

Tekst opmaken

Actie

Drukt u op

Alle opmaak verwijderen

Ctrl+Spatiebalk

De geselecteerde tekst vet maken of deze opmaak verwijderen

Ctrl+B

Cursieve opmaak toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+I

Onderstreping toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+U

De geselecteerde tekst doorhalen of deze opmaak verwijderen

Alt+Shift+K

De geselecteerde tekst opmaken als superscript of deze opmaak verwijderen

CTRL+SHIFT+=

De geselecteerde tekst opmaken als subscript of deze opmaak verwijderen

CTRL+=

De stijl Standaard op de geselecteerde tekst toepassen of deze stijl verwijderen

CTRL+SHIFT+N

De stijl Kop 1 toepassen op de geselecteerde tekst of dit verwijderen.

ALT+CTRL+1

De stijl Kop 2 op de geselecteerde tekst toepassen of deze stijl verwijderen

ALT+CTRL+2

De stijl Kop 3 toepassen op de geselecteerde tekst of dit verwijderen.

ALT+CTRL+3

Opmaak voor lijsten met opsommingstekens toepassen op de geselecteerde alinea of deze verwijderen.

Ctrl+Shift+L

Een alinea links laten inspringen

Ctrl+M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

Ctrl+Shift+M

De geselecteerde alinea uitvullen

Ctrl+J

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De geselecteerde alinea centreren

Ctrl+E

De geselecteerde alinea links uitlijnen

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+,

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen

CTRL+SHIFT+.

Het taakvenster Lettertype openen

CTRL+D

Werken met tabellen

Actie

Drukt u op

Een herhalende tabel invoegen

ALT+I, G

De breedte van de kolom links van de rand wijzigen zonder de breedte van de andere kolommen te wijzigen

SHIFT ingedrukt houden terwijl u de rand van de kolom sleept.

De hoogte van de rij boven of onder de rand wijzigen zonder dat de hoogte van de andere rijen wordt gewijzigd

Opmerking: Bij rijen die op de minimumhoogte zijn ingesteld, wordt met deze sneltoets de hoogte van de rij boven de rand gewijzigd. De minimumhoogte van een rij hangt af van verschillende factoren, onder meer van de vraag of de rij tekst of besturingselementen bevat

SHIFT ingedrukt houden terwijl u de rand van de rij sleept.

Alle geselecteerde rijen of kolommen even hoog of breed maken

ALT ingedrukt houden terwijl u de rand van de rij of kolom sleept.

Naar de volgende of de voorgaande cel in een tabel gaan

TAB of SHIFT+TAB
Als u TAB indrukt terwijl de cursor in de laatste cel van de laatste rij staat, wordt een nieuwe rij aan de tabel toegevoegd.

Een tabelcel selecteren of de selectie ongedaan maken

F2

Correcties aanbrengen en wijzigingen opslaan

Actie

Drukt u op

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout vinden

Opmerking: Hiervoor moet het selectievakje Spelling controleren tijdens typen zijn ingeschakeld (druk op Alt+T en vervolgens op O).

Alt+F7

De huidige formuliersjabloon opslaan of publiceren

Opmerking: Met deze sneltoets opent u een dialoogvenster waarin u kunt kiezen of u de formuliersjabloon wilt opslaan of publiceren. Als u wilt dat dit dialoogvenster niet meer wordt weergegeven, kunt u op ALT+SHIFT+F2 drukken. Het dialoogvenster Opslaan als wordt dan weergegeven

Alt+Shift+F2

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De huidige formuliersjabloon opslaan

SHIFT+F12

Voorbeeld van een formuliersjabloon voordat u afdrukt

Actie

Drukt u op

Het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld weergeven

Alt+F, V

Naar de volgende pagina gaan

Alt+Pijl-rechts

Naar de vorige pagina gaan

Alt+Pijl-links

Inzoomen voor een vergrote weergave van de formuliersjabloon

ALT+=

Uitzoomen om meer van de formuliersjabloon te zien, in verkleinde vorm

ALT+-

Naar boven

Help opvragen

Gebruik de Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de Help-inhoud van Microsoft Office. In het Help-venster worden onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Actie

Drukt u op

Het Help-venster openen

F1

Het Help-venster sluiten

ALT+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

Teruggaan naar de introductiepagina met Help en procedures voor InfoPath 2007

Alt+Home

Het volgende item selecteren

Tab

Het vorige item selecteren

Shift+Tab

De standaardactie voor het geselecteerde item selecteren

Enter

Klik in de sectie Help voor programmanaam Blader respectievelijk de volgende of vorige item selecteren.

Tab of Shift+Tab

Klik in de sectie Help voor programmanaam Blader uitvouwen of samenvouwen van het geselecteerde item respectievelijk.

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, dan wel Alles weergeven of Alles verbergen bovenaan in het onderwerp selecteren.

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De actie uitvoeren de selectie: Alles weergeven, Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink

Enter

Terugkeren naar het vorige Help-onderwerp (knop Vorige)

ALT+PIJL-LINKS of BACKSPACE

Verder gaan naar het volgende Help-onderwerp (knop Volgende)

ALT+PIJL-RECHTS

Binnen het huidige Help-onderwerp met kleine hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PIJL-OMHOOG, PIJL-OMLAAG

Binnen het huidige Help-onderwerp met grotere hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PAGE UP, PAGE DOWN

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven Hiervoor is vereist dat het Help-venster de focus heeft (druk op F1)

Shift+F10

De laatste actie afbreken (knop Stoppen)

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Opmerking: Als het huidige Help-onderwerp niet in het actieve venster is, drukt u eerst op F6 en vervolgens op CTRL+P.

Ctrl+P

De verbindingsstatus wijzigen

F6, PIJL-OMLAAG

Tekst typen in het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken

F6, PIJL-OMLAAG (herhaaldelijk drukken)

Overschakelen tussen verschillende gebieden van het Help-venster; bijvoorbeeld schakelen tussen de werkbalk, het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken en de lijst Zoeken

F6

In de inhoudsopgave respectievelijk het volgende of vorige item selecteren

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

In de inhoudsopgave het geselecteerde item respectievelijk uitvouwen of samenvouwen

PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS

De volgende hyperlink selecteren, of Alles weergeven of Alles verbergen boven aan een onderwerp selecteren

Tab

De vorige hyperlink selecteren

Shift+Tab

De actie uitvoeren voor de geselecteerde hyperlink, Alles weergeven of Alles verbergen

Enter

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

Een vraag typen

Voordat u een vraag kunt opgeven, moet u het vak Typ een vraag voor hulp selecteren.

hoe

 1. Druk op ALT om de menubalk te selecteren.

 2. Druk meerdere keren op TAB totdat de cursor in het vak Typ een vraag voor hulp staat.

 3. Typ de vraag.

 • Druk op ENTER om een zoekterm op te geven die u hebt getypt in het vak Typ een vraag voor hulp.

Naar boven

Menu's, werkbalken en taakvensters gebruiken

Openen en gebruiken van menu- en werkbalken

U kunt de grootte van een werkbalk pas wijzigen of de werkbalk verplaatsen nadat u de werkbalk hebt geselecteerd.

hoe

 1. Druk op ALT om de menubalk te selecteren.

 2. Druk herhaaldelijk op CTRL+TAB om een werkbalk te selecteren.

 3. Druk op CTRL+SPATIEBALK om het menu Werkbalkopties weer te geven.

 4. Druk op S of M de opdracht verplaatsen of de grootte te selecteren.

Actie

Drukt u op

Een werkbalk verplaatsen

CTRL+pijltoetsen

De vergrendeling van een werkbalk opheffen

PIJL-OMLAAG (meerdere keren drukken)

Een werkbalk verticaal aan de linker- of rechterkant van het scherm vergrendelen

PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS (meerdere keren drukken)

De menubalk selecteren of een geopend menu en submenu gelijktijdig sluiten

ALT of F10

Een taakvenster of werkbalk selecteren nadat u op F10 of ALT hebt gedrukt om de menubalk te selecteren. Druk herhaaldelijk op de toetsen om de focus te verplaatsen tussen de geopende werkbalken, menubalken en taakvensters

CTRL+TAB of CTRL+SHIFT+TAB

Als een werkbalk of menubalk is geselecteerd, selecteert u hiermee de volgende knop of het volgende menu op de werkbalk

TAB of PIJL-RECHTS

Als een werkbalk of menubalk is geselecteerd, selecteert u hiermee de vorige knop of het volgende menu op de werkbalk

SHIFT+TAB of PIJL-LINKS

Het geselecteerde menu openen of de actie voor de geselecteerde knop of opdracht uitvoeren

ENTER

Het snelmenu weergeven voor het geselecteerde item

SHIFT+F10

Het snelmenu van de titelbalk (het Systeemmenu) weergeven

ALT+SPATIEBALK

Als een menu of submenu is geopend, de volgende opdracht selecteren

PIJL-OMLAAG

De vorige opdracht selecteren als er een menu of submenu is geopend

PIJL-OMHOOG

Het menu aan de linkerzijde selecteren. Als er een submenu is geopend, schakelt u hiermee tussen het hoofdmenu en het submenu

PIJL-LINKS

Het menu aan de rechterzijde selecteren. Als er een submenu is geopend, schakelt u hiermee tussen het hoofdmenu en het submenu

PIJL-RECHTS

De eerste opdracht in een menu of submenu selecteren

HOME

De laatste opdracht in een menu of submenu selecteren

END

Een geopend menu sluiten. Als er een submenu is geopend, sluit u hiermee alleen het submenu

ESC

Het geselecteerde menu openen

SHIFT+PIJL-OMLAAG

De volledige lijst met opdrachten weergeven als er een menu verkort wordt weergegeven

CTRL+PIJL-OMLAAG

Overschakelen tussen het taakvenster en de actieve formuliersjabloon

F6

Het volgende item in het taakvenster selecteren

TAB

Het vorige item in het taakvenster selecteren

SHIFT+TAB

Opmerking: U kunt het toetsenbord gebruiken voor het selecteren van elke opdracht op de menubalk. Druk op ALT om de menubalk te selecteren. Druk op de onderstreepte letter van de naam van het menu met de gewenste opdracht.

Openen en gebruiken van taakvensters

U kunt pas werken met een taakvenster wanneer u het eerst hebt geopend en vervolgens geselecteerd.

hoe

 1. Open het taakvenster door op CTRL+F1 te drukken.

 2. Druk op F6 om de menubalk te selecteren.

 3. Druk op CTRL+SPATIEBALK om het opdrachtmenu van het taakvenster weer te geven.

 4. Druk op M of S de opdracht verplaatsen of de grootte te selecteren.

Actie

Drukt u op

Het taakvenster Ontwerptaken weergeven

ALT+N

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (met de klok mee). Mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken

Opmerking: Als het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven als u op F6 drukt, kunt u met ALT de focus op de menubalk plaatsen en vervolgens op CTRL+TAB drukken om naar het taakvenster te gaan

F6

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (linksom).

SHIFT+F6

Het formaat van een taakvenster wijzigen (na selectie van de opdracht Formaat wijzigen)

Pijltoetsen

Een taakvenster verplaatsen (na selectie van de opdracht Verplaatsen)

Pijltoetsen

Het huidige taakvenster openen of verbergen

CTRL+F1

Naar een taakvenster gaan vanuit het actieve programmavenster (mogelijk moet u meerdere keren op F6 drukken)

F6

Wanneer een menu of werkbalk actief is, naar een taakvenster gaan (het kan nodig zijn om meerdere malen op CTRL+TAB te drukken).

CTRL+TAB

Het opdrachtmenu van het taakvenster openen

CTRL+SPATIEBALK

Een geopend menu sluiten of teruggaan naar de formuliersjabloon

ESC

De volgende optie in het taakvenster selecteren als er een taakvenster actief is

TAB

De vorige optie in het taakvenster selecteren als er een taakvenster actief is

SHIFT+TAB

Naar de bovenliggende opdracht gaan in een geselecteerd submenu, of naar de volgende of vorige optie in een groepsvak gaan

PIJL-OMHOOG

Naar de onderliggende opdracht gaan in een geselecteerd submenu, of naar de volgende of vorige optie in een groepsvak gaan

PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde menu openen of de actie uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop

ENTER

Een snelmenu openen in een formuliersjabloon of een vervolgmenu voor het geselecteerde item in het taakvenster

SHIFT+F10

De eerste opdracht in het menu of submenu selecteren als er een menu of submenu zichtbaar is

HOME

De laatste opdracht in het menu of submenu selecteren als er een menu of submenu zichtbaar is

END

Naar het begin van de geselecteerde lijst van het taakvenster gaan

CTRL+HOME

Naar het einde van de geselecteerde lijst van het taakvenster gaan

CTRL+END

Naar boven

Dialoogvensters gebruiken

Toegang tot, en opties in dialoogvensters selecteren

Actie

Drukt u op

Het dialoogvenster Openen in ontwerpmodus openen

Ctrl+O of Ctrl+F12

Van een geopend dialoogvenster teruggaan naar de formuliersjabloon (bij dialoogvensters die deze optie ondersteunen)

Alt+F6

Naar de volgende optie gaan

Tab

Naar de vorige optie gaan

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad schakelen

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad schakelen

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende categorie schakelen

Tab

Opmerking: Gebruik na het selecteren van de categorie de pijltoetsen om naar de gewenste categorienaam te gaan.

Naar de vorige categorie schakelen

Shift+Tab

Opmerking: Gebruik na het selecteren van de categorie de pijltoetsen om naar de gewenste categorienaam te gaan.

Naar andere opties gaan in een lijst of groep met opties

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop of een selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen wanneer deze gesloten is en naar de specifieke optie in die lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren of een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+ de onderstreepte letter in een optie

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Pijl-omlaag

De geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten, of een opdracht annuleren en vervolgens het dialoogvenster sluiten

Esc

De geselecteerde opdracht uitvoeren

Enter

Naar de vorige map gaan

Alt+1

Naar de map gaan die één niveau hoger ligt dan de geselecteerde map

Alt+2

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen

Alt+3

Een nieuwe submap in de geopende map maken

Alt+4

Schakelen tussen de weergaven Miniaturen, Tegels, Pictogrammen, LijstDetails, Eigenschappen en Voorbeeld

Alt+5

Een snelmenu voor de geselecteerde map of het geselecteerde bestand weergeven

Shift+F10

De lijst Zoeken in of Opslaan in openen (dit heet de Adresbalk in Windows Vista)

F4

De map en het bestand bijwerken in het dialoogvenster Openen, Openen in ontwerpmodus of Opslaan als

F5

Invoervakken binnen dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een veld waarin u een item kunt typen of plakken, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad naar een map.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts verplaatsen.

PIJL-RECHTS

Eén woord naar links gaan

CTRL+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts verplaatsen.

CTRL+PIJL-RECHTS

Eén teken naar links selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-links

Eén teken naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-rechts

Eén woord naar links selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+Pijl-links

Eén woord naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+Pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

Naar boven

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Naar het volgende venster gaan

Alt+Tab

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten.

CTRL+W of CTRL+F4

Het vorige formaat van het actieve venster herstellen nadat u dit hebt geminimaliseerd of gemaximaliseerd

Ctrl+F5

Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend

Ctrl+F6

Als meer dan één venster open is, naar het vorige venster schakelen

Ctrl+Shift+F6

Wanneer een documentvenster niet gemaximaliseerd is, de opdracht Verplaatsen uitvoeren (in het menu Besturing voor het desbetreffende venster). Verplaats het venster met de pijltoetsen en druk vervolgens op ESC als u klaar bent

Ctrl+F7

Wanneer een documentvenster niet gemaximaliseerd is, de opdracht Formaat wijzigen uitvoeren (in het menu Besturing voor het desbetreffende venster). Wijzig het formaat van het venster met de pijltoetsen en druk vervolgens op ESC als u klaar bent

Ctrl+F8

Een venster tot pictogram minimaliseren (werkt alleen bij bepaalde Microsoft Office-programma's)

Ctrl+F9

Het vorige formaat van het geselecteerde venster herstellen of dit venster maximaliseren

Ctrl+F10

Een afbeelding van het scherm naar het Klembord kopiëren.

PRINT SCREEN

Een afbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren.

ALT+PRINT SCREEN

Navigeren in tekst

Dit wilt u doen

Drukt u op

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts verplaatsen.

PIJL-RECHTS

De invoegpositie één regel omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één regel omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

Eén woord naar links gaan

CTRL+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts verplaatsen.

CTRL+PIJL-RECHTS

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar het begin van de regel gaan

Home

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

CTRL+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

CTRL+PIJL-OMLAAG

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×