Sneltoetsen in PowerPoint Online

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor PowerPoint Online in Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor PowerPoint Online in Windows.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

De volgende tabel bevat de toetscombinaties die u waarschijnlijk vaak in PowerPoint Online zult gebruiken.

Handeling

Druk op

Een nieuwe dia invoegen.

Druk op Ctrl+M terwijl de focus op het deelvenster Miniaturen is gericht.

Geselecteerde tekst, dia of object verwijderen.

Delete

Een shape verplaatsen.

De pijltoetsen

Naar de volgende dia gaan.

PageDown

Naar de vorige dia gaan.

PageUp

De diavoorstelling afsluiten.

Esc

Aan de slag

De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

PowerPoint Online worden uitgevoerd in de webbrowser, zodat er geen gebruik wordt gemaakt van toegangstoetsen, zoals in PowerPoint voor het bureaublad. Als u bijvoorbeeld op Alt drukt, wordt de focus verplaatst naar de menubalk van de browser. Met bekende sneltoetsen, zoals Ctrl+P (Afdrukken) en F1 (Help), worden browseropdrachten uitgevoerd in plaats van PowerPoint Online-opdrachten.

Als u de focus naar een ander onderdeel van de interface van PowerPoint wilt verplaatsen (bijvoorbeeld van het lint naar het deelvenster Miniaturen), gebruikt u Ctrl+F6 om vooruit te gaan of Ctrl+Shift+F6 om achteruit te gaan en om de focus naar of weg van de inhoud van een dia te verplaatsen. Als u door opdrachten in PowerPoint Online wilt navigeren, drukt u op de tabtoets om vooruit te gaan, op Shift+Tab om achteruit te gaan en op Enter om iets te selecteren.

Tip: Als u snel een opdracht wilt uitvoeren terwijl u in de bewerkingsweergave bent, drukt u op Alt+Q om de focus te verplaatsen naar het vak Uitleg. Typ vervolgens de gewenste opdracht. Gebruik de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om een opdracht te selecteren en druk vervolgens op Enter.

Alleen met het toetsenbord navigeren

In de leesweergave bevindt zich boven in het scherm boven het document een horizontale lijst met opdrachten. Druk op de tabtoets totdat de rij met opdrachten de focus heeft en druk vervolgens op de tabtoets om door de opdrachten te lopen. Druk op Enter om een opdracht te selecteren.

Als u naar de bewerkingsweergave wilt schakelen, gaat u naar de opdracht Presentatie bewerken, drukt u op Enter en selecteert u Bewerken in PowerPoint Online.

In de bewerkingsweergave is het lint de strook boven aan het PowerPoint Online-venster. Het lint is onderverdeeld in tabbladen. Elk tabblad bestaat uit een eigen set hulpprogramma's en functies, onderverdeeld in groepen. Elke groep kent een of meer opdrachten. Als u het lint wilt gebruiken, drukt u net zo lang op Ctrl+F6 totdat het lint de focus heeft.

Andere toetscombinaties voor het gebruik van het lint zijn:

 • Druk op Tab of Shift+Tab om tussen tabbladen te schakelen.

 • Druk op Enter om het lint te openen voor het huidig geselecteerde tabblad.

 • Druk op Tab of Shift+Tab om tussen opdrachten op het lint te schakelen.

De manier waarop besturingselementen worden geactiveerd, is afhankelijk van het type besturingselement:

 • Als de geselecteerde opdracht een knop of splitsknop is, drukt u op de spatiebalk om deze te activeren.

 • Als de geselecteerde opdracht een lijst is (zoals de lijst met lettertypen), drukt u op de toets pijl-omlaag om de lijst te openen. Druk vervolgens op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om tussen de items te navigeren. Druk op Enter als het gewenste item is geselecteerd.

 • Als de geselecteerde opdracht een galerie is, drukt u op de tabtoets om naar de opdracht Meer voor de galerie te gaan. Als u de galerie wilt openen, drukt u op Enter. Druk op de tabtoets om door de items te lopen en druk op Enter als u er een wilt selecteren.

Navigeren in de leesweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Naar de volgende dia gaan.

N

Naar de vorige dia gaan.

P

Naar een specifieke dia gaan.

G, typ het dianummer, druk op de tabtoets en druk op Enter.

Navigeren in de weergave Diavoorstelling

Dit wilt u doen

Druk op

Naar de volgende dia gaan.

N

Naar de vorige dia gaan.

P

Naar een specifieke dia gaan.

G, typ het dianummer, druk op de tabtoets en druk op Enter.

Diavoorstelling afsluiten.

Esc

Navigeren in de bewerkingsweergave

Navigeren op het lint en in deelvensters

Als u de belangrijkste opdrachtgebieden in PowerPoint Online wilt doorlopen, druk op Ctrl+F6. Dit is de volgorde waarin de items in het diavenster, de taakvensters en de balken worden doorlopen:

 1. Diavenster

 2. Opmerkingenvenster (als dit is geopend)

 3. Notitievenster (als dit is geopend)

 4. statusbalk

 5. Bovenste balk

 6. Lint

 7. Deelvenster Miniaturen

  CTRL + F6 lus

Dit wilt u doen

Druk op

Achtereenvolgens van het diavenster naar het opmerkingenvenster, het notitievenster, de statusbalk, de titelbalk, het lint en het deelvenster Miniaturen gaan.

Ctrl+F6

In omgekeerde volgorde: achtereenvolgens van het diavenster naar het deelvenster Miniaturen, het lint, de titelbalk, de statusbalk, het notitievenster en het opmerkingenvenster gaan.

Shift+Ctrl+F6

Naar een ander tabblad op het lint gaan.

Tabtoets, Enter

De geselecteerde lintopdracht uitvoeren.

Enter

Door de opdrachten op het lint navigeren.

Tabtoets

Door groepen functies op het lint navigeren.

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Dia's bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Nieuwe dia maken na geselecteerde miniatuur.

Ctrl+M

Van links naar rechts door tijdelijke aanduidingen op een dia navigeren.

Tabtoets

De huidige tijdelijke aanduiding selecteren of bewerken.

Enter of F2

Tekst bewerken in een tijdelijke aanduiding beëindigen.

F2

Meerdere enkelvoudige objecten selecteren.

Ctrl+klikken of Shift+klikken

Meerdere objecten selecteren.

Klikken+slepen, Shift+slepen of Ctrl+slepen

Alle objecten op een pagina selecteren.

Ctrl+A

Alle tekst in het actieve tekstvak selecteren.

Ctrl+A

Dia kopiëren

Ctrl+C

Dia plakken

Ctrl+V

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

De volgorde van miniaturen wijzigen wanneer het deelvenster Miniaturen actief is:

 • Dia één positie omhoog verplaatsen

 • Dia één positie omlaag verplaatsen

 • Dia naar 1ste positie verplaatsen

 • Dia naar laatste positie verplaatsen

Ctrl+pijl-omhoog

Ctrl+pijl-omlaag

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

Tekengrootte verkleinen

Ctrl+[

Tekengrootte vergroten

Ctrl+]

De invoegpositie verplaatsen binnen tijdelijke aanduidingen en notities

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts gaan.

Pijl-rechts

Eén teken naar links gaan.

Pijl-links

Eén woord naar rechts gaan.

Ctrl+pijl-rechts

Eén woord naar links gaan.

Ctrl+pijl-links

Eén regel naar boven verplaatsen.

Pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Pijl-omlaag

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

De invoegpositie naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Naar het einde van een regel gaan.

End

Naar het begin van een tijdelijke aanduiding of notities gaan.

Ctrl+Home

Naar het eind van een tijdelijke aanduiding of notities gaan.

Ctrl+End

Inhoud selecteren: selectie uitbreiden

Dit wilt u doen

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+pijl-links

Het woord rechts selecteren.

Shift+Ctrl+Pijl-rechts

Het woord links selecteren.

Shift+Ctrl+Pijl-links

Eén regel hoger selecteren.

Shift+pijl-omhoog

Eén regel lager selecteren.

Shift+pijl-omlaag

Eén alinea hoger selecteren.

Shift+Ctrl+Pijl-omhoog

Eén alinea lager selecteren.

Shift+Ctrl+Pijl-omlaag

Tot het begin van de alinea selecteren.

Shift+Home

Tot het einde van de alinea selecteren.

Shift+End

Tot het begin van een tijdelijke aanduiding of notities selecteren.

Shift+Ctrl+Home

Tot het eind van een tijdelijke aanduiding of notities selecteren.

Shift+Ctrl+End

Alles binnen de tijdelijke aanduiding of notitie selecteren.

Ctrl+A

Tekst bewerken

Actie

Druk op

Wijzigingen opslaan.

In PowerPoint Online worden wijzigingen automatisch opgeslagen.

De geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

Geknipte of gekopieerde tekst plakken.

Ctrl+V

Hyperlink invoeren

Ctrl+K

De laatste wijziging ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste ongedaan gemaakte bewerking opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De geselecteerde alinea links uitvullen (links uitlijnen).

Ctrl+J

Een geselecteerde shape verplaatsen

Dit wilt u doen

Druk op

De shape naar rechts verschuiven.

Pijl-rechts

De shape naar links verschuiven.

Pijl-links

De shape omhoog verschuiven.

Pijl-omhoog

De shape omlaag verschuiven.

Pijl-omlaag

Een geselecteerde shape schikken

De shape naar de achtergrond verplaatsen.

Ctrl+Shift+vierkant haak openen ([)

De shape naar achteren verplaatsen.

Ctrl+vierkante haak openen ([)

De shape naar de voorgrond verplaatsen.

Ctrl+Shift+vierkante haak sluiten (])

De shape naar voren verplaatsen.

Ctrl+vierkante haak sluiten (])

Tekst opmaken

Actie

Druk op

Geselecteerde tekst vet maken.

Ctrl+B

Geselecteerde tekst cursief maken.

Ctrl+I

Geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+U

Geselecteerde tekst links uitlijnen.

Ctrl+L

Geselecteerde tekst rechts uitlijnen.

Ctrl+R

Geselecteerde tekst centreren.

Ctrl+E

Werken met opdrachten

De sneltoetsen voor Opmerkingen werken alleen als het deelvenster voor opmerkingen actief is en de focus heeft.

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuwe opmerking toevoegen.

Alt+N

Ga naar de volgende thread met opmerkingen (document, werkblad, dia) 

Pijl-omlaag

Ga naar de vorige thread met opmerkingen (document, werkblad, dia) 

Pijl-omhoog

Vouw een thread met opmerkingen uit wanneer deze de focus heeft. 

Pijl-rechts 

Een thread met opmerkingen samenvouwen 

Pijl-links

Ga naar het volgende bericht in een thread met opmerkingen 

Pijl-omlaag

Ga naar het vorige bericht in een thread of de bovenliggende Opmerking 

Pijl-omhoog

Deelvenster sluiten  

Tab

Vak beantwoorden 

Tab

Een bovenliggend(e) opmerking/bericht bewerken

Tab wanneer de focus ligt op de bovenliggend(e) opmerking/bericht

Een opmerking/antwoord posten of een bewerking opslaan 

Ctrl+Enter

Een concept opmerking/bericht verwijderen of bewerken 

Esc

Een thread met opmerkingen uitvouwen via de knop 'Weergave meer antwoorden' in de thread 

Tab

Zie ook

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×