Serviceovereenkomst van Microsoft

Laatst bijgewerkt: september 2007

Dit is een overeenkomst tussen u en de Microsoft-onderneming die wordt vermeld in artikel 22 van deze overeenkomst. Soms wordt hierin verwezen naar Microsoft met 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'. Deze overeenkomst geldt voor alle websites van Microsoft Office Online en Microsoft Office Live (en opvolgende sites), services (ook in het pre-releasestadium) en software, inclusief updates, ondersteuning en inhoud. Dit alles valt in deze overeenkomst onder de 'service'. Onder deze overeenkomst vallen ook eventuele extra services van Microsoft waarvoor u zich aanmeldt terwijl deze overeenkomst geldt, tenzij voor de betreffende services andere voorwaarden gelden. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen. U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent of als meerderjarig wordt beschouwd in het land waar u woont, en dat alle door u verstrekte informatie waar en juist is. Bij elke service zijn mogelijk andere kennisgevingen of gedragscodes vermeld. Al deze kennisgevingen en gedragscodes maken ook deel uit van deze overeenkomst.

U mag de service alleen gebruiken als u instemt met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, mag u de software niet gebruiken. Met deze overeenkomst beperken we onze aansprakelijkheid en wijzen we garantie voor de service van de hand, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Lees deze artikelen van de overeenkomst zorgvuldig.

Op deze pagina

Vanaf wanneer u de service mag gebruiken

Toegestaan gebruik van de service

Niet toegestaan gebruik van de service

Uw serviceaccount

Gekoppelde accountgebruikers

Wijziging van deze overeenkomst door Microsoft

Afboeken en factureren

Wijzigingen in de service; annuleren of beëindigen

Beperkingen van de service

De service is mogelijk een pre-releaseversie

Microsoft heeft geen redactionele zeggenschap

Privacy

Software

Materiaal waarvoor Microsoft u een licentie geeft

Windows Live™ ID

Uw transacties met anderen

Feedback

Onze kennisgevingen aan u; uw kennisgevingen aan ons

Geen garantie

Beperking van aansprakelijkheid

Vordering moet binnen één jaar worden ingediend

Microsoft-onderneming, toepasselijk recht en plaats waar geschillen worden opgelost

Interpretatie van de overeenkomst

Toekenning

Overmacht

Kennisgevingen

Domeinnaamservice

Naar boven

1.   Vanaf wanneer u deze service mag gebruiken
Als u een account creëert om de service te gebruiken, mag u de service gebruiken zodra u de aanmelding hebt voltooid. Zoals aangegeven tijdens de installatie, zijn sommige delen van de service mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar, omdat we ze voor u configureren. Als u geen account maakt om de service te gebruiken, kunt u de beschikbare service direct gebruiken.

Naar boven

2.   Toegestaan gebruik van de service
In het gebruik van de service

 1. houdt u zich aan alle wetten,

 2. alle gedragscodes of kennisgevingen die we vermelden,

 3. het antispambeleid van Microsoft,

 4. houdt u uw wachtwoord geheim en

 5. stelt u ons onmiddellijk op de hoogte van een eventuele inbreuk op de beveiliging van de service.

Naar boven

3.   Niet toegestaan gebruik van de service
In het gebruik van de service is het niet toegestaan

 • de service te gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs en/of leveranciers (tezamen de 'Microsoft-partijen'), of klanten van een Microsoft-partij.

 • onrechtmatig gedrag te vertonen, toe te staan of aan te moedigen,

 • de service te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te beperken (of de netwerken die zijn aangesloten op de service) of inbreuk te maken op het gebruik van de service door anderen,

 • de service, of onderdelen daarvan weder te verkopen of verder te distribueren, tenzij u een overeenkomst hebt met Microsoft waarin dit is toegestaan,

 • een deel van de service te gebruiken als bestemming via koppeling van ongevraagde bulkberichten of ongevraagde commerciële berichten ('spam'),

 • ongeoorloofde software of services van derden te gebruiken om het Microsoft instant messaging network te openen (momenteel bekend onder de naam .NET Messenger service),

 • met geautomatiseerde processen of diensten de service te openen en/of gebruiken (bijvoorbeeld bots, spiders, periodieke caching van informatie die is opgeslagen door Microsoft of "meta-zoeken"), of

 • met ongeoorloofde middelen de service te wijzigen of om te leiden of een poging daartoe te doen.

Naar boven

4.   Uw serviceaccount
U mag een serviceaccount en wachtwoord instellen voor de service. Het is mogelijk dat de service toestaat dat anderen lidmaatschapsaccounts en wachtwoorden aanleggen die zijn geassocieerd met uw account. We noemen dit 'gekoppelde accounts'. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten onder uw account, gekoppelde accounts en wachtwoorden.

Naar boven

5.   Gebruikers van een gekoppeld account
Als u gebruiker bent van een gekoppeld account, staat dit volledig onder beheer van de eigenaar van het serviceaccount. Dit beheer omvat het recht om de service te beëindigen, uw gekoppelde account op elk moment te sluiten of te wijzigen en in sommige gevallen, informatie op te vragen en te ontvangen over het gebruik van de computer en de service met betrekking tot uw gekoppelde account. Alle gegevens inzake uw gekoppelde account worden vergaard en afgeleverd bij de eigenaar van het account en Microsoft.

Naar boven

6.   Wijziging van deze overeenkomst door Microsoft
Microsoft mag deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Aanzienlijke wijzigingen melden we u dit minstens 30 dagen voordat de verandering ingaat. Als u niet akkoord gaat met de wijziging, moet u de service annuleren voorat de wijziging plaatsvindt en de service niet meer gebruiken. Als u de service blijft gebruiken, dan valt dit gebruik onder de gewijzigde overeenkomst.

Naar boven

7.   Afboeken en factureren
Dit artikel geldt in alle situaties waarin u voor een service direct aan Microsoft betaalt. Als u een ander bedrijf dan Microsoft betaalt voor een service, gelden de voorwaarden voor afboeken en factureren van dat bedrijf. Zelfs als u niet betaalt voor de service, zijn er mogelijk kosten verbonden aan het gebruik van de service, bijvoorbeeld, telefoon of internettoegang, mobiel sms-en, draadloze service en andere vormen van gegevensoverdracht.

 • Betaling. Wanneer u zich aanmeldt voor de service, geeft u een betaalwijze aan. U bevestigt dat u gerechtigd bent om van deze betaalwijze gebruik te maken. U geeft ons toestemming via de door u aangegeven betaalwijze de kosten af te boeken voor de service en alle betaalde functies van de service waarvoor u zich wilt aanmelden of die u wilt gebruiken terwijl deze overeenkomst van kracht is. Als het af te boeken bedrag groter is dan het bedrag dat u van te voren hebt geautoriseerd, delen we dit mede minstens 10 dagen voordat we het bedrag afboeken.

 • Afboekingen. U betaalt de servicetarieven vooraf. We kunnen in één keer het bedrag voor meer dan een van uw voorgaande factureringsperioden afboeken. Als we u hebben meegedeeld dat de service voor onbepaalde tijd wordt verleend of automatisch wordt verlengd, mogen we de service automatisch verlengen en het voor deze verlengde termijn verschuldigde bedrag afboeken.

 • Uw factureringaccount actueel houden. U moet zorgen dat alle informatie in uw factureringaccount accuraat en actueel is, ook uw factureringsadres en een eventuele vervaldatum van uw betaalwijze. U kunt uw factureringaccount openen en wijzigen op https://billing.microsoft.com. U mag uw betaalwijze op elk moment wijzigen. Als u ons instrueert uw betaalwijze te stoppen terwijl u geen andere betaalwijze aangeeft, annuleren we de service aan u. Uw kennisgeving heeft geen invloed op afboekingen die we doen op uw factureringaccount, voordat we redelijkerwijs kunnen worden geacht uw verzoek te hebben verwerkt.

 • Proefperiode. U kunt mogelijk een gratis service van beperkte duur krijgen of een andere vorm van proefperiode. Als u gebruik maakt van een proefperiode, moet u de service annuleren aan het eind van de proefperiode, tenzij we u andere instructies geven. Zo voorkomt u dat u kosten maakt of dat de service wordt gereduceerd tot een service waarvoor geen abonnementskosten verschuldigd zijn. Als u de service niet annuleert en we hebben u meegedeeld dat de service aan het eind van de proefperiode automatisch wordt omgezet in een betaald abonnement, geeft u ons toestemming om via uw betaalwijze het voor de service verschuldigde bedrag af te boeken. Als we uw service reduceren tot een service zonder abonnementskosten, zijn sommige gegevens mogelijk niet toegankelijk voor u en kan Microsoft die gegevens permanent van onze servers wissen. Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat reservekopieën worden gemaakt van uw gegevens en u uw primaire bedrijfsmiddelen onderhoudt.

 • Prijzen en prijsverhogingen.

  • De prijs voor de dienst is exclusief belastingen, kosten voor het gebruik van de telefoon en de internettoegang, mobiel sms-en, draadloze service en andere vormen van gegevensoverdracht, tenzij anders aangegeven. De belastingen en kosten zijn uw verantwoordelijkheid. Wisselkoersovereenkomsten berusten op uw overeenkomst met de aanbieder van uw betaalwijze.

  • Als er een specifieke duur en prijs geldt voor de betreffende service, dan blijft de prijs gelden voor die duur. Wanneer de periode afloopt, rekenen we u de nieuwe prijs voor die service.

  • Mogelijk wijzigen we de prijs voor de service van tijd tot tijd, maar dan melden we dit minstens 30 dagen voordat de nieuwe prijs ingaat. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, moet u de service annuleren voordat de nieuwe prijs ingaat en deze niet meer gebruiken. Als de service periodiek is (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) begint de nieuwe prijs op de datum die we aangeven.

 • Service omzetten. Mogelijk kunt u de service omzetten in een andere service. In dat geval geeft u ons toestemming het verschuldigde bedrag voor de nieuwe service af te boeken. Als u overstapt op een service waarvoor we geen abonnementskosten rekenen of lagere tarieven restitueren we mogelijk het ongebruikte deel van de kosten voor de dienst die u voorheen gebruikte, of het verschil tussen de servicetarieven, maar we zijn daartoe niet verplicht. U kunt restitutie niet gebruiken als krediet voor andere services.

 • Restitutie. Op geen enkele afboeking wordt restitutie verleend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven, of wettelijk bepaald. De kosten van restitutie zijn voor u, tenzij door de wet anders is bepaald.

 • Betalingen aan u Om een betaling te kunnen ontvangen, moet u ons zo snel mogelijk alle informatie verstrekken die we nodig hebben om de betaling uit te voeren (bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop de betaling kan worden gestort). U hebt pas recht op betaling nadat u ons deze informatie hebt verstrekt. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u verstrekt en belastingen die u mogelijk moet betalen naar aanleiding van de ontvangen betaling. Als u een betaling ontvangt waarop u geen recht had, mogen we deze ongedaan maken, of teruggave verlangen, en u stemt ermee in om met ons samen te werken.

 • Online overzicht; Fouten. We verstrekken u uitsluitend een online factureringsoverzicht. Op https://billing.microsoft.com kunt u het overzicht bekijken, afdrukken of een print-out aanvragen. Als u ons verzoekt een overzicht te mailen, rekenen we mogelijk een vergoeding voor het ophalen. We kunnen slechts een print-out verstrekken voor de laatste 120 dagen voorafgaand aan uw verzoek. Als we een fout maken op uw factuur, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons op de hoogte gesteld hebt en wij de afboeking hebben onderzocht. U moet ons verwittigen binnen 120 dagen nadat de fout op uw factuur verschijnt. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte stelt, zijn we niet verplicht de fout te corrigeren. U ontslaat ons van alle aansprakelijkheid en vorderingen wegens verlies voor fouten die u niet hebt gerapporteerd binnen 120 dagen nadat de fout op uw online overzicht is verschenen. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte stelt, zijn we niet verplicht om de fout te corrigeren.

 • Te late betaling. Binnen de wettelijke grenzen mogen we een boete voor te late betaling heffen, wanneer u niet op tijd betaalt, ook al hebt u bezwaar gemaakt tegen de factuur. U moet deze boete voor te late betaling betalen, wanneer we u daarvoor factureren. Deze boete bedraagt minder dan 1% van het niet-betaalde bedrag per maand of het bij de wet toegestane maximum. We mogen een derde inschakelen om de uitstaande bedragen te innen. U bent in het redelijke verplicht om alle kosten te betalen die we moeten maken om uitstaande bedragen te innen. Hieronder vallen redelijke advocaatkosten en andere juridische kosten. We mogen uw service opschorten of annuleren als u niet het volledige bedrag op tijd betaalt.

Naar boven

8.   Wijzigingen in de service; annuleren of beëindigen

 • Van de kant van Microsoft. We mogen de service op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving om elke reden wijzigen. Wij mogen uw service of een gedeelte daarvan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving om elke reden wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt. Na zo'n maatregel vervalt uw recht op de service onmiddellijk. Annulering van de service ontslaat u niet van uw verplichting om alle verschuldigde afboekingen op uw factureringaccount te betalen. Als we zonder opgaaf van reden de service annuleren, restitueren we het ongebruikte deel van uw servicetarief voor die periode pro rata.

 • Van uw kant. U kunt uw service te allen tijde om welke reden dan ook annuleren. Op https://billing.microsoft.com vindt u meer informatie over het annuleren van uw service. Voor bepaalde aanbiedingen gelden annuleringskosten. U betaalt alle annuleringskosten zoals aangegeven in de beschrijving van het aanbod. Wanneer u de service annuleert, ontheft dit u niet van de verplichting om alle verschuldigde afboekingen op uw factureringaccount te betalen.

 • Gegevens. Wanneer u of wij de dienst om welke reden dan ook beëindigen of opzeggen, mag Microsoft uw gegevens permanent verwijderen van onze servers. Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat reservekopieën worden gemaakt van uw gegevens en u uw primaire bedrijfsmiddelen onderhoudt.

 • Afstand van rechten en afwijzing van verplichtingen. Voor zover nodig om de beëindiging van deze overeenkomst toe te passen, doet iedere partij afstand van welk recht en welke verplichting dan ook onder het toepasselijke recht om tussenkomst van een rechter te verzoeken of verkrijgen teneinde deze overeenkomst te beëindigen.

Naar boven

9.   Beperkingen op de service
Microsoft mag de service beperkingen opleggen. Wij mogen bijvoorbeeld een beperking opleggen aan

 • het aantal dagen dat de service de e-mailberichten, message board-berichten en ander materiaal afkomstig van Microsoft, u of andere gebruikers bewaart,

 • het aantal en de omvang van e-mailberichten die u kunt verzenden of ontvangen door de service,

 • de maximale opslagruimte op de servers van Microsoft waarover u kunt beschikken,

 • de hoeveelheid bandbreedte die beschikbaar is voor verkeer naar een website waarvoor wij als host voor u fungeren,

 • het aantal gebruikers op uw account of eventuele gekoppelde accounts,

 • het aantal serviceaccounts waarop u zich kunt abonneren met één creditcard,

 • de tijd dat we een inactief serviceaccount bewaren (een account waarbij u zich gedurende langere tijd niet aanmeldt) en

 • het aantal transacties dat u kunt uitvoeren via de service.

Als u de gepubliceerde servicelimieten overschrijdt, behoudt Microsoft zich het recht voor om uw service te annuleren.

Naar boven

10.   Een service kan een bètaversie zijn
Een bepaalde service kan een bètaversie zijn. Mogelijk werkt deze software niet op dezelfde manier als een definitieve versie van de de functie of de service. Mogelijk worden er nog wijzigingen aangebracht voor de uiteindelijke, commerciële versie. Tevens is het mogelijk dat wij geen commerciële versie uitbrengen. Ook behouden we ons het recht voor om een bètaversie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Naar boven

11.   Microsoft heeft geen redactionele zeggenschap

 • Inhoud. Microsoft, u, de gebruikers van het gekoppelde account en derden kunnen mogelijk op de service materiaal plaatsen of opslaan, zoals gegevens, documenten, informatie, advertenties, communicatie, berichten en koppelingen naar websites van derden ("inhoud"). De service omvat openbaar toegankelijke gebieden, zoals een openbare website waarvoor Microsoft voor u als host fungeert, een community bulletin board service, gedeelde kalender of een ander openbaar gebied waar u kunt communiceren met anderen ('openbare gebieden van de service'). Hieronder vallen ook delen van de service waarvan u de toegang voor anderen beheerst, zoals standaard werksites op de servers van Microsoft ('privé-gebieden van de service').

 • Intellectuele eigendomsrechten. Microsoft keurt ongeoorloofd gebruik van inhoud die is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten af. U begrijpt dat het delen van inhoud, wanneer dit inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, in strijd is met deze overeenkomst. U verklaart en garandeert dat het gebruik en de publicatie van de inhoud door u en anderen geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. U begrijpt dat Microsoft op elk moment en zonder kennisgeving enige inhoud kan verwijderen wanneer deze in strijd is met deze overeenkomst of een toepasselijke gedragscode, of indien we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is.

 • Inhoud plaatsen U begrijpt dat Microsoft geen controle heeft over noch instemt met de inhoud die u en anderen plaatsen of aanbieden in het kader van de service. Microsoft maakt geen aanspraak op inhoud die u of anderen plaatsen of aanbieden. Door inhoud te plaatsen of aan te bieden verleent u aan Microsoft en aan het publiek (voor inhoud geplaatst op openbare delen van de service) of de leden van het publiek aan wie u toegang hebt verleend (voor inhoud geplaatst op privé-delen van de service) ongelimiteerde wereldwijde en eeuwigdurende toestemming om

  • de inhoud in verband met de service te gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren en weer te geven, en

  • uw naam te publiceren bij de inhoud.

   Daarnaast verleent u het publiek, of de leden van het publiek aan wie u toegang hebt verleend, toestemming om deze rechten te verlenen aan anderen. U verklaart en garandeert dat u alle noodzakelijke rechten hebt om de rechten in dit artikel toe te kennen en dat het gebruik en de publicatie van de inhoud niet in strijd is met het toepasselijke recht. Microsoft betaalt u niet voor inhoud die u plaatst op openbare delen van de service. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op rechtmatige inhoud en slechts voor zover het gebruik en de publicatie van de rechtmatige inhoud niet in strijd is met het toepasselijk recht.

 • Privé-gebieden van de service. U begrijpt dat het voor de technische verwerking van inhoud die wordt geplaatst op privé-gebieden van de services nodig kan zijn

  • inhoud op te slaan en terug te halen,

  • vanwege de technische vereisten van verbonden netwerken, of

  • vanwege de beperkingen van de service.

 • Koppelingen naar websites van derden. De service kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Over deze websites van derden heeft Microsoft geen zeggenschap. Als Microsoft deze koppelingen in de service heeft opgenomen, is dit uitsluitend voor uw gemak. Dat Microsoft deze koppelingen opneemt, betekent niet dat Microsoft pleitbezorger is van een website, service of product van de betreffende externe partij. Microsoft behoudt zich het recht voor om koppelingen naar websites van derden die u of andere klanten op de service zetten, uit te schakelen.

Naar boven

12.   Privacy

 • Toegang en Openbaarmaking. Om de services te leveren en uit te voeren verzamelen we bepaalde gegevens over u. We gebruiken en beschermen deze gegevens zoals beschreven in de Microsoft Online Privacyverklaring . In het bijzonder kunnen we gegevens over u, inclusief de inhoud van uw communicatie, raadplegen en openbaar maken, om

  • te voldoen aan de wet of te reageren op rechtmatige verzoeken of juridische procedures

  • de rechten of eigendommen van Microsoft of onze klanten te beschermen, inclusief het afdwingen van de naleving van onze overeenkomsten en beleidsregels met betrekking tot uw gebruik van de services, of

  • op te treden wanneer wij te goeder trouw menen dat het raadplegen of openbaar maken van de informatie noodzakelijk om de veiligheid van Microsoft-medewerkers, klanten of het publiek te beschermen.

   U stemt in met het raadplegen en openbaar maken van de informatie zoals beschreven in dit artikel.

 • Overdracht van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die zijn verzameld via de service worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land of regio waar Microsoft of aan haar gelieerde bedrijven, dochterondernemingen of agentschappen faciliteiten houden. Wanneer u gebruik maakt van de service, gaat u akkoord met een dergelijke overdracht van gegevens buiten uw land of regio. Microsoft houdt zich aan de Safe Harbor principes die zijn opgesteld door het ministerie van Handel in de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens uit de Europese Unie. Meer informatie over overdracht van dergelijke gegevens vindt u in de Privacyverklaring.

 • Gegevens over prestatie en gebruik. Om u de service te verlenen, vergaren we mogelijk bepaalde informatie over de serviceprestaties, uw computer en uw gebruik van de service. We kunnen deze informatie automatisch uploaden van uw computer. Met deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

 • Filtertechnologie. We kunnen technologie of andere middelen gebruiken om de service en onze klanten te beschermen, of om te verhinderen dat u handelt in strijd met deze overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn filters om spam of virussen te weren of de beveiliging te verhogen. Deze middelen kunnen een hindernis vormen in het gebruik van de service.

 • Uw privacytoepassingen. Tijdens het gebruik van de service kunt u in uw omgang met derden mogelijk persoonsgegevens van derden verzamelen. In zulke gevallen stemt u ermee in om (a) een privacybeleid op uw Website te plaatsen, waarin u ten minste openbaar maakt op welke wijze u gebruik zult maken van de persoonsgegevens van deze derden die u verzamelt, (b) een hyperlink te bieden die verwijst naar uw privacybeleid vanaf de startpagina van uw Website en vanaf alle pagina's waar u persoonsgegevens van derden verzamelt, inclusief de afsluitpagina's, en (c) persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken op een wijze die expliciet is toegestaan op grond van uw privacybeleid.

Naar boven

13.   Software

 • Gebruik. Indien u software van ons ontvangt als onderdeel van de service, gelden voor het gebruik van deze software de voorwaarden van de licentie die u wordt aangeboden en welke u dient te aanvaarden voor de betreffende software. Indien u geen licentie wordt aangeboden, verlenen wij (of, afhankelijk van waar u woont, een van onze gelieerde ondernemingen) u het recht deze software uitsluitend te gebruiken voor het gebruik van de service voor zover toegestaan onder deze overeenkomst, en slechts voor het aantal computers dat is vermeld in uw serviceaanbieding. Wij (of, afhankelijk van waar u woont, een van onze gelieerde bedrijven) behouden alle overige rechten met betrekking tot de software voor. Uw recht om de software te gebruiken eindigt op het moment dat uw recht om de service te gebruiken afloopt of wordt beëindigd tenzij we u anders berichten. U dient de software vervolgens onmiddellijk te verwijderen. We kunnen de software deactiveren vanaf het moment waarop de service afloopt.

 • Update. We kunnen de versie van de software die u gebruikt automatisch controleren. Er kunnen automatisch upgrades van de software op de computer worden gedownload om de service bij te werken, uit te breiden en verder te ontwikkelen.

 • Reikwijdte van de Licentie. De software wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software die bij de service is inbegrepen niet disassembleren, decompileren, of onderwerpen aan reverse-engineering, behalve en uitsluitend voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht.

 • Exportwetgeving. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet zich houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Deze wetten bevatten beperkingen ten aanzien van bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Meer informatie vindt u op www.microsoft.com/exporting.

Naar boven

14.   Materiaal dat u van Microsoft in licentie krijgt

 • Media-elementen en sjablonen.U krijgt mogelijk toegang tot media-afbeeldingen, clipart, animaties, geluid, muziek, vormen, videoclips en sjablonen die zijn gekoppeld aan de service. In dat geval mag u deze media-elementen kopiëren en gebruiken, alsmede licentiëren, weergeven en distribueren in combinatie met uw aanpassingen als onderdeel van uw softwareproducten, inclusief uw websites, maar het is niet toegestaan (i) kopieën van media-elementen los te verkopen, licentiëren of distribueren, of als onderdeel van een collectie of product, indien de waarde van het product in hoofdzaak bestaat uit de media-elementen zelf; (ii) afnemers van uw product rechten te verlenen voor het licentiëren of distribueren van de media-elementen; (iii) media-elementen te licentiëren of distribueren die afbeeldingen bevatten van herkenbare personen, overheden, logo's, initialen, emblemen, handelsmerken of entiteiten en deze te gebruiken voor commerciële doeleinden of om aanbeveling van of associëring met een gegeven product, entiteit of activiteit uit te drukken of te suggereren; of (iv) met behulp van de media-elementen obsceen of smadelijk werk te creëren, zoals wettelijk bepaald ten tijde van de creatie van het werk.

  Als u media-elementen en sjablonen verkrijgt van de Microsoft Office Online website (of opvolgende website), mag u deze alleen gebruiken als u een geldige licentie hebt voor een Microsoft Office suite of een van de programma's daarvan, of een Microsoft softwareproduct waarbij een Microsoft Clip Gallery of Microsoft Clip Organizer is inbegrepen.

 • Documenten. U hebt mogelijk toegang tot informatie over de service zoals white papers, kennisartikelen, gegevensbladen en FAQ's ("documenten"). U mag de documenten slechts ter informatie gebruiken. Het is verboden om de documenten te kopiëren, distribueren, wijzigen of daarvan afgeleide documenten te maken. Officieel onder de plaatselijke wetgeving geaccrediteerde onderwijsinstellingen mogen de documenten downloaden en kopiëren om uitsluitend te distribueren in de klas.

 • Beperkingen. De licentie voor het gebruik van media-elementen, sjablonen en documenten die worden geleverd bij deze service, houdt geen licentie in op het ontwerp of de lay-out van de service of van enige website die Microsoft bezit, leidt, in licentie heeft of beheert. Het is verboden om logo's, graphics, geluid of afbeeldingen van de service te kopiëren of opnieuw te verzenden, tenzij Microsoft dit uitdrukkelijk toestaat. Microsoft en zijn leveranciers geven geen garantie dat de media-elementen, sjablonen en documenten accuraat zijn en geschikt voor uw doel. Dat zij in de service zijn opgenomen, houdt niet in dat Microsoft pleitbezorger is van deze service. Niets dat beschikbaar is in de service is bedoeld als professioneel advies, zoals onder andere advies over beleggingen, belastingen en juridische aangelegenheden.

Naar boven

15.   Windows Live™ ID
Mogelijk verstrekken we u Windows Live ID referenties om te gebruiken met de service. Windows Live ID is een voor meerdere doeleinden geschikte verificatiewebservice waarmee u zich gemakkelijk aanmeldt bij websites. Het is u niet toegestaan om met software of hardware beperkingen op te leggen aan het aantal gebruikers dat direct Windows Live ID benadert of gebruikt (soms "multiplexing" of "pooling" software of hardware genoemd). U hebt de gehele verantwoordelijkheid voor contacten met derden (inclusief adverteerders) die Windows Live ID ondersteunen, inclusief de levering van en betaling voor goederen en diensten. Deze overeenkomst geldt altijd wanneer u Windows Live ID referenties benadert of gebruikt. Wanneer u Windows Live ID gebruikt om toegang te krijgen tot een site of service, gelden mogelijk ook de voorwaarden van die site of service voor u. Raadpleeg de voorwaarden voor gebruik van elke site of service die u bezoekt.

Naar boven

16.   Uw interactie met anderen
Indien u via de service iets ontvangt van een derde partij (inclusief door de derde partij geboden diensten), begrijpt u dat uw relatie met betrekking tot deze zaken met deze derde partij is en niet met Microsoft. In het geval dat u een vordering meent te hebben die betrekking heeft op uw relatie met een derde partij, zult u deze vordering slechts indienen tegen de derde partij en zult u geen vordering indienen tegen Microsoft, zelfs indien Microsoft heeft geassisteerd bij de facturering van het aanbod van de derde partij. U hebt de gehele verantwoordelijkheid voor alle contacten met derden, zoals

 • levering van en betaling voor goederen en diensten,

 • verwerking en controle van de bestellingen, betalingen en andere transacties,

 • alle klantondersteuning met betrekking tot bestellingen of transacties (bijvoorbeeld verlorengeraakte bestellingen, geschillen over de facturering, betaling, enz.),

 • het vaststellen, innen en indienen bij de betreffende instantie van alle eventuele belastingen die voortvloeien uit of samenhangen met zulke orders of transacties en

 • de aankoop en het gebruik van producten en diensten van derden door u en gekoppelde accounts.

U verklaart en garandeert dat

 • de producten en services die u adverteert, verkoopt en distribueert legaal mogen worden verkocht en gedistribueerd en geen inbreuk vormen op deze overeenkomst,

 • u alle nodige licenties hebt om de goederen en diensten die u aanbiedt te verkopen, distribueren en adverteren,

 • alle verkoop en reclame conform de toepasselijke wetgeving is en

 • u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en regels (waaronder privacy-wetten en regels betreffende uw informatievergaring van derden).

Naar boven

17.   Feedback
Als u feedback aan Microsoft geeft over de service, geeft u Microsoft het recht om zonder vergoeding uw feedback voor elk doel en op elke wijze te gebruiken, delen en commercialiseren. Tevens geeft u aan derden kosteloos alle octrooirechten die nodig zijn om hun producten, technologieën en services te gebruiken of te koppelen met enig specifiek onderdeel van de Microsoft software of services waarin de feedback is opgenomen. U geeft geen feedback die onderhevig is aan een licentie waardoor Microsoft haar eigen software of documentatie in licentie moet geven aan derden omdat wij uw feedback hierin opnemen. Deze rechten blijven ook na afloop van deze overeenkomst gelden.

Naar boven

18.   Onze kennisgevingen aan u; Uw kennisgevingen aan ons
Deze overeenkomst is opgesteld in elektronische vorm. We hebben beloofd om u bepaalde informatie te zenden in verband met de service, en hebben het recht om u deze informatie in elektronische vorm te zenden. Mogelijk is er andere informatie die de wet ons verplicht om u te zenden. Mogelijk zenden we u deze informatie in elektronische vorm.

We bieden u vereiste informatie mogelijk

 • met een e-mailbericht naar het e-mailadres dat u opgaf wanneer u zich aanmeldde voor de service, of

 • op uw startpagina op het moment dat we u in eerste instantie van de kennisgeving op de hoogte brengen op uw startpagina.

Kennisgevingen worden geacht te zijn verzonden en ontvangen op de verzenddatum van de e-mail. Zolang u toegang hebt tot de service en deze gebruikt, dient u de nodige software en hardware te hebben om deze waarschuwingen te ontvangen. Als u niet instemt met elektronische ontvangst, moet u de service annuleren.

U kunt Microsoft op de hoogte stellen met een schriftelijke kennisgeving, zoals verstrekt op uw startpagina of https://billing.microsoft.com.

Naar boven

19.   Geen garantie
Microsoft geeft geen garantie ten aanzien van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en de tijdigheid van de service of de resultaten die u bereikt met de service. U begrijpt dat de beveiligingsmechanismen in de service inherente beperkingen met zich brengen en dat het uw verantwoordelijkheid is om te bepalen of de service voorziet in uw behoeften.

We leveren de service in de huidige staat, met alle aanwezige fouten, zoals deze beschikbaar is. U gebruikt deze op eigen risico. Voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan leveren de Microsoft partijen geen uitdrukkelijke garanties of voorwaarden. U hebt mogelijk aanvullende rechten onder uw locale recht waaraan deze overeenkomst niets kan veranderen. Voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan wijzen we alle impliciete garanties en voorwaarden af, zoals die voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, professionele inspanning, niet-schending van het auteursrecht en bevredigende kwaliteit.

Naar boven

20.   Beperking van aansprakelijkheid
U kunt van de Microsoft partijen uitsluitend schadevergoeding eisen voor directe schade ter hoogte van het bedrag van uw servicetarief voor een maand of het equivalent van $5 USD (welke hoger is). Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, kunt u geen andere schadevergoeding krijgen van de Microsoft partijen, waaronder vergoeding van gevolgschade, winstderving, bijzondere, indirecte of incidentele schade.

Deze beperking is van toepassing op alles wat betrekking heeft op:

 • de service,

 • inhoud (inclusief code) van Internetsites, programma's van derden en gedragingen van derden,

 • virussen of andere schadelijke functies die van invloed zijn op uw toegang of uw gebruik van de service,

 • incompatibiliteit tussen de service en andere services, software en hardware,

 • vertragingen of storingen die u ondervindt tijdens het starten, uitvoeren of voltooien van verzendingen of transacties in verband met de service op een nauwkeurige en tijdige wijze, en

 • vorderingen op grond van wanprestatie, niet-nakoming van garanties of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad.

Deze geldt zelfs wanneer

 • deze verhaalsmogelijkheid geen volledige vergoeding vormt voor uw verlies, of faalt in zijn wezenlijke doel of

 • Microsoft wist van de mogelijkheid van het ontstaan van de schade, of hiervan had moeten weten.

In sommige staten is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade toegestaan, dus het is mogelijk dat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet voor u gelden. Het is tevens mogelijk dat ze ook niet voor u gelden omdat in uw provincie, land of regio de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

Naar boven

21.   Vorderingen moeten binnen een jaar worden ingediend
In zoverre toegestaan bij de wet moet elke vordering aangaande deze overeenkomst of de service binnen een jaar worden ingediend. De periode van een jaar begint op de eerste datum dat de vordering had kunnen worden ingediend. Als de vordering niet wordt ingediend, vervalt deze vordering voorgoed. Dit artikel geldt voor u en uw opvolgers. Het geldt ook voor Microsoft en zijn opvolgers en toegewezen partijen.

Naar boven

22.   Microsoft Onderneming, Toepasselijk Recht en Plaats voor het Oplossen van Geschillen

Dit is een overeenkomst tussen u en de Microsoft onderneming in uw land of regio. In de tabel hieronder selecteert u het land of de regio waar u woont (als u zich voor de service aanmeldt als natuurlijk persoon) of waar uw bedrijf is gevestigd (als u zich voor de service aanmeldt ten behoeve van uw bedrijf). Daarnaast vindt u de Microsoft onderneming waarmee u de overeenkomst sluit, het toepasselijke recht en de plaats waar geschillen met de Microsoft onderneming zullen worden beslecht.

Kies een land of regio waar u woont of waar uw bedrijf zijn hoofdkantoor heeft.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

De wet van de staat Washington bepaalt de interpretatie van deze overeenkomst, en geldt voor vorderingen wegens contractbreuk, ongeacht strijdige juridische principes. Alle andere vorderingen, inclusief vorderingen inzake wetten ter bescherming van de consument, onbillijke concurrentie en in onrechtmatig handelen, vallen onder de wetten van de staat in de Verenigde Staten waar u bent gevestigd, of als u buiten de Verenigde Staten woont, de wetten van het land/regio waarnaar we uw service richten. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en de plaats van zitting van de staats- of federale rechtbank King County, Washington, VS voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

Microsoft Luxembourg S.a.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert
Immeuble Laccolith, 1st Floor
Luxembourg 2543

De wet van Luxemburg bepaalt de interpretatie van deze overeenkomst en geldt voor vorderingen wegens contractbreuk, ongeacht strijdige juridische principes. Alle andere vorderingen, inclusief vorderingen inzake wetten ter bescherming van de consument, onbillijke concurrentie en in onrechtmatig handelen vallen onder de wetten van het land/regio waarnaar we uw service richten. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en plaats van zitting van de rechtbank van Luxemburg voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

Microsoft Company Ltd (MSKK)
Odakyu Southern Tower,
2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-8583
Japan

De wetten van Japan bepalen deze overeenkomst en alle aangelegenheden die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst. U en wij komen onherroepelijk overeen dat de exclusieve oorspronkelijke jurisdictie en plaats van zitting de arrondissementsrechtbank van Tokio is.

Microsoft Operations, Pte Ltd
1 Marina Boulevard
#22-01 One Marina Blvd
Singapore 01898

De wetten van Singapore bepalen deze overeenkomst. Geschillen voortkomend uit of in verband met deze overeenkomst, inclusief vragen betreffende het bestaan, de geldigheid en de beëindiging ervan worden doorverwezen naar en onherroepelijk geschikt door arbitrage in Singapore in overeenstemming met de arbitrageregels van het Singapore International Arbitration Center, waarvan de regels worden geacht bij verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. Het tribunaal zal bestaan uit één arbiter, aan te wijzen door de voorzitter van het SIAC. De arbitrage zal worden gevoerd in het Engels. De beslissing van de arbiter zal onherroepelijk, bindend en onbetwistbaar zijn en kan worden gebruikt als basis voor oordeel in elk land en elke regio.

Microsoft Regional Sales Corporation, een bedrijf georganiseerd onder de wet van de staat van Nevada, VS, met een bijkantoor in Singapore, met hoofdvestiging op het volgende adres:
438B Alexandra Road,
#04-09/12, Block B,
Alexandra Technopark
Singapore, 119968

De wetten van de staat Washington bepalen deze overeenkomst, ongeacht strijdige juridische principes. Geschillen voortkomend uit of in verband met deze overeenkomst, inclusief vragen betreffende het bestaan, de geldigheid en de beëindiging ervan worden doorverwezen naar en onherroepelijk geschikt door arbitrage in Singapore in overeenstemming met de arbitrageregels van het Singapore International Arbitration Center, waarvan de regels worden geacht bij verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. Het tribunaal zal bestaan uit één arbiter, aan te wijzen door de voorzitter van het SIAC. De arbitrage zal worden gevoerd in het Engels. De beslissing van de arbiter zal onherroepelijk, bindend en onbetwistbaar zijn en kan worden gebruikt als basis voor oordeel in elk land en elke regio.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

De wetten van de staat Washington bepalen deze overeenkomst, ongeacht strijdige juridische principes. De jurisdictie van de staats- of federale rechtbanken van King County, Washington, United States is niet-exclusief.

Microsoft Korea, Inc.
POSCO Bldg
8th Floor
892 Daechi 4-Dong
Kangnam-Gu
Seoul, Korea 135-777

De wetten van de Republiek Korea bepalen deze overeenkomst. U en wij komen onherroepelijk overeen als exclusieve oorspronkelijke rechtsbevoegdheid en plaats van zitting: de arrondissementsrechtbank van Seoul.

Microsoft Taiwan Corporation
8F, No 7 Sungren Road
Shinyi Chiu, Taipei
Taiwan 110

De wetten van Taiwan bepalen deze overeenkomst. U en wij wijzen onherroepelijk de arrondissementsrechtbank van Taipei District Court aan als de eerste rechtbank met rechtsbevoegdheid voor geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze overeenkomst.

Naar boven

23.   Interpretatie van de overeenkomst
Alle onderdelen van deze overeenkomst gelden zover de wet dit toestaat. Een rechtbank beslist mogelijk dat we een deel van deze overeenkomst zoals deze is geformuleerd, niet kunnen afdwingen. In dit geval wordt dit onderdeel vervangen door voorwaarden die de intentie van dit niet afdwingbare gedeelte zo dicht mogelijk benaderen. De rest van deze overeenkomst blijft ongewijzigd. Deze overeenkomst is samen met eventuele gedragscodes of andere kennisgevingen die we doen uitgaan, de hele overeenkomst tussen Microsoft en u inzake de service. Deze overeenkomst heeft voorrang boven alle andere contracten of verklaringen inzake de service. Als u vertrouwelijkheidsverplichtingen hebt in verband met de service, blijven deze van kracht (mogelijk bent u tester geweest voor een bètaversie van een service). De artikelkoppen in de overeenkomst vormen geen beperking van de andere voorwaarden van deze overeenkomst.

Naar boven

24.   Overdracht
Microsoft mag deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op elk moment overdragen zonder u daarvan in kennis te stellen. Het is u niet toegestaan om dit contract of een deel ervan, over te dragen aan enige andere partij. Elke poging daartoe is onrechtmatig. U kunt uw service annuleren. De andere partij zet dan een serviceaccount op en gaat een overeenkomst met ons aan.

Naar boven

25.   Overmacht
Microsoft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade of vermeende contractbreuk vanwege gebeurtenissen of omstandigheden waarop het redelijkerwijs geen greep heeft, zoals oorlog, invasie, stroomstoringen, terroristische aanslagen, aardbevingen of overmacht.

Naar boven

26.   Kennisgevingen
Aandelenkoersen
Aandelenkoersen die verschijnen op de service worden geleverd door S&P ComStock, Inc. tenzij anders aangegeven. Er is een vertraging van minstens 20 minuten (voor NASDAQ aandelenkoersen geldt een vertraging van minstens 15 minuten). Aandelenkoersen die worden aangegeven als "real-time koersen" worden zonder vertraging aangegeven nadat ze zijn ontvangen van S&P ComStock, Inc. Het tijdstip waarop u real-time koersen ontvangt, wordt mogelijk beïnvloed door vertraging in de verzending via internet, en andere oorzaken. Alle aandelenkoersen zijn voorzien van een label "tijdstip van laatste handel" om de tijdloosheid van de gegevens aan te geven.

Alle informatie die wordt geleverd door S&P ComStock, Inc. ("ComStock") en gelieerde bedrijven (de "ComStock-informatie") en die is opgenomen in de service, is eigendom van en in licentie gegeven aan ComStock en gelieerde bedrijven. Het is elke gebruiker toegestaan om uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik de ComStock-informatie op te slaan, te bewerken, analyseren, anders op te maken, af te drukken en weer te geven. Onder geen beding is het gebruikers toegestaan ComStock-informatie te publiceren, opnieuw te verzenden of distribueren of te reproduceren in enige opmaak, aan wie dan ook. Het is geen enkele gebruiker toegestaan enige ComStock-informatie te gebruiken in of in verband met een bedrijf of commerciële onderneming, inclusief, zonder beperking, effecten, investering, accounting, bankwezen, juridische of media-activiteiten of ondernemingen. Voorafgaand aan de uitvoering van een effectenhandel op basis van de ComStock-informatie, raden we u aan om te overleggen met uw makelaar of financieel vertegenwoordiger om de koersinformatie te verifiëren. Noch ComStock noch gelieerde bedrijven geven enige expliciete of impliciete garantie (inclusief, zonder beperking garantie over verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik) inzake de ComStock-informatie. De ComStock-informatie wordt aan de gebruikers verstrekt in de huidige staat. Noch ComStock noch gelieerde bedrijven aanvaarden aansprakelijkheid tegenover enige gebruiker of andere partij wegens onderbreking, onnauwkeurigheid, fout, weglating, ongeacht de reden, in de ComStock-informatie of voor enige schade (hetzij directe of indirecte schade, gevolgschade, boetes, of morele schade) die daaruit voortvloeit.

Copyright
Alle inhoud van de service vallen onder Copyright © 2007 Microsoft Corporation en/of zijn leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Alle rechten voorbehouden.

Respecteer het auteursrecht
Respecteer de rechten van artiesten en makers. Inhoud zoals muziek, foto's en video kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Mensen die zijn afgebeeld in inhoud hebben mogelijk zeggenschap over hun beeltenis. U mag de inhoud van anderen niet delen tenzij u in het bezit bent van de rechten, toestemming hebt van de gebruiken of dit delen anderszins wettelijk is toegestaan.

Handelsmerken
Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Informatie over handelsmerken vindt u op http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorgehouden.

Kennisgevingen en procedures voor vorderingen wegens inbreuk op auteursrechten
Under Title 17, United States Code, Section 512 (c ) (2), kennisgeving van inbreuk op copyright dient u te zenden aan onze aangewezen contactpersoon. Vragen die geen verband houden met de volgende procedure, worden niet beantwoord. Zie Kennisgevingen en procedures voor vorderingen wegens inbreuk op auteursrechten.

Naar boven

27.   Domeinnaamservice

 • Service. Als u zich via de service aanmeldt voor een domeinnaam, of deze verlengt of overdraagt, verbindt Microsoft u met een geaccrediteerd registratiekantoor Melbourne IT Limited. Melbourne IT of een ander geaccrediteerd registratiekantoor verzorgt de registratie, verlenging of overdracht van de domeinnaam. De domeinserviceovereenkomsten voor ccTLDs en gTLDs (de 'Domeinserviceovereenkomsten') zijn overeenkomsten tussen Melbourne IT of een ander geaccrediteerd registratiekantoor en u, niet tussen Microsoft en u. De domeinserviceovereenkomsten gelden voor de registratie, verlenging en overdracht van uw domeinnaam. Uw gebruik van de domeinnaam valt ook onder het beleid van Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ('ICANN'). Dit beleid omvat de ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy op http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft heeft geen zeggenschap over de beschikbaarheid van een domeinnaam die u wilt registreren of verlengen. U verklaart en garandeert dat elke domeinnaam die u registreert, verlengt of overdraagt via de service en Melbourne IT, geen inbreuk vormt op de rechten van derden.

 • Openbaar register. U begrijpt dat Melbourne IT uw adresgegevens, zoals naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres vergaart en in een openbaar register plaatst.

 • Beëindiging van de service. Met uitzondering van de eerst vijf dagen nadat u zich abonneert op de service, blijft uw domeinnaam geregistreerd voor de duur van het huidige jaar, als u of wij uw service annuleren. Maar de naam werkt echter niet meer met de service. En ook niet met uw e-mailadres en verwijst ook niet naar uw website. Het is uw verantwoordelijkheid om de overeenkomst te verlengen en de betreffende kosten voor de verlening van uw domeinnaam te betalen, nadat u of wij uw dienst hebt/hebben geannuleerd. De annulering van uw service kan annuleringskosten met zich meebrengen. U betaalt alle annuleringskosten zoals aangegeven in de beschrijving van het aanbod. Wanneer u de service annuleert, ontheft dit u niet van uw verplichting om alle afboekingen en annuleringskosten te betalen op uw factureringaccount.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×