Scenario's voor gebruikersbeheer voor Office 365 PowerShell

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gebruik de volgende PowerShell-scenario's om snel gebruikersaccounts vanuit een bestand toe te voegen, licenties toe te wijzen, lidmaatschappen van distributiegroepen te beheren en wachtwoorden in te stellen.

Het importeren van meerdere gebruikers automatiseren

U kunt het importeren van meerdere gebruikers in Office 365 automatiseren en hiermee veel tijd besparen. Als u een groot aantal gebruikers wilt importeren, moet u eerst een door komma's gescheiden bestand (CSV-bestand) maken met de relevante gebruikersgegevens. De vereiste gegevens die minimaal aanwezig moeten zijn om een gebruikersaccount te maken, zijn een weergavenaam en een UPN (user principal name).

Een UPN is de naam van een gebruiker in een e-mailadresindeling. De gebruikersnaam wordt gevolgd door het @-teken, gevolgd door de naam van het internetdomein van uw Office 365-abonnement. Een voorbeeld van een UPN is ariettec@contoso.com. U kunt ook gegevens opgeven voor eigenschappen van gebruikersaccounts die zijn op te schrijven, zoals locatie en het telefoonnummer of adres van een contactpersoon.

Voor eenvoudige eigenschappen van gebruikersaccounts, zoals de UPN en de weergavenaam, maakt u een CSV-bestand met de volgende twee kolomkoppen:

 • UserPrincipalName,DisplayName

Voeg vervolgens een nieuw gebruikersaccount toe aan elke rij van de CSV door de UPN en weergavenaam te typen, gescheiden door een komma.

Opmerking : Er wordt automatisch een wachtwoord voor elk nieuw account gegenereerd.

Sla het CSV-bestand op in ene locatie die u kunt openen, zoals C:\O365Admin\NIeuweGebruikers.CSV. U kunt nu gebruikersaccounts gaan maken.

Eerst moet u verbinding maken met Office 365 met de Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie Connect to Office 365 PowerShell (Verbinding maken met Office 365 PowerShell) voor instructies.

Vul vervolgens de naam van het pad en het bestand (tussen dubbele aanhalingstekens) in en verwijder de instructietekst en de tekens < en >.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Voer de resulterende opdrachten uit vanuit het venster Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell.

Als u meer uitgebreide gegevens van gebruikersaccounts wilt, maakt u een CSV-bestand met de volgende kolomkoppen en vult u zo veel mogelijk rijen voor gebruikers in als u nodig hebt:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country

Opmerking : De kolomkoppen mogen geen spaties bevatten, want naar elke kolom moet worden verwezen door het element $_. in de opdracht Import-Csv. Alleen de velden UserPrincipalName en DisplayName zijn vereist en lege waarden worden overgeslagen. De UsageLocation-code is de ISO-code van twee tekens voor de regio van de gebruiker.

Sla het CSV-bestand op in een locatie die u kunt openen, zoals C:\O365Admin\NIeuweGebruikers.CSV. U kunt ze nu als gebruikersaccount importeren.

Vul de naam voor het CSV-bestand in en voer de resulterende opdrachten uit.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Licenties toewijzen in Office 365

Om ervoor te zorgen dat gebruikers volledige toegang tot Office 365 hebben, moeten ze een Office 365-licentie toegewezen krijgen. In dit scenario wijst u licenties toe aan gebruikersaccounts.

Eerst moet u verbinding maken met Office 365 met de Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie Connect to Office 365 PowerShell (Verbinding maken met Office 365 PowerShell) voor instructies.

Voordat u een licentie aan een gebruiker kunt toewijzen, moet u de gebruikerslocatie (UsageLocation) voor dat gebruikersaccount instellen op basis van de ISO-code van twee tekens voor de regio van de gebruiker. De gebruikerslocatie geeft het land weer waarin de service moet worden gebruikt en bepaalt welke functies onder licentie voor die regio beschikbaar zijn. Zo staat US voor de Verenigde Staten van Amerika. Hier volgt een voorbeeld van het instellen van de gebruikerslocatie op basis van de UPN van een gebruikersaccount:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Voer de volgende opdracht uit voor een weergave van de lijst met beschikbare licenties, de bijbehorende account-SKU's en het aantal dat nog resteert om te worden toegewezen:

Get-MsolAccountSku

Vul vervolgens de licentie en de UPN van het gebruikersaccount in en voer de resulterende opdrachten uit vanuit het venster Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Licenties toewijzen aan meerdere gebruikers

In het vorige scenario hebt u een licentie toegewezen aan één gebruikersaccount. Voor het toewijzen van licenties aan meerdere gebruikers zijn enkele extra stappen vereist, maar de extra tijd wordt goedgemaakt vanwege het grote aantal gebruikersaccounts.

Eerst moet u verbinding maken met Office 365 met de Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie Connect to Office 365 PowerShell (Verbinding maken met Office 365 PowerShell) voor instructies.

Geef met de volgende opdracht eerst de lijst weer met de beschikbare licenties, de bijbehorende account-SKU's en het nog toe te wijzen aantal:

Get-MsolAccountSku

Gebruik de volgende opdracht om een lijst met gebruikers zonder licentie weer te geven:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Als u de lijst met gebruikers zonder licentie wilt opslaan in een CSV-bestand waaruit u gebruikersaccounts kunt halen om licenties aan toe te wijzen, vult u de pad- en bestandsnaam in en voert u de resulterende opdrachten uit:

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

U kunt ook de opdracht Where gebruiken om een lijst weer te geven met gebruikersaccounts zonder licentie op basis van meer specifieke criteria, zoals die in de Verenigde Staten. Hier volgt een voorbeeld:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Gebruik deze opdrachten om een eigenschap van een gebruikersaccount en de bijbehorende waarde op te geven en om een specifieke set met gebruikers zonder licentie weer te geven. Voer vervolgens de resulterende opdrachten uit:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Als u de lijst met eigenschappen van een gebruikersaccount wilt ophalen, vult u een UPN van het gebruikersaccount in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

In het volgende voorbeeld worden alle gebruikers zonder licentie in de stad Londen weergegeven:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Als u de verzameling gebruikersaccounts hebt geïdentificeerd, combineert u deze met de cmdlet Set-MsolUserLicense om aan elk ervan een licentie toe te wijzen. Vul de licentie, de eigenschapnaam en de bijbehorende waarde in en voer de resulterende opdrachten uit.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Hier ziet u een voorbeeld waarin de Office 365 E5-licentie van Contoso wordt toegewezen aan alle gebruikersaccounts zonder licentie in Londen:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Ontvangers van distributiegroepen beheren

U kunt distributiegroepen gebruiken om e-maildistributielijsten te maken. Distributiegroepen kunnen alleen in e-mailprogramma's als Microsoft Outlook worden gebruikt om e-mailberichten te verzenden naar groepen gebruikers. In dit scenario gebruikt u PowerShell om de ontvangers van een distributiegroep te beheren.

Eerst moet u verbinding maken met Exchange Online. Zie Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) als u verbinding wilt maken met Exchange Online met een gebruikersnaam en wachtwoord voor dit account. Zie Connect to Exchange Online PowerShell using multi-factor authentication (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell via Multi-Factor Authentication (MFA)) als u de Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-module wilt installeren en verbinding wilt maken met MFA.

Als u een ontvanger voor een distributiegroep wilt toevoegen, vult u de naam van de distributiegroep en de UPN van het gebruikersaccount in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Als u een ontvanger van een distributiegroep wilt verwijderen, vult u de naam van de distributiegroep en de UPN van het gebruikersaccount in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Wachtwoorden voor meerdere gebruikersaccounts instellen

Gebruik dit scenario voor het instellen van het wachtwoord voor een groep gebruikersaccounts. Bijvoorbeeld: u hebt een nieuwe groep vrijwilligers die u één keer per week komt helpen of u levert demowerkstations voor gebruik in een vergadering.

Wijziging van een groot aantal wachtwoorden tegelijk kan handig zijn om regelmatig wachtwoorden opnieuw in te stellen voor accounts die opnieuw worden gebruikt. Door een groep gebruikers aan te wijzen op basis van afdeling of een ander criterium, kunt u een groot aantal wachtwoorden tegelijk opnieuw instellen. De eerste stap bestaat uit het exporteren van de namen van de Office 365-gebruikersaccounts naar een CSV-bestand.

Als u een lijst, gebaseerd op een eigenschap van een gebruikersaccount en een specifieke waarde, naar een CSV-bestand wilt exporteren, vult u de naam in van de eigenschap, de waarde ervan en de naam van het CSV-bestand. Voer vervolgens de resulterende opdrachten uit.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Hier ziet u een voorbeeld waarin alle leden van de afdeling Vrijwilligers worden geëxporteerd naar het bestand C:\O365admin\Vrijwilligerslijst.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Controleer de namen in het CSV-bestand zodat u er zeker van bent dat u de juiste gebruikers hebt voordat u wachtwoorden opnieuw instelt. Zodra de lijst met gebruikers in een CSV-indeling is gevalideerd, zijn er drie eenvoudige methoden om voor elke gebruiker een nieuw wachtwoord te maken en deze toe te wijzen.

 1. Geef een nieuw wachtwoord op en wijs hetzelfde wachtwoord toe aan alle gebruikers in het CSV-bestand.

  Vul de naam in van het nieuwe wachtwoord en het CSV-bestand en voer de resulterende opdrachten uit.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Definieer voor elke gebruiker in het CSV-bestand handmatig een nieuw wachtwoord.

  Voor deze optie moet u het CSV-bestand aanpassen. Voeg naast de kolom UserPrincipalName een kolom Password toe en wijs een wachtwoord toe aan alle gebruikers in de lijst. Vul de naam van het CSV-bestand in en voer de resulterende opdrachten uit.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Laat automatisch een wachtwoord genereren voor elk gebruikersaccount in het CSV-bestand.

  Vul de naam van het CSV-bestand in en voer de resulterende opdrachten uit.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Opmerking : Met deze drie opties wordt de eerste keer dat een gebruiker zich met het gebruikersaccount aanmeldt, een wachtwoordwijziging afgedwongen. Dit kunt u voorkomen door -ForceChangePassword $True te verwijderen uit de Set-MSolUserPassword-opdracht.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

PowerShell voor Office 365-beheerders

Scenario's voor Office 365 PowerShell

Setup scenarios for Office 365 PowerShell

Reporting scenarios for Office 365 PowerShell

More functionality scenarios for Office 365 PowerShell

Bronnen van Office 365 PowerShell-community

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×