Rollenhandleiding voor resourcemanagers in Project Web Access

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Resourcemanagers bent verantwoordelijk voor het beheren van resources en de vaardigheden en de mogelijkheden die zijn gekoppeld aan de resources. Resourcemanagers samenwerken nauw met projectmanagers om ervoor te zorgen dat projecten resources wilt met de juiste set van resources voorzien zijn en dat resources vaardigheden die zijn vereist voor het afronden van taken hebben. Daarnaast een resourcemanager mogelijk nauw samenwerken met Personeelszaken om ervoor te zorgen dat nieuwe werknemers voldoen aan de resource-vereisten voor de projecten die worden ondersteund.

In dit artikel worden de activiteiten die beschikbaar voor u de beheerder van een resource aan een project zijn wanneer u Microsoft Office Project Web Accessgebruikt. Daaraan een globaal overzicht van Project Web Access vanuit het perspectief van de resourcemanager van een.

Afhankelijk van de machtigingen die een beheerder u de beheerder van een resource heeft gegeven, kunt u met Project Web Access-functies werken met behulp van Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007of beide.

Wat kunt u doen met resource manager machtigingen?

Werken vanaf de startpagina van Project Web Access

Werken met taken en roosters

Werken met resources

Werken in projecten

Gegevens analyseren en rapporten maken

Samenwerken met anderen in uw organisatie

Werken met Project Professional

Advies voor implementatie, blogs en andere informatie online ophalen

Werken vanaf de startpagina van Project Web Access

De startpagina van Project Web Access is het primaire startpunt voor gebruikers die met gegevens werken die zijn opgeslagen in de Microsoft Office Project Server 2007-database. Wanneer u zich aanmeldt bij Project Web Access, zijn er mogelijk nog onverwerkte items die actie vereisen (zoals taakupdates die moeten worden goedgekeurd), en worden items weergegeven die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat u zich hebt aangemeld. Vanaf de startpagina kunt u toegang krijgen tot Project Web Access-functies, waaronder taken, het Project Center, het Resource Center, updates, statusrapporten, documenten, problemen en risico’s.

Opmerking:  De inhoud die wordt weergegeven op de startpagina van Project Web Access, wordt bepaald door de functies die beschikbaar zijn op de server, de rol van de gebruiker, de machtigingen die zijn toegewezen aan de gebruiker, de beveiligingscategorieën waartoe de gebruiker behoort (met inbegrip van de projecten en weergaven die zijn toegewezen aan deze beveiligingscategorie) en eventuele aanpassingen die zijn geconfigureerd voor de startpagina.

Activiteiten op de startpagina van Project Web Access

Naar boven

Werken met taken en roosters

Taken beheren

Taakupdates beheren

Roosters beheren

Geïntegreerd met Outlook

Voordat teamleden hun rooster-uren of taak-statussen kunnen registreren, moet de beheerder roosters of taakstatussen (of beide) instellen. In roosters worden de werkelijk gewerkte uren aan taken, projecten en andere items vastgelegd. Deze gegevens zijn belangrijk als u het resourcegebruik, de factureerbare tijd, en andere criteria op basis van tijd wilt bijhouden. Teamleden kunnen de taakstatus invoeren via de pagina Mijn taken. Aan de hand van deze gegevens kan de beheerder de status of de voortgang van taken in projecten bijhouden.

Als uw organisatie wordt bijgehouden voortgang voor uw projecten in Office Project Professional 2007hebt gemaakt, wilt u de taakstatus bijhouden.

Naar boven

Taken beheren

Teamleden kunnen via de pagina Mijn taken in Project Web Access weergeven, bewerken, delegeren en bijwerken van taken en werktijden die zijn toegewezen aan deze of een team van resources door een projectmanager die Project Professional 2007 gebruikt. Voor toegang tot de pagina Mijn taken op Mijn taken op de werkbalk Snelstarten.

Activiteiten voor taakbeheer

Naar boven

Taakupdates beheren

Op de pagina Taakupdates in Project Web Access kunt u wijzigingen bekijken in taken en werktijden die teamleden verzenden vanaf de pagina Mijn taken. U kunt ook de pagina Taakupdates gebruiken om projecten bij te werken met de meest recente informatie.

U kunt op twee manieren projecten bijwerken met informatie van de pagina Taakupdates:

 • Handmatig     U kunt elke taakwijziging accepteren door te klikken op Accepteren op de pagina Taakupdates. Als u een verzoek voor een taakwijziging beantwoordt voordat u dit accepteert, wordt het wijzigingsverzoek verwijderd uit de lijst op de pagina Taakupdates totdat het teamlid antwoordt. U kunt nieuwe taken en verzoeken om taakoverdracht tegelijkertijd bijwerken en beantwoorden.

 • Automatisch (met behulp van regels)     U kunt regels maken en uitvoeren voor het automatisch bijwerken van projecten met wijzigingen die niet hoeven te worden beoordeeld vóór goedkeuring. U kunt regels maken die worden uitgevoerd voor specifieke projecten, voor alle projecten, voor specifieke resources, of voor groepen resources op een specifieke locatie in de gebruikersstructuur (RBS) van uw organisatie.

Activiteiten voor het beheer van taakupdates

Naar boven

Roosters beheren

In roosters worden de werkelijk gewerkte uren voor taken, projecten en andere items bijgehouden, wat belangrijk is als u gebruik, factureerbare tijd en andere criteria op basis van tijd wilt bijhouden.

U zou een rooster kunnen maken als:

 • Uw organisatie factureerbare en niet-factureerbare uren wil bijhouden.

 • U moet integreren met een boekhoudsysteem voor salaris- en factureringsdoeleinden.

 • Het management inzage wil in het aantal uren dat resources maken en hoe deze uren worden besteed (factureerbare overuren versus standaard factureerbare uren versus niet-factuureerbare uren).

Taken voor het beheren van roosters

Naar boven

Integreren met Outlook

Project Web Access kan worden geïntegreerd met Microsoft Outlook om teamleden de mogelijkheid te bieden hun taken bij te werken met behulp van Office Outlook 2007, 2003 of XP. Voor het gebruik van functies van Outlook-integratie moeten teamleden:

 • Beschikken over een geldige gebruikersaccount voor Project Web Access voor toegang tot de pagina waaruit de Outlook-functies zijn geconfigureerd.

 • Office Outlook 2007, 2003 of XP gebruiken.

 • De Microsoft Office Project-invoegtoepassing voor Outlook downloaden en installeren.

Outlook-activiteiten

Naar boven

Werken met resources

Resourcegegevens beheren

Personeel projecten

Vaardigheden plannen

Werken met vakanties en andere vrije tijd (administratieve tijd)

Projectmanagers en resourcemanagers gebruiken het Resource Center in Project Web Access voor het bekijken, wijzigen en analyseren van gegevens voor een of meer resources die zijn toegewezen aan taken in projecten die zijn gepubliceerd naar de Project Server-database. Het Resource Center geeft een overzicht weer van de resources in de onderneming resourcegroep. De toestemming om items in het Resource Center weer te geven, wordt gegeven door de beheerder van Project Server.

Naar boven

Resourcegegevens beheren

In het Resource Center kunt u informatie over resources, zoals hun e-mailadressen, de accountgegevens en de groepen waartoe ze behoren, bewerken. U kunt ook informatie over hun toewijzing en beschikbaarheid weergeven.

Opmerking: Sommige resourcekenmerken, zoals hun agenda-instellingen, kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Beheertaken voor resourcegegevens

Naar boven

Medewerkers voor projecten

Projectmanagers en klik in een lagere mate, resourcemanagers, teams voor projecten die zijn gebaseerd op veel verschillende parameters, inclusief vaardigheden van resources en de beschikbaarheid van resources kunt maken. U kunt de functie Team samenstellen in Project Web Access een projectteam opbouwen.

Houd rekening met het volgende wanneer u de functie Team samenstellen gebruikt:

 • Managers kunnen mogelijk niet alle resources zien, of ze mogelijk niet allemaal toewijzen aan projecten.

 • Ingesteld om te kunnen resources zoeken met de benodigde vaardigheden, uw organisatie moet toepassen Resource resourcestructuur (RBS) en andere enterprise resource overzichtscodes die worden gebruikt om verschillende vaardigheden en resource relaties binnen de organisatie te definiëren.

 • U kunt taken toewijzen aan een team van resources en afzonderlijke teamleden kunnen vervolgens de taken selecteren die ze aan zichzelf willen toewijzen.

 • Managers kunt zowel voorgestelde als vastgelegde reserveringstypen voor resources gebruiken. Door het toewijzen van resources aan projecten zonder deze vast te leggen, kunnen managers potentiële resourcetoewijzingen voor voorgestelde nieuwe projecten bijhouden. Serviceorganisaties maken bijvoorbeeld vaak gebruik van voorgestelde reserveringen, zodat zij verschillende toewijzingsscenario's kunnen vergelijken en zowel voorgestelde als goedgekeurde toewijzingen kunnen beheren. Resourcemanagers in organisaties die gebruikmaken van een centrale resourcegroep en projectmanagers die zelf personeel toewijzen, gebruiken voorgestelde reserveringen om personeelaanvragen bij te houden en te beheren.

Opmerking: Sommige resourcekenmerken en -instellingen, zoals agenda-instellingen en ingediende resources, kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Activiteiten voor personeelsplanning

Naar boven

Vaardigheden plannen

Om de beste resource voor het werk te vinden, gebruikt u de functies voor vaardigheidsplanning in Project Web Access en Project Professional 2007 als onderdeel van de EPM-oplossing (Enterprise Project Management) van uw organisatie. Gebruik de wizard Resources vervangen in Project Professional 2007 om algemene resources te vervangen door daadwerkelijke resources. Gebruik de functie Team samenstellen in Project Web Access om resources te vinden met de juiste vaardigheden voor de taak.

Opmerking: Sommige resourcekenmerken en -instellingen, zoals agenda-instellingen en de wizard Resources vervangen, kunnen alleen worden gewijzigd in Project Professional 2007.

Activiteiten voor vaardigheidsplanning

Naar boven

Werken met vakantie en andere tijdsbestedingen (administratieve tijd)

Project Web Access biedt u de mogelijkheid andere tijdsbestedingen bij te houden (administratieve tijd), zoals vakanties, teamvergaderingen, training, interne projecten en andere niet-projecttijd. Teamleden voeren administratieve tijd in op de pagina Mijn roosters.

Uw organisatie moet in de volgende gevallen administratieve tijd bijhouden:

 • U integreert met een boekhoudsysteem waarvoor gegevens over uitzonderingen zijn vereist.

 • Uw managementteam wil rapporten over uitzonderingen bekijken.

 • Projectmanagers of resourcemanagers willen dat teamleden hun tijd buiten kantoor invoeren, zodat de tijd wordt weergegeven als niet-beschikbaar voor projecttoewijzingen.

Taken voor het beheren van administratieve tijd

Naar boven

Werken in Project Center

Projecten is een handige manier voor projectmanagers, resourcemanagers teamleden en andere belanghebbenden gedetailleerde informatie over afzonderlijke projecten en projectvoorstellen weergeven en overzichtsgegevens over projecten in de organisatie weergeven. Elke gebruiker die daartoe gemachtigd is voor toegang tot de projecten in Project Web Access of Project Professional 2007 kunt projecten gebruiken om te werken met een project waaraan ze zijn toegewezen. Alleen de projecten die zijn gepubliceerd naar de database Project Server 2007 zijn beschikbaar in projecten.

Project Center-activiteiten

Naar boven

Gegevens analyseren en rapporten maken

Statusrapporten beheren

Werken met OLAP-rapporten

Project Web Access biedt veel rapportageopties om uw team de mogelijkheid te bieden op efficiënte manieren samen te werken. Resources kunnen statusrapporten maken om de voortgang van hun taken te rapporteren. Een projectmanager kan bovendien gedetailleerde OLAP-rapporten (Online Analytical Processing) maken.

Opmerking: Houd er rekening mee dat sommige taken alleen kunnen worden uitgevoerd als een gebruiker deel uitmaakt van de beheerdersgroep van Project Web Access. Als de koppeling Serverinstellingen niet op de werkbalk Snel starten van Project Web Access wordt weergegeven, maakt u geen deel uit van de beheerdersgroep en kunt u geen acties uitvoeren, zoals het aanpassen van weergaven, het instellen van rapporten en roosters en het verwijderen van projecten.

Naar boven

Statusrapporten beheren

Statusrapporten wordt de voortgang voor toegewezen taken beschreven. Managers kunnen het automatiseren van aanvragen en ontvangen van statusgegevens. ze kunnen teamleden sturen verzoeken om statusrapporten en teamleden kunnen een antwoord op deze doordat de gevraagde informatie. Teamleden kunnen ook starten voor het indienen van statusrapporten. Managers kunnen statusrapporten zodanig configureren dat ze afzonderlijke opmerkingen en een samengevoegde rapport dat samengevoegd antwoorden hebt ontvangen.

Taken voor het beheren van statusrapporten

Naar boven

Werken met OLAP-rapporten

Managers op verschillende niveaus kunnen verschillende soorten rapporten gebruiken om de project- en resourceprestaties in één of meerdere projecten te analyseren. U kunt Draaitabel- en draaigrafiekweergaven gebruiken als u op interactieve wijze met de rapporten wilt werken en enkele van de velden wilt wijzigen die de structuur van het rapport bepalen. Al deze rapporten helpen u bij het analyseren van de status van uw onderneming met betrekking tot project- en resourceprestaties.

Opmerking: Sommige rapporten, zoals visuele rapporten, kunnen alleen worden gemaakt en weergegeven in Project Professional 2007.

Taken voor het beheren van OLAP-rapporten

Naar boven

Samenwerken met andere personen in uw organisatie

Project Web Access bevat veel functies waarmee resources binnen uw organisatie kunnen samenwerken aan projecttaken, problemen, risico's en andere gebieden die van invloed zijn op het succes van het project.

Samenwerkingsactiviteiten

Naar boven

Werken met Project Professional 2007

U kunt Project Professional 2007 gebruiken om veel projectbeheertaken uit te voeren als onderdeel van de EPM-oplossing (Enterprise Project Management) voor uw organisatie.

Opmerking: Project Server 2007 machtigingen zijn vereist om te kunnen verschillende enterprise projectmanagement taken voltooien met behulp van Project Professional. +

Project Professional-activiteiten

Naar boven

Implementatieadvies, blogs en andere informatie online krijgen

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×