Relaties tussen lijsten maken met unieke kolommen en opzoekkolommen

Relaties tussen lijsten maken met unieke kolommen en opzoekkolommen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt relaties maken tussen lijsten met een combinatie van unieke kolommen, opzoekkolommen en het afdwingen van relaties (trapsgewijs verwijderen en verwijderen beperken). Hierdoor kunt u geavanceerdere bedrijfsoplossingen maken en blijft de integriteit van uw gegevens beter gewaarborgd.

Overzicht van relaties tussen lijsten

In de volgende gedeelten vindt u belangrijke achtergrondinformatie over het maken van relaties tussen bron- en doellijsten, over het maken van unieke kolommen en opzoekkolommen, over het afdwingen van relaties tussen lijsten, over het toevoegen van primaire en secundaire opzoekkolommen, over het bekijken, bewerken en verwijderen van items in gerelateerde lijsten, over het beheren van relaties tussen lijsten als de lijsten veel items bevatten en de bijkomende voordelen van het gebruik van een bewerkingsprogramma, zoals Microsoft SharePoint Designer 2013.

Een overzicht van relaties tussen lijsten
Unieke kolommen en opzoekkolommen gebruiken voor de verwerking van bestellingen.

1. de lijst met Items is de bronlijst en de lijst Orders de doellijst.

2. elke lijst heeft unieke kolommen om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens bij elkaar worden gezocht.

3. De primaire opzoekkolom in de bronlijst "zoekt" de kolom Order ID in de doellijst op basis van een overeenkomende waarde.

4. Een secundaire opzoekkolom in de bronlijst zorgt ervoor dat de kolom Orders Description automatisch wordt ingevoegd vanuit de doellijst.

Bij het maken van een kolom kunt u opgeven dat de kolom unieke waarden moet bevatten. Dit betekent dat de lijst geen dubbele waarden in die kolom kan bevatten. U kunt geen lijstitem toevoegen als dit een waarde heeft die al in de lijst voorkomt, een bestaand lijstitem niet bewerken als dit resulteert in een dubbele waarde, en geen item terugzetten vanuit de Prullenbak als dit resulteert in een dubbele waarde. Als u bovendien een opzoekkolom maakt in een bronlijst en opgeeft dat deze uniek moet zijn, mag ook de kolom in de doellijst geen dubbele waarden bevatten.

Opmerking:  Uniekheid is niet hoofdlettergevoelig; ORD-231 en ord-231 worden beschouwd als dezelfde waarde.

Een unieke kolom moet ook een index hebben. Bij het maken van een unieke kolom wordt u gevraagd de index te maken. Als u klikt op OK, wordt de index automatisch gemaakt. Zodra de unieke kolom een index heeft, kunt u de index niet meer van de kolom verwijderen. Pas nadat u de instellingen van de kolom hebt gewijzigd en dubbele waarden hebt toegestaan, kunt u de index verwijderen.

In de volgende tabel wordt aangegeven welke typen kolommen wel en niet kunnen worden gebruikt om unieke kolommen te maken.

Ondersteunde kolomtypen

Niet-ondersteunde kolomtypen

Een regel tekst

Meerdere regels tekst

Keuze (enkele waarde)

Keuze (meerdere waarden)

Getal

Berekend

Valuta

Hyperlink of afbeelding

Datum en tijd

Aangepaste kolommen

Opzoeken (één waarde)

Opzoeken (meerdere waarden)

Persoon of groep (enkele waarde)

Persoon of groep (enkele waarde)

Ja/Nee

Als u een relatie wilt maken tussen twee lijsten, maakt u een opzoekkolom in de bronlijst waarmee een of meer waarden worden opgehaald, of opgezocht, uit een doellijst als die waarden overeenkomen met de waarde in de opzoekkolom in de bronlijst. Nadat u deze primaire opzoekkolom hebt gemaakt, kunt u meer, secundaire, opzoekkolommen toevoegen van de doellijst naar de bronlijst, mits deze extra kolommen een ondersteund gegevenstype hebben, zoals vermeld in de onderstaande tabel.

In de volgende tabel wordt aangegeven welke typen kolommen wel en niet kunnen worden gebruikt om opzoekkolommen te maken.

Ondersteunde kolomtypen

Niet-ondersteunde kolomtypen

Een regel tekst

Meerdere regels tekst

Getal

Valuta

Datum en tijd

Persoon of groep

Berekend

Hyperlink of afbeelding

Aangepaste kolommen

Ja/Nee

Keuze

Opzoeken

U kunt twee typen opzoekkolommen maken: een opzoekkolom met een afgedwongen relatie en een opzoekkolom met een relatie die niet wordt afgedwongen.

Een opzoekkolom met een afgedwongen relatie

In een opzoekkolom met een afgedwongen relatie (ook wel referentiële integriteit genoemd), kunt u enkelvoudige waarden opzoeken en de integriteit van gegevens in de doellijst op twee manieren waarborgen:

Trapsgewijs verwijderen    Wanneer een item uit de doellijst wordt verwijderd, worden de gerelateerde item of items in de bronlijst ook verwijderd. Op die manier zorgt u ervoor dat alle gerelateerde items worden verwijderd met één databasetransactie. Als u bijvoorbeeld een bestelling verwijdert uit de doellijst, kunt u ervoor zorgen dat de bijbehorende bestelde artikelen in de bronlijst ook worden verwijderd. U wilt geen artikelen bestellen zonder bijbehorende bestelling, want daarmee maakt u 'verweesde' bestelde artikelen die later voor verwarring kunnen zorgen.

Verwijderen beperken    Wanneer u probeert een item uit de doellijst te verwijderen dat een of meer gerelateerde items in de bronlijst heeft, kunt u het item niet uit de doellijst verwijderen. Op die manier zorgt u ervoor dat het gerelateerde item in de doellijst behouden blijft. Als iemand bijvoorbeeld probeert een besteld artikel te verwijderen uit een doellijst, heeft de klant dat artikel nog steeds in bestelling en wilt u voorkomen dat het artikel wordt verwijderd totdat de bestelling is verwerkt. U wilt de bestelling van de klant niet per ongeluk verwijderen, want dan kunt u de bestelling niet meer leveren.

Relaties tussen lijsten afdwingen

1. trapsgewijs verwijderen worden alle gerelateerde items verwijderd met één databasetransactie.

2. beperkt verwijderen Hiermee voorkomt u dat verwijderen van items in de doellijst als gerelateerd bronlijst bestaan.

Kortom, met het afdwingen van een relatie tussen lijsten waarborgt u de integriteit van gegevens en voorkomt u inconsistenties die later voor problemen kunnen zorgen.

Opmerking: U moet de machtiging Lijsten beheren voor een lijst hebben als u een afgedwongen relatie wilt maken of wijzigen.

Een opzoekkolom die een relatie afdwingt, moet ook een index hebben. Bij het maken van een opzoekkolom die een relatie afdwingt, wordt u gevraagd de index te maken. Als u klikt op OK, wordt de index automatisch gemaakt. Zodra de opzoekkolom die een relatie afdwingt een index heeft, kunt u de index niet meer van de kolom verwijderen. Pas nadat u de afgedwongen relatie van de kolom hebt verwijderd, kunt u de index verwijderen.

Een opzoekkolom met een niet-afgedwongen relatie

Bij een opzoekkolom met een niet-afgedwongen relatie, kunt u vanuit de bronlijst een of meer waarden in de doellijst opzoeken. Wanneer u beschikt over de machtiging Verwijderen voor de lijst, kunt u een item uit de bronlijst verwijderen, zonder aanvullende beperkingen op het verwijderen. Ook worden er geen items verwijderd uit de doellijst.

Een van de voordelen van relaties tussen lijsten is dat u kolommen uit twee of meer lijsten kunt bekijken en bewerken op één pagina. Wanneer u een opzoekkolom maakt in een bronlijst, worden in de primaire kolom waarden weergegeven uit de kolom in de doellijst. U kunt ook opgeven dat extra, secundaire kolommen uit de doellijst naast de primaire kolom en de andere kolommen uit de bronlijst worden weergegeven.

De waarde in de primaire kolom is een koppeling waarop u kunt klikken om alle kolomwaarden voor dat item in de doellijst weer te geven. De waarden in secundaire kolommen uit de doellijst worden weergegeven als tekst in de kolom van de doellijst. Als u een opzoekkolom met meerdere waarden maakt, worden in elke kolom uit de doellijst, ongeacht of het een primaire of secundaire kolom is, de bijbehorende waarden weergegeven, gescheiden door puntkomma's. U kunt deze primaire en secundaire kolommen in de lijstweergave op dezelfde manier manipuleren als de kolommen uit de bronlijst, bijvoorbeeld door deze toe te voegen, te verwijderen, te filteren of te sorteren.

De naam van de primaire kolom is de naam die u opgeeft bij het maken van de opzoekkolom. De naam van secundaire kolommen wordt bepaald door een standaardnaamgevingsconventie: <naam primaire kolom in bronlijst>: <kolomnaam in doellijst>. Als u de naam van de primaire kolom wijzigt, wordt ook de naam van alle secundaire kolommen gewijzigd. U kunt de standaardnaam en -beschrijving van secundaire kolommen desgewenst wijzigen zodat deze duidelijker aangeeft waar het om gaat.

Opzoekkolommen met meerdere waarden

1. een primaire opzoekkolom met meerdere waarden.

2. een secundaire opzoekkolom met meerdere waarden.

3. De kolomnaam is gewijzigd van de standaardnaam GetID: Title in Instruments.

Wanneer u relaties tussen lijsten maakt met opzoekkolommen, unieke kolommen en afgedwongen relaties tussen kolommen, is het mogelijk dat u een resourcelimiet of -drempel bereikt. U kunt in de volgende gevallen tegen een blokkade aanlopen:

 • Als u een kolom uniek maakt in een bestaande lijst met meer items dan de drempel voor de lijstweergave (als u één item toevoegt aan een lijst waardoor de lijst de drempel voor de lijstwaarden overschrijdt, wordt u meestal niet geblokkeerd).

 • Als u Trapsgewijs verwijderen of Verwijderen beperken inschakelt voor een opzoekveld in een lijst met meer items dan de drempel voor de lijstweergave.

 • U hebt de zoekactie drempelwaarde voor lijstweergave, al dan niet standaard twaalf opzoekkolommen is overschreden.

 • Het aantal items in de verwijderbewerking is groter dan 1000.

Zie lijsten en bibliotheken met veel items beheren voor meer informatie over het beheren van lijsten met veel items.

Procedure: een unieke kolom maken of wijzigen

Waarschuwing:  U kunt geen unieke kolom maken in een lijst waarvoor machtigingen op itemniveau zijn gedefinieerd. U kunt de overname van machtigingen van een lijst door een lijstitem niet verbreken als de lijst een unieke kolom bevat. U kunt geen unieke kolom maken of een kolom wijzigen in een unieke kolom in een lijst die items bevat met unieke machtigingen of in een lijst waarvoor goedkeuring van inhoud is ingeschakeld. U kunt een bestand niet kopiëren naar een bibliotheek met de opdracht Openen met Explorer als de bibliotheek een unieke kolom bevat.

 1. Navigeer naar de site met de lijst.

 2. Klik op de naam van de lijst op de werkbalk Snelstarten of klik op de Instellingen menu Knop Office 365-instellingen , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens onder de lijstsectie op de naam van de lijst.

 3. Klik op Lijst > Kolom maken.

 4. Typ een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

 5. Klik onder het type informatie in deze kolom is, klikt u op een van de volgende opties:

  • Een regel tekst

  • Meerdere regels tekst

  • Keuze

  • Getal

  • Valuta

  • Datum en tijd

  • Ja/Nee

  • Opzoeken (enkele waarde)

  • Persoon of groep (enkele waarde)

 6. Klik in het gedeelte Aanvullende kolominstellingen bij Unieke waarden afdwingen op Ja.
  Als u een gegevenstype selecteert dat niet wordt ondersteund of als u een opzoekkolom maakt waarin meerdere waarden zijn toegestaan, wordt de optie Unieke waarden afdwingen niet weergegeven.

 • U kunt de index van een unieke kolom niet verwijderen. Als u de index wilt verwijderen, wijzigt u de unieke kolom eerst in een kolom waarin dubbele waarden zijn toegestaan. Daarna kunt u de index verwijderen.

 • Als u een bestaande kolom wilt wijzigen in een unieke kolom, is dit niet mogelijk als de kolom dubbele waarden bevat. Verwijder eerst alle dubbele waarden en wijzig de kolom vervolgens in een unieke kolom.

 • Als u het gegevenstype van een unieke kolom wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk. Wijzig de kolom zodat dubbele waarden zijn toegestaan, verwijder de index, wijzig het gegevenstype van de kolom in een ander ondersteund gegevenstype en maak de kolom weer uniek.

Procedure: een opzoekkolom maken

Deze stappen begeleiden u bij het instellen van een opzoeken kolom waarin u de primaire kolom, en eventueel een secundaire kolom in een lijst. De primaire kolom kan worden geïndexeerd, maar aangezien de secundaire kolom (of veld) wordt bepaald door de primaire, kan deze niet uniek of geïndexeerde.

 1. Navigeer naar de site met de lijst.

 2. Klik op de naam van de lijst op de werkbalk Snelstarten of klik op de Instellingen menu Knop Office 365-instellingen , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens onder de lijstsectie op de naam van de lijst.

 3. Klik op lijsten klik vervolgens op Kolom maken.

 4. Typ een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

 5. Klik onder Het type informatie in deze kolom is op Opzoeken.

 6. Selecteer een doellijst in het vak Informatie ophalen uit.

 7. Selecteer een primaire kolom in het vak In deze kolom.

 8. Schakel voor elke secundaire kolom die u wilt toevoegen bijEen kolom toevoegen aan elk van deze extra velden het selectievakje naast de kolomnaam in. Alleen kolommen met een ondersteund gegevenstype worden vermeld.

 9. Als u later secundaire kolommen wilt toevoegen of verwijderen, wijzigt u de opzoekkolom en maakt u de gewenste selecties.

  Opmerking:  U kunt geen index toevoegen aan een secundaire kolom en u kunt secundaire kolommen ook niet uniek maken.

 10. Als u de opzoekkolommen wilt weergeven in de standaardweergave, selecteert u Toevoegen aan standaardweergave.

 11. Als u een afgedwongen relatie wilt maken, selecteert u Relatiegedrag afdwingen en klikt u op Verwijderen beperken of Trapsgewijs verwijderen.

 12. Klik op OK.

Procedure: relaties in de weergave maken en formulieren bewerken

Nadat u een opzoekkolom hebt gemaakt, kunt u de weergave wijzigen en formulieren van de doellijst bewerken zodat verwante gegevens van de bronlijst worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de weergave bewerken of een pagina voor de lijst Orders bewerken om de verwante lijst met items toe te voegen en automatisch de twee bijbehorende webonderdelen Lijstweergave met elkaar te verbinden door de waarde van de opzoekkolom door te geven.

 1. In de doellijst (bijvoorbeeld Orders) Klik op het tabblad lijst op Webonderdelen formulier in de sectie lijst aanpassen en klik vervolgens op Weergaveformulier-standaard of Bewerkingsformulier-standaard.

 2. Klik bij webonderdeelzone Hoofdpagina op Webonderdeel toevoegen.

 3. Klik op Invoegen, klik op Verwante lijsten selecteer vervolgens de verwante lijst (bijvoorbeeld Items).

  Opmerking:  Alleen de lijsten waarvoor u de machtiging Items weergeven hebt, worden weergegeven.

De twee lijsten worden automatisch verbonden. Nadat u de pagina hebt opgeslagen en een item in de lijst Orders weergeeft of bewerkt, worden ook de verwante items in de lijst Items weergegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×