Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Naast validatie -en opmaak regels kunt u ook regels toevoegen aan formulier sjablonen om andere acties uit te voeren, zoals overschakelen naar een andere weer gave, het instellen van een veld waarde of het opvragen van een query of het verzenden naar een gegevens verbinding. U kunt bijvoorbeeld een formulier ontwerpen waarmee de gegevens die gebruikers invoeren, automatisch worden opgeslagen in share point, zonder dat erop wordt geklikt, of om te scha kelen tussen een andere weer gave wanneer op een knop wordt geklikt.

Deze regels kunnen worden geactiveerd door wijzigingen in een formulier veld, door op een knop te klikken, een herhalende sectie of rij in te voegen in een herhalende tabel, of het openen of indienen van een formulier. Met deze regels wordt gecontroleerd op voor waarden op basis van de gegevens in het formulier, de rol van de gebruiker of de waarde van een veld. Ze kunnen ook worden uitgevoerd zonder dat er voor waarden hoeven te worden ingesteld.

U kunt ook meerdere acties voor elke regel toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een knop waarmee de ingevoerde gegevens worden verzonden en vervolgens overgeschakeld naar een weer gave waarin een bericht wordt weer gegeven om te bevestigen dat de gegevens zijn verzonden.

In dit artikel

Typen actie regels en voor beelden

Een bericht weer geven

De waarde van een veld of formule weer geven

Scha kelen tussen weer gaven

De waarde van een veld instellen

Query voor gegevens

Gegevens indienen

Een nieuw formulier openen om in te vullen

Het formulier sluiten

Gegevens verzenden naar een webOnderdeel

Handtekening regel ondertekenen

Gegevensverbinding

Een actie regel toevoegen

De knop regel toevoegen gebruiken

Het taak venster regels gebruiken

Para meters instellen voor het opvragen of indienen van gegevens

Patronen voor gegevens invoer

Scenario's voor geavanceerde voor waarden

Typen actie regels en voor beelden

Een bericht weer geven

U kunt een regel toevoegen waarmee een dialoog venster wordt geopend als aan een bepaalde voor waarde in het formulier wordt voldaan. In een onkosten declaratie bijvoorbeeld als de gebruiker een waarde invoert die groter is dan een bepaald bedrag, kan een bericht worden weer gegeven. Een bericht actie weer geven worden alleen ondersteund in InfoPath filler-formulieren.

De waarde van een veld of formule weer geven

Met deze actie kunt u een regel toevoegen om de waarde in een veld of een berekening weer te geven op basis van de waarden van verschillende velden in het formulier. Een gebruiker kan bijvoorbeeld worden geadviseerd dat de aankomst datum in een hotel onkosten vóór de vertrek datum moet vallen met behulp van de door de gebruiker ingevoerde datums. De waarde van een veld of formule acties weer geven wordt alleen ondersteund in InfoPath filler-formulieren.

Scha kelen tussen weer gaven

Weer gaven kunnen worden gewijzigd wanneer er op een knop wordt geklikt. Hierdoor kunnen gebruikers navigeren door twee of meer weer gaven door op terug of volgende te klikken. U kunt ook een regel toevoegen om de weer gave te veranderen wanneer het formulier wordt geopend. Weer gaven kunnen bijvoorbeeld worden gewijzigd op basis van de rol die is gekoppeld aan de gebruiker die het formulier opent. De acties van een andere weer gave zijn alleen beschikbaar voor knoppen en het laden van formulieren.

De waarde van een veld instellen

Als u een regel gebruikt om de waarde van een veld in te stellen, kunt u de waarden in een formulier dynamisch wijzigen. In een formulier voor het bijhouden van uitgaven waarin gebruikers een onkosten item invoeren en het bedrag van de kosten, kan in een totaal veld het totaal van de ingevoerde onkosten worden bijgehouden. In plaats van dat gebruikers hand matig het totaal van alle onkosten invoeren, kan de waarde van het veld totaal automatisch worden ingesteld in de waarde van de functie waarden instellen.

Query voor gegevens

Met de actie query voor gegevens kunt u een query uitvoeren op een externe gegevens bron. U kunt bijvoorbeeld een query toevoegen voor gegevens actie waarmee een query wordt gestart naar een Data Base om werknemers gegevens op te halen wanneer een gebruiker zijn of haar werknemers nummer invoert in een formulier.

Gegevens indienen

Met een actie regel voor het indienen van gegevens worden alle gegevens in een formulier verzonden. Als u bijvoorbeeld de actie gegevens indienen gebruikt, kunt u een regel toevoegen aan een formulier sjabloon voor een vergunnings toepassing waarmee de gegevens in het formulier worden verzonden naar zowel een webservice als een Data Base wanneer de gebruiker klikt op een knop verzenden in het formulier.

Een nieuw formulier openen om in te vullen

Een nieuw formulier openen om in te vullen Hiermee kunt u een regel toevoegen waarmee een nieuwe kopie van een formulier wordt geopend dat is gebaseerd op deze formulier sjabloon of een andere formulier sjabloon. U kunt deze regel bijvoorbeeld toevoegen aan een formulier sjabloon voor een vergunnings toepassing als volgt: als de waarde in het veld onkosten een vast bedrag overschrijdt, wordt in de regel een nieuw formulier geopend waarvoor een onkosten invoer nodig is. Een nieuw formulier openen om acties in te vullen worden alleen ondersteund in InfoPath filler-formulieren.

Het formulier sluiten

Met de actie formulier sluiten kunt u een regel toevoegen waarmee het formulier wordt gesloten wanneer een opgegeven gebeurtenis in het formulier voor komt. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen waarmee een formulier wordt gesloten nadat de gebruiker het formulier heeft verzonden en de externe gegevens bron bevestigt dat het formulier is verzonden. De formulier acties sluiten zijn alleen beschikbaar op knoppen.

Gegevens verzenden naar een webOnderdeel

U kunt uw formulier gebruiken om gegevens te verzenden naar share point-webonderdelen door de actie gegevens verzenden naar webonderdeel toe te voegen. Wanneer een InfoPath-webbrowser formulier wordt gehost in het webonderdeel InfoPath-formulier op een share point-pagina en een verbinding is geconfigureerd met een ander webonderdeel, start deze regel het verzenden van de gegevens in het InfoPath-formulier naar het verbonden webonderdeel. Als u wilt dat deze regel actie goed werkt, moeten velden in het formulier worden gepromoveerd als verbindings parameters voor webonderdelen. In share point-lijst formulieren worden alle velden automatisch als verbindings parameters gepromoveerd.

Handtekening regel ondertekenen

Met de actie handtekening regel ondertekenen kunt u een regel toevoegen die wordt geactiveerd wanneer een bepaald besturings element voor een handtekening regel wordt geopend, zodat de gebruiker kan ondertekenen. Als u bijvoorbeeld een besturings element voor een handtekening regel op het formulier hebt, en u de actie handtekening regel ondertekenen toevoegt aan de knop verzenden, en de gebruiker op de knop verzenden klikt, wordt u gevraagd het besturings element voor de handtekening regel te ondertekenen.

Gegevensverbinding

Als u een actie regel toevoegt aan query gegevens, gegevens indient of gegevens bij een webonderdeel indient, kunt u het beste de gewenste gegevens verbinding al hebben voordat de regel wordt toegevoegd.

Een actie regel toevoegen

De knop regel toevoegen gebruiken

Opgenomen, vooraf gedefinieerde regels kunnen worden toegevoegd door te klikken op regel toevoegen.

 1. Klik op het besturings element waaraan u de actie wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep regels op regel toevoegen.

Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

 1. Klik in de kolom als op het type voor waarde waaraan de regel moet voldoen, zoals leeg.

 2. Klik in de kolom acties op een actie, zoals gegevens indienen. Afhankelijk van de geselecteerde voor waarde, kan aanvullende informatie worden gevraagd.

 3. Voer de volgende handelingen uit, afhankelijk van het type actie dat u toevoegt in het venster regel Details:

Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

 • Een bericht weer geven

  • Typ in het veld bericht de tekst voor het bericht en klik vervolgens op OK.

 • De waarde van een veld of formule weer geven

  1. Voer de expressie in het vak expressie in of klik op functie Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen naast het expressievak om de expressie te maken en klik vervolgens op OK.

   Zie functies en formules toevoegenvoor meer informatie over formules.

 • Scha kelen tussen weer gaven

  • Klik in het dialoog venster regel Details op de weer gave waarin de gebruiker overschakelt wanneer de actie wordt gestart vanuit het vak weer gave.

 • De waarde van een veld instellen

  1. Klik op veld Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen naast het vak veld.

  2. Klik op het veld om het te selecteren.

  3. Klik op OK.

  4. Typ de waarde in het vak waarde of klik op functie Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen ernaast om een formule in te voeren.

   Opmerking: Zie functies en formules toevoegenvoor meer informatie over formules.

 • Query voor gegevens

  • Klik op een gegevens verbinding ontvangen in het veld gegevens verbinding of klik op toevoegen om een nieuwe gegevens verbinding toe te voegen.

   Zie overzicht van gegevens verbindingenvoor meer informatie over gegevens verbindingen.

 • Gegevens indienen

  • Klik op de gegevens verbinding voor indienen in het veld gegevens verbinding of klik op toevoegen om een nieuwe gegevens verbinding toe te voegen.

   Zie overzicht van gegevens verbindingenvoor meer informatie over gegevens verbindingen.

 • Een nieuw formulier openen om in te vullen

  • Voer de sjabloon-id of de locatie van de formulier sjabloon in het vak formulier sjabloon-id of locatie in en klik op OK.

 • Het formulier sluiten

  • Klik op OK als dit een webbrowser formulier is of als het een filler-formulier is, kunt u desgewenst het selectie vakje als de wijzigingen niet zijn opgeslagen, zo selecteren dat de gebruiker wordt gevraagd om het formulier op te slaan voordat het wordt gesloten.

 • Gegevens verzenden naar een webOnderdeel

  1. Klik op eigenschaps promotie om de velden te selecteren die moeten worden gepromoveerd als verbindings parameters voor webonderdelen.

  2. Klik op toevoegen naast de lijst met verbindings parameters voor het webonderdeel share point om het dialoog venster veld of groep selecteren weer te geven.

  3. Klik op een veld.

  4. Voer in het vak parameter naam een naam in voor de para meter.

  5. Klik op OK.

  6. Herhaal stap 2 tot en met 5 om extra velden te promo veren.

 • Handtekening regel ondertekenen

  Belangrijk: Voordat u de regel handtekening regel ondertekenen toevoegt, moet u ervoor zorgen dat u een besturings element voor een handtekening regel hebt toegevoegd aan het formulier, zodat er iets voor de regel kan worden ondertekend.

  1. Klik onder de eerste handtekening regel ondertekenen op de manier waarop in de lijst wordt aangegeven welke handtekening regel van het formulier moet worden ondertekend.

   Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

  2. Voer in het vak is gelijk aan de criteria in of klik op functie Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen om een functie voor de criteria te gebruiken.

  3. Geef aan of er al dan niet een standaard handtekening afbeelding moet worden gebruikt en of de handtekening regel zich in het host-document bevindt en klik vervolgens op OK.

   Zie digitale hand tekeningen in InfoPath 2010voor meer informatie over digitale hand tekeningen.

 • Schakel het selectie vakje resterende regels niet uitvoeren als aan de voor waarde van deze regel is voldaan in als u wilt stoppen met het verwerken van aanvullende regels.

Het taak venster regels gebruiken

Ga als volgt te werk om een actie regel uit het taak venster regels toe te voegen:

 1. Klik op het besturings element waaraan u een actie regel wilt toevoegen.

 2. Als het taak venster regels niet zichtbaar is, klikt u op het tabblad Start in de groep regels op regels beheren.

Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

 1. Klik op Nieuw.

Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

 1. Klik op actie.

 2. Voer in het tekstvak Details voor de regel een naam in.

Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

 1. Klik onder voor waarde op geen.

 2. Selecteer de juiste opties als volgt:

  • Als de voor waarde voor de regel is gebaseerd op een veld:

   1. Klik op een veld of klik op een veld of groep selecteren.

   2. Klik op de operator, bijvoorbeeld gelijk aan.

   3. Voer de criteria voor de operator in.

  • Als de voor waarde voor uw regel is gebaseerd op een expressie:

   1. Klik op de expressie.

   2. Voer de expressie in.

    Zie functies en formules toevoegenvoor meer informatie.

Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen

 1. Klik om een voor waarde toe te voegen en herhaal stap 7 of klik op OK wanneer u klaar bent met het toevoegen van voor waarden.

Opmerking: Wanneer u een tweede voor waarde hebt toegevoegd, wordt de knop en vervangen door een vak. Laat en Schakel deze optie in als zowel de eerste als de volgende voor waarde waar moeten zijn om de gegevens validatie toe te passen. Als u de gegevens validatie alleen wilt Toep assen op een van de voor waarden, klikt u op of.

 1. Klik in het taak venster regels op toevoegen en klik vervolgens op het type actie regel dat u wilt toevoegen.

 2. Voer de volgende handelingen uit, afhankelijk van het type actie dat u toevoegt.

  • Een bericht weer geven

   • Typ in het veld bericht de tekst voor het bericht en klik vervolgens op OK.

  • De waarde van een veld of formule weer geven

   • Voer de gewenste expressie in het expressievak in of klik op functie Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen naast het expressievak om de expressie te maken en klik vervolgens op OK.

    Zie functies en formules toevoegenvoor meer informatie.

  • Scha kelen tussen weer gaven

   • Klik in het dialoog venster regel Details op de weer gave waarin de gebruiker overschakelt wanneer de actie wordt gestart vanuit het vak weer gave.

  • De waarde van een veld instellen

   1. Klik naast het vak veld op veld Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen .

   2. Klik op het gewenste veld om dit te selecteren.

   3. Klik op OK.

   4. Typ de gewenste waarde in het vak waarde of klik op functie Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen om een formule in te voeren.

    Zie functies en formules toevoegenvoor meer informatie over formules.

  • Query voor gegevens

   • Klik op de gewenste ontvangst gegevens verbinding in het veld gegevens verbinding of klik op toevoegen om een nieuwe gegevens verbinding toe te voegen.

    Zie overzicht van gegevens verbindingenvoor meer informatie over gegevens verbindingen.

  • Gegevens indienen

   • Klik op de gewenste gegevens verbinding voor indienen in het veld gegevens verbinding of klik op toevoegen om een nieuwe gegevens verbinding toe te voegen.

    Zie overzicht van gegevens verbindingenvoor meer informatie over gegevens verbindingen.

  • Een nieuw formulier openen om in te vullen

   • Voer de sjabloon-id of de locatie van de formulier sjabloon in het vak formulier sjabloon-id of locatie in en klik op OK.

  • Het formulier sluiten

   • Klik op OK als dit een webformulier is of als het een filler-formulier is, klik op het selectie vakje als de wijzigingen niet zijn opgeslagen en vraag de gebruiker om het formulier op te slaan voordat het wordt gesloten.

  • Gegevens verzenden naar een webOnderdeel

   1. Klik op eigenschaps promotie om de velden te selecteren die moeten worden gepromoveerd als verbindings parameters voor webonderdelen.

   2. Klik naast de lijst met verbindings parameters voor webonderdelen van share point op toevoegen om het dialoog venster veld of groep selecteren weer te geven.

   3. Klik op het veld.

   4. Voer in het vak parameter naam een naam in voor de para meter.

   5. Klik op OK.

   6. Herhaal stap 2 tot en met 5 om extra velden te promo veren.

  • Handtekening regel ondertekenen

   Opmerking: Voordat u de regel handtekening regel ondertekenen toevoegt, moet u ervoor zorgen dat u een besturings element voor een hand tekening hebt toegevoegd, zodat de regel kan ondertekenen.

   1. Klik onder de eerste handtekening regel ondertekenen op de manier waarop in de lijst wordt aangegeven welke handtekening regel van het formulier moet worden ondertekend.

   2. Voer in het vak is gelijk aan de criteria in of klik op functie Regels voor het uitvoeren van andere acties toevoegen om een functie voor de criteria te gebruiken.

   3. Geef aan of er al dan niet een standaard handtekening afbeelding moet worden gebruikt en of de handtekening regel zich in het host-document bevindt en klik vervolgens op OK.

    Zie digitale hand tekeningen in InfoPath 2010voor meer informatie over digitale hand tekeningen.

 3. Schakel het selectie vakje resterende regels niet uitvoeren als aan de voor waarde van deze regel is voldaan in als u wilt stoppen met het verwerken van aanvullende regels nadat de geselecteerde regel is verwerkt.

Para meters instellen voor het opvragen of indienen van gegevens

Met de acties gegevens indienen en query voor gegevens wordt de gegevens verbinding geactiveerd voor het verzenden of ontvangen van gegevens. In het geval van een query voor gegevens kunt u opgeven welke gegevens worden opgevraagd door de actie regel voor de waarde van een veld in te stellen om de waarde van het gewenste query veld in te stellen.

Patronen voor gegevens invoer

Actie regels kunnen worden gebaseerd op het tekst patroon dat een gebruiker invoert in een tekst veld. Als u bijvoorbeeld een post code wilt verzamelen, wilt u mogelijk controleren of de gebruiker de juiste notatie heeft ingevoerd voor het bestand. Als u een gebruiker een e-mail adres wilt laten invoeren, kunt u de invoer daarvan aanpassen aan een patroon met tekst, een @ -symbool, een domein en een domein achtervoegsel zoals . com.

Als u dit wilt doen, klikt u bij het maken van de voor waarde in de lijst met opera toren op overeenkomt met patroon en klikt u vervolgens op een patroon selecteren. Hiermee wordt het dialoog venster patroon voor gegevens invoer weer gegeven, waarin u kunt kiezen uit verschillende vooraf gedefinieerde, standaard patronen. Als geen van deze patronen aan uw behoeften voldoet, kunt u een aangepast patroon gebruiken.

Scenario's voor geavanceerde voor waarden

Hieronder volgen geavanceerde scenario's die u kunt gebruiken bij het instellen van de voor waarde van een actie regel.

 • Een regel baseren op een expressie

Een expressie is een reeks waarden, velden of groepen, functies en opera toren. Gebruik een expressie om de waarde van een veld in te stellen, zoals automatisch de huidige datum in een formulier, of het toevoegen van de kosten van items die in een onkosten declaratie zijn ingevoerd om het totaal te berekenen.

 1. Klik op de expressie.

 2. Voer de expressie in het tweede vak in.

Zie functies en formules toevoegenvoor meer informatie over functies en formules.

 • Een regel baseren op een set Onderteken bare gegevens

Als voor een formulier een digitale hand tekening is vereist, kunt u de knop verzenden uitschakelen als het formulier niet is ondertekend. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de actie gegevens indienen wilt activeren nadat een gebruiker een digitale hand tekening heeft toegevoegd. Deze voor waarde wordt alleen ondersteund in InfoPath filler-formulieren.

 1. Klik op set Onderteken bare gegevens selecteren.

 2. Klik in het dialoog venster set Onderteken bare gegevens selecteren op de set Onderteken bare gegevens en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op de gewenste voor waarde in het tweede vak en klik vervolgens op een van de vereiste criteria in het derde vak.

Zie digitale hand tekeningen in InfoPath 2010voor meer informatie over digitale hand tekeningen.

 • Een regel baseren op de rol van een gebruiker

Als uw formulier meerdere weer gaven heeft, zoals een beheerders weergave en een weer gave met het kenmerk alleen-lezen, kunt u een regel voor het laden van formulieren maken waarmee wordt overgeschakeld naar een weer gave op basis van de rol van de huidige gebruiker.

 1. Klik op de huidige rol van de gebruiker.

 2. Klik op de operator, bijvoorbeeld gelijk aan.

 3. Klik op de rol of rollen beheren om gebruikers rollen te beheren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×