Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Naast regels voor validatie en opmaak kunt u ook regels toevoegen aan formuliersjablonen om andere acties uit te voeren, zoals het schakelen tussen weergaven, het instellen van een veldwaarde, of het opvragen of versturen van gegevens via een gegevensverbinding. U kunt bijvoorbeeld een formulier ontwerpen waarbij de gegevens die gebruikers invoeren, automatisch worden opgeslagen in SharePoint, dus zonder dat ze op Indienen hoeven te klikken. Een ander voorbeeld is dat ze naar een alternatieve weergave gaan op het moment dat ze op een knop klikken.

Deze regels kunnen worden geactiveerd als gevolg van wijzigingen in een formulierveld, het klikken op een knop, het invoegen van een herhalende sectie of rij in een herhalende tabel, of het openen of versturen van een formulier. Met behulp van deze regels wordt er gekeken of aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens in het formulier, de rol van de gebruiker of de waarde van een veld. Regels kunnen ook worden uitgevoerd zonder dat voorwaarden zijn ingesteld.

Voor elke regel kunt u meerdere acties instellen. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een knop waarmee de ingevoerde gegevens worden verzonden en vervolgens een weergave wordt geactiveerd met een bericht om te bevestigen dat de gegevens zijn verzonden.

In dit artikel

Regeltypen voor acties en voorbeelden

Een bericht weergeven

De waarde van een veld of formule weergeven

Omschakelen naar een andere weergave

De waarde van een veld instellen

Query voor gegevens

Gegevens indienen

Een nieuw formulier openen om in te vullen

Het formulier sluiten

Gegevens verzenden naar webonderdeel

Handtekeningregel ondertekenen

Gegevensverbindingen

Een actieregel toevoegen

De knop Regel toevoegen gebruiken

Het taakvenster Regels gebruiken

Parameters instellen voor het opvragen of indienen van gegevens

Gegevensinvoerpatronen

Geavanceerde voorwaardescenario's

Regeltypen voor acties en voorbeelden

Een bericht weergeven

U kunt een regel toevoegen waarmee een dialoogvenster wordt geopend als aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan in het formulier. Als de gebruiker bijvoorbeeld in een onkostendeclaratie een waarde invoert die hoger is dan een bepaald bedrag, kunt u een bericht laten weergeven. Acties van het type 'Een bericht weergeven' worden alleen ondersteund in InfoPath Filler-formulieren.

De waarde van een veld of formule weergeven

Met deze actie kunt u een regel toevoegen om de waarde in een veld weer te geven of het resultaat van een berekening op basis van de waarden van verschillende velden in het formulier. U kunt bijvoorbeeld aan de hand van de datums die de gebruiker invoert, een bericht weergeven dat de datum van aankomst in een hotel vóór de vertrekdatum moet liggen. Acties van het type 'De waarde van een veld of formule weergeven' worden alleen ondersteund in InfoPath Filler-formulieren.

Omschakelen naar een andere weergave

Gebruikers kunnen op een knop klikken om van weergave te veranderen. Op deze manier kunnen gebruikers eenvoudig door twee of meer weergaven navigeren. U kunt ook een regel toevoegen om van weergave te veranderen wanneer het formulier wordt geopend. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde weergave activeren op basis van de rol van de gebruiker die het formulier opent. Acties van het type 'Omschakelen naar een andere weergave' zijn alleen beschikbaar voor knoppen en Formulier laden.

De waarde van een veld instellen

Als u de waarde van een veld instelt met behulp van een regel, kunt u waarden in een formulier dynamisch wijzigen. Als een gebruiker in een onkostendeclaratie bijvoorbeeld een bedrag invoert voor reiskosten, kan in het veld Totaal het totaal worden bijgehouden van ingevoerde onkosten. Met behulp van de actie 'De waarde van een veld instellen' kan de waarde van het veld Totaal dan automatisch worden bijgewerkt, zodat de gebruiker niet alles zelf hoeft op te tellen.

Query voor gegevens

Met de actie 'Query voor gegevens' kunt u gegevens opvragen bij een externe gegevensbron. Zo kunt u een 'Query voor gegevens'-actie toevoegen waarmee werknemersgegevens worden opgehaald uit een database wanneer een gebruiker zijn of haar werknemersnummer invult in een formulier.

Gegevens indienen

Met een regel voor de actie Gegevens indienen worden alle gegevens in een formulier ingediend. Met de actie Gegevens indienen kunt u bijvoorbeeld een regel toevoegen aan een formuliersjabloon voor een vergunningsaanvraag waarmee de gegevens in een formulier worden ingediend bij zowel een webservice als een database zodra de gebruiker op een knop Indienen op het formulier klikt.

Een nieuw formulier openen om in te vullen

Met deze actie kunt u een regel toevoegen waarmee een nieuw exemplaar van een formulier wordt geopend die is gebaseerd op deze of een andere formuliersjabloon. U kunt deze regel bijvoorbeeld toevoegen aan een formuliersjabloon voor een onkostendeclaratie om een nieuw formulier te openen voor een specificatie van de onkosten als in een veld een waarde wordt ingevoerd die hoger is dan een bepaald bedrag. Acties van het type 'Een nieuw formulier openen om in te vullen' worden alleen ondersteund in InfoPath Filler-formulieren.

Het formulier sluiten

Met de actie 'Het formulier sluiten' kunt u een regel toevoegen waarmee het formulier wordt gesloten wanneer er op het formulier een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen waarmee een formulier wordt gesloten nadat de gebruiker het formulier heeft ingediend en de externe bron heeft bevestigd dat het formulier met succes is ingediend. Acties van het type 'Het formulier sluiten' zijn alleen beschikbaar voor knoppen.

Gegevens verzenden naar webonderdeel

U kunt instellen dat vanuit het formulier gegevens worden verzonden naar SharePoint-webonderdelen door de actie 'Gegevens verzenden naar webonderdeel' toe te voegen. Als een browserformulier van InfoPath wordt gehost binnen het webonderdeel InfoPath-formulier op een SharePoint-pagina en er een verbinding is geconfigureerd met een ander webonderdeel, worden de gegevens in het InfoPath-formulier met deze regel naar het webonderdeel verzonden. Deze regelactie werkt alleen goed als de velden in het formulier als verbindingsparameters zijn doorgegeven aan het webonderdeel. In SharePoint-lijstformulieren worden alle velden automatisch doorgegeven als verbindingsparameters.

Handtekeningregel ondertekenen

Met de actie 'Handtekeningregel ondertekenen' kunt u een regel toevoegen om een eerder ingestelde handtekeningregel weer te geven waarop de gebruiker zijn of haar handtekening kan zetten. Als u bijvoorbeeld een besturingselement voor een handtekeningregel hebt toegevoegd aan het formulier en u de actie 'Handtekeningregel ondertekenen' koppelt aan de knop Indienen, wordt de gebruiker gevraagd zijn of haar handtekening te zetten wanneer ze op de knop klikken.

Gegevensverbindingen

Als u een actieregel toevoegt om gegevens op te vragen, te verzenden of te verzenden naar een webonderdeel, is het raadzaam om de gegevensverbinding tot stand te brengen voordat u de regel toevoegt. Zie Data connections overview (Overzicht gegevensverbindingen) voor meer informatie over externe gegevensverbindingen.

Een actieregel toevoegen

De knop Regel toevoegen gebruiken

InfoPath bevat vooraf gedefinieerde regels die u kunt toevoegen door op Regel toevoegen te klikken.

 1. Klik op het besturingselement waaraan u de actie wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Regels op Regel toevoegen.

Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

 1. Klik in de kolom Als op het type voorwaarde waaraan de regel moet voldoen, zoals Is leeg.

 2. Klik in de kolom Acties op een actie, zoals Gegevens indienen. Afhankelijk van de geselecteerde voorwaarde, kan er om extra informatie worden gevraagd.

 3. Doe het volgende, afhankelijk van het type actie dat u toevoegt vanuit het venster Regeldetails:

Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

 • Een bericht weergeven

  • Typ in het veld Bericht de tekst voor het bericht en klik op OK.

 • De waarde van een veld of formule weergeven

  1. Typ de expressie in het vak Expressie of klik op Functie Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties naast het vak Expressie om de expressie samen te stellen. Klik vervolgens op OK.

   Zie Functies en formules toevoegen voor meer informatie over formules.

 • Omschakelen naar een andere weergave

  • Klik in het dialoogvenster Regeldetails in het vak Weergave op de weergave waarnaar de gebruiker wordt overgeschakeld als de actie wordt uitgevoerd.

 • De waarde van een veld instellen

  1. Klik op Veld Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties naast het vak Veld.

  2. Klik op het veld om dit te selecteren.

  3. Klik op OK.

  4. Typ de waarde in het vak Waarde of klik op Functie Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties naast het vak om een formule in te voeren.

   Opmerking:  Zie Functies en formules toevoegen voor meer informatie over formules.

 • Query voor gegevens

  • Klik in het veld Gegevensverbinding op een gegevensverbinding voor het ontvangen van gegevens of klik op Toevoegen om een nieuwe gegevensverbinding toe te voegen.

   Zie Data connections overview (Overzicht gegevensverbindingen) voor meer informatie over gegevensverbindingen.

 • Gegevens indienen

  • Klik in het veld Gegevensverbinding op een gegevensverbinding voor het indienen van gegevens of klik op Toevoegen om een nieuwe gegevensverbinding toe te voegen.

   Zie Data connections overview (Overzicht gegevensverbindingen) voor meer informatie over gegevensverbindingen.

 • Een nieuw formulier openen om in te vullen

  • Typ de sjabloon-id of de locatie van de formuliersjabloon in het vak Formuliersjabloon-id of locatie en klik op OK.

 • Het formulier sluiten

  • Klik op OK als dit een browserformulier is. Als het gaat om een Filler-formulier, kunt u desgewenst het selectievakje Als wijzigingen niet zijn opgeslagen, de gebruiker vragen om op te slaan inschakelen. Gebruikers wordt dan gevraagd of ze het formulier willen opslaan voordat het wordt gesloten.

 • Gegevens verzenden naar webonderdeel

  1. Klik op Eigenschappen doorgeven om de velden te selecteren die moeten worden doorgegeven als verbindingsparameters voor het webonderdeel.

  2. Klik op Toevoegen naast de lijst met verbindingsparameters voor het SharePoint-webonderdeel om het dialoogvenster Veld of groep selecteren weer te geven.

  3. Klik op een veld.

  4. Typ een naam voor de parameter in het vak Parameternaam.

  5. Klik op OK.

  6. Herhaal stap 2 tot en met 5 om nog meer velden door te geven.

 • Handtekeningregel ondertekenen

  Belangrijk:  Voeg pas een regel voor 'Handtekeningregel ondertekenen' toe nadat u een besturingselement voor de handtekeningregel hebt toegevoegd aan het formulier, zodat er een ruimte is waar de handtekening kan worden geplaatst.

  1. Selecteer in de lijst onder Onderteken op de eerste handtekeninglijn waar een optie om aan te geven op welke handtekeningregel van het formulier een handtekening moet worden gezet.

   Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

  2. Typ de criteria in het vak is gelijk aan of klik op Functie Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties om een functie te gebruiken voor de criteria.

  3. Geef aan of er een standaardafbeelding voor de handtekening moet worden gebruikt en of de handtekeningregel zich in het hostdocument bevindt. Klik vervolgens op OK.

   Zie Digital Signatures in InfoPath 2010 (Digitale handtekeningen in InfoPath 2010) voor meer informatie over digitale handtekeningen.

 • Schakel het selectievakje Resterende regels niet meer uitvoeren als aan de voorwaarde van deze regel is voldaan in als u de verwerking van aanvullende regels wilt stoppen.

Het taakvenster Regels gebruiken

Doe het volgende om een actieregel toe te voegen vanuit het taakvenster Regels:

 1. Klik op het besturingselement waaraan u een actieregel wilt toevoegen.

 2. Als het taakvenster Regels niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Start en klikt u in de groep Regels op Regels beheren.

Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

 1. Klik op Nieuw.

Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

 1. Klik op Actie.

 2. Typ een naam voor de regel in het tekstvak Details voor.

Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

 1. Klik op Geen onder Voorwaarde.

 2. Selecteer de juiste opties als volgt:

  • Als de voorwaarde voor uw regel is gebaseerd op een veld:

   1. Klik op een veld of selecteer Veld of groep selecteren.

   2. Klik op de operator, zoals is gelijk aan.

   3. Voer de criteria voor de operator in.

  • Als de voorwaarde voor uw regel is gebaseerd op een expressie:

   1. Klik op De expressie.

   2. Voer de expressie in.

    Zie Functies en formules toevoegen voor meer informatie.

Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties

 1. Klik op En als u nog een voorwaarde wilt toevoegen en herhaal stap 7 of klik op OK als u klaar bent.

Opmerking: Nadat u een tweede voorwaarde hebt toegevoegd, wordt de knop En vervangen door een vak. Laat en geselecteerd als zowel de eerste als elke volgende voorwaarde waar moet zijn voordat de gegevensvalidatie wordt toegepast. Klik op of als slechts een van de voorwaarden waar moet zijn voordat de gegevensvalidatie wordt toegepast.

 1. Klik in het taakvenster Regels op Toevoegen en klik op het type actieregel dat u wilt toevoegen.

 2. Doe het volgende, afhankelijk van het type actie dat u toevoegt.

  • Een bericht weergeven

   • Typ in het veld Bericht de tekst voor het bericht en klik op OK.

  • De waarde van een veld of formule weergeven

   • Typ de gewenste expressie in het vak Expressie of klik op Functie Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties naast het vak Expressie om de expressie samen te stellen. Klik vervolgens op OK.

    Zie Functies en formules toevoegen voor meer informatie.

  • Omschakelen naar een andere weergave

   • Klik in het dialoogvenster Regeldetails in het vak Weergave op de weergave waarnaar de gebruiker wordt overgeschakeld als de actie wordt uitgevoerd.

  • De waarde van een veld instellen

   1. Klik naast het vak Veld op Veld Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties .

   2. Klik op het gewenste veld om dit te selecteren.

   3. Klik op OK.

   4. Typ de gewenste waarde in het vak Waarde of klik op Functie Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties om een formule in te voeren.

    Zie Functies en formules toevoegen voor meer informatie over formules.

  • Query voor gegevens

   • Klik in het veld Gegevensverbinding op een gegevensverbinding voor het ontvangen van gegevens of klik op Toevoegen om een nieuwe gegevensverbinding toe te voegen.

    Zie Data connections overview (Overzicht gegevensverbindingen) voor meer informatie over gegevensverbindingen.

  • Gegevens indienen

   • Klik in het veld Gegevensverbinding op een gegevensverbinding voor het verzenden van gegevens of klik op Toevoegen om een nieuwe gegevensverbinding toe te voegen.

    Zie Data connections overview (Overzicht gegevensverbindingen) voor meer informatie over gegevensverbindingen.

  • Een nieuw formulier openen om in te vullen

   • Typ de sjabloon-id of de locatie van de formuliersjabloon in het vak Formuliersjabloon-id of locatie en klik op OK.

  • Het formulier sluiten

   • Klik op OK als dit een browserformulier is. Als het gaat om een Filler-formulier, schakelt u het selectievakje Als wijzigingen niet zijn opgeslagen, de gebruiker vragen om op te slaan in. Gebruikers wordt dan gevraagd of ze het formulier willen opslaan voordat het wordt gesloten.

  • Gegevens verzenden naar webonderdeel

   1. Klik op Eigenschappen doorgeven om de velden te selecteren die moeten worden doorgegeven als verbindingsparameters voor het webonderdeel.

   2. Klik naast de lijst met verbindingsparameters voor het SharePoint-webonderdeel op Toevoegen om het dialoogvenster Veld of groep selecteren weer te geven.

   3. Klik in het veld.

   4. Typ een naam voor de parameter in het vak Parameternaam.

   5. Klik op OK.

   6. Herhaal stap 2 tot en met 5 om nog meer velden door te geven.

  • Handtekeningregel ondertekenen

   Opmerking:  Voeg pas een regel voor 'Handtekeningregel ondertekenen' toe nadat u een besturingselement voor de handtekeningregel hebt toegevoegd aan het formulier, zodat er een ruimte is waar de handtekening kan worden geplaatst.

   1. Selecteer in de lijst onder Onderteken op de eerste handtekeninglijn waar een optie om aan te geven op welke handtekeningregel van het formulier een handtekening moet worden gezet.

   2. Typ de criteria in het vak is gelijk aan of klik op Functie Regels toevoegen voor het uitvoeren van andere acties om een functie te gebruiken voor de criteria.

   3. Geef aan of er een standaardafbeelding voor de handtekening moet worden gebruikt en of de handtekeningregel zich in het hostdocument bevindt. Klik vervolgens op OK.

    Zie Digital Signatures in InfoPath 2010 (Digitale handtekeningen in InfoPath 2010) voor meer informatie over digitale handtekeningen.

 3. Schakel het selectievakje Resterende regels niet meer uitvoeren als aan de voorwaarde van deze regel is voldaan in als u de verwerking van aanvullende regels wilt stoppen nadat de geselecteerde regel is verwerkt.

Parameters instellen voor het opvragen of indienen van gegevens

Met de acties 'Gegevens indienen' en 'Query voor gegevens' activeert u de gegevensverbinding voor het verzenden of ontvangen van gegevens. In het geval van 'Query voor gegevens' kunt u opgeven welke gegevens u wilt opvragen door een regel voor de actie 'De waarde van een veld instellen' toe te voegen om de waarde van het gewenste queryveld te bepalen.

Gegevensinvoerpatronen

Actieregels kunnen worden gebaseerd op het tekstpatroon dat een gebruiker invoert in een tekstveld. Als u bijvoorbeeld een postcode wilt ophalen, wilt u er waarschijnlijk voor zorgen dat de gebruiker deze invoert in de juiste indeling. En als u wilt dat een gebruiker een e-mailadres invoert, kunt u de invoer afstemmen op een patroon met tekst, een apenstaartje @, een domein en een domeinachtervoegsel als .com.

Ga hiervoor als volgt te werk tijdens het samenstellen van de voorwaarde. Klik in de lijst Operator op Komt overeen met patroon en klik vervolgens op Patroon selecteren. U ziet nu het dialoogvenster Gegevensinvoerpatroon, waarin u een keuze kunt maken uit verschillende vooraf gedefinieerde standaardpatronen. Als geen van deze patronen voldoet aan uw behoeften, kunt u een aangepast patroon gebruiken.

Geavanceerde voorwaardescenario's

Hieronder volgen geavanceerde scenario's die u kunt gebruiken wanneer u de voorwaarde voor een actieregel instelt.

 • Een regel baseren op een expressie

Een expressie is een set waarden, velden of groepen, functies en operators. Gebruik een expressie om de waarde van een veld in dergelijke scenario's zo in te stellen dat deze automatisch de huidige datum opneemt in een formulier, of dat de kosten van items die in een onkostendeclaratie zijn ingevoerd, automatisch bij elkaar worden opgeteld om het totaal te verkrijgen.

 1. Klik op De expressie.

 2. Voer in het tweede vak de expressie in.

Zie Functies en formules toevoegen voor meer informatie over functies en formules.

 • Een regel baseren op een set ondertekenbare gegevens

Als een digitale handtekening vereist is voor een formulier, kunt u de knop Indienen uitschakelen totdat er een handtekening is gezet. Een ander voorbeeld is dat u de actie 'Gegevens indienen' activeert nadat een gebruiker een digitale handtekening heeft toegevoegd. Deze voorwaarde wordt alleen ondersteund in InfoPath Filler-formulieren.

 1. Klik op Set ondertekenbare gegevens selecteren.

 2. Klik in het dialoogvenster Set ondertekenbare gegevens selecteren op de set ondertekenbare gegevens en klik op OK.

 3. Klik in het tweede vak op de gewenste voorwaarde en klik vervolgens op alle benodigde criteria in het derde vak.

Zie Digital Signatures in InfoPath 2010 (Digitale handtekeningen in InfoPath 2010) voor meer informatie over digitale handtekeningen.

 • Een regel baseren op de rol van een gebruiker

Als uw formulier meerdere weergaven heeft, zoals een weergave voor beheerders en een alleen-lezenweergave, kunt u een regel 'Formulier laden' maken waarmee op basis van de rol van de huidige gebruiker wordt overgeschakeld naar een weergave.

 1. Klik op De huidige rol van de gebruiker.

 2. Klik op de operator, zoals is gelijk aan.

 3. Klik op de rol of klik op Rollen beheren als u gebruikersrollen wilt beheren.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×