Records sorteren op tekst-, numerieke of datum waarden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Door gegevens te sorteren kunt u een grote rol afspelen om een rapport of formulier effectief en gebruiks vriendelijk te maken. Een product catalogus waarin de producten in alfabetische volg orde worden weer gegeven of op basis van de eenheids prijs, is veel eenvoudiger te gebruiken dan één waarin de items in wille keurige volg orde worden weer gegeven.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u records sorteert bij het weer geven en ontwerpen van een tabel, query, formulier of rapport.

In dit artikel

Inleiding

De records in een weer gave sorteren

Een sorteer volgorde verwijderen

Een sorteer volgorde met een object opslaan

Inleiding

U kunt de records sorteren in een tabel, query, formulier of rapport op een of meer velden. Met een mini maal ontwerp werk kunnen u en de gebruikers van uw formulier of rapport kiezen hoe de records worden gesorteerd.

Wanneer u bijvoorbeeld het rapport product catalogus ontwerpt, kunt u ervoor kiezen om de producten in alfabetische volg orde weer te geven. De volg orde waarin u een object ontwerpt, wordt de standaardsorteervolgorde van het object. Wanneer u de query of het rapport bekijkt, kunnen alle gebruikers de records op de gewenste manier sorteren, bijvoorbeeld op prijs of op leverancier.

Opmerking: Een weer gave kan worden gesorteerd op elk veld dat wordt weer gegeven in de weer gave, met uitzonde ring van velden die bijlagen of OLE-objecten bevatten.

U kunt de resultaten verfijnen door records te sorteren op meer dan één veld. Wanneer u op meerdere velden sorteert, is het belang rijk om vast te stellen wat de buitenste en de binnenste Sorteer velden wordt genoemd. Als u de juiste velden wilt aanwijzen als binnen-en buitenste Sorteer velden, is het nodig om de gewenste resultaten te krijgen. Stel dat u de tabel contact personen wilt sorteren op de velden voor naam en achterNaam. Als u de voor namen van A tot Z (of Z tot A) in elke achternaam wilt sorteren, is voor naam het binnenste veld. Als u daarentegen de achternamen wilt sorteren binnen elke voor naam, is LastName het binnenste veld. Op een andere manier worden de records eerst gesorteerd (buitenste) op het veld achterNaam en vervolgens (binnenste) op het veld voor naam.

Binnenste en buitenste Sorteer velden

1. achterNaam is het buitenste veld en voor naam is het binnenste veld

2. voor naam is het buitenste veld en achterNaam is het binnenste veld

Wat u moet onthouden wanneer u sorteer volgorden toepast, is dat getallen, tekst en speciale tekens worden gesorteerd op basis van de geselecteerde taal en land instellingen van uw computer. Als de taal-en land instellingen die zijn opgegeven in het dialoog venster Opties voor Access niet overeenkomen met die in het configuratie scherm, komen de resulterende sorteer opdrachten mogelijk niet overeen met uw verwachtingen.

De standaard taal of-regio controleren of wijzigen

Als u de taal instellingen in Access wilt controleren, klikt u op Optiesvoor bestand >. Bekijk of wijzig de waarde in het vak sorteer volgorde voor nieuwe data bases op het tabblad Algemeen onder data bases maken. Stel de optie in op Algemeen als u een van deze talen wilt gebruiken: Afrikaans, Albanees, Arabisch, Baskisch (Baskisch), Bulgaars, Wit-Russisch, Catalaans, Nederlands, Engels, Faeroese, Farsi, Duits-standaard, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Indonesisch, Italiaans, Maleis, Portugees, Russisch, Servisch, Swahili en Urdu. Deze instelling is alleen van toepassing op nieuwe data bases. Als u deze instelling wilt Toep assen op een bestaande data base, comprimeert u de data base eerst.

De data base comprimeren:

 • Klik op hulp middelen voor data bases > comprimeren en herstellen.

Als u de land instellingen voor uw computer wilt bekijken, raadpleegt u de land instellingen van Windows wijzigen om het uiterlijk van sommige gegevens typen te wijzigen.

Naar boven

De records in een weer gave sorteren

Opmerking: In Access is het sorteren van een rapport iets anders dan het sorteren van een tabel, query of formulier.

Een rapport sorteren

Een tabel, query of formulier sorteren

Een rapport sorteren

 1. Open een rapport in de indelings-of ontwerp weergave.

 2. Als het deel venster groeperen, sorteren en totaal berekenen niet is geopend, klikt u in de groep Totalen groeperen op & (op het tabblad opmaak in de indelings weergave of op het tabblad ontwerpen in de ontwerp weergave) op groeperen & sorteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het rapport niet gegroepeerd of gesorteerd is, klikt u op een groep toevoegen in het deel venster groeperen, sorteren en totaal berekenen en selecteert u vervolgens het buitenste Sorteer veld. Klik op de tweede vervolg keuze pijl en kies de manier waarop de waarden moeten worden geordend. Klik op meeren klik vervolgens op de pijl rechts van een koptekst sectieen selecteer zonder koptekst sectie. Herhaal deze stappen voor elk Sorteer veld, waarbij het binnenste Sorteer veld onderaan wordt weer gegeven.

  • Als het rapport al is gegroepeerd of gesorteerd, bekijkt u de bestaande niveaus en wijzigt u de wijzigingen zorgvuldig. Als u een veld wilt wijzigen, gebruikt u de eerste vervolg keuze pijl. Als u de volg orde wilt wijzigen, klikt u op de tweede vervolg keuze pijl. Als u een groepeer niveau alleen wilt wijzigen in een sorteer niveau, wijzigt u met een koptekst sectie naar zonder een koptekst sectie.

Tip: Als u een rapport wilt sorteren op één veld, opent u het rapport in de indelings weergave, klikt u met de rechter muisknop op het veld en selecteert u de gewenste sorteer opdracht. Als u bijvoorbeeld het veld leeftijd selecteert, klikt u op sorteren van laag naar hoog of sorteren van hoog naar laag. Als het rapport is gegroepeerd of als u wilt sorteren op meerdere velden, moet u het deel venster groeperen, sorteren en totaal berekenen gebruiken.

Een tabel, query of formulier sorteren

 1. Bepaal de velden waarop u wilt sorteren. Als u wilt sorteren op twee of meer velden, geeft u de velden aan die fungeren als de binnenste en buitenste Sorteer velden.

 2. Klik met de rechter muisknop op een wille keurige plaats in de kolom of het besturings element dat overeenkomt met het binnenste veld en klik op een van de sorteer opdrachten. De opdrachten zijn afhankelijk van het type gegevens dat is geselecteerd in het geselecteerde veld.

  Opmerking: Wanneer u gegevens sorteert voor een veld van het gegevens type Ja/Nee, is de waarde "ja", "waar" of "aan" als "geselecteerd" en is de waarde "nee", "onWaar" of "uit" beschouwd als "gewist". De standaard weergave voor dit type veld is een selectie vakje, maar u kunt instellen dat het wordt weer gegeven als een tekstvak of een keuze lijst met invoervak. Als u de weer gave voor dit type veld wijzigt in een tekstvak of een keuze lijst met invoervak, wordt deze nog steeds gesorteerd als ' geselecteerd ' of ' gewist '.

  Sorteer opties

  1. getal, valuta, Auto nummering

  2. korte tekst (tekst), lange tekst (Memo), Hyper Link

  3. Ja/Nee

  4. datum/tijd

 3. Herhaal de vorige stap voor elk Sorteer veld, te eindigen met het buitenste Sorteer veld.

  De records worden opnieuw gerangschikt zodat ze overeenkomen met de sorteer volgorde.

  Opmerking: Als een tekst veld null en teken reeksen met lengte nul bevat, worden de records met Null-waarden als eerste weer gegeven, en vervolgens de records met teken reeksen met lengte nul en de records met niet-lege waarden.

  Informatie over hoe speciale tekens, voorloop spaties en negatieve waarden worden verwerkt tijdens het sorteren

  Als een waarde in een veld begint met een speciaal teken (zoals een afbreek streepje, haakjes of een ander symbool), ziet u het volgende gedrag wanneer u sorteert in oplopende volg orde:

  • Waarden die beginnen met een spatie, worden vóór alfanumerieke waarden weer gegeven.

  • Waarden die tussen aanhalings tekens staan, volgen waarden die beginnen met een spatie, maar voorafgaan aan de alfanumerieke waarden.

  • Waarden die beginnen met het minteken (-) vóór waarden die beginnen met het plus teken (+).

  • Voor alle andere symbolen wordt de volg orde bepaald door de ASCII-teken codes van de tekens te bekijken. De code voor het dollar teken ($) is bijvoorbeeld 36 en de code voor het gelijkteken (=) is 61, zodat waarden die beginnen met $, worden weer gegeven vóór waarden die beginnen met =.

   Als u deze volg orde wilt negeren, kunt u ervoor kiezen om het eerste teken van alle waarden in het veld te negeren. Deze methode werkt als de waarden in het veld altijd beginnen met één speciaal teken, zoals een minteken (of met hetzelfde aantal speciale tekens), u weet hoeveel tekens u wilt negeren. Voor stapsgewijze informatie over het sorteren op gedeeltelijke waarden raadpleegt u het artikel records sorteren op basis van de gedeeltelijke waarden in een veld. Als het aantal tekens dat moet worden genegeerd, varieert, kunt u een aangepaste sorteer volgorde opgeven. Zie het artikel records sorteren in aangepaste volg ordevoor stapsgewijze informatie.

Houd er rekening mee dat u geen sorteer volgorde kunt verwijderen uit slechts één veld. Als u de sortering van alle sorteer velden wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Start in de groep Sorteer-_AMP_ filter op Alle sorteringen wissenen past u de gewenste sorteer volgorde toe.

Extra sorteer scenario's    

Wanneer u de sorteer opdrachten gebruikt, worden de volg orde van records bepaald door het gegevens type van het veld en de waarden in de velden volt ooien. Wat moet u doen als u tekst waarden, zoals maandag, dinsdag, enzovoort, wilt sorteren in de aangepaste volg orde en niet in alfabetische volg orde? Of als u een tekst veld wilt sorteren dat IP-adressen bevat? Zie de volgende onderwerpen als de sorteer opdrachten niet aan uw Sorteer behoeften voldoen:

 • Records sorteren op basis van gedeeltelijke waarden in een veld Wilt u records sorteren op basis van de eerste paar of de laatste paar tekens in een veld? Als u gemakkelijk eenvoudige expressies kunt schrijven, raadpleegt u dit onderwerp waarin wordt uitgelegd hoe u expressies kunt gebruiken om gedeeltelijke waarden op te halen.

 • Records sorteren in hoofdlettergevoelige sorteervolgorde In Access wordt het hoofdletter gebruik voor tekst waarden genegeerd. De waarden Smit en Smith worden bijvoorbeeld op dezelfde manier behandeld en u kunt niet bepalen welk item als eerste wordt weer gegeven. Zie dit onderwerp als u hoofdletter gevoelige Sorteer bewerkingen wilt uitvoeren.

 • Records sorteren op numerieke waarden in een tekstveld Ziet u records gesorteerd op de afzonderlijke cijfers en niet op de numerieke waarde? Als records met de waarden 11 en 121 bijvoorbeeld vóór records met de waarde 2 of 25 worden weer gegeven, raadpleegt u dit artikel.

 • Records sorteren in een aangepaste sorteervolgorde Als u bepaalde waarden wilt sorteren, zoals de namen van dagen (maandag, dinsdag, enzovoort) of de titels van werk nemers (Manager, directeur) in een volg orde die voor u relevant zijn, raadpleegt u dit artikel.

 • IP-adressen sorteren Een veld waarin IP-adressen worden opgeslagen, bevat meerdere getallen en punten (.), zodat een eenvoudige tekst of numerieke sortering niet werkt voor IP-adressen. Zie dit onderwerp voor meer informatie over het sorteren van IP-adressen.

Naar boven

Een sorteer volgorde verwijderen

 • Als u een sorteer volgorde wilt verwijderen uit een tabel, query of formulier, gaat u naar het tabblad Start en klikt u in de groep Sorteer-_AMP_ op Alle sorteringen wissen.

  Hiermee verwijdert u de sorteer volgorde van alle velden in de weer gave.

 • Als u een sorteer volgorde wilt verwijderen uit een rapport, opent u het deel venster groeperen, sorteren en totaal berekenen door te klikken op groeperen _AMP_ sorteren in de groep Totalen & groeperen (op het tabblad opmaak in de ontwerp weergave). Klik vervolgens op het sorteer niveau dat u wilt verwijderen en klik op verwijderen. Een item dat overeenkomt met een sorteer veld, begint met de woorden sorteren op. Verwijder geen items die beginnen met groeperen op, omdat hierdoor het ontwerp van het rapport wordt gewijzigd.

Naar boven

Een sorteer volgorde met een object opslaan

De laatst toegepaste sorteer volgorde wordt automatisch opgeslagen met de tabel, de query, het formulier of het rapport. Als u dit automatisch wilt Toep assen wanneer u het object de volgende keer opent, controleert u of de eigenschap OrderByOnLoad van het object is ingesteld op Ja.

Aangezien de laatst toegepaste sorteer volgorde van tijd tot tijd zal veranderen, kunt u desgewenst een permanente (of standaard) sorteer volgorde definiëren. U kunt een standaardsorteervolgorde opgeven voor een query of rapport. Het is belang rijk om te noteren dat hoewel de standaardsorteervolgorde niet wordt overschreven door de huidige of laatst opgeslagen sorteer volgorde, alleen effect heeft wanneer de huidige of laatst opgeslagen sorteer volgorde wordt verwijderd uit de weer gave.

 • Als u een standaardsorteervolgorde wilt definiëren voor een query, opent u deze in de ontwerp weergave. Voeg de sorteer velden toe aan het ontwerp raster en geef in de rij sorteren de gewenste volg orde op.

 • Als u een standaardsorteervolgorde wilt definiëren voor een rapport, gebruikt u het deel venster groeperen, sorteren en totaal berekenen in de indelings-of ontwerp weergave. Zie het gedeelte een rapport sorterenvoor stapsgewijze informatie.

Als u de records gesorteerd in standaardsorteervolgorde wilt zien, klikt u op het tabblad Start in de groep Sorteer _AMP_ filter op Alle sorteringen wissen. Hiermee verwijdert u het huidige of laatst opgeslagen filter uit de weer gave en kunt u de records in de standaard volgorde weer geven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×