Query's gebruiken om en of meer records te verwijderen uit een database

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u met bijwerk- en verwijderquery's gegevens kunt verwijderen uit een Microsoft Office Access 2007-database. U kunt een bijwerkquery gebruiken om individuele velden te verwijderen uit de records in een database, en u kunt een verwijderquery gebruiken wanneer u hele records uit een database wilt verwijderen, inclusief de sleutelwaarde die de record uniek maakt. Houd er rekening mee dat er in Access ook een aantal manieren is om een gedeelte van een record of een hele record handmatig te verwijderen.

Zie het artikel een of meer records uit een database verwijderenvoor meer informatie over het handmatig verwijderen van records.

In dit artikel

Query's gebruiken om gegevens te verwijderen

De verwijdering plannen

Voorkomen dat modus uitgeschakeld query's blokkeert

Verwijderen van gedeeltelijke records (een of meer velden)

Hele records verwijderen

Voorbeeldcriteria voor selectiequery

Query's gebruiken om gegevens te verwijderen

U kunt twee typen query's gebruiken om gegevens te verwijderen uit een Access-database. Welke query u gebruikt is afhankelijk van het type verwijdering dat u wilt uitvoeren.

 • Wanneer u individuele velden wilt verwijderen uit de records in een of meer tabellen, gebruikt u een bijwerkquery. Deze query wijzigt de bestaande waarden in een null-waarde (dat wil zeggen zonder gegevens) of in een tekenreeks met lengte nul (twee dubbele aanhalingstekens zonder spatie ertussen).

  U gebruikt een bijwerkquery om gegevens in individuele velden te verwijderen, omdat verwijderquery's standaard alleen hele rijen verwijderen. Het 'verwijderen' van gegevens met een bijwerkquery verloopt globaal volgens deze stappen: maak een selectiequery en zorg dat daarmee alleen de gegevens worden opgehaald die u wilt verwijderen. Converteer vervolgens de query naar een bijwerkquery, waarbij u of NULL, of een tekenreeks met lengte nul gebruikt voor de bijwerkwaarde, en voer vervolgens de query uit om de bestaande gegevens bij te werken.

 • Wanneer u hele records (rijen) wilt verwijderen, gebruikt u een verwijderquery.

  Verwijderquery's verwijderen standaard alle gegevens uit ieder veld, evenals de sleutelwaarde die een record uniek maakt. Wanneer u de query uitvoert, wordt altijd de hele rij uit de tabel verwijderd. Het proces verloopt globaal volgens deze stappen: maak een selectiequery, zorg dat deze query de records ophaalt die u wilt verwijderen, converteer vervolgens de query naar een verwijderquery en voer de verwijderquery uit om de gegevens te verwijderen.

Houd er rekening mee dat als de records die u wilt verwijderen aan de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie staan, u eerst een eigenschap van de relatie wijzigen moet voordat u de query uitvoert. Voorbereidingen voor het verwijderen van gerelateerde gegevens, wordt uitgelegd hoe u dit doet verderop in dit artikel. Omdat het al dan niet standaard, Access niet kunt u gegevens aan de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie verwijdert, moet u de extra wijzigingen aanbrengen.

Als u meer informatie over een-op-veel-relaties nodig hebt, raadpleegt u het artikel beginselen van databaseontwerp en maken, bewerken of verwijderen van een relatie.

Denk eraan dat nadat u bijwerken of van een record geheel of gedeeltelijk verwijderen, kunnen niet ongedaan als uw wijzigingen, maken zodat u moet altijd een back-up van uw gegevens voordat u een verwijderquery uitvoert. Zie een Back-up van uw database, verderop in dit artikel voor meer informatie.

In de procedures in de volgende sectie wordt uitgelegd hoe u bijwerkquery's kunt maken die gegevens verwijderen uit individuele velden en hoe u verwijderquery's kunt maken die hele records verwijderen.

Opmerking: U gebruikt bijwerk- en verwijderquery's gewoonlijk alleen wanneer u grote hoeveelheden gegevens moet wijzigen of verwijderen. Als u een kleine hoeveelheid records wilt verwijderen (elke hoeveelheid die u gemakkelijk handmatig kunt verwijderen) kunt u de tabel openen in de gegevensbladweergave, de velden of rijen selecteren die u wilt verwijderen en vervolgens op DELETE drukken.

Zie het artikel een of meer records uit een database verwijderenvoor meer informatie over andere manieren om gegevens te verwijderen.

Naar boven

Het verwijderen plannen

Het proces om records te verwijderen met een query bestaat uit de volgende basisstappen:

 • Maak een verwijderplan. Zorg dat u de juiste machtigingen hebt om de gegevens te verwijderen. Zorg dat alle andere gebruikers objecten die gebruikmaken van de desbetreffende tabellen sluiten en maak vervolgens een back-up van de database.

 • Zorg ervoor dat de database zich bevindt op een vertrouwde locatie of dat deze digitaal is ondertekend. Als geen van deze voorwaarden toepast, kunt u de database te vertrouwen voor alleen de huidige sessie. Houd er rekening mee dat standaard toegang voorkomen dat er actiequery (verwijderen, bijwerken en tabelmaakquery query's) tenzij u de database voor het eerst vertrouwt. Zie Stoppen modus uitgeschakeld query's blokkeert, verderop in dit artikel voor informatie over een database vertrouwen.

 • Als u gegevens wilt verwijderen uit meerdere tabellen en deze tabellen zijn gerelateerd, kunt u de opties Referentiële integriteit en Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen inschakelen voor elke relatie. Hierdoor kan uw query gegevens verwijderen uit de tabellen aan de 'één'- en 'veel'-zijde van de relatie.

 • Maak een selectiequery en blijf vervolgens criteria toevoegen tot de query de juiste set records retourneert.

 • Als u individuele velden wilt verwijderen uit een tabel, converteert u de selectiequery naar een bijwerkquery, voert u NULL of een tekenreeks met lengte nul ("") in als het bijwerkcriterium en voert u vervolgens de query uit.

 • Als u hele records wilt verwijderen, converteert u uw selectiequery naar een verwijderquery en voert u vervolgens de query uit.

Algemene voorbereidingen

Voer de volgende taken uit voordat u records gedeeltelijk of helemaal verwijdert uit een database.

 • Zorg dat de database niet alleen-lezen is. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het databasebestand (het ACCDB- of MDB-bestand) en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu. Zorg dat het selectievakje Alleen-lezen in het dialoogvenster Eigenschappen is uitgeschakeld.

 • Ga na of u de nodige machtigingen hebt om records uit de database te verwijderen. Neem als u dit niet zeker weet contact op met de systeembeheerder of de ontwerper van de database.

 • Vraag bij andere gebruikers van de database na of ze geen last zullen ondervinden van de verwijdering.

 • Vraag alle gebruikers van de database om alle tabellen, formulieren, query's en rapporten te sluiten die gebruikmaken van de gegevens die u wilt verwijderen. Zo voorkomt u vergrendelingsconflicten.

  Tip: Als een groot aantal gebruikers de database gebruikt, moet u misschien de database sluiten en deze vervolgens opnieuw exclusief openen. Dit doet u als volgt:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

  2. Blader naar de database en selecteer deze, klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen.

   Een bestand openen in de modus Exclusief

 • Maak een back-up van de database voordat u records bewerkt of verwijdert. Sommige verwijderingen kunnen nog ongedaan worden gemaakt, maar als u een back-up maakt, weet u zeker dat u alle wijzigingen eventueel ongedaan kunt maken.

  Een back-up maken van uw database

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs Beheren aan en klik vervolgens onder Deze database beheren op Back-up maken van de database.

  2. Geef in het dialoogvenster Opslaan als een naam en een locatie voor de back-up op en klik vervolgens op Opslaan.

   Het oorspronkelijke bestand wordt gesloten, er wordt een back-up gemaakt en vervolgens wordt het oorspronkelijke bestand weer geopend.

   U kunt terugkeren naar een back-up door het oorspronkelijke bestand te sluiten en de naam daarvan te wijzigen, zodat u de back-up de naam van de oorspronkelijke versie kunt geven. Geef de back-up de naam van de oorspronkelijke versie en open de back-up met de gewijzigde naam in Access.

Verwijderen van gerelateerde gegevens voorbereiden

Als u gegevens wilt verwijderen uit gerelateerde tabellen, moet u rekening houden met het volgende: als de gegevens zich aan de 'veel'-zijde van een één-op-veel-relatie bevinden, kunt u de gegevens verwijderen zonder dat u de relatie hoeft te wijzigen. Als de gegevens zich echter aan de 'één'-zijde van een één-op-veel-relatie bevinden, moet u eerst de relatie wijzigen omdat Access anders het verwijderen blokkeert.

Het proces om gerelateerde gegevens te verwijderen volgt in grote lijnen de volgende stappen:

 • Bepaal welke records zich aan de 'één'-zijde van de relatie bevinden en welke aan de 'veel'-zijde.

 • Als u records wilt verwijderen die zich aan de 'één-zijde van de relatie bevinden en de gerelateerde records aan de 'veel'-zijde, moet u een set regels genaamd Referentiële integriteit inschakelen en moet trapsgewijs verwijderen zijn ingeschakeld. In dit gedeelte wordt stap voor stap uitgelegd wat Referentiële integriteit is en hoe u deze twee taken kunt uitvoeren.

 • Als u alleen records aan de 'één'-zijde van de relatie wilt verwijderen, verwijdert u eerst de relatie en vervolgens de gegevens.

  -of-

  Als u alleen records aan de 'veel'-zijde van de relatie wilt verwijderen, kunt u een verwijderquery maken en uitvoeren zonder dat u de relatie hoeft te wijzigen.

In de volgende secties wordt stap voor stap uitgelegd hoe u gerelateerde gegevens voorbereidt om te verwijderen.

Bepalen welke records zich aan de 'één'- of 'veel'-zijde van de relatie bevinden

 1. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Weergeven/verbergen, op Relaties.

  Het tabblad Relaties wordt weergegeven met daarin alle tabellen in de database, plus de relaties tussen elke tabel en alle andere tabellen. Elke relatie wordt weergegeven als een verbindingslijn tussen velden in tabellen.

  In de volgende afbeelding ziet u een typische relatie. De meeste (vaak alle) relaties in een database hebben een 'één'-zijde en een 'veel'-zijde. In het relatiediagram wordt de 'één'-zijde gemarkeerd met het cijfer één (1) en de 'veel'-zijde met het oneindigheidsteken ().

  Een relatie tussen twee tabellen

  In de regel worden als u de record aan de 'één'-zijde van een relatie verwijdert ook alle records aan de 'veel'-zijde van de relatie verwijderd. Als u echter records verwijdert aan de 'veel'-zijde van een relatie, worden gewoonlijk de records aan de 'één'-zijde niet verwijderd.

  Ook wordt standaard een reeks regels aangehouden die 'referentiële integriteit' genoemd wordt. Door deze regels wordt ervoor gezorgd dat de externe sleutels in een database de juiste waarden bevatten. Een externe sleutel is een kolom met daarin waarden die overeenkomen met de waarden in de kolom met de primaire sleutel van een andere tabel.

  Meer informatie over de regels referentiële integriteit

  • Regel 1: Een waarde kan alleen in het externe-sleutelveld van een gerelateerde tabel worden geplaatst als die waarde al aanwezig is in de primaire sleutel van de primaire tabel. In het externe-sleutelveld kan echter wel een null-waarde worden geplaatst.

  • Regel 2: Een hele record kan niet uit een primaire tabel worden verwijderd als er overeenkomstige records bestaan in een gerelateerde tabel.

   Vergeet niet dat u kunt deze regel omzeild doordat een eigenschap in de relatie tussen de tabellen primaire en secundaire. Zie de volgende procedure, de relatie bewerkenvoor meer informatie over hoe u kunt doen.

  • Regel : Een primaire-sleutelwaarde in de primaire tabel kan niet worden gewijzigd als deze record gerelateerde records heeft.

   Ook deze regel kan echter worden omzeild door een eigenschap in te schakelen in de relatie tussen de primaire en de secundaire tabel. Zie de volgende procedure voor informatie over hoe u dat doet.

   Tenzij u expliciet een andere opdracht geeft, worden deze regels altijd afgedwongen bij het toevoegen, bewerken en verwijderen van gegevens in de database. Als een bewerking leidt tot overtreding van een regel, wordt in Access een bericht weergegeven zoals in de volgende illustratie en wordt de bewerking geannuleerd.

   Bericht: De record kan niet worden verwijderd of gewijzigd

  Denk er als u verdergaat om dat referentiële integriteit in Access in de meeste gevallen standaard is ingeschakeld, maar dat de database hiervoor wel aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • Het overeenkomstige veld van de primaire tabel moet een primaire sleutel zijn of een unieke index hebben.

  • De gerelateerde velden in de primaire en de gerelateerde tabel moeten hetzelfde gegevenstype bevatten.

   Opmerking: In Access bestaan twee uitzonderingen op deze regel. Een AutoNummering-veld kan gerelateerd zijn aan een numeriek veld als de eigenschap Veldlengte (FieldSize) van dat numerieke veld is ingesteld op Lange integer. Verder kan een AutoNummering-veld waarvan de eigenschap Veldlengte is ingesteld op Replicatie-id zijn gerelateerd aan een veld van het type Numeriek waarvan de eigenschap Veldlengte eveneens is ingesteld op Replicatie-id.

  • Beide tabellen moeten onderdeel zijn van dezelfde Access-database.

   Opmerking: Als de tabellen aan elkaar zijn gekoppeld, moeten ze allebei de Access-indeling hebben. Verder moet u de database openen die de gekoppelde tabellen bevat en moet u vervolgens de referentiële integriteit inschakelen. Regels voor referentiële integriteit kunnen niet worden afgedwongen voor gekoppelde tabellen uit databases met andere bestandsindelingen, zoalsMicrosoft Office Excel 2007. Zie de aanwijzingen in het volgende gedeelte voor informatie over het inschakelen van referentiële integriteit.

 2. Noteer de namen van de tabelvelden aan beide zijden van de relatie.

 3. Open alle tabellen en ga voor elk veld na of het de gegevens bevat die u wilt verwijderen.

 4. Laat het deelvenster Relaties openstaan en ga vervolgens naar de stappen in het volgende gedeelte.

De relatie bewerken

Volg de onderstaande stappen alleen als u gegevens moet verwijderen aan de 'één'- en 'veel'-zijde van een relatie.

 1. Open het deelvenster Relaties als het niet al openstaat.

  Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Weergeven/verbergen, op Relaties.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de relatie (de lijn) tussen de tabellen die betrokken zijn bij de verwijderingsbewerking en klik vervolgens op Relatie bewerken in het snelmenu.

  Dan verschijnt het dialoogvenster Relatie bijwerken.

 3. Zorg dat het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen is ingeschakeld.

 4. Schakel het selectievakje Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen in.

  Opmerking: Tot u deze eigenschap weer uitschakelt, worden als u de record aan de 'één'-zijde van een relatie verwijdert ook alle records aan de 'veel'-zijde van de relatie verwijderd.

 5. Klik op OK, sluit het deelvenster Relaties en ga vervolgens verder met de volgende stappen.

Relaties verwijderen

 1. Open het deelvenster Relaties als het niet al openstaat.

  Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Weergeven/verbergen, op Relaties.

 2. Noteer de velden die zijn betrokken bij de relatie, zodat u de relatie kunt herstellen nadat u de gegevens hebt verwijderd.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de relatie (de lijn) tussen de tabellen die zijn betrokken bij de verwijderingsbewerking en klik vervolgens op Verwijderen in het snelmenu.

  -of-

  Selecteer de relatie en druk op DELETE.

Opmerking: Als u de relatie wilt herstellen, volgt u de vorige stappen om het deelvenster Relaties te openen en sleept u vervolgens het primaire-sleutelveld van de 'één'-tabel en zet u het neer op het externe-sleutelveld van de 'veel'-tabel. Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend. Als voor de oude relatie referentiële integriteit werd afgedwongen, selecteert u Referentiële integriteit afdwingenen klikt u vervolgens op Maken. Als dat niet het geval is, klikt u gewoon op Maken.

Naar boven

Voorkomen dat een query wordt geblokkeerd door de modus Uitgeschakeld

Als u een database opent waarvoor u niet hebt aangegeven dat u de database vertrouwt of die niet op een vertrouwde locatie staat, worden standaard alle actiequery's geblokkeerd.

Als u probeert een actiequery uit te voeren en het lijkt alsof er niets gebeurt, kunt u kijken of het volgende bericht op de statusbalk van Access staat:

De actie of gebeurtenis is geblokkeerd door de modus Uitgeschakeld.

Voer de volgende stappen uit als u dat bericht ziet:

Geblokkeerde inhoud inschakelen

 • Klik op de berichtenbalk op Opties.

  Het dialoogvenster Microsoft Office Beveiligingsopties wordt weergegeven.

 • Klik op Deze inhoud inschakelen en vervolgens op OK.

 • Voer uw query nog een keer uit.

Als de berichtenbalk niet wordt weergegeven

 • Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Berichtenbalk.

Zie het artikel Een Access 2007-database beveiligen voor meer informatie over de modus Uitgeschakeld en de beveiliging in Access.

Records gedeeltelijk verwijderen (een of meer velden)

De stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe een bijwerkquery gebruiken om gedeeltelijke records (individuele velden) te verwijderen uit tabellen aan de 'veel'-kant van een een-op-veel-relatie. U kunt ook de volgende stappen uit om gegevens te verwijderen uit tabellen die niet zijn gerelateerd aan andere gegevens volgen. Vergeet niet dat uw bestaande waarden uitgevoerd van een bijwerkquery om gegevens te verwijderen gewijzigd op NULL of een tekenreeks met lengte nul (een paar dubbele aanhalingstekens zonder spatie ertussen), afhankelijk van de criteria die u opgeeft. Zie het artikel maken en een bijwerkquery uitvoerenvoor meer informatie over het gebruik van de bijwerkquery's.

Een selectiequery maken

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

  De ontwerpweergave voor query's wordt geopend, het tabblad Ontwerpen verschijnt en het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tabel die de gegevens bevat die u wilt verwijderen, klik op Toevoegen en klik vervolgens op Sluiten.

  De tabel wordt weergegeven als een venster in het bovenste gedeelte van het queryontwerpraster. In het venster worden alle velden van de tabel weergegeven. In deze afbeelding ziet u een typische tabel in de ontwerpweergave.

  Een tabel in de queryontwerper

 3. Voeg de velden die u wilt instellen op NULL toe aan de rij Veld van de ontwerpfunctie. U kunt dubbelklikken op elk veld of elk veld slepen en neerzetten.

 4. U kunt in de rij Criteria van de ontwerpfunctie ook voor een of meer velden criteria opgeven.

  U criteria gebruiken om terug te keren alleen de records die u wilt verwijderen. Anders de bijwerkquery wordt ingesteld op NULL elke record in elk van de velden in uw query. Zie Voorbeeldcriteria voor selectiequery, verderop in dit artikel voor meer informatie over het gebruik van criteria.

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Controleer of met de query de records worden opgehaald die u wilt instellen op NULL of een tekenreeks met lengte nul. Herhaal, indien nodig, stap 3-5 en wijzig de velden of criteria totdat alleen de gegevens die u wilt wijzigen worden geretourneerd.

 6. Laat de query openstaan en ga door naar de volgende stappen.

De selectiequery converteren naar een bijwerkquery

 1. Klik op Ontwerpweergave om van het gegevensblad naar de ontwerpfunctie voor query's te gaan.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Type query, op Bijwerkquery.

  De selectiequery wordt gewijzigd in een bijwerkquery, de rij Weergeven in het onderste gedeelte van het ontwerpraster wordt verborgen en de rij Wijzigen in wordt toegevoegd.

  Voer in de rij Wijzigen in voor elk veld NULL of een tekenreeks met lengte nul, een paar dubbele aanhalingstekens zonder spatie ertussen ("").

 3. Klik op uitvoeren Knopafbeelding .

  U wordt gevraagd om de wijzigingen te bevestigen.

  Als u zeker weet dat u de waarden wilt wijzigen, klikt u op Ja om de gegevens te wijzigen.

Naar boven

Hele records verwijderen

In de stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een verwijderquery gebruikt om hele records uit een tabel te verwijderen.

Een selectiequery maken

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

  De ontwerpweergave voor query's wordt geopend, het tabblad Ontwerpen verschijnt en het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tabel aan de 'één'-zijde van de relatie, klik op Toevoegen en klik vervolgens op Sluiten.

  De tabel wordt weergegeven als een venster in het bovenste gedeelte van het queryontwerpraster. In het venster worden alle velden van de tabel weergegeven. In deze afbeelding ziet u een typische tabel in de ontwerpweergave.

  Een tabel in de queryontwerper

 3. Dubbelklik op het sterretje (*) om alle velden in de tabel toe te voegen aan het ontwerpraster.

  Als alle tabelvelden zijn toegevoegd, kunnen met de verwijderquery hele records (kolommen) uit de tabel worden verwijderd.

 4. Desgewenst voegt u een tabelveld toe waardoor u criteria kunt invoeren.

  Als bijvoorbeeld een van uw klanten failliet gaat, wilt u alle onverwerkte bestellingen voor die klant verwijderen. U kunt die records zoeken door de velden Klant-id en Orderdatum toe te voegen aan het ontwerpraster.

 5. Als u de voorgaande stap hebt uitgevoerd, typt u de criteria in de rij Criteria van het ontwerpraster.

  Door het gebruik van criteria worden alleen de records die u wilt verwijderen als resultaat gegeven. Anders worden door de verwijderquery alle records uit de tabel verwijderd. In het voorbeeld uit de vorige stap typt u nu het id-nummer van de failliete klant en de datum waarop de bestellingen van die klant ongeldig werden.

  Zie Voorbeeldcriteria voor selectiequery, verderop in dit artikel voor meer informatie over het gebruik van criteria.

 6. Als u de vorige stap hebt uitgevoerd, schakelt u het selectievakje Weergeven uit voor elk criteriumveld.

 7. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Controleer of de query de records die u wilt verwijderen als resultaat geeft.

 8. Laat de query openstaan en ga door naar de volgende stappen.

De selectiequery omzetten in een verwijderquery en gegevens verwijderen

 1. Klik op Ontwerpweergave om van gegevensblad- naar queryontwerpweergave te gaan.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Querytype op Verwijderen.

  De selectiequery wordt omgezet in een verwijderquery, de rij Weergeven in het onderste gedeelte van het ontwerpraster wordt verborgen en de rij Verwijderen wordt toegevoegd.

  Controleer of Vanaf wordt weergegeven in de rij Verwijderen in de kolom * (alle velden). In kolommen die u gebruikt voor criteria moet het woord Waar verschijnen.

 3. Zorg ervoor dat u wilt verwijderen van de gegevens en klik vervolgens op uitvoeren Knopafbeelding .

  U wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen.

  Klik op Ja als u de gegevens wilt verwijderen.

Naar boven

Voorbeeldcriteria voor selectiequery's

In de onderstaande tabel staan voorbeeldcriteria, die u in selectiequery's kunt gebruiken om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens verwijdert. U kunt deze voorbeelden aanpassen voor gebruik met uw eigen gegevens. In een aantal voorbeelden worden jokertekens gebruikt.

Zie het artikel over jokertekens in Accessvoor meer informatie over het gebruik van jokertekens.

Criteria

Effect

> 234

Geeft alle getallen groter dan 234 als resultaat. Gebruik < 234 om alle getallen kleiner dan 234 te vinden.

>="Splinter"

Geeft alle records van Splinter tot het einde van het alfabet als resultaat.

Between #2-2-2007# And #1-12-2007#

Geeft alle datums van 2-2-2007 tot 1-12-2007 (ANSI-89) als resultaat. Als in uw database de ANSI-92-jokertekens worden gebruikt, gebruikt u enkele aanhalingstekens (') in plaats van hekjes (#). Bijvoorbeeld: Between '2-2-2007' And '1-12-2007'.

Not "Duitsland"

Hiermee vindt u alle records waarvan de exacte inhoud van het veld niet exact gelijk is aan Duitsland. Het criterium retourneert records die naast Duitsland nog andere tekens bevatten, zoals Duitsland (euro) of Europa (Duitsland).

Not "T*"

Hiermee vindt u alle records behalve de records die met een T beginnen. Als in de database de ANSI 92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het procentteken (%) in plaats van het sterretje (*).

Not "*t"

Hiermee vindt u alle records die niet op t eindigen. Als in de database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het procentteken (%) in plaats van het sterretje.

In(Canada,VK)

Hiermee zoekt u alle records in een lijst op die Canada of VK bevatten.

Like "[A-D]*"

Vindt in een Tekst-veld alle records die beginnen met de letters A t/m D. Als voor de database de ANSI-92-jokertekens worden gebruikt, geeft u een procentteken (%) op in plaats van het sterretje (*).

Like "*ar*"

Hiermee vindt u alle records die de letterreeks ar bevatten. Als voor de database de ANSI-92-jokertekens worden gebruikt, geeft u een procentteken (%) op in plaats van het sterretje (*).

Like "Maison Dewe?"

Hiermee vindt u alle records die beginnen met Maison en een tweede tekenreeks van vijf letters bevatten waarvan de eerste vier letters Dewe zijn en de laatste letter onbekend is. Als in de database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het onderstrepingsteken (_) in plaats van het vraagteken (?).

#2-2-07#

Hiermee vindt u alle records met de datum 2-2-07. Als in uw database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, zet u de datum tussen enkele aanhalingstekens in plaats van tussen hekjes ('2-2-07').

< Date() - 30

Hiermee gebruikt u de functie Date om alle datums van meer dan 30 dagen geleden te geven.

Date()

Hiermee gebruikt u de functie Date om alle records te geven die de datum van vandaag bevatten.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Hiermee gebruikt u de functies Date en DateAdd om alle records vanaf vandaag tot over drie maanden te geven.

Is Null

Geeft alle records als resultaat die een null-waarde (leeg of ongedefinieerd) bevatten.

Is Not Null

Geeft alle records als resultaat die een waarde bevatten (die niet null zijn).

""

Hiermee geeft u alle records als resultaat die een tekenreeks met lengte nul bevatten. U gebruikt tekenreeksen met lengte nul als u een waarde aan een vereist veld moet toevoegen, maar nog niet weet wat die waarde is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat voor een veld een faxnummer is vereist, maar dat sommige van uw klanten geen faxapparaat hebben. In dat geval typt u een paar dubbele aanhalingstekens zonder spatie ertussen ("") in plaats van een getal.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×