Projectwerk gelijkmatig verdelen (resourcetoewijzingen herverdelen)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Hebben sommige van uw werkresources te veel werk toegewezen? U kunt overbezetting oplossen met behulp van de functie Resources herverdelen in Project. Effenen werkt door taken te vertragen of ze splitsen, zodat de resources die zijn toegewezen aan deze taken niet meer overbelast zijn.

Afbeelding van resources herverdelen

Wanneer deze is effenen, ongewijzigd Project blijven die is toegewezen aan elke taak. Alleen de werkresources, algemene resourcesen vastgelegde resources worden geëffend in project. Het bevat niet de materiaalresources, kostenresources of voorgestelde resources effenen.

Opmerking: Vanwege deze wijzigingen in de taken, effenen, kan dit de einddatum van bepaalde taken en daarmee ook van het project einddatum.

Tip: Overbezette resources zijn gemarkeerd met red in resourceweergaven, waaronder teamplanner. Overbezette resources worden in het Gantt-diagram aangeduid met een rode afbeelding in de kolom indicatoren.

Voordat u gaat herverdelen, kunt u een aantal instellingen aanpassen.

 • Taakprioriteiten,    die een vermelding van de urgentie van een taak en de beschikbaarheid voor herverdeling.

 • Prioriteiten van projecten,    waarmee wordt bepaald van de beschikbaarheid van het project voor het effenen.

 • Effenen opties    waarmee u verfijnen hoe Project wordt bepaald welke taken zijn geëffend en in welke mate.

Wat wilt u doen?

Distribueer projectwerk door resources te effenen

Herverdeling instellingen wijzigen

De taakprioriteiten instellen

De projectprioriteiten instellen

Projectwerk verdelen door herverdeling

 1. Klik op het tabblad Resources.

 2. Klik op een van de volgende opties in de groep niveau .

  Afbeelding van niveaugroep

 3. Niveauselectie    Gebruik deze opdracht om te effenen alleen de taken die zijn geselecteerd. Als u wilt selecteren meerdere taken die naast elkaar zijn, selecteert u de eerste taak in de selectie en druk op SHIFT INGEDRUKT terwijl u de laatste taak selecteren in de selectie. Als u wilt selecteren meerdere taken die niet naast elkaar zijn, selecteert u elke taak door CTRL ingedrukt terwijl u selecteert de taak.

  Dit is handig wanneer het wellicht acceptabel voor resources overbezetting op bepaalde taken in de projectplanning, maar de projectmanagers wilt oplossen door overbezetting voor andere specifieke taken

 4. Niveau Resource    Met deze optie alleen die taken effenen met specifieke resources die zijn toegewezen. Klik op Resource effenen, en selecteer vervolgens de resource aan wie taken zijn toegewezen. Gebruik CTRL om meerdere resources te selecteren.
  Als de geselecteerde resource voor taken die u meerdere resources verricht hebt, niet de andere toewijzingen wordt verplaatst.

 5. Alle effenen    Gebruik deze opdracht aan alle resources in alle taken binnen het projectplan effenen.

 6. Opties voor Effenen    Gebruik deze opdracht voor het wijzigen van de instellingen die in Project wordt gebruikt voor het effenen. Zie het gedeelte op Modify effenen instellingen in dit artikel.

 7. Herverdeling wissen    Gebruik deze opdracht om de effecten van de vorige herverdeling ongedaan te maken.

 8. Volgende overbezetting    Gebruik deze opdracht om naar de volgende taken met overbezette resources te gaan. Gebruik deze opdracht naar de effecten van het effenen op individuele taken beter kunt zien.

Naar boven

Instellingen voor herverdelen wijzigen

U kunt de opties voor herverdelen wijzigen, zodat u nauwkeurig kunt instellen hoe wordt bepaald welke taken worden herverdeeld en in welke mate.

 1. Klik op het tabblad Resources . Klik in de groep niveau op Effeningsopties.

  Afbeelding van niveaugroep

 2. In het dialoogvenster Resources herverdelen selecteert onder effenen berekeningen, u hoe u wilt effenen om te voorkomen.

  Automatische    als u kiest voor automatische herverdeling, schakelt u het selectievakje herverdeling waarden vóór het herverdelen wissen . Als dit selectievakje is uitgeschakeld, niveaus alleen nieuwe en nog niet eerder herverdeelde projecttoewijzingen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, maar wanneer automatisch effenen, deze optie kunt aanzienlijk vertragen uw werk in de planning omdat alle taken worden geëffend.

  In de Zoeken naar overbezette resources op een , klikt u op een tijdsperiode of basis voor de gevoeligheid waarmee overbezettingen worden. Dag is de standaardwaarde. Deze instelling tot stand brengt het punt waarop u wilt standaardinstelling: wanneer er een overbezetting binnen slechts één minuut, één dag, één week of één maand.

  Handmatige    Handmatige effenen (de standaardinstelling), doet zich alleen wanneer u klikt op Alle niveau. Automatische herverdeling onmiddellijk wanneer u een taak of resource wijzigt. Kies voor automatische herverdeling als u taken plannen wilt wanneer resources meer werk dan ze aankunnen zijn toegewezen.

 3. Geef onder Herverdelingsbereik voor aan of u het hele project wilt herverdelen of alleen die taken die binnen een bepaald tijdsbereik vallen.

 4. Klik in het vak Volgorde voor herverdelen op de gewenste volgorde:

  • Selecteer Alleen ID om taken in oplopende volgorde van de id-nummers te effenen voordat eventuele andere criteria worden toegepast.

  • Selecteer Standaard om eerst voorafgaande taak-afhankelijkheden, marge, datums, kenmerken en beperkingen te bekijken om te achterhalen of en hoe taken moeten worden geëffend. (Dit is de standaardinstelling.)

  • Klik op Prioriteit, standaard als u wilt dat eerst de taakprioriteiten worden gecontroleerd en vervolgens de standaardcriteria.

 5. Als u wilt voorkomen dat de einddatum van het project vertraging oploopt, schakelt u het selectievakje Alleen herverdelen binnen de marge in.

  Opmerking: Als u dit selectievakje inschakelt, ontvangt u mogelijk een foutmelding dat niet de gehele planning kan worden herverdeeld. De reden hiervan is dat er zelden genoeg marge in een planning is voor het opnieuw plannen van toewijzingen zonder dat de marge opraakt.

 6. Als u bij een herverdeling wilt toestaan dat een individuele resourcetoewijzing wordt aangepast, ongeacht de andere resources die aan dezelfde taak werken, schakelt u het selectievakje Bij het herverdelen kunnen individuele toewijzingen aan een taak worden aangepast in.

 7. Als u wilt dat bij het herverdelen taken worden onderbroken doordat de resterende hoeveelheid werk voor taken of resourcetoewijzingen wordt opgesplitst, schakelt u het selectievakje Bij het herverdelen kan de resterende hoeveelheid werk worden opgesplitst in. Als aan een resource gelijktijdig diverse taken zijn toegewezen waardoor de resource meer werk heeft dan hij op dat moment aankan, kan een taak met een resterende hoeveelheid werk worden opgesplitst en alsnog worden uitgevoerd wanneer de planning van de resource dit toestaat.

 8. Selecteer het selectievakje Taken effenen met het voorgestelde reserveringstype als u de voorgestelde resources wilt opnemen.

 9. Als u wilt toestaan dat handmatig geplande taken worden gewijzigd bij het herverdelen, schakelt u het selectievakje Handmatig geplande taken herverdelen in.

 10. Als u de resultaten van de vorige herverdeling wilt wissen voordat u opnieuw herverdeelt, klikt u op Herverdeling wissen.

 11. Als u handmatig herverdeelt, klikt u op Alles herverdelen. Als u automatisch herverdeelt, klikt u op OK.

Opmerking: 

 • Als u de herverdeling onmiddellijk wilt wissen voordat u een andere bewerking uitvoert, klikt u op Herverdelen ongedaan maken. Als u de herverdeling niet ongedaan maakt, kunt u ook klikken op Herverdeling wissen om de vorige herverdelingsresultaten te wissen.

 • Als u taken herverdeelt in projecten die zijn gepland vanaf een einddatum, worden negatieve vertragingswaarden toegepast vanaf het einde van de taak of toewijzing, waardoor de einddatum voor de taak of resourcetoewijzing naar voren kan verschuiven.

 • Als u wilt zien van de wijzigingen die aan taken zijn aangebracht door effenen, klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven op het onderste gedeelte van de knop Gantt-diagram en klik vervolgens op Meer weergaven. Klik op De weergave Gantt-en klik vervolgens op toepassen.

Naar boven

De prioriteit van taken instellen

Taakprioriteiten instelling kunnen u de urgentie van een taak en de beschikbaarheid voor herverdeling opgeven. De waarde van prioriteit die u invoert is een subjectieve waarde tussen 1 en 1000, waarmee u kunt opgeven hoeveel besturingselement dat u over het herverdeling proces hebt. Bijvoorbeeld als u niet dat Project wilt voor het niveau van een bepaalde taak, stelt u de prioriteitsniveau op 1000. Prioriteitswaarden worden standaard ingesteld op 500 of een taak wordt herverdeeld. Taken met lagere prioriteit worden uitgesteld of gesplitst voor de waarden die hebben een hogere prioriteit.

 1. Dubbelklik in het veld Taaknaam op de naam van de taak waarvan u de prioriteit wilt wijzigen en klik op Taakgegevens .

 2. Klik op het tabblad Algemeen en typ of selecteer een prioriteit in het vak Prioriteit.

Naar boven

De prioriteit van projecten instellen

U kunt de beschikbaarheid van een hele project voor herverdeling door in te stellen van de prioriteit van het project instellen. Bijvoorbeeld als u resources met een ander project dat als een resourcegroep fungeert deelt en u niet wilt effenen, de taken in een van de gedeelde bestanden, klikt u vervolgens instellen die gedeeld prioriteitsniveau van het bestand op 1000.

 1. Klik op het tabblad Project in de groep Eigenschappen op Projectgegevens.

 2. Typ of selecteer een prioriteit in het vak Prioriteit.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×