Projectwerk gelijkmatig verdelen (resourcetoewijzingen herverdelen)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer mensen in uw project aan te veel toewijzingen tegelijk werken, kunt u resource conflicten of overbezetting oplossen door de toewijzingen automatisch te herverdelen door naar resource _GT_ niveaute gaan. Effenen werkt door taken uit te stellen of ze te splitsen, zodat de resources die aan de taken zijn toegewezen, niet meer overbelast zijn.

Afbeelding van resources herverdelen

Wanneer het wordt herverdeeld, wordt in project niet gewijzigd wie aan elke taak is toegewezen. Project bewaart alleen de werk resources, algemene resources en vastgelegde resources. De materiaal resources, kosten resources of voorgestelde resources worden niet herverdeeld.

Opmerking: Vanwege deze wijzigingen in de taken kan de herverdeling de eind datum van bepaalde taken vertragen en dus ook de einddatum van het project.

Voordat u herverdeelt, wilt u mogelijk enkele instellingen wijzigen.

 • Taak prioriteiten, die een indicatie zijn van het belang van een taak en de beschik baarheid van de herverdeling.

 • Project prioriteiten, waarmee de beschik baarheid van het project voor afvlakking wordt bepaald.

 • Optiesvoor effenen, waarmee u kunt bepalen hoe project bepaalt welke taken worden herverdeeld en in welke mate.

Wat wilt u doen?

Project werk verdelen door te verdelen

Instellingen voor herverdeling wijzigen

Taakprioriteiten instellen

De projectprioriteiten instellen

Meer tips voor het effenen van resources

Project werk verdelen door te verdelen

Kies op het tabblad resources in de groep niveau een van de volgende opties.

De opdracht Resources effenen

 • Niveau selectie    Gebruik deze optie om alleen de geselecteerde taken te herverdelen. Als u meerdere taken wilt selecteren die naast elkaar staan, selecteert u de eerste taak in de selectie en drukt u op SHIFT terwijl u de laatste taak in de selectie selecteert. Als u meerdere taken wilt selecteren die niet naast elkaar staan, selecteert u elke taak door CTRL ingedrukt te houden terwijl u de taak selecteert.

  Dit is handig als het mogelijk is dat resources worden overbezet voor bepaalde taken in het project plan, maar dat de project managers overbezetting willen oplossen voor andere specifieke taken

 • Resource herVerdelen    Gebruik deze om alleen de taken met specifieke resources te herverdelen. Kies resource niveaukiezen en selecteer vervolgens de resource waaraan taken zijn toegewezen. Gebruik CTRL om meerdere resources te selecteren.

  Als de geselecteerde resource aan taken werkt die meerdere resources hebben, worden de andere toewijzingen niet verplaatst.

 • Alles herverdelen    Gebruik deze om alle resources in alle taken in het project plan te herverdelen.

 • Opties voor effenen    Gebruik deze als u de instellingen wilt wijzigen die door project worden gebruikt voor afvlakking. Zie de sectie over het wijzigen van instellingen voor herverdeling in dit artikel.

 • Herverdeling wissen    Gebruik deze opdracht om de effecten van de vorige effening ongedaan te maken.

 • Volgende overbezetting    Gebruik deze om naar de volgende taak met overbezette resources te gaan. Hiermee kunt u gemakkelijker de effecten van het effenen van afzonderlijke taken zien.

Instellingen voor herverdeling wijzigen

U kunt de mate van afvlakking aanpassen zodat u precies kunt bepalen hoe project bepaalt welke taken worden herverdeeld en in welke mate.

 1. Kies op het tabblad resources in de groep niveau de optie Optiesvoor effenen.

 2. Selecteer in het dialoog venster resources effenen onder berekeningenvan herverdeling hoe u wilt dat herverdeling plaatsvindt.

  • Automatisch    Als u automatisch effenen kiest, schakelt u het selectie vakje waarden voor herverdeling wissen vóór het effenen uit. Als u dit selectie vakje uitschakelt, worden alleen nieuwe en niet-herverdeelde toewijzingen op project niveaus geherverdeelt. Dit selectie vakje is standaard ingeschakeld, maar wanneer u automatisch herverdeelt, kunt u uw werk in de planning aanzienlijk vertragen omdat alle taken worden herverdeeld.

   Kies in het vak zoeken naar overbezettingen voor een bepaalde periode, of basis, voor de gevoeligheid waarmee overbezettingen door effenen worden geïnterpreteerd. Dag voor dag is de standaard waarde. Met deze instelling wordt het punt bepaald waarop u wilt herverdelen: wanneer u een overbezetting hebt binnen slechts één minuut, één dag, één week of één maand.

  • Handmatig    Hand matig effenen (de standaard instelling) wordt alleen uitgevoerd wanneer u alle niveauskiest. Automatisch effenen vindt onmiddellijk plaats wanneer u een taak of resource wijzigt. Gebruik automatisch effenen als u taken opnieuw wilt plannen wanneer aan resources meer werk worden toegewezen dan ze aankunnen.

 3. Selecteer onder Bereik van effenen voor het hele project of alleen de taken die binnen een bepaald tijdsbereik vallen.

 4. Selecteer in het vak Volgorde van effenen de gewenste volgorde:

  • Selecteer Alleen ID om taken in oplopende volgorde van de id-nummers te effenen voordat eventuele andere criteria worden toegepast.

  • Selecteer Standaard om eerst voorafgaande taak-afhankelijkheden, marge, datums, kenmerken en beperkingen te bekijken om te achterhalen of en hoe taken moeten worden geëffend. (Dit is de standaardinstelling.)

  • Selecteer Prioriteit, Standaard om eerst de taakprioriteiten en alleen dan de standaardcriteria te controleren.

 5. Schakel het selectievakje Alleen effenen binnen de marge in om te voorkomen dat de einddatum van uw project wordt vertraagd.

  Opmerking: Als u dit selectievakje inschakelt, krijgt u mogelijk foutberichten te zien waarin staat dat het niet mogelijk is de hele planning te effenen in Project. Het kan voorkomen dat de planning niet in Project wordt geëffend, omdat er vaak niet genoeg marge voor een planning is om opdrachten opnieuw te kunnen toewijzen zonder dat de margetijd te veel slinkt.

 6. Schakel het selectievakje Bij het effenen kunnen individuele toewijzingen aan een taak worden aangepast in om aanpassing van het effenen toe te staan wanneer een resource aan een taak werkt los van andere resources die aan dezelfde taak werken.

 7. Selecteer Bij het effenen kan de resterende hoeveelheid werk worden opgesplitst als het effenen taken moet onderbreken door splitsingen te genereren in het resterende werk aan taken of resourcetoewijzingen. Als een resource aan meer taken tegelijk wordt toegewezen dan met de resourceplanning kan worden verwerkt, kan een taak waarvoor werk resteert worden gesplitst en kan aan de taak worden gewerkt wanneer de resourceplanning dit toestaat.

 8. Selecteer het selectievakje Taken effenen met het voorgestelde reserveringstype als u de voorgestelde resources wilt opnemen.

 9. Als u wilt toestaan dat herverdeling van hand matig geplande taken kan worden gewijzigd, schakelt u het selectie vakje hand matig geplande taken verdelen in.

 10. Als u de resultaten van het vorige niveau wilt wissen voordat u opnieuw herverdeelt, kiest u effenEn wissen.

 11. Als u hand matig herverdeelt, kiest u Alles niveau. Als u automatisch herverdeelt, kiest u OK.

  Opmerking: Als u taken effent in projecten die vanaf een einddatum staan gepland, worden negatieve vertragingswaarden toegepast vanaf het einde van de taak of toewijzing. Hierdoor wordt de einddatum van de taak of resourcetoewijzing naar voren geschoven.

Taakprioriteiten instellen

Als u taak prioriteiten instelt, kunt u het belang en de beschik baarheid van een taak opgeven voor de herverdeling. De prioriteits waarde die u invoert, is een subjectieve waarde tussen 1 en 1000, waarmee u de mate van controle kunt opgeven die u over het herverdelings proces hebt. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat een bepaalde taak wordt herverdeeld in project, stelt u het prioriteits niveau in op 1000. De standaardprioriteit van een taak is 500, oftewel een gemiddeld invloedsniveau. Taken met een lagere prioriteit worden uitgesteld of gesplitst voordat ze een hogere prioriteit hebben.

 1. Dubbel klik in het veld taak naam op de naam van de taak waarvan u de prioriteit wilt wijzigen en kies vervolgens taak gegevens.

 2. Typ of selecteer een prioriteit in het vak prioriteit op het tabblad Algemeen .

De projectprioriteiten instellen

U kunt de beschik baarheid van een volledig project voor de herverdeling instellen door de prioriteit van het project in te stellen. Als u bijvoorbeeld resources deelt met een ander project dat als resource groep fungeert, en als u de taken in een van de gedeelde bestanden niet wilt herverdelen, stelt u het prioriteits niveau van het gedeelde bestand in op 1000.

 1. Kies op het tabblad project in de groep Eigenschappen de optie Project gegevens.

 2. Typ of selecteer een prioriteit in het vak Prioriteit.

Enkele tips die u tijdens het effenen kunt gebruiken

Tip

Wat u kunt doen

Overbezette resources controleren

Overbezette resources worden rood gemarkeerd in resource weergaven, met inbegrip van team planner. In het Gantt-diagram worden overbezette resources aangeduid met een rood getal in de kolom indica toren.

Elke keer dat u herverdeelt, verwijderen

Elke keer dat u een project herverdeelt, worden de eerdere effecten van effenen gewist. Als u dit wilt wijzigen, kiest u opties voor resource _GT_- afvlakking.

Effenen wissen

Als u het niveau direct wilt wissen voordat u een andere actie uitvoert, kiest u niveau ongedaan maken. Als u de verdeling niet ongedaan maakt, kunt u ook effenEn wissen kiezen om de vorige niveau resultaten te wissen.

Bekijken welke taken zijn herverdeeld

Als u de wijzigingen in taken wilt weer geven door op niveau te verdelen, gebruikt u de weer gave Gantt-herVerdelings diagram. Kies weer gaven _GT_ andere weer gaven > meer weer gaven.

Niveau binnen een bepaalde periode

Kies resource _GT_- Optiesvoor effenen en voer vervolgens een begin-en eind datum in .

Hand matig geplande taken niet herverdelen

Meestal worden alle taak typen herverdeeld. Als u dit wilt wijzigen, kiest u opties voor resource _GT_- afvlakking.

Niveau zonder de eind datum van het project te wijzigen

Kies resource _GT_- Optiesvoor effenen en selecteer vervolgens het vakje alleen niveau binnen beschik bare marge .

Opmerking: Als u dit selectie vakje inschakelt, wordt mogelijk een fout bericht weer gegeven waarin wordt gemeld dat het hele project niet kan worden herverdeeld. Het is mogelijk dat de planning onvoldoende toegestane vertraging heeft om toewijzingen te verplaatsen zonder de eind datum van het project te wijzigen.

Overbezetting hand matig oplossen

Als u niet wilt herverdelen, kunt u andere manieren proberen om overbezetting te verwijderen.

 • Een resource vervangen door andere resources die op dat moment kunnen werken.

 • Vervang meer bekwame resources in kritieke taken vroeg in het project. Een meer bekwame resource kan in minder tijd dezelfde taak uitvoeren.

 • Een taak koppeling wijzigen , zodat sommige taken op hetzelfde moment starten.

 • Verminder de reik wijdte van uw planning door taken te verwijderen.

 • VerSpread de werk last door de duur van taken met overbezette resources te verg Roten.

 • Verminder de werk belasting door de hoeveelheid werk te beperken die nodig is om de taak te volt ooien.

 • De werk tijden van resources wijzigen om de duur van taken te verkorten.

 • VerLaag de duur van taken, met name kritieke taak s, die rechtstreeks van invloed zijn op de eind datum van het project.

 • Controleer of de resources niet werken tijdens de vrije tijd. Als een resource tijdens niet-werk uren werkt, worden deze weer gegeven als overbezet.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×