Prestaties van Access verbeteren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel bevat tips voor het verbeteren van de prestaties van een Microsoft Office Access-database. Als u deze tips opvolgt, kunt u veel databasebewerkingen sneller uitvoeren, zoals het uitvoeren van rapporten of het openen van formulieren die op complexe query's gebaseerd zijn.

Een van de beste manieren om de prestaties van een database te verbeteren, is het maken van indexen voor veelgebruikte velden. Door indexen te maken kunt u een grotere verbetering van de prestaties bewerkstelligen dan door een van de tips in dit artikel op te volgen. In Access worden automatisch een aantal indexen voor u gemaakt, maar u moet zorgvuldig overwegen of extra indexen de prestaties verbeteren.

In dit artikel wordt niet beschreven van manieren om te optimaliseren van de prestaties van specifieke databaseobjecten, zoals door een index te maken. Zie het artikel maken en gebruiken een index prestaties te verbeteren en de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie.

In dit artikel

Prestaties van een lokale database te verbeteren

Prestaties in een omgeving te verbeteren

Prestaties van Access op uw computer te verbeteren

De prestaties van een lokale database verbeteren

Aan de hand van de volgende richtlijnen kunt u de prestaties optimaliseren van een lokale Access-database,  een database die niet is opgeslagen in een netwerk maar op een lokaal vasteschijfstation.

Automatische naamcorrectie uitschakelen

De database comprimeren en herstellen automatisch instellen

Open de database in de modus exclusief

Opties voor automatische naamcorrectie uitschakelen

Automatische naamcorrectie uitschakelen

Met de functie Automatische naamcorrectie zorgt u ervoor dat de functionaliteit van databaseobjecten gehandhaafd blijft wanneer de naam wordt gewijzigd van andere databaseobjecten waarvan zij afhankelijk zijn. Als u bijvoorbeeld de naam van een tabel wijzigt en er query's zijn die de tabel gebruiken, zorgt de functie Automatische naamcorrectie ervoor dat die query's niet onbruikbaar worden door de wijziging. Deze functie kan handig zijn, maar heeft een enigszins nadelige invloed op de prestaties.

Als het databaseontwerp stabiel is en de objecten ervan geen andere naam krijgen, kunt u de functie Automatische naamcorrectie veilig uitschakelen om de prestaties te verbeteren.

 1. Open de database die u wilt optimaliseren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 4. Schakel in het rechterdeelvenster onder Opties automatische naamcorrectie alle selectievakjes uit.

De database instellen op automatisch comprimeren en herstellen

Na verloop van tijd kunnen de prestaties van een databasebestand verslechteren doordat ruimte toegewezen blijft aan verwijderde of tijdelijke objecten. Met de opdracht Comprimeren en herstellen verwijdert u deze verspilde ruimte waardoor een database sneller en efficiënter kan functioneren. U kunt een optie instellen om de opdracht Comprimeren en herstellen automatisch uit te voeren wanneer een database wordt gesloten.

 1. Open de database die u wilt optimaliseren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 4. Schakel in het rechterdeelvenster onder Toepassingsopties het selectievakje Comprimeren bij sluiten in.

De database openen in de exclusieve modus

Als u de enige bent die een database gebruikt en u de database opent in exclusief modus, kunnen andere gebruikers de database niet gebruiken. Hierdoor verbetert u de prestaties.

 1. Start Access, maar open geen database. Als u al een database hebt geopend, sluit u deze.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Openen het databasebestand dat u wilt openen. U kunt de lijst Zoeken in gebruiken als u moet bladeren om het databasebestand te zoeken.

 4. Klik op de pijl op de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen.

AutoCorrectie-opties uitschakelen

Standaard wordt de spelling in Access gecorrigeerd terwijl u typt. U kunt de AutoCorrectie-functie uitschakelen om de prestaties te verbeteren.

 1. Open de database die u wilt optimaliseren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Controle.

 4. Klik in het rechterdeelvenster onder AutoCorrectie-opties op AutoCorrectie-opties.

 5. Schakel in het dialoogvenster AutoCorrectie-opties de selectievakjes uit voor de opties die u niet wilt.

  Opmerking: Het is niet nodig alle AutoCorrectie-opties uit te schakelen om de prestaties te verbeteren, maar hoe meer AutoCorrectie-opties u uitschakelt, hoe groter de verbetering van de prestaties zal zijn.

Naar boven

De prestaties verbeteren in een omgeving met meerdere gebruikers

Aan de hand van de volgende richtlijnen kunt u de prestaties van een Access-database optimaliseren in een omgeving met meerdere gebruikers.

De database splitsen

Het niveau van de pagina of record vergrendelen instelling wijzigen

Een juiste instelling voor recordvergrendeling kiezen

Pas het netwerk vernieuwen en -instellingen bijwerken

De database splitsen

Wanneer u een database splitst, plaatst u de gegevenstabellen in een databasebestand op een netwerkserver in een zogenaamde back-enddatabase. De andere databaseobjecten, zoals query's, formulieren en rapporten, plaatst u in een ander databasebestand dat de front-enddatabase wordt genoemd. Gebruikers bewaren hun eigen kopie van de front-enddatabase op hun computers. De prestaties zullen verbeteren omdat alleen de gegevens via het netwerk worden verzonden.

U gebruikt de wizard Database splitsen om een database te splitsen.

 • Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Gegevens verplaatsen, op Access-database.

De instelling voor vergrendeling op pagina- of recordniveau wijzigen

In Access wordt een bepaalde hoeveelheid gegevens vergrendeld terwijl u records bewerkt. De hoeveelheid vergrendelde gegevens is afhankelijk van de vergrendelingsinstelling die u kiest. U kunt de prestaties verbeteren door vergrendeling op paginaniveau te kiezen. Vergrendeling op paginaniveau kan echter de beschikbaarheid van gegevens verminderen, omdat hierbij meer gegevens worden vergrendeld dan het geval is bij vergrendeling op recordniveau.

 • Vergrendeling op paginaniveau    De pagina die de record bevat, wordt vergrendeld. (De pagina is het geheugengebied waarin de record zich bevindt.) Het bewerken van een record waarvoor vergrendeling op paginaniveau is ingeschakeld, kan ertoe leiden dat andere in de buurt opgeslagen records in het geheugen eveneens worden vergrendeld. Wanneer u vergrendeling op paginaniveau gebruikt in plaats van op recordniveau zijn de prestaties echter meestal beter.

 • Vergrendeling op recordniveau    Alleen de record die wordt bewerkt, wordt vergrendeld. Andere records worden niet beïnvloed.

Het niveau van de pagina of record vergrendelen instelling wijzigen   

 1. Open de database die u wilt aanpassen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 3. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerd.

 4. Schakel in het rechterdeelvenster, in de sectie Geavanceerd het selectievakje Databases openen met recordvergrendeling in of uit.

Een juiste instelling voor recordvergrendeling kiezen

In Access worden records vergrendeld terwijl u deze bewerkt. Het aantal records dat wordt vergrendeld en de duur van de vergrendeling zijn afhankelijk van de instelling voor recordvergrendeling die u kiest.

 • Geen vergrendelingen     Een record of pagina wordt pas vergrendeld wanneer een gebruiker hierin wijzigingen opslaat. Hierdoor worden gegevens toegankelijker. Er kunnen zich echter gegevensconflicten (gelijktijdige wijzigingen van dezelfde record) voordoen als u deze instelling gebruikt. Wanneer zich een gegevensconflict voordoet, moet de gebruiker bepalen welke versie van de gegevens wordt bewaard. Dit is over het algemeen de snelste optie, maar gegevensconflicten kunnen de prestatiewinst tenietdoen.

 • Bewerkte record     Een record wordt vergrendeld zodra een gebruiker deze begint te bewerken. Het gevolg is dat records gedurende langere tijd worden vergrendeld, maar de kans op gegevensconflicten is kleiner.

 • Alle records     Alle records in een tabel worden vergrendeld zolang een formulier of gegevensblad waardoor die tabel wordt gebruikt, geopend is. Dit kan de prestaties verbeteren voor de gebruiker die gegevens in de tabel bewerkt, maar beperkt de mogelijkheden voor andere gebruikers om gegevens te bewerken meer dan het geval is bij de andere opties.

De instelling recordvergrendeling wijzigen   

 1. Open de database die u wilt aanpassen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 3. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerd.

 4. Klik in het rechterdeelvenster in de sectie Geavanceerd onder Standaardrecordvergrendeling op de gewenste optie.

De netwerkinstellingen voor vernieuwen en bijwerken aanpassen

U kunt de instellingen Interval voor vernieuwen (sec), Interval voor bijwerken opnieuw proberen (msec), Aantal bijwerkpogingen en Interval voor ODBC-vernieuwing (sec) aanpassen.

Met de instellingen Interval voor bijwerken opnieuw proberen en Aantal bijwerkpogingen geeft u op hoe vaak en hoe lang wordt geprobeerd een record op te slaan wanneer deze door een andere gebruiker is vergrendeld.

Met de instellingen Interval voor ODBC-vernieuwing en Interval voor vernieuwen bepaalt u hoe vaak de gegevens worden bijgewerkt. Met vernieuwen wordt bedoeld dat alleen de gegevens worden bijgewerkt die al in het gegevensblad of formulier voorkomen. U kunt deze opdracht niet gebruiken om records opnieuw te rangschikken, nieuwe records weer te geven of verwijderde records en records van queryresultaten die niet meer aan opgegeven criteria voldoen, te verwijderen. Als u dergelijke wijzigingen wilt bekijken, voert u opnieuw een query uit op de onderliggende records voor het gegevensblad of formulier.

Wijzigen van het netwerk vernieuwen en -instellingen bijwerken   

 1. Open de database waarvan u de prestaties wilt verbeteren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 3. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerd.

 4. Wijzig in het rechterdeelvenster in de sectie Geavanceerd de instellingen die u wilt wijzigen.

Tip: Als u opnieuw een query wilt uitvoeren, drukt u op SHIFT+F9.

Naar boven

De prestaties van Access op de computer verbeteren

Aan de hand van de volgende richtlijnen kunt u de prestaties van Access verbeteren, ongeacht of de database waarmee u werkt, is opgeslagen op de computer of in een netwerk.

Gebruikersinterface animaties uitschakelen

Infolabels uitschakelen

Sluit andere programma's niet wordt gebruikt

Meer RAM toevoegen aan uw computer

Uw vaste schijven opschonen

Windows-services die u niet nodig hebt uitschakelen

Uw instellingen voor virtueel geheugen aanpassen

Een schermbeveiliging niet gebruikt

Gebruik geen bureaubladachtergrond

Animaties van gebruikersinterface uitschakelen

In de gebruikersinterface van Access zijn animaties opgenomen, bijvoorbeeld voor wanneer menu's worden geopend. Ofschoon deze animaties het gebruik van de interface vergemakkelijken, kunnen zij de prestaties verminderen. U kunt de animaties uitschakelen om de prestaties te verbeteren.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerd.

 3. Schakel in het rechterdeelvenster onder Weergave het selectievakje Animatie weergeven uit.

Infolabels uitschakelen

Als u geen infolabels gebruikt, kunt u deze uitschakelen om de prestaties te verbeteren.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerd.

 3. In het rechterdeelvenster schakelt u onder Weergave de selectievakjes Infolabels weergeven op gegevensbladen en Infolabels weergeven op formulieren en rapporten uit.

Andere programma's die u niet gebruikt sluiten

Als u andere programma's sluit, komt er meer geheugen beschikbaar voor Access, waardoor minder schijfruimte nodig is en prestaties verbeteren.

Opmerking: U kunt ook sommige programma's afsluiten die nog steeds op de achtergrond worden uitgevoerd als u deze hebt gesloten. U vindt dergelijke programma's in het systeemvak. Ga bij het afsluiten van deze programma's zorgvuldig te werk omdat sommige programma's noodzakelijk kunnen zijn om de computer naar verwachting te laten functioneren. Als u twijfelt, is het waarschijnlijk beter deze programma's niet af te sluiten.

Meer RAM aan de computer toevoegen

Door RAM aan de computer toe te voegen, kunnen grote query's sneller worden uitgevoerd en kunt u meer databaseobjecten tegelijk openen. Bovendien is RAM veel sneller dan virtueel geheugen op een vasteschijfstation. Door RAM toe te voegen, vermindert u de benodigde schijfruimte en verbetert u de prestaties.

De vasteschijfstations opschonen

Voer regelmatig de volgende reeks stappen uit:

 1. Verwijder bestanden van de computer die u niet meer nodig hebt.

 2. Verwijder de tijdelijke internetbestanden.

 3. Maak de Prullenbak leeg.

 4. Voer comprimeer- en herstelbewerkingen uit voor de databases. Koppelingen naar meer informatie vindt u in de sectie Zie ook.

 5. Defragmenteer de vasteschijfstations.

Windows-services die u niet nodig hebt uitschakelen

Als u bijvoorbeeld beschikt over een goede back-upoplossing voor het bureaublad, kunt u overwegen de service voor systeemherstel uit te schakelen. Door het uitschakelen van Microsoft Windows-services die u niet gebruikt, komt er meer RAM beschikbaar voor Access.

Belangrijk: Als u besluit Windows-services uit te schakelen, is het handig als u bijhoudt wat u uitschakelt, zodat u een Windows-service die u toch weer nodig hebt, gemakkelijk opnieuw kunt inschakelen.

De instellingen voor het virtuele geheugen aanpassen

De Windows-standaardinstellingen voor het virtuele geheugen zijn meestal optimaal. In sommige gevallen kunt u de prestaties van Access echter verbeteren door de instellingen voor het virtuele geheugen aan te passen. U kunt overwegen de standaardinstellingen voor het virtuele geheugen aan te passen in de volgende gevallen:

 • Er is weinig schijfruimte beschikbaar op het station dat wordt gebruikt voor het virtuele geheugen, terwijl er wel ruimte beschikbaar is op een ander lokaal station.

 • Op een ander lokaal station dat sneller is dan het huidige station en niet intensief wordt gebruikt, is ruimte beschikbaar.

In deze gevallen kunt u een alternatief lokaal station opgeven om de prestaties te verbeteren.

U kunt de prestaties mogelijk ook verbeteren door een vaste hoeveelheid schijfruimte voor virtueel geheugen op te geven. Geef anderhalf keer zoveel virtueel geheugen op als de hoeveelheid RAM die op de computer is geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld beschikt over 1.024 megabytes (MB) RAM, geeft u 1.536 MB op voor virtueel geheugen.

Opmerking: Als u regelmatig meerdere grote toepassingen tegelijk gebruikt, kunt u nog meer virtueel geheugen opgeven.

Zoek in de Help-informatie van Windows naar 'virtueel geheugen wijzigen' voor hulp bij het wijzigen van de instellingen voor virtueel geheugen.

Geen schermbeveiliging gebruiken

Schermbeveiligingsprogramma's gebruiken geheugen en starten automatisch. Als gevolg van de verbeteringen in het ontwerp van monitoren zijn schermbeveiligingsprogramma's niet meer nodig om monitoren te beschermen tegen 'inbranden'. Door geen schermbeveiliging te gebruiken kunt u de prestaties enigszins verbeteren en de computer soepeler laten werken.

Tip: Vertrouw niet op een schermbeveiligingsprogramma om toegang door onbevoegden op de computer te voorkomen. Druk op de toets met het Windows-logo+L om de computer te beschermen als u even wegloopt.

Geen bureaubladachtergrond gebruiken

Als u de bureaubladachtergrond instelt op (Geen) ziet u mogelijk enige verbetering.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×